r n fj. a a u h K Moderne bewegingsoorlog in Frankrijk. u u u Verduisteren: van 612 Aug.: van 21.15—6.15. De maan gaat morgen te 13.52 onder en komt te 0.22 op. UIT DE PROVINCIE Walcheren Gevonden voorwerpen. O. EN W. SOUBURG. Gevonden: ceintuur, te bevr. Braamstr. 17 j verrekijker, 2 sleuteltjes, kilogramge wicht, portem. en eentoe bonnen, Guisto) Ritth. str. 88; vulpendop, Nieuwstr. 30; regenjas, de Voogd, Gr. Abeele 32; oorbelletje en pull over, van Teijlingenstr. 25; bood- schapstasch, Vliss. sfr. 57; zilveren armband, de Deckerestr. 23; porte feuille, Pieterse, Nwe. Vllss. weg 61. Rijkspostspaarbank. KOUDEKERKE. Gedurende Juli- zijn bij de Rijkspostspaar bank ingelegd 5566,93 en tè- rugbetaald 222,50. 8 nieuwe boekjes werden uitgegeven. Zuid-Beveland Rijkspostspaarbank. KRABBENDIJKE. Gedurende Juli is bij de Rijkspostspaarbank ingelegd 17.668,68 en terugbetaald 7.743,17. terwijl 13 nieuwe boekjes werden uit gereikt. Zeeuwsch-Vlaanderen TERNETJZEN. Alhier is een „Zeebad en sportpark de Schel de" opgericht, met het doel in den bekenden „Oesterput" een sportcentrum te stichten. Men wil aldaar een groot zwembad aanleggen alsmede verschillen de velden en banen voor diver se takken van sport, alsmede een speeltuin voor kinderen. De oprichters zullen trachten het benoodigde geld hiervoor bij een te krijgen door het stichten van een naamlooze vennoot schap, waarin men reeds voor kleine bedragen kan deelne men. Sport Competitie-indeeling district V. De indeeling der competitie in district IV van den N.V.B., voor het seizoen 19441945, is als volgt: le kl.: BW, Eindhoven, Longa, Nac, Noad, Limburgia, Roermond, MVV, PSV, de Spechten, Willem H, Maurits en Spekholzerheide. 2e kl. A: Bleijerheide, Groe ne Ster, Laura, Kolonia, Mi randa, Palemig, Rkons,, Kerk- rade, Waubach en Waubach* sche Boys. 2e klasse B: Almania, Heer, Kimbria, Geleen, Standaard, Sittard, Sittardsche Boys, Wil lem 1 en Sportclub Etnma. 2e klasse C: V.V.V., S.V.B., Viost, Weert. Wit-Zwart, Kol- ping-S.D.W., Helmond. Hel- mondia, Geelbruin, Brabantia, Tivoli en de Valk. 2e klasse D: Hero, Baronie- D.N.L., Schijndel, Nevelo. de Kanaries, S.V.D., Zwaluw V.F. C., T.O.P., W.SC., R.K.T.V.V., T.S.C. en D.E.S.K. 2e klasse E: Dosko, Alliance, R.B.C., Internos, Goes, De Zeeuwen, Middelburg en Vlis- singen. Gunder Haegg verbeterde In Stock holm zijn eigen record op de twee Engeltche mijlen en bracht het van 8 min. 46.4 op 8 min. 42.8 sec. POLITIERECHTER MIDDELBURG. Beleediging. Toen op 2 Mei enkele Vlis- singsche vrouwen in een twist gesprek geraaKten, werden mej. J. MolHamelink eemge min der vleiende woorden door de 48-jarige M. M; H. geb. Schr. toegevoegd, hetgeen eerstge noemde niet „nam". Verd. kwam dit op 5 s, 2 d, h. te staan. Eisch: 20 s. 10 d. h. Diefstal De 53-jarige grondwerker C. S. te Vlissingen zag bij werk zaamheden in een verwoeste woning losse stukken pijp lig gen, nam deze mee en ver kocht ze aan den 47-jarigen loodgieter P. A. van B.. even eens te Vlissingen. S. wera conform den eisch tot 1 50 s. 25 d. h. veroordeeld, terwijl v. B. wegens heling overeenkom stig den eisch 30 s. 15 d. h. kreeg. Ergeriyke dierenmishandeling. De 25-jarige controleur W. F. uit Vlissingen, die vermoed de dat een kat 4 van zijn jonge konijnen had gedood, greep dit dier, deed het in een jutes en sloeg er daarna met een stuk hout op om vervolgens het dier, dat blijkens getuigen verklaringen, nog leefde, in den tuin te begraven. Dit