PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Felle strijd aan Zuidelijken Seine-oever. ABONNEMENTSPRIJS: 1? ct. per week of 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nuDitnors 6 ct. DINSDAG 29 AUGUSTUS 1944 BUREAUX TB MIDDELBURG. VLIS81NGEN, GOES. OOST- BURG. BRESKENS. SOUBURG. 187e JAARG. NUMMER 232 GERINGE TERREINWINST N. VAN MANTES NOG STEEDS DÜITSCH VERZET IN PARIJS. BEWEGINGEN IN RH6NE.UAL VEELOOPEN VOLGENS PLAN. SOVJETS OVER DE SERETH GETROKKEN. eigen vaartuigen gingen ver oren, andere werden bescha- Het opperbevel van, de Duit- sche weermacht deelde Maan dag mede: In het gebied ten W. van Rouaari viel de vyand ook Zon dag onze troepen op den Zui delijken oever van de Seine fel aan. De aanval bleef echter overal door het geconcentreer de afweervuur steken. Een vflandelrjk bruggenhoofd ten O. van Elbeuf werd in een te. Senaanval verkleind. Hernieuw- e vyandelyke aanvallen mis lukten daar, waarby 20 tanks en 6 gepantserde verkeanings- wagens werden stukgeschoten. Ten N. van Mantes probeer de de vijand zyn bruggenhoofd uit te breiden, doch hy kon on danks het 4n den stryd werpen van sterke infanterie- en tank strijdkrachten slechts geringe terreinwinst behalen. In Parijs bieden talrijke Düitsche steunpunten nog; steeds hardnekkig verzet. Door tanks gesteunde aanvallen van den vyand van de stad uit in N.'O.-rlchting werden door te- fenaanvallen tot staan ge- racht. In het gebied ten ZjO. van Parys drong de vyand on ze troepen in hevige gevechten naar de beneden-Marne terug. Een oproep van de Amerikanen, gericht aan den commandant van de vesting Brest, werd van de hand gewezen. De vyand ging daaron Zondag met ster ke infanterie- en tankstrijd- krachten tot den grooten aan val over. De gevechten namen in den loop van den dag steeds meer aan lievigheid toe. De be zetting van Brest sloeg echter, door leger-, marine- en Jucht- afweerbatterijen doeltreffend gesteund, alle aanvallen af. De vyand leed zware, bloedige ver liezen en verloor 7 tanks. En kele plaatselijke penetratie- plekken in het voorterrein van de vesting werden afgegren deld. Onze bewegingen in het Rhóne-dal verloopen volgens plan. Verscheidene pogingen van den vyand om van het Oosten uit op den dalweg te komen, mislukten. Gewapende veerbooten en motortorpedobooton brachten in het zeegebied ten W. van Fécamp in een hard gevecht met een krachtig beschermde formatie kruisers een vyande- lijken torpedojager en een mo tortorpedoboot tot zinken» 2 digd. Voor de Zuid-Fransche kust werd een vyandelijke kruiser door Italiaansche strfldmidde- len na torpedotreffers zwaar beschadigd. In het Fransche gebied wer den 174 terroristen in den strijd vernietigd. Zwaar vergeldingsvuur van de V. 1 ligt op Londen. In Italië ondernam de vyand in den Arno-sector verscheide ne vergeefsche verkennings- aanvalleo. Aan de Adriatische kust bleven vry krachtige aan vallen van den vijand zonder resultaat. In Roemenië voeren onze troepen aan weerszyden van de beneden-Proeth nog steeds zware doorbraaUgevectiten. Bij het voortzotten van den aan val in Z. en W. richting is de vyand over de tóereth heenge trokken en heeft Iiy, ondanks het verbitterde verzet van on ze troepen, Foscani veroverd. Hy verloor daar talryke tanks. Tegen de poging van den vij and om vla de Oosteiyke Kar- pathen Hongarije binnen te dringen, maken tegenaanvallen van Hongaarsclio en Düitsche troepen goede vorderingen. By en ten N.W. van Platra mis lukten Sovjet-aanvallen. In het WelclïBel-bruggron- hoofd ten W. van Baranof zyn, harde aanvals- en afweerge- veehten gaande. Tusschen Welchsel en Narew zetten de bolsjewisten