Van RIJN HUWELIJK Vergrootings-Apparaat J Grijp llu) kans Studeer thans pot-huis? Met groote droefheid ge ven wij kennis van het overlijden van ons geliefd Dochtertje MAGDA, nauwelijks 8 dagen oud. A. WAGENAER M. WAGENAER—JOU RET. Middelburg, 7 Aug. 1944. Bree 22. Heden werd uit ons mid den weggenomen, onze innig geliefde Zoon, Broeder en Verloofde MARTINCS SCHIPPER, in den leeftijd van 20 jaar. Zijn diepbedroefde familie. Wolphaartsdijk: J SCHIPPER. J. SCHIPPER— OSSEWAARDE, Nieuwvliet (Z.-Vl.): L. SCHIPPER. Wolphaartsdijk: J SCHIPPER en Verloofde. D SCHIPPER en Verloofde. Ma SCHIPPER. M VLEUGEL (Verloofde). Wolphaartsdijk, Ring C 67, 7 Aug. 1944. Algemeene kennisgeving. Heden overleed, na een langdurige ziekte, doch een geduldig gedragen lijden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer -JACOBUS MEERMAN, in den leeftijd van ruim 53 jaar. Uit aller naam, Vlissingen, 8 Augustus 1944. P.ellamypark 1. De teraardebestelling zal p'aats vinden op Zaterdag 12 Augustus a.s., des n.m. 2 uur, vanaf Bellamypark 1. Voor de zeer vele blijken van deelneming en medeleven, ons betoond na het zoo droevig ver scheiden van onzen lieven Zoon, Broeder, Behuwdbroeder er Oon HENDRIKUS, betuigen wij onzen hartelijken dank. In het bijzonder eer woord van dank aan de buurt bewoners. Hun vriendschap zal bij ons in dankbare herinnering blij en Familie WESTVEER. Middelburg, Augustus 1944. Jasmijnstraat 5. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na" het overlijden van on6 innig geliefd Zoontje BRAMMIE, betuigen wij onzen hartelijken dank. J LE CLERCQ M C. LE CLERCQ— DE JONGE. Hansweert. Augustus 1944. Tandarts TICHELMAN, Middelburg. Vrijdag 11 en Zaterdag 13 Augustus AFWEZIG. Voor de vele blijken van deel neming, ontvangen na het over lijden van onze geliefde Echt- genoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder LEUNT JE WOUTERS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam. C. LIEVENSE Kz Westkapetle, Augustus 1944. Voor de deelneming, betoond bij de ziekte en na het overlij den van onzen Broeder, Be huwdbroeder en Oom, den Heer ABR. GOEDBLOED, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie, J. GOEDBLOED Jz. Middelburg, Augustus 1944. Evangelisatie, Bognrdzaal Middelburg. Donderdagavond 8 u. spreker Dr. BEEKENKAMP Onderwerp: ,,De vierde zalige spreking". Ieder hartelijk welkoml Op Donderdag 10 Aug. hopen onze geliefde Ou- ders. Behuwd- en Groot- ouders f H. D. STREEFKERK J en sk C. DOENSE, X hun 40-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. sk sfc Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de vvensch van hun dankbare Kinderen, Behuwd-, en Kleinkinderen. j. Middelburg, Aug. 1944. X Vlasmarkt 45 J" Op Vrijdag 11 Aug. ho- pen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders T. DE MEUEMEESTEB en A- E. DE MEUEMEESTEB— DE BRUIJNE, hun 45-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Dat zfj nog lang ge- T spaard mogen blijven is T de wensch van hun dank- jjj X bare Kinderen, Behuwd- J en Kleinkinderen. Vliss., Paardenmarkt 33. X Evacuatie-adres: Verwerijstr. 