PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT IBONNEMENTSPRIJS: 19 ct.- per week of 2.42 per kwartaal, franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. IDVERTENTIEPRIJS: Per m.m. I2J ct.. minimum per advei tentle J 2.05. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties imiximum 5 regels) 58 cent. dienstaanvragen en dienstaanbie- Unger MAANDAG 21 AUGUSTUS 1944 i 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DIT NUMMER BESTAAT 87ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 225 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vlissingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen). RedacUe na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londer.schc Kaal 29. Red. tel. 3521, Adm. teL 3541; Goes: Red. en Adm. Turfkade 15 tel" 247o. Souburg: Kanaalstr. 45, tel. 234; Oostburg: Red." en Adm." Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 21. Daitsche troepen trekken uit Normandië terug. IEVIGE STUIJD N. VAN TOULON. SOVJETS VALLEN LAN IN ZUIDELIJKEN SECTOR. VERBITTERDE GE- 'ECHT'EN IN MIDDEN- EN NOORDELIJKE SECTOREN H opperbevel van tuitsche weermacht deelde iondag mede: In Norniandië gaan onze di- Jsies al strijdende uit het ge- ied ten N. van Argentan, ndanks harden tegenstand en et afweren van voortgezette ijandelijke flankaanvallen, prder naar het Oosten terug. 0 het gebied ten N.O. en ten T. van Chartres, leveren onze ers|»erringsformaties strjjd iet aanvallende vijandelyke trijdkrachten, die uit Z.W. ichting versterkingen ontvan- en. In Zuid-Fiankrijk probeert e vyand thans door sterke antserstrydkrachten in den trijd te werpen, zijn bruggen- oofd aan de kanten en in N. ichting uit te breiden. Vooral 1 de bergdalen ten N. van loulon wordt hevig gestreden. Luchtverdedigingsstrijdkrach- en schoten boven Fransch ebied 48 vliegtuigen neer. In den strijd tegen' lichte h'andelijke vlootstrijdkrach- sn beschadigden beveiligings- aartuigen van de marine ten I. van le Havre, 1 torpedo- ager en schoten zij 2 motor- orpedobooten in brand. 1 igen vaartuig ging verloren. Londen en de buitenwijken an Londen liggen nog steeds nder het zware vuur der V 1. In Italië hervatte de vijand ijn doorbraakaanvallen in den Idriatischen kustsector. Zwa- p gevechten duurden den ge leden dag voort, in het ver- >op waarvan de vijand echter iet zware verliezen slechts 'eringe terreinwinst kon be- alen. I In het Zuiden van het Oos- elrjke front deed de vijand na irachtige voorbereiding door ie artillerie tusschen den )njestr en de Sereth talrijke rergeefsche aanvallen. In het bruggenhoofd over fen Weichsel ten W. van Ba- anof leverden onze divisies en geheelen dag zware af- reergevechten, waarbij zij zich ;oor snelle tegenaanvallen ucht verschaften. In het brug- ;enhoofd ten Z.O. van War ka eerden vijandelijke, door tanks n slagvliegtuigen gesteunde an vallen, in harde gevechten tfgeslagen. Ten N.O. van Warschau ;onden de bolsjewisten ook iaterdag. ondanks het in den trijd werpen van nieuw aan- evoerde strijdkrachten, slechts ;eringe terreinwinst behalen. >e verbitterde gevechten du- en voort. Aan weerszijden an Wilkowisjken, alsmede ten i. van Schaken, werden nieu- re doorbraakpogingen dei iovjets verijdeld; enkele pene- j-aties werden afgegrendeld. Aan het Letlandsche front woeden ten Westen van Mo- dohn verbitterde gevechten met binnengedrongen Sovjet gevechtsgroepen. In Estland hield de sterke bolsjewistische druk ten W. van het meer van Pskof aan, zonder dat de vijand er in slaagde een groote terrein winst te behalen. In het hooge Noorden werd een