Montgomery's troepen vorderen in Overijsel en Gelderland. 15 km. van de binnenstad van Weenen. AMERIKANEN OP 240 K.M. VAN BERLIJN. ABONNEMENTSPRIJS: 25 cent per week, S 3.20 per kwartaal. Losse nummers 5 cent.. ADVERTENTIE PRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 2Kleine adver tenties (maximum 5 regels) 60 cent. Hoofdredacteur: E. P. Zandyk (met redactioneeie medewerking' vail dr. W. H. Beekenkamp en dr. P. J. Bouman). Redacteuren: M. Geerse. C. de Voogd, J. P. Ph. Doorenbos, R. F. H. L Sopdag, T. Keller, Bureaux pevestigd te VLISSINGENl Waïstraat 58-60. telefoon 10 (2 lij nen) MIDDELBURG Londensche Kaal 29. telefoon 3521 en 3541; GOES: Turf kade 15. telefoon 2175; TERNEUZEN: Nieuwedtepstraat 1*. WOENSDAG 4 APRIL 1945 188ste Jaargang Nummer 2 Uitg.F. B. den Boer, Middelburg. Druk Fa F. van de Velde Jr., Vlissingen. Commissie van Bijstand: W. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch te Vlissingen, B. A. van Verre, C. Zwagerman te Middelburg. De Betuwe gezuiverd Bruggenhoofden over Twente-Rijnkanaal. Zevenaar, Lochem en Borkulo bevrijd, Oldenzaal binnengerukt. De Britsche en Canadee- sclie troepen dringen steeds verder in Nederland binnen. De opmarsch door Gelder land en Overyssel maakt goede vorderingen. Tusschen Hengelo en Zutphen zijn twee bruggen over het Twente-Rynkanaal gevormd, namelijk één bij Almen en: één bij Goor. De Canadeezen zijn halverwege Emmerik en het IJsselmeer. Zy staan nu nog ongeveer 49 km. van het IJsselmeer. De spoorlynen over Hengelo en Enschede zyn afgesneden. Na de verovering van En schede rukten de geallieerden in Noordelijke rienting op. veroverden Zevenaar en trok ken Oldenzaal binnen. Verdei naar het Noorden werd Noord- horn, even over de Neder- landschDuitsche grens gele gen, veroverd. Door de vero vering van Noordhorn wordt aan de eventueel terugtrek kende Duitschers den pas af gesneden. In den Gelderschen Ach terhoek werden tal van plaatsen bevryd, zooals Win terswijk, Aal ten, Ruurlo, Terborg, Lochem, Borkulo, en Diepenheim. Tusschen Doetinchem en Borkulo werd voorts Zelhem veroverd. De geallieerde troepen ope- reeren in de IJsellinie, tusschen Doesburg en Zutphen. De spoorweg die van hier uit naar het Westen loopt, is afgesne den. De Duitschers hebben nu slechts nog 1 spoorweg naar het Westen. De terugtocht van de Duitschers wordt hier door nu bemoeilijkt, evenals j de aanvoer van de v -projec tielen. In sommige dorpen in het Oosten van ons land kwam men bij het ontwaken tot de; ontdekking, dat men bevrijd; was. De Duitschers waren verdwenen en de geallieerden j hadden de plaats ingenomen. Gevechten in buitenwijken van Pressburg. Aan het Zuidelijk deel van het Oostfront rukken de Rus sen gestadig naar de Oosten- rijksche hoofdstad op. Volgens de berichten van hedenochtend heeft Tolboe- ohin, na de verovering van Wiener Neustadt, Neunkir- chen en Glocknitz, den Zui delijken rand van Groot- Weenen bereikt. De Russen zijn hier nog 15 km. van de binnenstad verwijderd. MalihowskJ vecht thans in de buitenwijken van Press burg (Bratislava), terwijl in de Karpathen bet verkeers- centrum Krynica werd ver overd. De verdediging van Weenen is opgedragen aan kolonel-ge- genaal Sepp Dietrich van de Waffen SS., Hij is zyn taak begonnen met den staat van beleg voor Weenen