kwam hem op 30 s. 15 d. h. te staan. Eisch: 50 s. 25 d. h. Mishandeling. Te Kloetinge kreeg de 52- jarige landarbeider M. de Jon ge met den zoon van zijn Eatroon, den 27-jarigen H. M. r., woorden over de werk zaamheden. N. wist toen, om aan zijn woorden kracht bn te zetten, blijkbaar niets beters te doen dan den veel ouderen man tot tweemaal tegen den grond te slingeren. Nadat 20 s. 10 d. h. tegen hem geëischt was, maakte de politierechter er 40 s. 20 d. h. van. Voordeelige kostganger. Mej. Vermeulen te Middel burg had een 10-tal weken den 28-jarigen metselaar J. H. v. S. uit Z&ltbommel in den kost. Toen zij op een morgen in Juni van enkele boodschappen thuis kwam. was v. S. met zijn heele hebben en houden verdwenen. Bovendien had hij echter een horloge van zijn hospita mee genomen en dat, naar later bleek, in Middelburg voor 75 verkocht. Dezen diefstal kwam v. S.f die thans gedetineerd is, op 1 maand gev. straf met af trek voorarrest te staan. De eisch was: 6 weken met aftrek van voorarrest. Besluiten, benoemingen enz Geslaagd voor wiskunde K V, de heer C. J. van Tatenhove, geb. te Vlissingen. Geslaagd voor het diploma werk tuigbouwkunde M.T.S. te Heerlen, de heer J. Almekinders, geb. te Hein- kcnszand. Aan de Christine Hermine school te Zetten slaagde voor huishoudkun dige ten plattelande. mej. J. M. HeU- boer te WolfaartsdUk. De wnd. Commissaris der Provin cies heeft aan den heer I. A. Leen- houts te Retranchement, op diens verzoek, eervol ontslag verleend als van de Commissie van advies in zake de schatting en de vaststelling de pachtwaarde der calamiteuze polders en waterschappen in Zeeland in diens plaats benoemd den heer J. Ramondt te Schoondüke, gezwo rene van het waterschap „Het Vrjje van Sluis". BEOOGEN DE AMERIKANEN OMTREKKING VAN DUITSCHE FRONT BIJ CAEN? Thans, na twee maanden van uiterst hevige gevechten op Franschen bodem, hebben de geallieerden zich eindelijk uit de verstarring der fronten kunnen bevrijden en althans op eeo gedeelte van het front tot een regelrechten modernen bewegingsoorlog kunnen over gaan. Daarmee is ook voor de Duitsche legerleiding een ge heel nieuwe situatie ontstaan, waarbij de Amerikanen, al thans voorloopig, het voordeel van een groote overmacht, speciaal aan pantsers hebben. De geallieerden streven thans allereerst naar een groote zijdelingsche uitbrei ding van het landingshoofd, om van daaruit verdere po gingen te doen om het Fran- sche binnenland binnen te dringen. Tengevolge hiervan moeten de Duitsche reserves, die aan beide zijden in het ge bied van Parijs waren opge steld, thans voor een groot deel naar het nieuwe operatie gebied worden overgebracht. Den daartoe noodigen tijd hebben de Amerikanen zeer goed uitgebuit door een onaf gebroken voortzetting van hun opmarsch in het slechts zwak verdedigde Bretonsche gebied en een voortdurende versterking van de aldaar opereerende pantserformaties. Door hun jongste successen in het gebied van Avranches schijnt de „flesschenhals" via welken de vooruitgestormde pantservoorhoeden in contact met de hoofdmacht staan en die door de Duitsche tegen aanvallen bij Villedieu eenigen tijd scheen bedreigd, thans voldoende geconsolideerd te zgn om het aan den gang houden van den opmarsch te waarborgen. Op grond van de laatste be richten, schijnt het niet uit- geslotén, dat de Amerikanen met hun opmarsch in het ge bied van Mayenne en Laval een omtnekking van het Duit sche front bg Cam beoogen. Groote