39, Middclb, 1894 1914 Donderdag 17 Aug. a.s. hopen wij met onze ge- liefde Ouders, Behuwd-, Groot- en Overgrootouders ;js K. F. N, A. KORFF E. J. A. H. KORFF— KEOEG, hun gouden huwelijksfeest S j. te vieren, X Dat zij nog lang gespaard X mogen blijven is de y. wensch van ons allen. -j. Vlissingen, Molenstraat 19 ijj: Evacuatie- tevens felici- X tatie-adres: X X Jan van Galenstraat 127 II X Amsterdam-W. Zaterdag 12 Aug. a.s. hoopt onze geliefd.e Moe- der, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder jj. iierueiiKeu. Dat zij nog lang ge- spaard mag blijven is de sfc wensch van haar Kinde- ren. Behuwd- en Klein- kinderen en Achterklein- kind. -f» i; Tijd. adres: •j. Kapelschestr. 32. -j. sj; Kloetinge Zoo de Heere wil en zij X leven, hopen onze geliefde X Kinderen, Broeder en J jjj Zuster, Oom en. Tante g ANDRIES DE VISSER sjc sfc ADRIAN A M. DE VISSER—EOUWERSE, jjj op 13 Aug. a.s. hun 25- X T iarice F.rhtvprppnifrinf tp T op 13 Aug. a.s. hun 25- jarige Echtvereeniging te j. herdenken. X Dat zij nog lang gespaard jjj mogen blijven is ons aller X jj. wensch. Namens de wederzijdsche Familie. Oostkapelle, Aug. 1944. 1904 1944 Zoo de Heere wil en zij X •js leven, hopen op Zondag X 13 Augustus a.s., onze ge- u. liefde Ouders, Behuwd- en X GrootoudersX ADRIAAN THEUNE f en X JANNETJE TIIEUNE— VAN DE KETTERIJ, 4: hun 40-jarige echtvereeni- sjc ging le herdenken. jj; Dat zij nog lang ge- -je spaard mogen blijven, is de wensch van hunne :j; dankbare Kinderen, Be- 4= sk huwd- en Kleinkinderen, L. THEUNE. X A. THEUNE— X SIEREVELD. X J. GROOTJANS— X THEUNE. X B. GROOTJANS en X ADRIANA X X M. THEUNE. X J. THEUNE— X X DE NOOIJER. X J. THEUNE X X J. THEUNE— X X THEUNE en "X JANNETJE. J Arnemuiden, 9 Aug. 1944. Jfc Tuindorp E 35. sjc Christ. Kweekschool Middelburg. Gelegenheid tot aangifte voor klassen I en II, alleen schrif telijk, bij den Directeur, Span jaardstraat 49. (Ook voor Afd. B, die 8 Sept. om 17 u 50 m. aanvangt). Ondergeteekende maakt aan degenen, die meubels e.d. ge kocht hebben van zijn echtge- noote, bekend, dat hij niet voor de gevolgen in staat. P. H. PAARDEKOOPER. Zuidsingel 40, Middelburg, Mevrouw DE WILDE. Oude Vlissingsche weg 1, M'burg, vraagt tegen 1 Scptehibcr een FLINKE DIENSTBODE HULP IN DE HUISHOUDING Meerdere hulp aanwezig. WEET dat wij óók een afdeeling hebben voor den Boerenstand? WEET U, dat ook U bij ons in kortst mogelij ken tijd kunt slagen? WEET U, dat ook U alle gewenschte inlichtin gen gratis worden verstrekt in blanco couvert? WEET U ons adres: BUREAU KUNZE, Titi- aanstr. 48, Amsterdam-Z. Kantooruren: 109, óók Zondags. Bereikbaar met de traml. 16, 23, 24. Met September a.s beginnen de lessen weer voor 'het Middenstandsdiploma 1945 voor afgewezen candtdaten. Praktijkdiploma boekhouden, Handelskennis L. O- H. J. TEN HACKEN, leeraar Boekh. M. O:, Vliissingsche straat B 346. Koudekerke, (bij grensscheiding Vlissingen- Koudekerke). Mevrouw VISSER, Vlis- singschestr. B 243, Ivoude- kerke, vraagt NETTE DIENSTBODE, voor halve of heele dagen. Rijwiel beschikbaar. HIER!!! WORDT UW NAAIMACHINE GOED GEREPAREERD DEKKER's Naaimachinehandel. GISTSTR. - M'BURG Gediplomeerd reparateur TE HUUR OF TE KOOP GEVRAAGD een 13 x 18. Brieven met opgave van huur- of koopprijs onder No. 3450 aan ARC's Adver tentiebedrijf, Kettingstraat 2, Den Haag. Waschwenken van Dr. Helder No. IS Zoa wascht U een wollen camisole. Hoogstens een half uur binnenste-buiten weeken in lauw water (1 eet), zout per emmer; bij vet aan den hals. halve eell. ammonia er bij). Goed uitspoelen en dan vlug, knijpende, wasschen