af te kon digen. Er zouden, daar evenals elders in Oostenrijk ernstige onlusten zijn uitgebroken. Omtrent de verdere opera ties in den Zuidelijken sector kan worden gemeld, dat de Alpen en de toegang tot de Semmering werden bereikt. Ook Eisenstadt werd veroverd. In Z.W. Hongarije bereikten Russische troepen de grens van. Joego-Slaviè en bezetten daar eenige plaatsen. In totaal werden gisteren aan het Oostfront 23.000 ge vangenen gemaakt. Bij de verovering van het oliecentrum Nagykanizsa (Z. W. van het Balatonmeer), dat vroeger 800.000 ton olie per jaar leverde, sneuvelden 3000 'Duitschers. De opmarsch was izoo snel, dat de Duitschers f een tijd hadden de petroleum e vernietigen. In 3 dagen tijds jwerden aan dit front 36.000 gevangenen gemaakt. GROOTE BUIT IN DANZIG. In Danzig, dat Vrydag ge heel in Russische handen kwam, waait thans weer de Poolsche vlag. De Duitschers hadden zich daar voorbereid op een zeer lange verdediging. In den strijd om Danzig wer den 49.000 Duitschers gedood of. gevangen genomen, terwyl [45 onderzeebooten. 151 andere schepen en 300 locomotieven buitgemaakt werden. De Polen in de stad verklaarden, dat er geen water en brandstof meer was, terwyl de stad over stroomd werd door vluchtelin gen uit Oost-Pruisen. De Polen moesten hun woningen aan de vluchtelingen afstaan en naai de kelders verhuizen. Toen de beschieting kwam, werden de rollen omgekeerd en moesten de Polen hun kelders verlaten om plaats te maken voor de Duitsche vluchtelingen. (B.B.C., H.N.) Het 1ste Canadeesche leger, dat het offensief in de Be tuwe, tusschen Arnhem en Nijmegen, op tweeden Paasch- dag is begonnen, heeft even eens flinke vorderingen ge maakt. De Betuwe is geheel van vijanden gezuiverd. De geallieerden rukten in één dag 25 km. op. Zij ontmoetten wei nig. Duitschen tegenstand. Ook in de richting van Arnhem werd terrein gewonnen. Bij Pannerden werd de Rijn over getrokken. De frontlijn in Nederland loopt nu van een punt ten N. van Eist over Huisen, Ange- ren, daarna over Pannerden, dan naar Didam, om zich daarna uit te strekken naar Doetinchem, RijnTwente ka naal, strekt zich dan uit naar Oldenzaal en loopt dan bij Gronau op Duitsch gebied. De Duitsche terugtocht uit Nederland duurt onafgebroken] voort. Men is bezig Noord- en Zuid-Holland te evacueeren over Amsterdam, Huizen, Har derwijk, Lemmer. (B.B.C. en H.N.) NIEUWE LANDINGEN IN 'T VERRE OOSTEN. De operaties op Okinawa blijven naar wensch verloopen. Het eiland is thans in twee cleelen gesplitst. De Amerika nen naderen de hoofdstad Naki. Er wordt tot nu toe slechts weinig tegenstand on dervonden. Ook in andere deelen van den Pacific wordt niet stilge zeten. De eene landing volgt na de andere. Zoo gingen troe pen aan land op Koenki. 80 km. ten O. van Okmaiva, voort op het Tani-Tani eiland, 50 km. Z. van Borneo. Op de Z.O. punt van Luzon werd eveneens een nieuwe landing uitgevoerd. De Japan ners zijn daar nu omsingeld. De steden Legaspi en San Pablo zijn veroverd. Aan de landing op Okinawa werd deelgenomen door 1400 schepen, 1500 vliegtuigen en 100.000 man. Het eiland is meer dan 100 km. lang en is smal. Het ligt 700 km. ten Z.W. van Naga saki en 800 km. van Sjanghai. De hoofdstad heeft 60.000 in woners. Tusschen Okinawa en Sjanghai ligt halverwege de vaarweg naar