operaties verwacht. Het verloop der gevechten wettigt dus volkomen de Duitsche opvatting, dat na 2 maanden invasie het stadium van den kust- &a landingsslag achter den rug is en dat thans bewegingsslagen van groote operatieve en strategische be- teekenis voor de deur staan. Voor de Anglo-Amerikanen boteekent het ongetwijfeld een voordeel, dat hun tot dusver op een klein gebied samenge drongen groot aantal divisies thans gelegenheid krggt zich te ontplooien. Aanzienlijke geallieerde versterkingen. De Anglo-Amerikaansche strijdkrachten zgn in den laat- sten tijd nog aanzienlijk ver sterkt en bestaan thans uit 4 legers, die in totaal, volgens Berhjnsche kringen, over on geveer 50 divisies zouden be schikken, meldt het Hbld. Geen nieuwe landingen Deze geweldige toeneming, die sinds begin Juli een ver dubbeling beteekent, is,- naar men te Berlijn opmerkt, niet in overeenstemming met Eisen howers oorspronkelijke krach- tenverdeeling, waarin de le gergroep van Montgomery zwakker was dan die van Patton (de in Z.O. Engeland in reserve gehouden tweede legergroep), terwijl zij nu on dubbelzinnig het leeuwendeel der krachten opeischt. Men wijst in Berlijnsche kringen op de mogelijkheid, dat alt het definitieve afzien van een tweede landingspoging in houdt. De voorbereidingen. In de zich over jaren uit strekkende voorbereidingen zijn, naar General-major a.D. Ritter von Xylander in een belangwekkend overzicht mee deelt, bijzonder interessant de geweldige vlootmassa's, (hg spreekt van 600 oorlogs- en 6000 transport- en landings schepen), de uiterst zorgvul dige opleiding der invasietroe pen, die op natuurgetrouw nagemaakten Franschen bo dem hun manoeuvres hielden, en de coördinatie in de leiding, die een tot dusver bg gecom bineerde operaties ongekende volkomenheid had bereikt. De gevechtstactiek. Het is opvallend hoe sterk de gelijkenis is tusschen de ge vechtstactiek die door de Sov jet-Russen aan het Oostelijke front en die welke door de En- gelschen en Amerikanen aan het Westelijke front wordt toe gepast, meldt het Vad. Pant sereenheden worden straalvor mig als wiggen gedeeltelyk via de hoofdwegen en gedeeltelijk dwars door het open veld, naar voren gestuwd zonder dat wordt gelet op zijdelingsche aansluitingen of achterwaart- sche verbindingen. Ei* wordt getracht onverdedigde stadjes en zwakke Duitsche steunpun ten in een handomdraai te ne men en voor een sterke vesting wordt uitgeweken. Radioprogramma Donderdag. Hilversum I. 12.15 ork. Malando, 12.45 ber., 13.00 causerie, 13.05 araui. ork.. 14.00 Saksers in Stichtsche land, 14.15 Zweden, 15. viool en piano. 15.30 gram., 16.00 solist en, 16.45 ber., 17.00 ork. Mas- man, 17.30 nieuws, 17.40 plano. 18.00 BNO. 18.05 opera, 18.45 causerie. 19.00 ber.. 19.15 Concertgeb. ork., 20.00 causerie, 20.20 gram., 20.40 opera, 22.00 ber., 22.15 gram., 22.30 gram, Hilversum II. 17.00 kamermuziek, 18.00 zang. 19.00 ber.. 19.15 voor de jeugd, 19.20 ork. Balogti. 19.45 ork. Bachicha, 20.15 causerie. 20.30 am us. ork., 21.20 ork. Bachman. 