JLJP Rheuma pudding Burgerlijke stand KATTENDIJKE. Geboren: Johanna, d. v. Sjoerd Wartena en Titia M. Koning; Adrianus Jan, z. v. Marinus den Toon der en Jacomina M. Verbeem; Tanneke Cornelia, d. v. Johari- nus Dagevos en Francina Bruinooge. Overleden: Marinus Tolhoek. 92 j., weduwn. v. Eüzabeth VV. Harinck; Hendrik Weezepoel, 76 j., echtg. v'. Klazina Fier- loos, W0LPHAARTSDIJK. Gebo ren: Adriana Maatje, d. v. Cor nells Kloosterman en Maatje Geene; Martinus David, z. v. Johannis A. Smallegange en Jannetje A. Goetheer; Adriana Tannetje, d. v. Samuel Legs en Adriana D. Kosten; Peter, z. v. Jacob P. van Kleunen en Pe- tronella den Hartog. Overleden: Jacob Houteka mer, 21 j. VLOEIBAAR - «en probaat middel tegen stramme en vermoeide le dematen. ARNHEM sm Anken niet sijs zander sijs eeaweaeades Nederrqatckca St. Enie- kiii-torea, Ea wat zoa Nederlaad xijo zonder de traditie vaa het dagelijk- acke hopje troost dat oaa nox altijd wacht dank rij Hoofdredacteur: J. C. Viseer, Vllssln- tea (afw.j; Algemeen redacteur: u. Geerse, Middelburg; Stadsnieuws: C. do Voogd. Vlissingen en j. P. Pb. Doorenbos. Middelburg; Geweatei. aieuws: a "an Bcnmem. Goes en F. U L. Bondag, Ooatburg; Beegacb redacteur; E. Sideriua; Advertentleclief: voor Middelburg: c. P. 0«#s, voor VliMingen 8. Rflkeboer Z.S. PROCEDURE OOK VAN TOEPASSING OP BOU WIND USTRIE. De procedure der Z-S kaarten als maatregel op grond van de verorde ning van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, 108/42, betreffende de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen wordt thans ook oegepast op het ge- heele gebied van de Nederlandsche bouwindustrie. Er moeten .ernalve aan deelnemen de ondernemingen, welke onder dc volgende groepen ressorteeren: 1. Vakgroep burgerlijke en utili teitsbouw met de ondervakgroep a) woningbouw voor de markt. 2. Vakgroep grond- en waterbouw met de ondervakgroepen: structieve betonbouw en b) heiwerken. 3. Vakgroep wegenbouw met de ondergroepen: a) bitumineuze wegen bouw, b) betonwegenbouw, c) klinker wegen, keiwegen en tegelpaden. 4. Vakgroep baggerwerken. 5. Vakgroep aanverwante bedrijven. Tot deze vakgroep worden ook ge rekend de volgende bedrijven voor zoover zij niet reeds als ondervak groepen bestaan: a) bitumineuze vloe ren, b) niet naadlooze vloeren, c) bitumineuze dakbedekkingen, d) oven- en schoorsteenbouw, - e) isolatiewer- ken, f) bergingsbedrijven. Ook firma's, vereenigingen var huiseifeenaren of ondernemingen voor onroerende goederen, welke niet zijn aangesloten bg de bedrijfsgroep bouw industrie, of bij de vak- en onder- vakgroepen, moeten, voor zoover zi. arbeidskrachten in dienst heb ben voor werkzaamheden van boven- genoemden aard, aan de Z-S proce dure deelnemen. Ondernemingen, welke" zich behalve met dergelijke werkzaamheden ook nog bezighouden met industrie (bijv. de betonwarenfabricage) of handel (bijv. handel in bouwstoffen) en voor dit deel van haar bedrijf reeds be handeld zijn, zijn in dit geval slechts het gedeelte van haar bedrijf, waarmede zü bjj de bedrjjfsgroep- bouwindustrie zijn aangesloten, bij de procedure betrokken. Er dient vooral aandacht aan te worden geschonken, dat ook die fir- »t aanmelding verplicht zijn, welke reeds bij een andere gelegen heid verzoeken hebben Ingediend en intusschen haar Z-kaarten, voorzien van een beslissing, hadden achterge houden. Hieronder vallen ook die be drijven, welke voor de weermacht werken. In dit geval dient echter slechts het voor dit doel bestemde gekleurde formulier te worden inge vuld; Z-kaarten moeten niet opnieuw worden bijgevoegd. Oe aanvraagformulieren z(jn bü de Kamers van Koophandel en haar fi lialen 'verkrijgbaar. Bevoegd voor het behandelen der in te leveren Z- kaartenaanvragen is alleen de „Be- vollmachtigte für die Bauwirtschaft", Amersfoort. De aanvragen moeten op de enve-' loppe worden voorzien van de aan duiding „Z-S procedure". Duitsche ondernemingen, waarvan de eigenaars of de meerderheid rijksduitschers zijn, alsmede ondernemingen, waarvan het Hapltaal voor meer