hun grooten aan val voort en breidden deaen in Noordeljjke richting tot op den Bobr-seetor uit. Zy werden in harde gevechten afgeslagen. Verscheidene penetraties wer den afgegrendeld. Ten N.W. van Mitau, ten N. W. van Modohn en ten N.O. van Walk stortten hevige vy andelyke aanvallen door het taaie verzet van onze troepen ineen. In het gebied ten N. van Dorpat doorgedrongen vijande lijke Strijdkrachten werden in een tegenaanval opgevangen. In luchtgevechten en door de luchtdoelartillerie van de lucht macht werden boven het Oos telijke front 50 vijandoiyke vliegtuigen neergeschoten. Vijandelyke bommenwerpers vielen overdag onder do be scherming van wolken enkele plaatsen in West- en Noord- ZWARE STRIJD IN IIOEMEN li:. De zich op Roemeensch grondgebied bevindende Düit sche divisies stonden op alle gevechtsgebieden onder zeer sterken druk van overmachti ge Sovjet-Russische gemotori. seerde en tankformaties. Bo vendien kwam het Zondag ten N. van Boekarest en by Ploesti ook tot verbitterde gevechten tusschen Duitschè beveiligings strijdkrachten en Roemeensche afdeelimgen, die poogden, over eenkomstig de Sovjet-bevelen, de Düitsche troepen te ontwa- Senen. Vernomen wordt, dat de ;n O. en ten W. van de Proeth staande Düitsche for maties er in geslaagd zijn zich den weg naar het Westen vry te maken en het voorterrein der Karpathen te bereiken. De bezetting van de stad Foscani door bolsjewistische formaties kon niet verhinderd worden. De Noordelijke Karpathen- passen bevinden zich alle ste vig in Düitsche handen. Op één van de paswegen was Sov- iet-cavalerie erin geslaagd de Hongaarsche grens in Z.W.- richting te overschryden, doch z|j konden teruggeworpen wor den. Groote aanvallen I11 Italië verwacht. De troepenconcentraties in den centralen en den Oosteiy- ken frontsector in Italië doen, volgens Interinf, vernachten, dat de Britten op beide plaat sen binnenkort tot groote aan vallen zullen overgaan. In do provlnclo Qoejarat (N. W. BrIUch Indië) hebben overstroo- minoen plaat» genad, xoo erg als In vele Jaren niet voorgekomen Is. Vele plaatsen werden overstroomd. Enorme schade werd aangerioht. Alle rivie ren z(Jn bulten haar oovers getreden. Dultschlahd aan, waaronder Duisburg en Emden. Andere luchtaanvallen waren gericht op Opper-Sllezisch gebied. In 1 3en nacht wierpen enkele vyandeljjke vliegtuigen bom men neer op Mannheim en Ludwigshafen. 24 vyandelyke vliegtuigen werden by deze aanvallen neergeschoten. In aanvulling op hêt weermacht- bericht wordt nog gemeld: In de sedert eind Juli voortdurende ge vechten aan San en Welchsel heeft ïich de reeds herhaaldolljk beproefd gebleken Oost-Prulslsche 24»t# pant- eerdlvlsle onder bevel var» luitenant- generaal Relchtfrelherr von Edels- helm opnieuw In aanval en afweer schitterend gehouden. Amerikanen vallen aan In Mame-bocht. De Amerikaansche stryd. krachten dié ten Zuiden van Parys zyn opgerukt en bij Me- lun, Fontainebleau, Nogent en Troyes bruggenhoofden vorm den, doen thans van deze stel lingen uit met sterke stryd krachten, deels met gepantser de, verkenningsaanvallen in de bocht van de Marne. Hierbij kwam het vooral tot gevechten aan weerszyden van Nogent (60 km O. van Fontainebleau) en in het bosch van Jouy, ten Noordwesten van het ca 18 km N. van Nogent gelegen Pro- vins. De aanval op Brest. In Bretagne vormt de stryd om Brest ae belangrijkste ge beurtenis. Voor den grooten aanval óp deze vesting heeft de Amerikaansche opperbevel hebber, generaal Patton, 4 di visies met zware artillerie en zeer veel lilchtstrydkrachten op een zeer smal gebied vereen iga. Na een zeer krachtig trommel vuur van verscheidene uren en voortdurende luchtaanvallen, gingen de Amerikanen in tal rijke golven tot den aanval over - aan het N. front en aan het ten O. van Brest gelegen schiereiland Armorique. Hier bij ontwikkelden zich zware gevechten. De bezetting wist zich te handhaven. Zuid-Frankrijk, In het Zuid-Fransche gebied bleven de Anglo-Amerilcanen in W.