21.45 avondwijding, 22.00 ber., 22 15 .zie Hvs. I, 22.30 Stem v. h. Rijk. Officieele mededeelingen INLEVERING OUDE „URLAUBMARKEN". Zooals bekend. ziin de bonnen van de „Reichskarte ftfc Urlauber" datumopdruk 13 November 1943, met inging van 24 Juli j.l. vervallen. Handelaren en Instellingen kunnen deze bonnen voor bet laatst in de week van 7 t.m. 12 Aug. a.s. bi) de distributiediensten inleveren. Zoo noo- dig kan aanvulling geschieden met d« nieuwe bonnen. Indien bedoelde han delaren en instellingen niet voldoende nieuwe marken hebben om aan te vullen tot een waarde waarvoor rantsoenbonrien kunnen worden strékt, kunnen zU zich toch voor In levering tot de distributiediensten wenden. wegens gedane vorderingen van graszoden biDnen de gemeente Vlis singen regelmatig op het eiDde van de maand (d.w.z. op den laatsten •erkdag der maand waarin de vor dering plaats nad) moeten worden iDgediend ter Gemeente-Secretarie, 3e afdeeling. Bellamypark 5. Alle gedurende den bezettingstijd nog niet gedane aatpelAnoy nog niet voldane verzoeken om ver goeding wegens vorderingen welke tot op heden zUn gedaan, moeten voor 15 Augustus a.s. worden ingediend. Indien geen vorderlngsbewljs kan wordec overgelegd, -client zoo moge lijk het Feldpostnummer der vorde rende eenheid te worden vermeld op de aanvraag om vergoeding. Vlissingen, 4 Augustus 1944. TOEWIJZINGEN HAVERMOUT. Van 7 t.m. 11 Aug. reiken de dis tributiediensten bij inlevering van de bonnen „Algemeen 184" (een hall rantsoen gort) en „Algemeen 185" (een hall rantsoen gemengd meel) toewijzingen havermout uit. Tezamen met deze bonnen kunnen ten hoogste 9 restantbonnen „Algemeen 171" (250 gram peulvruchten) worden Ingele verd. In betzelfde tijdvak reiken de distributlediensten bij de Inlevering van de bonnen „Algemeen 190" toe wijzingen peulvruchten yit. Van 7 t.m. 11 Aug. kunnen de detaillisten, behalve op den dag van hun code- imer, nogmaas op een tweeden door de distribntiedlensten te bepalen dag, de bonnen „Algemeen 190" in leveren. TOEWIJZINGEN JAM. De distributiediensten reiken van 7 m. II Aug. bij de inlevering van de bonnen „Algemeen 175" en „Al gemeen 176" toewijzingen Jam uit, waarvan de linkerbenedenhoek is af geknipt. De Inlevering moet geschie den met een apart ontvangstbewijs MD 24201 met een minimum van 10 rantsoenen. Aanvulling tot een tiental rantsoene ma; zoo noodig ge schieden met bonnen „Algemeen 188". Voor elke 10 rantsoenen dienen 40 bonnen te worden opgeplakt. BU de uitreiking der toewijzingen waardee- ren de distributiediensten de bonnen „Algemeen 175" en „176" elk voor een kwart rantsoen Jam, zoodat voor elke 4 bonnen 1 rantsoen Jam wordt uitgereikt. De detaillisten dienen bo vengenoemde toewijzingen voorloopig zorgvuldig te bewaren. ZU kunnen deze toewUzlngen tot nader order niet gebruiken voor het koopen van Jam of stroop. VERGOEDING HANDELVERL1 ES JAM. De distributiediensten relkea van 7 Aug. af bU de inlevering van con- sumentenbonnen Jam, puntenbonnen voor handelverlies uiL Vou. elke 1000 punten reikt de dtstributiedienst een toewijzing van 10 rantsoenen Jam uit. INLEVEREN KARTONNEN VERPAKKING. BlUkens publicatie in de Staatscrt. van 3 Aug. mag met Ingang van 17 Aug. a.s. de winkelier aan het pu bliek geen waren in afzonderlijk daar voor bestemde kartonnen verpakking afgeven, dan na in ontvangstneming door dezen van een gelijke hoeveel heid karton, dat niet vuil mag zijn. De lnleveringsplicht geldt niet bij den aankoop van geneesmiddelen. De win kelier moet het door hem ontvangen karton goed bewaren en tenminste eenmaal per maand afleveren aan den erkenden vakhandel ln oude materia len en afvalstoffen. Winkeliers, cie niet regelmatig worden bezocht door een handelaar, in wiens wUk hun be drijf is gevestigd, dienen zich eerst te wenden tot een collega, teneinde naam en adres van den handelaar in oude materialen en