PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of ƒ2.42 per kwartaal. IFrunco per poet 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummew 6 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver tentie 2.06. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 68 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 187ste JAAROANG NUMMER .235 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vlisslngen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 678; Middelburg: Lbndensche Kaal 29, Red. tel; 3521, Adm. teL 3541; Goes: Red. en Adm. Turfkade 15, teL 2475; Souburg: Kanaalstr. 45, tel. 234; Oostburg: Red. en Adm. Breedestraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21. Duitsche uitwijkbewegingen ten N. van Parijs. DRUK IN RHONE-DAL VERSTERKT. GROOTE AAN VAL IN ITALIË INGEZET. TERRE URAAN VALLEN OP BREMEN EN KIEL. Het opperbevel van de Duit- pche weermacht maakte Don derdag bekend: Ten Noorden van Parijs werd de vijand, die onze uitwijkbe wegingen scherp volgt, tot staan gebracht. Tegen vijande lijke aanvalscolonnes, die uit het gebied van Beauvais naar hei Noorden trekken, zijn te genaanvallen op touw gezet. In het gebied LaonReims «taan onze troepen in zwaren strijd met vijandelijke pantser- itrtydkrachten, die naar het Noordoosten en Noorden nieu we terreinwinst konden beha len. In het Rhönedal is de vij andelijke druk versterkt, voor- *1 tegen Valence. Alle vijande lijke aanvallen werden daar in felle gevechten afgeslagen. Het vergeldingsvuur op lenden werd dag en nacht voortgezet. In Italië is de vijand aan de Adriatische kust op nieuw over een breed front tot den grooten aanval overgegaan. Met krachtig gebruik van slagvliegera, artillerie en tanks en met ondersteuning door zee- strijdkrachten, kon hij bij Urbino en bij Pesaro plaat selijke penetraties behalen. Door onze tegenaanvallen verden de binnengedrongen ujandeljjke aanvalsgroepen ziteengeslagen. Ten Z.W. van Pesaro duren in twee penetra- .ieplekken verbitterde gevech ten voort. In Roemenië is de vijande- ijke druk in de richting van Ploesti versterkt. Aan de Z.O. grenzen van Zevenburgen wer- ïen nieuwe, hevige aanvallen Ier bolsjewieken uiteengesla gen. Aan de rest van het Oos- ;elgke front zijn Woensdag alleen ten N.O. van Warschau gevechtshandelingen van eeni ge beteekenis ontstaan, waar Ie door de Sovjets nagestreef- le doorbraak naar die stad, na iet stukschieten van 24 tanks, opnieuw werd verijdeld. Amerikaansche bommenwer pers ondernamen met gebruik- 'aaking van het voor den af. weer ongunstige weer, terreur - f,an vallen op Bremen en, Kiel. Andere aanvallen van vijande lijke bommenwerpers waren gericht op eenige plaatsen in Hongarije. In den afgeloopen nacht wier- Den afzonderlijke Britsche -iiegtuigen bommen in het gebied tusschen Rijn en Main, 'n het Kanaal en in den Indi- ichen Oceaan hebben duikboo- ten in felle gevechten 6 vij andelijke schepen met een in houd van tezamen 36.000 brt., alsmede 1 torpedojager en 1 bewakingsvaartuig, in den grond geboord en 1 vijandelijk vliegtuig omlaag geschoten. In aanvulling ©p het weermacht- bericht wordt nog het volgende me degedeeld: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front heeft het 30e legercorps, onder bevel van luite nant-generaal Postel, met de 306e infanteriedivisie, 15e Infanteriedivi sie en 13e pantserdivisie in opoffe rende gevechten tegen overmachtige vijandelijke strijdkrachten heldhaftig gestreden. De afdeeling zware legerpantser- Jagers 661. onder bevel van kapitein Mergen, schoot In den loop van één dag 52 tanks stuk en droeg daar door op beslissende wijze b(J tot een afweersucces. Amerikanen rukken van Laon naar 't Noorden op Derde omshigelingsbeweging wordt voorbereid DE GEBEURTENISSEN