dan 50 pet. zich rijksduitsch bezit bevindt of die rijksdultschen treuhander hebben, moeten haar aanvragen indienen bij de Deutsche Handelskammer für die Niederlande te Amsterdam of Rotter dam. De formulieren en Z-kaarten zijn voor deze bedrijven bij de Deut sche Handelskammer verkrijgbaar. Buitenlandsche ondernemingen in Ne derland, d.w.z. ondernemingen waar van de eigenaars of de meerderheid van de eigenaars geen rijksduitschers en geen Nederlander zijn, alsmede ondernemingen, waarvan het kapitaal zich voor meer dan 50 pet. niet Duitsch en niet in Nederlandsch bezit bevindt, moeten haar aanvragen evenals de Duitsche ondernemingen, indienen bij de Deutsche Handels kammer für die Niederlande te Am sterdam of Rotterdam. De formulie ren en Z-kaarten zijn voor -deze drijven eveneens bü de Deutsche Handelskammer verkrijgbaar. De opgaven moeten onmiddellijk tot uiterlijk op 31 Augustus 1944 bij den Bevollmüchtigte für die Bauwirt schaft te Amersfoort worden inge diend. Later binnenkomende opgaven worden behandeld als niet ingediende aanvragen. De verantwoordelükheid voor het op tjjd inzenden der vragen berust bij de inzendende Voor haar rekening blijft ook het gevaar van verlies bij de ver zending. Onjuiste, onduidelijke en on volledig ingevulde aanvragen gelden niet ingediend en worden niet behandeld. Onjuiste opgaven kunnen bovendien bestraffing tengevolge heb ben. Ondernemers, die in gebreke blij ven uiterlijk 31 Augustus 1944 hun] aanvraag in te dienen, stellen daar mede zichzelf' en hun werkkrachten ter beschikking voor qpbruik elders. Bouwvergunningen worden voortaan nog slechts vestrekt onder voorwaarde, dat bewezen wordt, dat de werkzaam heden worden verricht door firma's, welke hebben deelgenomen aan de Z-S procedure. Nadere bijzonderheden kunnen ont leend worden aan het bij de Kamers van Koophandel verkrijgbaar gestelde toeKchtlngsvel. SNEL, MAAR ORGANISCH. De N.R.C. schrijft: Van de juiste volgorde der te nemen maatregelen hangt het, volgens de Esscnsche Na- tional-Zeitung af dat de be moeiingen om uit de bewape ningsindustrie het front nieu we soldaten ter beschikking te stellen, niet overhaast, maar systematisch en weloverlegd. en dientengevolge met hooge- re uitwerking kunnen worden ondernomen. Bovendien „biedt een zoo gespannen werkende* instanties is goedgekeurd, mag productie als de .Duitsdje 'in het vijfde ooriogsjaarif&iaar zelden voor den buitenstaan der in het oog vallende onuit geputte reserves om over te beschikken..." Weermacht en bewapeningsindustrie blyven voorloopig nog buiten de te verwachten maatregelen der verdere totalisatie. Wel zal „binnen hun eigen terrein van werkzaamheid eveneens een verstraffing noodzakelijk zijn." Thans staat het gebied van het bestuur en van de openbare instellingen in het, middelpunt van de voor den oorlog nood zakelijke maatregelen. In die richting gaat dan ook het voorloopige programma, dat Das Reich publiceert. „Het, komt erop ^an, heet het daar, in den kortst mogelijken tijd de bij talrijke instanties reeds gereedliggende plannen tot be sparing en vereenvoudiging in practijk te brengen, maar ook dergelijke terreinen van het openbare en economische leven daarin op te nemen, welke tot dusver verschoond bleven." Dr. Goebbels begint in eigen huis en op het terrein van zijn eigen werkzaamheden. „Hij zal op de terreinen van het vreem delingenverkeer, de litteratuur, den cultureelen arbeid radicaal ingrijpen, maar ook op het ge bied van het tooneel, de film, de opleidingsscholen voor film en tooneel en dergelijke instel lingen. Eveneens zal de pers, het werk van de persafdeelin- gen en correspondentiebureaux tot het minimum beperkt wor den." De" overige ministeries zullen dit voorbeeld volgen. Aangeno men wordt, dat bij de bedrijfs organisaties en -vereenigingen nog talrijke werkkrachten vrij gemaakt kunnen worden; veel aandacht zal worden besteed aan den tyiisarbeid, terrein bij uitstek voor de vrouw. Schwarz van Berk, die aan kondigt, dat ditmaal „in zeer korten tijd honderdduizenden, ia over