Formosa. De luchtaanvallen op Japan zul len nog toenemen, wanneer het eiland eenmaal in Amerikaan- sche handen is. Okinawa zal daarom nog een harde noot worden om te kraken, maar die zijn er meer geweest (o.a. Leyte). Indien Okinawa veroverd is, is dit de eerste stelling van de vesting Japan, die veroverd is. Amerikaansche vliegende forten deden een aanval op 3 Japansche steden. (B.B.C.) AANVALLEN OP GENUA EN SAN REMO. De Engelsche vloot heeft een aanval gedaan op schepen in de haven van Genua. Een Fransche kruiser heeft de ha ven van San Remo beschoten. (B.B.C.) Het D.N.B. deelde mede dat alle Berlijners, die niet noodig zijn voor de verdediging van die stad. met het oog op de geallieerde luchtbombarde menten moeten evacueeren. (A.A.) 28000 DAKLOOZEN IN DEN HAAG. Zooals bekend, heeft de Britsche regeering haar ver ontschuldigingen aangeboden voor het ongelukkige bombar dement van Den Haag op 3 Maart j.l en een diepgaand on derzoek in deze zaak toege- d. Vij vernemen van bevoegde zijde, dat de bommen voorna melijk op het Bezuidenhout- kwartier en het Korte Voor hout zijn terechtgekomen. Er stond een vry sterke wind en mede door het feit, dat blusch- materiaal ontbrak, heeft de schade zeer grooten omvang aangenomen. Er zyn tallooze dooden te betreuren. Bovendien zijn er naar schatting onge veer 28.000 dakloozen. (A.A.) BRITSCHE LANDING IN N. O. ITALIË. Maandagmorgen vroeg zijn troepen van het Britsche 8ste leger in N. O. Italië bij het meer van Comacchio nabij de Adriatische zee, 25 km. ten N. van Ravenna, achter de Duit sche linies geland. Er werden reeds 200 krijgsgevangenen binnengebracht. De operaties duren voort. (B.B.C. en H.N.) WAARSCHUWING VOOR DUITSCHE BOEREN. De Engelsche radio heeft een waarschuwing gericht tot de plattelandsbevolking in West Duitschland in verband met den voedseltoestand. Daarin wordt o.m, gezegd dat Duitschland na den oorlog op eigen voor raad en productie is aangewe zen. Het werk op de boerde rijen moet dus worden voortge zet, wil er geen hongersnood komen na den oorlog. Men moet niet in den Volkssturm gaan, maar op de boerderij blij ven. Men moet voorkomen, desnoods met geweld, dat de Nazi's het voedsel weghalen of het vee slachten. In verband hiermede werd ook naar voren gebracht, dat in uitgestrekte gebieden de Duitsche regeering geen gezag meer heeft en Duitsche afdeelingen' van het leger niet meer naar hun op perbevel luisteren. HET OFFENSIEF DE BETUWE. IN DUITSCHE REGEERING HEELT BERLIJN VERLATEN De Duitsche regeering heeft Berlijn officieel verlaten naar een niet nader aangeduide plaats, alwaar de ministers reeds eenige weken vertoefden, zoo wordt door politieke krin gen in Berlijn volgens Reuter meegedeeld. De Gestapo zou zijn hoofd kwartier naar Constanz aan de Zwitsersch-Duitsche grens verplaatst hebben. Reeds eer der werd bevestigd, dat Von Ribbentrop's ministerie van buitenlandsche zaken alreeds naar Constanz geëvacueerd was. (A.A.) AANVAL OP ENGELSCH CONVOOI. Onlangs heeft een Engelsch ionvooi Noord-Rusland bereikt] na een zwaren aanval te heb ben doorstaan van Duitsche vliegtuigen en onderzeebooten. Het convooi wist echter onbe schadigd de bestemmingshaven te bereiken. Op den terugweg' werd het convooi weer aange vallen. Toen gingen echter één korvet en twee marine vliegt ui- gen