IN SLOWAKIJE. Omtrent de gebeurtenissen in Slowakije wordt te Berlijn, medegedeeld, dat bepaalde po litieke elementen in sommige deelen des lands geprobeerd hebben onrust onder de Slo- waaksche weermacht te stich ten waarbij het hun gelukt schijnt te zijn, eenige garni zoenen tot afval te bewegen. In verschillende plaatsen zijn opstanden uitgebroken. De op standige beweging is te wij ten aan de actie van Tito- partisanen en Tito-agenten. De marinekustbatterij Cecembre houdt stand. Woensdag is de Duitsche marinekustbatterij Cecembre weer zonder resultaat door de Anglo-Amerikanen gebom bardeerd. De Duitsche marine artilleristen zetten den strijd voort. In Noord-Frankrijk gaat de slag met toenemende verbit tering voort. De aanvallen der Engelschen concentreeren zich om de Seine, den sector Oisne- Aisne en om het gebied van de Vesle en den bovenloop van de Manie. Na zeer zware «aan vallen slaagden de Anglo- Amerikanen er aan de Seine aan weerskanten van Les An- delys in om terrein te winnen en langs den weg VernonGi- sors in de Duitsche linies bin nen te dringen tot even ten Noorden van het 30 km. N.O. van Vernon gelegen Gisors. De van Pointoise aan de Oisne uit naar het N.W. opdringende Anglo-Amerikanen werden on geveer halverwge tot staan gebracht. Om het gebied ten N.O. van Parijs wordt eveneens fel ge streden. Tusschen Pointoise en het 30 km. ten N.O. van Sois- sons gelegen Laon, concen treerden de Amerikanen de him hier ter bschikking staande troepen op drie plaatsen en zoo konden zjj in samenwer king met zeer krachtige for maties bommenwerpers de Duitsche grendelstellingen binnendringen. De zwaarste druk werd uitgeoefend in de richting *van Laon, welke plaats de Amerikanen Woens dagmiddag in Noordelijke en Noordoostelijke richting door trokken. In den in het Zuiden hierbij aansluitenden sector ontplooi den de Amerikanen eveneens een krachtige activiteit. Ook hier zijn drie hoofdaanvals la het verleden ligt het heden, In 't nu wat worden zal. ieter Florisz, 1658. Vice-admiraal an Holland en West-Friesland, •treed In den eersten Engelschen oriog. Werd vice-admiraal in 1653. neuvelde in 1658 in de Sont. Graf- >mbe in de Groote Kerk te Hoorn. O/H Pm Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee, In trouwe verbondenheid met hun Duit sche kameraden. O/H P m GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN. Set ook gU u derhalve ln voor de toekomst van uw volk en meldt u lis vrijwilliger b|] do Krlegsmarine. tanmeldlng staat open voor lederen Nederlander van 1715 Jaar en kan re8chiedcn bU de Marine Annahmes telle West, Zweigstelle Nlederlande e Utrecht, de aanmeldingsbureaux voor Marine-vrijwilligers te Amstcr- iam, Kalveratraat 143 en Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 98100, bij al- I Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen SS. ..''ie gewenschte inlichtingen, zoowel voor dienstname bij de Marine als U. de Waffen SS, worden aan boven genoemde adressen verstrekt. richtingen te onderkennen. De eerste loopt via Reims in Noordelijke en Noordooste lijke richting. Van Chalons uit stoot de tweede wig naar het Noordoosten, terwijl de derde aanval gericht is op 't Manie- kanaal. Over het geheele front zijn zware gevechten aan den "ang. Steeds weer probeeren Duitsche troepen de opge drongen Amerikaansche pant serwiggen in de flank en in den rug aan te vallen. Om enkele door Anglo- Amerikaansche bommenwer pers in puin gelegde plaatsen wordt met bijzondere verbit tering gestreden. In een der plaatsen bezetten grenadiers van het leger en de Waffen-SS de nog overeind staande hui zen en wierpen vanuit de ven sters mijnen en ladingen dy namiet naar de aanrollende Amerikaansche tanks. In Bretagne hield de druk van de