krachtig versterkte heu velstelling der Sovjets door een gevechtsgroep van onze bergjagers stormenderhand veroverd. Een vrij zwakke formatie Amerikaansche bommenwer pers viel het gebied van Ploes- ti aan. 4 vijandelijke vliegtui gen werden neergeschoten. i NA 2 SEPTEMBER WEER WASCHPOEDER. Ook zeepvervangende waseh- middelcn komen op den bon. Zooals bekend, werd voor de periode van 6 Aug. t/m 2 September a.s. geen bon voor waschpoeder aangewezen. Thans kan worden medege deeld, dat het hier slechts een tijdelijken maatregel betreft. Na 2 Sept. zal eventueel om de andere vierweeksche periode zoowel op de algemeene als op de reservebonnen weer wasch poeder beschikbaar worden ge steld. Het ligt tevens in de be doeling ook zeepvervangende waschmiddelen in distributie te brengen. Volgens „Dagens Nyheter" heer- schen momenteel in de ziekenhuizen Noorwegen catastrofale toestan den, daar er véél te weinig beschik bare ruimte voor patiënten is. Zelfs tuberculose-patiënten moeten hierom laar huis gezonden worden (C.D.). Geallieerd bruggenhoofd 0. van de Seine. Volgens de jongste berich ten van het hoofdfront moes ten de Duitsche troepen in Normandië zich .vooral in het gebied van Trun (ten W. van Falaise) en in het gebied van Argentan verzetten tegen he vige aanvallen met overmach tige tankstrijdkrachten. Na een verbitterde worsteling, waarbij beide partijen vele verliezen leden, kondon de aanvallers tot in het gebied van Tournai komen. Ten W-. van Caen brachten de Canadeezen met sterke pantser strijdkrachten enkele penetraties tot stand, die bij Goustranville tot een terug trekken der Duitsche linies leidden. Zware gevechten zijn gaan de ten Noorden van Dreux, waar de Amerikanen tea-rein wonnen en tusschen Verdon Mantes den middenloop van de Seine bereiktén. Ten Oosten van deze rivier werden daarop valscherm- en lucht landingstroepen aan land ge bracht, die het overbrengen •van tanks van Mantesuit, over de rivier beschermden. Om het bruggenhoofd wordt thans hevig gevochten met de bewegelijke Duitsche strijd krachten. Pacy, ten Z.W. van Vemon, werd door Duitsche pantsers heroverd. Op den weg naar Parijs de den de Amerikanen ten N.O. van Chartres weer verwoede aanvallen bij Rambouillet (ca. 40 km van Parijs). Ongeveer op de lin ie Hou danRam bouilletArpajonEtampes Pithiviers weiden de aanval lende tankformaties, volgens Interinf, opgevangen. Krach tige formaties der Duitsche luchtmacht mengden zich overdag en 's nachts in den stryd bij Falaise, Argentan, Chartres. Dreux en Pacy. In Bretagne en in het zee gebied van het Kanaal .kwam het niet tot omvangrijke ac ties. Zuid-Frankrijk. Evenals tusschen de Seine en Loire waren de geallieerden 1 de Zuid-Fransche kust zeer actief. Door krachtige aanvallen slaagden zij er na verbitterde gevechten in, om hun lan-dingshoofd tusschen Toulon en Cannes in N.W. •ichting uit te hreiden. Aan weerszijden van de Argens op rukkende, vielen zij over een breed front tusschen Hyères en de Verdon, een linker zij rivier van de Durance, aan. Om enkele plaatsen in de da len van dit bergland, zoo o.a. om Rocquebrissanne, Brigno- les en Barjols, werden zware heen- en weergolvende ge vechten gevoerd. N.W. van Hyères probeerden de aanval lers tevergeefs om Toulon te naderen. TERREUR AANVALLEN OP BREMEN EN BERLIJN. Britsche bommenwerpers en storingsvliegtuigen hebben Vrijdagnacht terreuraanvallen gericht op Bremen, 't Rijnsch- Westfaalsche gebied en Ber lijn. Vooral in Bremen ontstond schade in woonwijken en aan cultuurmonumenten. Verschei dene ziekenhuizen en scholen werden