in lauw sop van waschpoeder (1 eetl. per I.). Nooit wrijven l I x spoelen in lauw, en 2x in koud water. Stevig uitknijpen, ,/jtjir* en zoo ophangen. ifat het niet kan uitrekken. N.V. ZEEPFABRIEKEN v/h 0E HAAS EN VAN BRER0 Schriftelijk onderricht door Examinator in Boekhouden, Mod. Talen, Nederl. Handelscorr. Middenstandsexamen 1945, Handverbeteren, Steno (Groote). Lesgeld 3,p. mnd. Spec, opleiding Makelaar, Be lastingconsulent. Acte L.O. Handelskennis, Acte M.O. Boekh. Staatspractnkdipl. Lesgeld 6,p. mnd. M.U.L.O.H.B.S. opleiding, Secretaresse. Boeken kosteloos in bruikleen. Iedere 2 maanden mondelinge repetitie in Middelburg. Intern. Handels Instituut „De Winde" Accountant en Examinator. Apeldoomschelaan 104 Den Haag. Postbus 265, Tel. 391829, Giro 52S29. WEES NIET VAN PLANDOE Begin nu met het volgen van een onzer schriftelijk cursussen: MIDDENSTANDSDIPLOMA. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN. FRANS, DUITS, ENGELS, NEDERLANDS STENO. Vraag gratis inlichtingen. INSTITUUT BIERMANS, 's-HEKTOGENBOSCT rtV INSTITUUT 'lijk. onderwijs t RECHTSTREEKS DEM HAA OPLEIDING UITSLUITEND EN VOOR OFFICIEELE EXAMENS NED. ASSOCIATIE VOOR PRACTUKEXAHENS BOEKHOUDEN, NEOERL.,DUITSCN, ENGELSCH, FRANSCH .TAAL en HANDELSCORR. cursusduur V. beginners ca 1ó mnd-* Lesgeld f 6-p.mnd.* MIDDEN* STANDS EXAMEN ALGE H. HANDELSKENNIS f 550 pm. LO. HANDELSKENNIS f752 pmnö. STAATSPRACTIJK ex. HOL BOEKHQUPCM Acte K XP en Q f 12.5B p.mnd. IT NUTTIG EFFECT VAN DIT SCHRIFTELIJK ONDERWUI BENADERT OAT VAN MONDELINGE LESSEN So&k^H. kasteloos- irr. bruiJzJ&sM,/ Vraagt vrijblijvend prospectus Rijswijk (ZH), Haag weg 126, Telef. 18.17.09. Postrekening 26.18.92. Wo**nt U in een Word dan pottenkijker! Mosterdpotten-kijker! En lever al die leege moiterdpotjes nu eens in. Géén leege potjes - géén geurige Van Rijn's mosterd I Dektelsl Doe de deksels er ook bijl waar Abratr. al eeuwen de mosterd haalt. TE KOOP a F.en hengstveulen. E. DE KORTE, Biggekerke. Mergkoolplanten. Wed. JAN JOBSE, Breeweg, Koudekerke. O Mooie jonge herdershonden. J. MEEUWSE, Veersche singel 90, Middelburg. Enkele boeken H.B.S., M'brg, 2e en 3e klas. 10. SWAN- BORN, Noordsingel 74, M'burg. 0 Een zomerhoed met voile, 10.— MEULMEESTER, Lam- brechtsênstraat 6, Vlissingen, na 6 uur. Een ijskast, gr. 66 x 46 x 50 en witte closetpotten. Prachi gl. ballen, plm. 150 st.j gesch. voor tuinversiering. JAC-. VAN LOON, Noordstr. 2, Vlissingen. Glazen latnpekap, f I0ven te koop gevr. autoped op lucht banden. RIJKSE, 5teen'lu'sstr. 4. Vlissingen, Een speenvarken en 1500 preiplanten. J. FL1PSE, Noord- weg 52, Oostkapelle. O 500 kg. tarwestroo. Wed. DINGEMANSE, A 29, Bigge kerke. TE KOOP GEVRAAGD Ledige bloemenmanden, goe de pr. Bloem^magazijn SAN- DERSE, Nieuwsfraat 11, M'burg Kinderfietsje (liefst meisjes). VAN DE SANDE, Augustijnen straat 19, Middelburg. Ernmerkachel en vloerkleed. R. J v VLIER, Baslion 41, Middelburg, 0 Jonge Ayredale Terrier. J. G KUIJPERS, Schoolstraat A 133, Serooskerke (W,) Houten kindërle'dikant, gr. m., met bedje Br. met prijsopg aan M. WESTSTRATE. H 143.' Le- wedorp. In goeden staat zijnde haard kachel. Prijsopgave LOUWS, Steijnhofstraat E 27, Domburg. Gebruikte naaimachines (huishoud en industrie), de fect geen bezwaar. J. v, d. KREEKE, Naaimachinehandel, Nieuwstraat 38, Middelburg. TE HUUR GEVRAAGD 