Anglo-Amerikanen, ge holpen door de terroristen, op Brest en Lorient aan. Zuid-Frankrijk. In Zuid-Frankrijk probeeren de Anglo-Amerikanen nog steeds de bewegingen «van de Duitsche groepen te belemme ren. Hun poging om ten Zui den van Valence te verhinde ren, dat de Duitsche achter hoeden de Drome overtrokken, mislukten. Hier en ten' Noord oosten van Valence, waar de Isere uit het gebergte te voorschijn komt, vernietigden Duitsche troepen een aantal tanks en gepantserde verken ningswagens en heroverden tijdelijk door terroristen be zette steunpunten. Ondanks het met deze gevechten ge paard gaande tijdverlies be reikten de Duitsche troepen de gestelde doelen voor dien dag. NIEUWE DMSINGELINGS- BEWEGING. Naar aan het Vad. wordt gemeld, blijkt uit de plaats namen, die in de laatste Duitsche berichten omtrent den slag aan de Marne ge noemd worden, dat de Ameri kanen met-zeer sterke strijd krachten wederom een groote omsingelingsbeweging voorbe reiden tegen het aan den be nedenloop van de Seine staan de zevènde Duitsche leger. Te Berlijn wordt gesproken van drie Amerikaansche -leger corpsen, die uit de bocht van de Marne in Noordelijke rich ting naar Soissons en Reims oprukken en van een vierde legercorps dat bij Troyes een aanval in Oostelijke richting ontketend heeft. Ofschoon de strijd in dit gebied volkomen het karakter van een bewegingsoorlog De nieuwe bonnen. Voor de periode 3 t.m. 16 September geven de bonnen 37 en 38 recht op het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, tapte melk envleesch. Voorts zijn voor die periode aangewezen 217 en 218 bloem, 219 voor 250 gr. roggevlok ken, havermout, gort e.cL, D 73 eveneens 250 gr. roggevlokken, havermout, gort e.d., E 73 250 gr. kindermeel of voedingssui ker, 220 100 gr. vermicelli, 37A een half rantsoen boter, 37B een half rantsoen margarine, 221 100 gr. 20 plus of magere kaas, 222 250 gr. suiker, 223 250 gr. jam. 37 150 gr. versnape ringen en 37 voor een rantsoen sigaren, tabak of sigaretten. Voor de periode t/m 30 Sep tember zijn aangewezen bon 224 een rantsoen eenheidstoi- letzeep, 225 een rantsoen waschpoeder, C 74, D 74 en E 74 een rantsoen waschpoe der en E 75 een rantsoen toi letzeep. Bon R 10 van de tabakskaart is t/m 6 Januari geldig voor het koopen van 45 gr. scheer zeep. Bijzondere rantsoenen zijn B 76, C 76, D 76 en E 76. elk voor een half rantsoen boter. TOELICHTING. Van 3 t/m 16 September geeft bon „algemeen 219" recht op het koopen van 250 gr. roggevlokken, havermout e.d. of gort e.d. Ook op bon „reserve D 73" voor kinderen, geboren in 1940 of 1941, zijn thans behalve gort e.d. ook roggevlokken, havermout e.d. verkrijgbaar. Ditmaal wordt geen onderscheid gemaakt tusschen havermout e.d. eener zijd s en gort e.d. anderzijds. Op bon „boter 37A" is 125 gr. boter verkrijgbaar en op bon „37B boter" 125 gr. mar garine. Voor personen geboren in 1926 of later, wordt een bg- zonder rantsoen van 125 gr. boter op de bonnen reserve B 76, C 76, D 76 of E 76 be schikbaar gesteld. HET TABAKSRANTSOEN. In verband met de verlaging van het tabaksrantsoen wordt voor de eerstvolgende veertien dagen slechts één bon aange wezen. Van 3 t/m 16 Septem ber geeft bon „tabak 37" recht op het koopen van één rant soen sigaren, sigaretten of ta bak. Men dient genoegen te ne men met hetgeen de winkelier in voorraad heeft. Zij, die piip- of shagtabak Wenschen te koopen, dienen nu te wachten tot de volgende honaanwijzing (15 September ajs.) Zij kunnen dan op den ouden en nieuwen bon geza menlijk op 15 en 16 September de pijp- of shagtabak koopen. Na 16 September is de bon, die thans is aangewezen, uit den aard der zaak niet meer geldig. Luitenant Helmut Goering, een neef van den rijksmaarschalk, is In Normandië als Jachtvlieger