verloren. Meer dan 94 van het convooi keerde behou den in een Engelsche haven terug. De Duitschers verloren met zekerheid één onderzee boot en twaalf vliegtuigen. (B.B.C.) DUITSCHE OFFICIEREN DRINGEN OP CAPITULATIE AAN. Het Zweedsehe dagblad .Svenska Dagbladet" deelt mede, dat volgens berichten uit betrouwbare bron een groot aantal hoogere officieren Duitschland aandringen op de onmiddellijke capitulatie van Duitschland. Zy zouden een ernstig conflict in den boezem van het Duitsche opperbevel veroorzaakt hebben. Drie gene raals, waaronder Model, heb ben Hitier onlangs bericht, dat de situatie hopeloos is. (A.A.) Zeeuwsche vrijwlligers helpen gedupeerden. Ergens in Frankrijk wordtl gedacht aan de oorlogsgetrof fenen van Nederland. Niet door menschen aan wie de oorlog zelf voorbijging, noch door hen, die gemakkelijk groote sommen kunnen weg schenken. Neen, zy die het „Fonds voor Noodlijdend Ne derland" hebben opgericht, zijn onze eigen oorlogsvrijwil ligers. Ook Zeeuwsche jongens zijn daarbij. En nu speciaal deze jongens hebben in twee weken tijds 3000.bij elkaar gebracht, waarvan zij 1000 voor Middelburg, 1000 voor Vlissingen en 1000 voor Souburg bestemden Zij wilden deze som in elk dezei plaatsen in zijn geheel aan één der ergst getroffenen on der de bewoners geven, die bij loting zouden worden geko zen. Dinsdagmorgen had eerst de uitreiking van deze som Middelburg in het gemeentehuis plaats in tegenwoordigheid van den] burgemeester, mr. A. J. van der Weel en den wnd. Com missaris van pol-tie, den heer de Valk en den directeur van Sociale Zaken, den heer I. C. van Kamer. De ge lukkige was een 16-jarige jongen, die in den oorlog zijn ouders verloor en geheel be rooid door zijn grootmoeder werd opgenomen. De diep ontroerde grootmoe der werd door een der Neder- landsche militairen namens het geheele bataljon het bedrag overhandigd. Op de enveloppe stond geschreven: „Eén in strijden, één in lijden". Dat dit geld uitermate goed besteed was, bleek wel uit het feit, dat de bijna 70-jarige grootmoeder nog heele dagen werkte en verscheidene kost gangers hield om de studie van haar kleinzoon en beidei levensonderhoud te verdienen De burgemeester heeft del militairen namens de gemeen tenaren en de begunstigden in het bijzonder in hartelijke be woordingen dank gezegd. Ook te Vlissingen had voor ditzelfde doel een bijzondere bijeenkomst plaats en wel in de burgemeesters kamer op het stadhuis. De twee militairen, die zich als afgevaardigden van onze Zeeuwsche jongens van deze aangena.ne taak moesten kwij ten. troffen het bijzonder. Er was juist een vergadering van het college van B. en W., zoo dat het geheele gemeentebe stuur aanwezig was. Ook de commissaris van politie, de heer van der Mark, was hier bij tegenwoordig. Burgemees ter van Woeldei-en sprak zyn groote waardeering uit over] deze zeer sympathieke geste van onze Zeeuwsche jongens en bracht hiervoor zeer har telijk dar.k. Bovendien gaf de burgemeester een vriendelijk schryven voor de milde gevers mee. Nadat een lijst van de zwaarst getroffen inwoners was voorgelegd, werd tot de loting overgegaan. Burgemees ter van Woelderen trok het nummertje en tot groote vol doening van allen kwam alsj gelukkige winnares uit de bus, i.e. den hoed van onzen bur gervader, een weduwe