0 Heer vraagt te Middelburg zit-slaapkamer of zit- en slaap kamer. Br. no. 5998, Bur. P.Z. C. Middelburg. PERSONEEL Mevr. WISSE, Noordweg B 172 të St. Laurens, vraagt voor de morgenuren een net meisje of een werkvrouw, voor een paar dagen m de week, 0 Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige, een Meid of aankomende. L. GESCHIERE, Breeweg C 54, 't Zand, M'bg. O Wegens huw. van het tegenw. gevraagd flink dagmeisje. Fiets beschikb, was buitensh. LOU1S- SE—VAN DER REEPE, West- wal 44. Goes. Wegens huwelijk, met Octo ber een meid of aankomende gevraagd bij K. BESUIJEN, 87. Serooskerke (W.) 0 Arbeider vraagt vast werk. Woning moet beschikbaar zijn. Br onder no. 20, Agent P.Z.C., Domburg. 0 Werkster gevraagd voor hee le dagen Kantoor P.Z.E.M., Poelendaele, Middelburg, WIE RUILT 0 Mijn jongenssch., m 3840 of 41, voor m. 43 of 4^? Wed. DINGEMANSE, A 29, Bigge kerke, 0 Wollen badpak, m. 44, voor jaegerwol vestje en wit gebor duurd blousje, m. 44, voor een ander, m. 40 of jurk? C. VOS, Biggekerke, 0 Mijn jongenssch., m. 28 of gymnastiekschoenen, m. 35, v. jongenssch, m. 33 of 22 23? GOEDHART, Kruisweg 2, M'bg. 0 Een paar zeer goede werk- sch., als nieuw, m. 41, v. 2 p. kindersch., m. 27 en 28? Dijk- straat 49. O-Souburg. 0 Mijn goede 1. zw. h.sch., m. 40 en 41, voor m. 42 of 43 en fantasiebroek t. langer model? Na 7 uur. Verl,. Gravestraat 4a, Vlissingen. 0 Mijn verpleegsterslinnen voor andere stof? Z.g.a.n. Swiftsch., o.k.,, m.- 37. voor schoenen, m. 37'/.? Abeelsche Zandweg 6, Souburg. 0 2 baby-manteltjes niet bijpas sende mutsjes, voor een man teltje met mutsje of hoedje, voor leeft. 2 jaar? Mej. MEULMEES TER, Lambreclitsenstr. 6, Vliss. 0 Z.g.a.n oude kw. winter mantel, m, 42, voor. grijze win termantel? Abeelsche Zandweg 6, Souburg. 0 Mijn klompen, m, 22. voor gymnastiekschoentjes, m. 35? Adres te bevr. Boekh. VAN DER PEIJL, Souburg, 0 Zwarte jongenssch., m. voor meisjessch., m. 34? N. Vliss. weg 81, Souburg. 0 Mijn nieuwe kinderjdompjes. m 17. voor m. 16? M. HENGST, d'Arke A 125, Westkapelle. 0 Mijn heerenscli., m. 41, voor m. 42 of 43, en mefsjessportsch., m.' 37, voor damessportsch, m 38 of 39? Walstraat 35, Vliss. 0 Blauw tricot damesvest ander vest of truitje of blouse? Seisbolwerk 6, Middelburg. 0 Mijn z.g.a.n. kinderwagen voor modern wandelwagentje? VAN EVERDINGEN, Keersluis 1, Vlissingen. 0 Z-g-a-n. korte j. broek, 10 of 11 j., voor z.g.a.n. plusfour of 1 broek, Ift. 15 jr.? Gen. bij te bet. Breestr, 16, M'burg. 0 Mijn nieuwe bl. overall voor dito werkpak. P. JOZ1ASSE, Koudekerkscheweg B 398, Kou dekerke. 0 Zwarte zomermantel, m 40 42, voor een lichte jas. 40 of 42? Lambrechtsenstraat 6, Vlis singen, na 6 uur. 0 I paar schoenen, Ift. 4 of 5 jr., rn. 25, voor m. 31; 1 paar lage J. sch., 111. 40. voor m. 41? Breestraat 16, Middelburg. 0 Mijn z.g.a.n. lage zw» damesschoenen, m. 36, voor 1 Dijkstraat 49, O.-Souburg, 0 Meisjesschoenen, m. 27, vj maat 32? VAN DE VOORl] A 180, Koudekerke. DIVERSEN 0 Verloren: Zaterdag Zeei sclie gouden knoop, van Selsv tot of in Middelburg S.v.r rug te bez. Biggekerke I 0 Heer (veel op reis) zo vrije zit-slaapkamer, zoni pens., goede stand, Middelb. omgeving. Br onder no. 59 Bur. P.Z.C., Middelburg. 0 Mijn meisjessch., m. 35, 1 idem m. 28? Braamstraat Souburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 4