i luchtgevecht gesneuveld. Hü Is de 5e neef van den rijksmaarschalk, die in dezen oorlog zijn leven voor Duitsch- land heeft gegeven. heeft, wordt de derde poging der Amerikanen om het ze vende Duitsche leger te om- singelen, te Berlijn kalm en gelaten beoordeeld. In Duit sche militaire kringen wordt .echter toegegeven, dat het derde plan van het geallieerde opperbevel grootsch van op zet is. De beweging is diep en breed en richt zich tegen de achterwaartsche verbindingen van het in Noord-Frankrijk staande zevende leger. Zoo doende moet thans gesprokén worden van een operatieve omsingelingsbeweging. De twee eerste pogingen hadden slechts een tactisch doel. BON INLEVEREN VOOR 404- EN/OF VOLVETTE KAAS. Van 1 t.m. 14 October a.s. zal wederom 100 gr. 404- en/of volvette kaas ter beschikking worden gesteld. Ten einde hiervoor in aanmerking te komen moet men bon „Alge meen 226" vóór 10 Sept. a.3. bij zijn leverancier inleveren, desgewenscht tegen ont vangstbewijs. De aandacht wordt er op gevestigd; dat op dezen bon in vele gevallen 404- korstlooze of smeerkaas zal moeten worden verstrekt. DE INHOUDING VAN HET SUIKERVOORSCHOT. Met de inhouding van het kilogram suiker, dat onlangs als voorschot is verstrekt, zal, te beginnen met de periode 3 t.m. 16 Sept. a.s. een aanvang worden gemaakt. Gedurende deze en de drie daarop vol gende tweeweeksche perioden zal in plaats van een bon voor 500 gr. suiker op de dan aan te wijzen suikerbonnen slechts 250 gr. per bon be schikbaar worden gesteld. Bfl het gebruik van het suiker rantsoen houde men met het bovenstaande rekening. Van 3 t.m. 16 September a.s. geeft bon „algemeen 222** recht op het koopen van 250 gr. suiker. WEER HONGAARSCHE BLOEM. Van de, door bemiddeling van het Roode Kruis, ge- importeerde Hongaarsclie bloem kan nogmaals een extra-rantsoen beschikbaar worden gesteld voor kinderen, geboren in de jaren 1926 tot en met 1939. Daartoe moet men den bon „reserve B77" of „reserve C77" vóór 10 Sept. a.s. tegen ontwangstbewijs bij den detaillist inleveren. Tusschen 1 Oct. en 28 Oct. s. zal men vervolgens op dit ontvangstbewijs 500 gr. bloem per bon ontvangen. Men houde er rekening mede, dat deze bloem voor langdurige bewa ring ongeschikt is. Schippers, die niet in staat zijn geweest de bonnen B 70 en C 70, welke als vóórinleve ringsbonnen voor Hongaarsche bloem aangewezen zijn, in te leveren, kunnen onder inleve ring van bovengenoemde bon nen in het afleveringstijdperk van 17 Sept. t/m 14 Oct. a.s. bedoelde bloem bij „schippers- detaillisten" betrekken. De distributiediensten zullen voor jeugdige personen van 418 jaar, die wegens verblijf in een ziekemnrichting, eva cuatiekamp of uitzending naar een vacantiekamp e.d. de bon nen B 70 of C 70 van 20 tot en met 26 Augustus jl. niet kg een detaillist hebben kunnen doen inleveren en die nu vóór 17 September as. uit de zie- keninrichting, evacuatiekamp, e.d. worden ontslagen, bij het teruggeven van de distributie bescheiden 7 rantsoenen tar webloem uitreiken. Honden- en kattenbrood. Van 1 t/m 30 Sept. worden op bon fto. 3 van de distributie kaart voor honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood be schikbaar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon no. 3 van de distribu tiekaart voor kattenbrood - (groep K) wordt voor dezelfde periode 1% kg kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 30 Sept. is bon no. 3 ongeldig. Postboden overvallen. Op den Lagedijk te Schagen hebben 4 personen een overval gepleegd op 2 postboden, die de post van Schagen naar Schagerbrug vervoerden. Daar bij hebben de overvallers drie postzakken met distributiebe scheiden buitgemaakt, waarna zij in eea. auto verdwenen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1