met vijf kinderen, wier echtgenoot bij de beschieting van Vlissingen om het leven is gekomen. Als bijzonderheid kan hierbij nog vermeld worden, dat de oudste zoon, kostwinner voor zijn moeder, thans ook tot de oor logsvrijwilligers behoort, die: deze mooie som bijeenbrachten. Na de loting werd de vrouw met een dochter met een auto afgehaald en nog onthutst van de mededeeling dat zij onmiddellijk even in de burge meesterskamer moest verschrj- nen, onbekend met wat voor doel, overhandigde een der militairen de vrouw een groo te enveloppe, voorzien van het opshrift: ,,'t Is plicht dat iedere jongeninhoudende een bedrag van 1000, waar voor zeker een goede bestem, ming gevonden zal worden. Ook in Souburg werd 1000.aan een der ergst ge troffenen uitgereikt. Hét lot viel op een vrouw die in den oorlog haar man verloor en later een voltreffer van een jranaat in haar huis kreeg. De vrouw was met 2 kinderen achter gebleven. De loting had plaats in bijzijn van den bur gemeester, den gemeente-secre taris en een wethouder. Daar de vrouw zelf niet meer te Souburg woont, is het geld aan den burgemeester ter hand ge steld, die den militairen voor deze mooie gift dank bracht. NIEUWE AGENTSCHAPPEN MELISKERKE, F. de Wolf, A 26. BAARLAND, A. Tramper Bzn., A 39 BORSSELE, J. Walhout, Molenpad 21. 's-GRAVENFOLDER, Jan v. cl. Berge, Schoolplein A 63. 's-HEERENHOEK, W. Slaakvveg, Hoofdstraat 9. •s H. HENDRIKSKINDEREN, Mej. M. Kole—de Schipper, Rijwielhandel. KRABBENDIJKE, J. Huyssen, Dorpsstraat A 163. LEWEDORP, F. Goud, H 134. OVEZANDE, W. Ovaa, A 112a. RILLAND BATH, Daan de Bruijn, Derdeweg. SCHORE, J. Stevense, Naaimeetsche weg G 20. KOBTGENE, C. Vervvey, Van Cittertstraat 47. WISSEKERKE, C. de Looff. Aan deze adressen zullen gaarne advertenties voor- en abonnementen op ons blad worden aangenomen. DE ADMINISTRATIE. 100 km van Tsjecho Slowaaksche grens, Munster, Recklinghausen, Warburg, Kassei, Eisenach en Fulda veroverd. Gevechten in Osnabrück en Hamm Gotha bereikt, Aan alle fronten blijven der geallieerde legers met onver-! minderde snelheid oprukken. Sf/frt«ifii,WOr»t &eor&an'seerde vijandelijke tegenstand ont moet. lederen dag worden rneuwe namen van Duitsche steden en dorpen aan de reeds lange lrjst van veroverde plaatsen toegevoegd. Het of fensief behoudt zijn snelheid en heeft aan kracht nog op geen enkel punt ingeboet. De gebeurtenissen in de afgeloopen tlagen toonen, zooals de B.B.C. mededeel de, duidelijk aan, dat de oorlog voor de nazi's een) verloren spel is geworden. De voor hun verdediging zoo balangryke rivier als de Ryn, is verloren gegaan en de Duitsche wapenindustrie uitgeschakeld en het leger heeft dus niet meer op nieuwe wapens te rekenen. In het Zuidelijk bergland, waar de Duitschers zich ver der zouden verdedigen, drin gen thans, zoowel van het Westen als uit het Oosten ge allieerde colonnes binnen. Ver. wacht kan worden dat dc Duitschai— een strijd om Ber- lyn zullen leveren. Het is ech ter zeer goed mogelijk, dat voordat die strijd begint, Berlijn van de rest van het land wordt afgesneden. De Vaticaankrant, de „Os- servatore Romano" richtte een dringend beroep op Duitsch. land om den strijd te staken om de wapens neer te leggen' Zy zegt, dat de Duitsche pro paganda toegeeft, dat de oor log verloren is. Zij rechtvaar