-, N.- en O.-richting druk uitoefenen. De zich in het Rhóne-dal distancieerende Düitsche troepen bereikten de gestelde doelen, ofschoon zy herhaaldeiyk tot den afweer moesten overgaan tegen aan vallen van soldeniers en snelle vyandelijke troepen. Nieuwe zware gevechten ontwikkelden zich ap-i de Fransch-Italiaan- sciio grens. Anglo-Amerilcanen deden by St. Paul een poging om den Maddalena-pasweg te heroveren. Een onderscheiding. Kap. ter zee Friedrich Bóh- me, de leider van de. strydmid- delen der Düitsche marine, die in de Seine-baai opereerden, is door den FÜhrer onderscheiden met het ridderkruis van het yzeren kruis. Tot nu toe zyn, volgens In terinf, 4 kruisers, 9 torpedoja gers, 2- corvetten en plm. 35 koopvaardij- en transportsche pen, van tezamen 225.000 brt., tot zinken gebracht. DE CAPITULATIE VOORWAARDEN VOOR ROEMENIE. De nationale Roemeensche regeering is door vooraan staande persoonlijkheden van het Roemeensche leger in ken nis gesteld van de capitulatie voorwaarden. De eischen lui den als volgt: 1. Het Roemeensche leger behoudt zyn wapens vóór zoo ver zy gebruikt worden voor den strijd in Transsylvanië; 2. het geheele Roemeensche leger moet onverwyid zijn voorraad wapens en munitie aan het Sovjet opperbevel overdragen; 3. Roemenië stelt onmiddellyk 1,4 millioen arbei ders en voorts 100.000 speci alisten architecten, inge nieurs, .aannemers, monteurs ter beschikking voor den wederopbouw van de verwoes te gebieden der Sovjet-unie. In dit aantal zyn de gedemo biliseerde onderdeelen van het Roemeensche leger inbegrepen 4. een terugkeer van de Roe meensche krygsgevangenen in de Sovjet-unie zal afhangen van do totale tenuitvoerleg ging van de aan het Roemeen sche expeditiecorps gestelde taak. De groepsgewijze terug keer der krijgsgevangenen na dit tyd'stip hangt af van de wyze waarop de taken worden vervuld, die Roemenië gosteld zijn; 5. de in Roemeensche handen zynde Sovjet-Russische SU andere geallieerde krygs gevangenen moeten onmiddel lyk aan de Roemenië binnen rukkende troepen worden over gegeven en eventueel met Roemeensche wapens worden uitgerust; 6. de door den Roe- méenschen overval op de Sov jet-unie in 1941 geroofde ge bieden Bessarabië en do Boe- kowina worden onverwyid weer bij de Sovjet-unie inge lijfd; 1, do Noordelijke Do- broedzja wordt, een definitie ve regeling na het einde van den goheelen oorlog voorbe houden, als een directe be- stuurszöne onder het Sovjet- opperbevel geplaatst; 8. de contróle over de scheepvaart op den Donau neemt voor den duur van den oorlog het Sov jet-opperbevel op zich; 9. over het ter beschikking stellen van land-, lucht- en marine steunpunten geeft het Sovjet oppercommando directe aan wijzingen; 10. de voorwaarden voor het herstel zullen de Roe meensche regeering op een la ter tydstip worden, medege deeld; 11. de Roemeensche re geering neemt de verantwoor delijkheid op zich, dat alle ZEEPVERVANGENDE WASCHMIDDELEN Bon „Algemeen 211" Inleveren Voortaan zal men zeepver- vangende waschmiddelen uit sluitend onder afgifte van een daarvoor aangewezen bon kun nen verkrygen. In verband hiermede Is het koopen, in ont vangst nemen, verkoopen, en afleveren van zeepvervangen- de waschmiddelen met ingang van Maandag jl. verboden. Om voor dit artikel in aanmerking te komen moet men bon „al gemeen 211" vóór of op Zater dag 2 September a.s. bij zyn leverancier inleveren. Omtrent het tydstip waarop men de zeepvervangende waschmiddelen zal kunnen ver krijgen, zullen nog mededee- lingen worden gedaan. De Z.S.