getroffen. Luchtverde- gingsstrijdkrachten schoten 3 terreurbommenwerpers neer. AMERIKAANSCHE VLIEG TUIGEN BOVEN PLOEST1. Voor de derde maal in 3 da gen zijn Zaterdag Amerikaan sche bommenwerpers boven het Donaugebied verschenen, waar zij doelen in het gebied van Ploesti aanvielen. Het af weergeschut schoot 4 toestel len neer. LUCHTAANVAL OP JAPANSCIIE MOEDERLAND Zondag is door het Japan- sche hoofdkwartier medege deeld, dat de eerste vrij groote luchtaanval op het Japansche moederland, waaraan ongeveer 60 bommenwerpers deelnamen, is uitgevoerd. De Amerikaan sche vliegtuigen verschenen, komende van Tsjoengkmg-Chi- na, in verscheidene golven bo ven Kioesjoe en het Westelijke deel van het bezette eiland Sjoegokoe. Meer dan 10 vlieg tuigen werden door den afweer neergehaald. 3 hiervan door rammen van Japansche jagers Er ontstond eenige schade aan gebouwen. De leden van de Italiaansche weermacht, die als gevolg van verraad van Badoglio in Sept. ontwapend en sedertdien in Dultsch- land geïnterneerd waren, zijn dezer dagen ontslagen om als vrije arbei ders in Duitschland te werken. SOVJETS BEZETTEN SANDOMIR. Het bruggenhoofd van San- domir, dat al weken dagelijks in het middelpunt van verbit terde gevechten staat, is een groote gevechtsruimte van de eerste orde geworden. Beide partijen hebben aanzienlijke strijakrachten vooral tanks en artillerie,' aangevoerd en ook het gebruik van slagvliegers van weerskanten brengt duide lijk de beteekenis aan het licht, die gehecht wordt aan de Zui delijke bocht van den Weich sel, aldus Interinf. De Duitsche pantserstrijd krachten hebben bg tegenaan vallen ongeveer 5 km terrein gewonnen in N.O.-richting, en zijn daarbij door een bolsjewis tische pantserafweerversper- ring heengebroken. In. het gebied van Sandomir slaagden de bolsjewieken er in tijdelijk de Duitsche linies bin nen te dringen en het vlak aan den Weichsel liggende, volledig verwoeste Sandomir te bezet ten. Verder opdringen werd verijdeld. Bijzonder verbitterd werd voorts gestreden in het gebied van Opatof. waar de bolsjewie ken hun pantserstrijdkrachten hadden geconcentreerd en waar zij in het eerst een dreigende toestand deden ontstaan. Ver scheidene honderden Duitsche slagvliegers maakten echter aan het opdringen der bolsje wistische tanks met hun aan vallen in scheervlucht einde. In den centralen sector be gonnen bij" temperaturen van ongeveer 30 graden, ten Noord oosten van Warschau zware gevechten. De bolsjewisten gingen hier na een trommel vuur van meer dan een uur en met groot gebruik van slag- vliegtuigen; over een breed front tot een aanval op de Duitsche linies over. In buiten gewoon verbitterde gevechten, die aan beide zgden met groo te verliezen gepaard gingen, slaagden zij erin op één plaats een vrij diepe penetratie tot stand te brengen waarom thans nog gestreden wordt. Ook van het bruggenhoofd Warka uit ondem&men de bolsjewisten ten Z.O. van de stad hevige aanvallen in Z. richting. In het gebied van Schaulen kwam het ook tot zware ge vechten. De Duitsche troepen, die hier op eenige plaatsen het front rechttrokken, stieten daarbij op vrij zwakken tegen stand, zoodat zij een aanzien lijke terreinwinst behaalden. De bolsjewistische doorbraak pogingen ten Westen van Mo- dohn werden voortgezet door massaal gebruik van pantserwagens konden zij een vrij diepe penetratie tot stand brengen, waardoor de Duitsche linies iets moesten worden te ruggenomen. ENGELSCHE AANVALLEN ITALIë HERVAT. De Engelschen gingen Zater dag aan de Italiaansche fron ten na een vrij lange pauze in het gebied tusschen de