afvalstoffen te verkrijgen. Mocht dit niet tot het ge- wenschle resultaat leiden, dan moet hij zich in verbinding stellen met een der provinciale bureaux van de be drijfsgroep detailhandel; Zeeland wordt waargenomen door 's-Hertogen- bosch. Oranje Nassaulaan 5, telefj» 4226. Degene, die de waren ln kar ton verpakt of doet verpakken, is er verantwoordelijk voor, dat de verpak king dit opschrift draagt; „Verkoop in deze verpakking alleen toegestaan tegen Inlevering van een hiermee overeenkomende hoeveelheid verpak- kingskarton". Deze laatste verplich ting gaat ln 8 dagen na de publicatie in de St.crt Overtreding wordt ge straft krachtens het economisch saoc- t te besluit. J= D 10 - Met groote blijdschap en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon ABRAHAM. Wij noemen hem BRAM, G BOOM. M BOOM—DE WOLr. Breedevoort (Gelderland), 8 Augustus 1944. Aaltensche weg 136, Bosvliet. Met groote blijdschap geven wij kennis van dc geboorte van onze Dochter JOHANNA ELISABETH. D. G v d. TUIN N v. d. TUIN—VERGERS. 's-Gravenhage, 3 Aug. 1944 Walnootstraat 251 Tijdelijk: l.a VN N. O Indie 14. Met blijdschap geven wij ken nis van de geboorte van onze Dochter, die bij het H. Doopsel de namen ontving MATHILDA SIDONIE PAULINA MARIA. Wij noemen haar TILLY. F J CORTVR1ENDT. P. CORTVRIENDT ANDR1ESSEN. Vlissingen.- 5 Augustus 1944 Scheldestraat 16. Tijdelijk: R.K. Ziekenhuis Sluiskil. De lieer en Mevrouw H. j. DE JONOHMOENS zeggen hartelijk dank voor de vele be langstelling, ondervonden bij de geboorte van bun zoontje JAN MAX Goes, Leliestraat 44. De Heer en Mevrouw BOUMA—DE NOOIJER, betuigen hiermede hun harte- lijken dank voor de vele bewij zen van belangstelling bij hun huwelijk ontvangen Utrecht, 5 "Augustus 1944 Justus v. Effenstr. 14. H. VAN DALEN en D. VAN DALEN— WESTSTBATE, zeggen, mede namens hun kin deren, hartelijk dank voor de vele gclukwenschen met hun 35-jarige echtverceniging ont vangen Goeó, Begraafplaats 2. Gevraagd een WERKSTER Orand Theater, Goes. TANDARTS VISSER, Vlissingen. Voorloopig afwezig. Practijk wordt waargenomen door Tandarts HERTSTEIN. Wegens vacantie personeel zijn onze zaken, Winkelzaak Nieuwstraat 14 t.m. 17 Aug. en Grossierderij Palingstraat 14. t.m. 19 Aug GESLOTEN. Fa C. M. DOMMISSE <S ZOON, Vlissingen. BELASTINGCONSULENT Inlichtingen Omtrent (schrift.) opleiding, examens en lidmaat schap bij het Secr.; Nederl. Col lege voor Belastingconsulenten, Valkenteoachl- 2*6, Dra Haag. Coöperatieve Vereeniging „IJSFABRIEK WALCHEREN", Middelburg r.oept sollicianten op voor de betrekking van MACHINE-DRIJVER Sollicitaties in te dienen vóór 20 Aug a.s. Inlichtingen bij den Directeur, den Heer J. W. DE OUDE, Lange Noordstraat 4, tijdens diens kantooruren. J. A. Brtt E S C O, behandeling van spraak- en stemgebreken, llplezen voor S.H., heeft vanaf Vrijdag 11 Aug ook spreekaur op alle Vrijdagen van 125 uur. Kreukelmarkt 3, Goes. Vordering i i graszoden. Gebruikers van gronden wor den in hun eigen belang gera den, om verzoeken om vergoe» ding wegens gevorderde gras* zoden uiterlijk 15 Aug. a.8. schriftelijk bij den Burgemeester hunner woonplaats in te dienen* onverschillig of reeds bij de Graszodencommissie al dan niet aangifte mocht zijn gedaan. Middelburg, 7 Augustus 1944_ De Graszodertcommlssie, C. FRANSE. Kleverskarke. Voorzitter* J BOSSELAAR, Aagtekerke, Lid. J. G v. d. BURGT, Lange Glststraat 7 te Middelburg* grnd. Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 3