-procedure. Er wordt aan herinnerd, dat de termijn voor het indienen van de formulieren betreffende de Z.S.-procedure en 't aan vragen van vrystellingen op 31 Augustus afloopt voor de bouwindustrie, het bosch- en houtbedryf, dè bedryfsgroep wegverkeer en voor de hier te lande gevestigde of kantoor houdende, doch haar bedrijf geheel of gedeeltelijk ln Nca.- Indië, Suriname of Curaqao uitoefenende ondernemingen. Vier kinderen uit één gezin overleden. In het gezin V. aan den Ouden Soesterweg te Amers foort zyn 4 kinderen, resp. ¥2, 3, 4 Ms en 7 jaar oud, onder ver- schynselen van dysenterie over leden. Daar do kinderen de laatste dagen groote hoeveel heden ongewasschen en ten deele onrijp fruit hadden gege ten, vermoedt men, dat daarin do oorzaak moet worden ge zocht. Momenteel komen In Groningen en Drente, vooral In de gemcontc Emmen, veel gevallen van kinderver lamming voor. Nlot minder dan 63 gevallen werden tot hoden geconsta teerd, waarvan 4 In de etad Gro ningen. verordeningen en eischen van het Sovjet-opperbevel door allo Roemeensche militaire en civiele bureaux onverwyid worden uitgevoerd; 12. de Roemeensche regeering ver plicht zich; na het einde van de oorlogshandelingen aan het Roemeensche volk gelegenheid te gaven om op een democra tische wyze van verkiezing te stemmen over zijn toekom- fltigen regeeringsvorm; 13. de Sovlet-unie verklaart zich reeds thans bereid, na het van kracht worden van het vredes verdrag het roode leger terug te trekken uit het gebied van den Roemeenschen staat. MIDDELBURG Uit het politierapport. Wegens het rijden zonder af geschermde verlichting, werd proces-verbaal opgemaakt te gen den wielrijder J. P. F. G. alhier. Do economische dienst der politie maakte proces-ver baal op tegen mej. W. A. G. te St. Laurens wegens overtre ding van het Huurpriizenbe- sluit, daar zy een woning al hier tegen te hoogen prys ver huurde. VLISS1NGEN Gouden jubileum. Zaterdag herdacht de heer J. G. Laport, werkzaam in de afdeeling koperslagerij, zyn 50-jarig dienstjubileum by de My „De Schelde". In den loop van den voormiddag werd hij ten kantore door de directie met dat heugelyke feit geluk- gewenscht en hem een ge schenk in enveloppe overhan digd. 40-jarlg jubileum. Zondag vierde de heer J. W. van der Levé, directeur van het kantoor Vlissingen van Van Gend Loos, zyn 40-iarig dienstjubileum. De jubilaris mocht op dezen dag vele bloemstukken ontvangen, ter wijl ho.i' namens het perso neel Vlissingen een ets werd aangeboden. GUES In öpertyd ln de open lucht. A. C. V. en J. C. M. alhier, die des avonds na 10 uur in de open lucht werden aangetrof fen, werden deswege geverba liseerd. Kerk- en Schoolnieuws Ned. Herv. kerk. Bedankt voor Spaarnwoude-Spaarndam (2e prod, pl.)C. E. v. Voort- huysen te Kattendyke. Geref. kerken. Cand. D. Kui per, hulpprediker te Goes, heeft een benoeming in gciyke be trekking ontvangen te Alle rnaar en die aangenomen. 1 Sept. a.s. zal hij te Alkmaar in functie treden. Ds. W, Meynhout. Ds. W. Meh'nhout, laatstelijk hulpprediker'by de Geref. kerk van Vlissingen ea daarvoor Chr. Geref. predikant aldaar, is opnieuw tot de Chr. Geref. kerk teruggekeerd en heeft zyn intrede gedaan te Wilder- vank, sprekende over 2 Cor. 4 5, na te voren te zyn beves tigd door ds. N. Brandsma van Harderwyk, die sprak over Mare. 4 26—29.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1