digt het volhouden van den stryd door een beroep te doen op de Duitsche eer. Maar van logische, politieke, christelijke en algemeen menschelijke standpunten bekeken is verderl voortzetten een onnoodig' bloedvergieten. Zij eindigt met de woorden: „Maak in Gods naam een eind aan den oor log". MONTGOMERY VORDERT Overal aan zyn front maak te Montgomery vorderingen. Wederom werden verschillen-1 (de steden en dorpen veroverd Gisteren werd reeds gemeld dat troepen van Montgomery in de stad Münster vochten. Des avonds werd door de B.B.C. bericht, dat de stad! Munster door de Britsche en Amerikaansche troenenl werd veroverd. De tanks, die Münster eer gisteren binnenreden, hadden extra benzine en rantsoenen als vracht, terwijl boven op She™»- en ChurchiU tanks de Amerikaansche in- voïdene ee" P'aatS had ge' Voordat de aanval op Munster begon, verzocht men den opperbevelhebber de stad srJSr'v1- Hij weiêerde- De geallieerde artillerie legde dnaarna in Puin. Latei- werd medegedeeld, dat Mün ster m vlammen stond. De stad is een ruïne. OSNABRÜCK EN BIELE FELD BEREIKT. geallieerde troepen wa len intussclien reeds om Munster heengetrokken seerden het Dortmund-Eems- .uaal en rukten in N.O richting op naar Osnabrück, het belangryke wegen- er falen™ egkn°0PPUnt in West Gisteravond hadden zii den stadsrand van Osna brück reeds bereikt. Brit-1 scbe tanks bevinden zich reeds in de stad en zijn be zig: de stad te zuiveren. Pa- der geallieerden bezetten voorts den weg tus- #£m 0!»nabrüek en Biele feld. Reeds wordt in de om geving van de stad Biele fe.d. ongeveer 50 km. ten 4.W. van Osnabrück gele-l gen, gevochten. Bielefeld enl Osnabrück zijn volledig af gesneden. b Vanmorgen meldde de B.B. dat he,t 9e Amerikaansche; leger vorderde in de richüne- van Hannover. "cnung RECiaANGHAUSEN EN WAKBURG VEROVERD. Op 15 km. ten N.W. van Dortmund veroverden Montgo mery^ troepen de stad' Recklinghausen. Ten N.O. van Dortmund drongen de Amerikaansche troepen het belangrijke spoorwegcentrum Hamm binnen. Hier bevinden zich enorme rangeerterreinen waarop al tal van luchtaan vallen hebben plaats gehad. Het le Amerikaansche leger dat enkele dagen geleden Pa- derborn. dat wccr Zuidelijk ven Bielefeld ligt. veroverde, is de eerstgenoemde plaats reedl yoorhn. Tusschen Paderbon, en werd werd Warburg ver Roergebied."^ het Naar men weet werd ten rT^tn».van Paderborn, bij Lippstadt, het Roergebied door Icïcr Jn Amerikaansche gr afgesneden, waaz-door ioh r. schatting 100.000 Duit- scheis, onder bevel van sene- sïén^?ndel' weiden. Eisenhower heeft in een dag- w 01 de Ieden van het ge allieerde expeditieleger bekiTnd Sa?kt dat de »edeele Duit sche legergroep B en een ge- aeelte van de legergroep D ingesloten. Dit schitterend wapenfeit zal er toe bijdragen. dat de S°n°e eerder beëindigd zal worden. Bij Winterberg hebben de Duitsche troepen reeds een tracbtsp°g,nï gedaa". om te Ult de omsinge- nng los te maken. Ook de Duitschers zien wel dat het verlies van het Roergebied den genadeslag zai ^enen. Immers in zijni laatste dagorder zei de afgezette opperbevelhebber van ÏSut H i? ge'- Von Rund" stedt, dat het verlies van heti X+er£ ed ,zou Peteekenen, Sn,-eiT,,ge.en^olen meer waren vooi Duitschland en geen w~ pens meer voor het leger. Kassei, het belangrijke wapencentram, werd