kust van de Adriatische zee en de Umbrische Apennijnen na krachtige voorbereiding door de artillerie tot den aanval over. In het gebied van Con- stanza en Mondolfo slaagden de Britten er des avonds in met erscheidene tankafdeelingen de Duitsche linies binnen te dringen. Op een plaats moesten de Duitsche linies voor den kraohtigen druk ongeveer 2 km. teruggenomen worden. In het gebied van Mondavio ;n ten O. hiervan werden ech ter alle vijandelijke aanvallen door tegenaanvallen bloedig afgeslagen. D gevechten duurden in den geheelen sector van het front tot diep in den nacht voort en leefden Zondag ochtend vroeg na een krachtig artillerievuur weer met groote hevigheid op. De zalmvisscherlj op de groote rivie ren is thans in vollen gang. De vis- schers zetten hun netten uit. CNF/Schipper/Pax m. Zware luchtaanval op Maastricht. MEER DAN 70 DOOD EN EN PLM. 150 GEWONDEN. Vrijdagnamiddag is Maas tricht door Anglo-Amerikaan sche vliegtuigen aangevallen. Er ontstond aanzienlijke scha de aan woonhuizen. Tot dusver zijn de lijken van 71 Nederlan ders geborgen, 48 werden zwaar en ruim 100 licht ge wond. Aangezien het oprui- mingswerk nog aan den gang is, most een belangrijke stij ging van het aantal dooden worden verwacht. Bij de aanvallen met boord- wapens van 15 Augustus is het aantal dooden gestegen tot 32. Boven Maastricht werd een aantal brisantbommen neerge worpen, welke vooral in de dichtbewoonde arbeiderswoon wijken groot onheil aanricht ten. Door de geheele stad wa ren de sporen van dezen aan val merkbaar. Honderden ge zinnen zijn door dezen aanval, den zwaarsten, die Maastricht tot nu toe te verduren had, dakloos geworden. Zware rookwolken hingen urenlang boven het geteisterde stadsdeel, dat een verbasterend beeld van verwoesting en men- schelijke ellende gaf. Maarschalk Mannerhelm ontvangt het eikenloof. De Führer heeft den opper bevelhebber van de Finsche weermacht en maarschalk van Finland, Carl Gustaf baron Mannerheim, het eikenloof be- hoorende bij het ridderkruis van het ijzeren kruis verleend. De chef van den generalen staf der Finsche weermacht, generaal der infanterie Axel Erich Heinrich, ontving 't rid derkruis van het ijzeren kruis. EXTRA KEURINGEN voor Waffen SS (Wiking), SS Wachtbataillon, Landstorm Neder land, Germaansche SS. In Ned. Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring worden gehouden op Donderdag 24 Aug., 8— 13 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15, Vrijdag 25 Aug. 8 uur, Amsterdam, Dam 4, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te wor- Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen etc. Personen tusschen 1935 Jaar, die aanmeldingsplichtlg zijn voor de te werkstelling. kunnen zich eveneent aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier In de Waffen-SS kan ieder worden, die na minsten# 1 Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslag gevend. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bij het SS-Wachtbatatllon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op bovenstaands keuringen melden. Alle inlichtingen en gratis reis biljetten voor de heen- en terugrei* zijn verkrijgbaar bü de navolgende Nebenstelten der Waffen-SS: Amster dam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56: Heerlen, Saroleastraat 25; Gro ningen, Hserenstr. 46; Enschede. Hen- geloschestraat 30 en Utrecht, Vreden- burg 19. Eveneens bij het SS- Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 en Marine- annahmestelle West, Utrecht, Plom- petorengracht 24.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1