ver overd. nidiJba SÏ!5 Avonden zich tS?. Jroopon. die tot hetl laatste toe vochten. Er) van, huis tot huis ge vochten. In het Z. van het1 Itoerpbied werd Siegen ver- e'senach veroverd. GOTHA BEREIKT. Het 3e Amerikaansche i Ian61"' SÏ SneI in de richtingl It" Eisenach oprukte,' heett „aar de b.B.C. meid-, de> plaats reeds ver- °v®rd- De opmarsch werd' met onverminderde snelheid doorgevoerd en reeds werd MbnT' dat ongeveer 30 km ten Oosten van Eisenach is gelegen. vind1ntrri,ïh Van Patton be~ vinaen zich hier op een af stand van 100 km.P va? dé od ^40™? Tsjecho-Slowakrje, ?0(1 km' 7an Berlgn eu Tn ï!',ïan de Russen ic ^Ulda> dat verder Z O SraJfBlegeiL werden zware straatgevechten geleverd. Gis teravond laat kwam het bo- ncht dat Fulda was veroverd. te ten Ülfanterie cen n. en N.O. van laatst ro??e^de St3d 8 k" 0Pg£ i-ukL Op andere plaatsen ton kmgroo^efen de stad al km A^ellkaneu staan nog 65 kin. \an Neurenberg. 'e Amerikaansche leger 'voort DenoeaS4Z'jn aanvallen ad Ansehaffetiburg werd verwoest. De bevelheh "ilda de stad 'Zit pven. waarna de geallieerden Ten" /anvaI overgingen. hpTe Fransche^eger^o]^'een ?ukoe?gP"e' ^AeohooM8"" bW-kV^'/ la"g - Bommenregen op Duitschland duurt voort. Mosquito's hebben Maandag nacht weer bommen laten val len op Berlijn, terwijl ook een bezoek aan Maagdenburg werd gebracht. In de maand Maart werd Berlijn 29 maal aangeval len, waarbij in totaal 2000 ton bommen werd afgeworpen. Gisteren overdag werden de duikbootwerven te Kiel door 750 Amerikaansche vliegende, forten en 650 jagers aangeval len. De Britten bombardeerden dien dag Nordhausen in Mid den Duitschland. In het Kattegat vielen Ha- lifax-bommenwerpers een Duitsch convooi aan. terwijl toestellen van uit Italië ver- keersdoelen in Oostenrijk en N. Joego Slavië voor hun re kening namen. In Maart werd door de R.A. F. in 30 dagen en 23 nachten een bommenlast van 75.600 ton op Duitschland afgeworpen. Do Amerikanen wierpen bijna de- zejfde hoeveelheid af. Een en ander komt dus neer op ge middeld 4500 ton per dag. De R.A.F. verloor in Maart 250 toestellen bij deze operaties. (B.B.C.) HOOGWATER VLISSINGEN Woensdag 4 April 6.41 en 19.09. resp. 1.5S en 1.13 M. N.A.P. Donderdag 5 April 7.29 en 20.02, resp. 1.43 en 1.25 M. N.A.P. PROVINCIENIEUWS Dn'HTHERIE DREIGT. Diphtherie is een besmette lijke ziekte die zich meestal openbaart als een keelontste king. In den mond ziet men grijs-witte stippen en beslagen op de amandelen en vaak ook op nog meer plaatsep. Vaak wordt de hals dik en zwellen de klieren aan den hals. Slik ken, kauwen en spreken wor den moeilijk en pijnlijk. Wan neer de ziekte zich niet vez-der uitbreidt is de genezing ge makkelijk met serum te be werkstelligen. Vooral wanneer vroegtijdig serum wordt inge spoten. is de genezing meestal vlot. Men vrage. daarom bij keelontsteking spoedig advies van zijn dokter omdat tijdig ingrijpen het herstel bespoe digt. Vooral nu de diphtherie steeds meer voorkomt, dient aan elke keeiontsteküig meer aandacht geschonken te wor den. Elk verwaarloosd geval beteekent kans op besmetting van anderen en is" ook een ge vaar voor den patiënt. Diphthe rie kan zich uitbreiden naar andere organen en dan kunnen groote gevaren ontstaan. Ge vreesd is bijvoorbeeld de croup, dat is diphtherie van de stembanden met gevaar voor stikken. Ook kan diphtherie overgrijpen op het hart, wat levensgevaar met zich mee brengt. Soms zetelt de diphtherie in den neus. Het lijkt dan het meest op een hardnekkige ver koudheid, maar kleine sporen bloed in den zakdoek wijzen er op dat er iets emstigers aan wezig is. Er kan zoo weinig bloed zijn dat de kleur groen achtig of bruin is. De patiënt is echter even gevaarlijk voor anderen. Tegen diphtherie kan even als tegen typhus van te vo ren ingeënt worden. Daar diphtherie op het oogenblik steeds meer voorkomt, heeft de overheid zich genoodzaakt ge zien deze inentingen verplicht te stellen. In een volgend stukje zal uiteen gezet worden waarom dit noodig is gewor den en welke leeftijdsgroepen het meest in aanmerking ko men. LITURGISCHE FA ASCH-Z A NGDIENST. In de Luthersche kerk te Missingen. werd Zondag ochtend, uitgaande van de Herv. Gemeente, een liturgi sche Paasch-zangdienst ge houden. waarin door een da meskoor eenige voor deze om geving nieuwe zangnummers ten gehoore werden gebracht. Zoo werd op bijzonder verdien stelijke wijze de onberijmde Psalm 23 gezongen, zooals de ze door den organist van de Groote kerk te Den Haag, Adriaan Engels, op muziek werd gezet. Voorts werd de Apostolische Geloofsbelijdenis gezongen, zooals- de organist van de Geref. kerk in H. V. te Haarlem, Ph. Chr. v. Weste ring, deze getoonzet heeft. De bedoeling is. zoo mogelijk, deze geloofsbelijdenis, waarvoor eer. eenvoudige melodie is gecom poneerd, welke thans in een klein formaat is uitgegeven, bij volgende liturgische diensten door de geheele gemeente te laten zingen, zoodat de ge meente inderdaad „met mona en hart" belijdenis aflegt, zoo als het formulier voor het H. Avondmaal dit voorschrijft. Ook in den middagdienst van bovengenoemde gemeente was er wat den zang betreft een nieuwigheid. Er werd nl. Can- tus Firm us gezongen. De ge meente zong hier de normale hoofdmelodie der gezanaen, terwyl het kerkkoor der Ned! Herv. Gemeente van t Zand, onder leiding van den heer J. Kwist. meerstemmig de tegen- melodieën zong. Ook dit kwam bijzonder tot zijn recht. Hopen- lijk zal deze poging om een oud gebruik in de Protestant- sche kerk in eere te herstel len, door meerdere worden ge volgd. ZILVEREN JUBILEUM. Maandag 2 April, herdacht de heer I. Huibregtse den dag waarop hij vóór 25 jaar bij bakkerij Sijtuna te Missingen in dienst trad. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit mocht de jubilaris een enveloppe met Inhoud en een bloemstuk ont vangen. EEN ONVERANTWOORDE LIJK SPEL. Op den Vlissingschen weg speelden onlangs twee jongens een zeer gevaarlijk spel. Zij hadden eenige vuurwa pens bemachtigd en in een bootje ronddobberend. vuur den de 17-jarige J. en de 19- jange F. in het water. Het is vanzelfsprekend, dat door de politie aan het meer dan gevaarlijke spel van die onnadenkende twee spoedig en radicaal een einde werd °-e- maakt. HER-OPVOERING LEEKENSPEL „OVERWINNING". Op Tweeden Paaschdag heb ben ie „Hervormde Jongeren" onder groote belangstelüng in een her-opvoering gegeven van het leekenspel „Overwinning van M. C. Fallentin. De bij. eenkomst werd geopend dooi den voorzitter, dr. W. H Bee kenkamp. Ook thans droeg mevr E L. Adriaanse—Bergansïus een

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1