het millioen werk krachten voor de poorten van de wapenfabrieken zullen ver schijnen", beantwoordt de vraag, waar deze vandaan zul len komen, eveneens met een verwijzing naar de kantoren en de bureaux. Maar ook Schwarz van Berk waarschuwt: „Niets minder dan een nieuwe mobilisatie be- teekent wat dr, Goebbels on dernomen heeft, slechts met dit verschil, dat niet, als 5 jaar geleden, uit den overvloed van menschen en middelen kan worden geput, maar iedere maatregel met den speurzin voor het ontbeerlijke en het dringende moet worden geno men." Vandaar dat dr. Goebbels zelf, In zijn wekelijksche beschouwing, vooral den moreelen kant van de nieuwe verplichting op den voorgrond brengt: „Wanneer wü, vervolgt Goebbels, dus van nu af ernst willen maken met "den totalen oorlog en hij niet langer slechts een fraze zal blijven, heeft ieder van ons daaruit zijn consequenties te trekken en wel zoo- zün arbeid als Bok in zijn per soonlijken levensstijl. Tegelijk echter legt de Rljksgevol- machtigde er den nadruk op, dat de maatregelen zoo elastisch mogelijk zullen zijn en zich telkens den toestand en de noodzakelijk heid zullen aanpassen. Wanneer er geen andere mogelijk heid Is, om vrede en eer der natie te behouden en te verzekeren, dan door van eigen gemakken en eigen lief- geworden gewoonten moedig afstand te doen, dan moeten deze ook zonder voorbehoud over boord worden ge- VLISSINGEN Pluimvee- en konljuenfokkers- vereeniging. Hier ter stede is een pluim vee- en konijnenfokkersvereeni- ging opgericht, onder" den naam „Vlissingsche Pluimvee- en Konijnenfokkersvereeniging' (V.P.K.V.). met het doel de pluimvee- en konijnenteelt in deze' omgeving te bevorderen. De vereeniging, die bereids door de daartoe aangewezen zich in een gestadigen groei verheugen. De jeugdafdeeling voor kinderen van 12 t/m 17 jaar telt reéds eenige leden. Het bestuur is als volgt sa mengesteld: R. van den Berg, voorzitter; B. Spuy, le secre taris; J. J. Labrujère, 2e secre- taris; Th. Duym, le penning meester; C. Kokelaar, 2e pen ningmeester. De Duitsche ambassadeur In Turkije, von Papen, heeft zich op zijn terugreis naar Duitschland, Maandag korten tijd in Belgrado op gehouden. Neg denzelfden dag ver trok hij weer. VLIEGKAMPSCHEPEN SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL. De ruggegraat der vloot. Het vliegkampschip speelt in den Stillen Oceaan en in de wateren van het Verre Oosten thans een groote rol. Bij de ge vechten om het eiland Saipan Marianen-groepgebruikten de Amerikanen 20 vliegdek schepen. Daardoor was het mo gelijk Saipan vanuit de lucht met 1000 vliegtuigen aan te vallen, terwijl de hoofdmacht zich op ongeveer 100 km van het eiland bevond. In den Pa cific wordt de sterkte van de V.S.-vloot geschat op 15 16 slagschepen van 35.000 ton en 45.000 ton grootte, waaronder zich de nieuwste en grootste bevinden, nl. de „Iowa", „New- Jersey" en „Missouri". Verder moeten er 25 kruisers zijn, w.o. de „Alaska"-klasse,slagkrui sers van 25.000 ton en meer dan 300 torpedoboot jagers. Maar de ruggegraat van de ze vloot wordt gevormd door tien gewone en tien hulpvlieg- kampschepen. Op grond van de ervaringen zijn op de oorlogs schepen de luchtafweerkanon- nen vermeerderd, de vuursnel- heid en de snelheid der schepen zijn ook vergroot. Het aan- bouw-program ma van Ameri ka is van fantastische afme tingen, meldt de Tel. Gezon ken vliegkampschepen zijn reeds vervangen door andere, die dezelfde namen dragen. De nieuwste zijn van 25.000 ton, dan zyn er nog verbouwde 10.000 tons kruisers en een groot getal hulpvliegkampsche- pen in massa-productie ge bouwd en aanvankelijk voor escorte-dienst, doch later ook bij zeegevechten gebruikt. Ten slotte beschikt Amerika nog over vliegtuigmoederschepen met watervliegtuigen en kra nen. De onmetelijke Stille Oceaan met zijn geweldige afstanden, is het ideaal „arbeidsveld" voor 't vliegkampschip. Regeeringswijziging in Hongarye. In Hongarije heeft een wijzi ging in de regeering plaats ge vonden. De minister zonder portefeuille belast met econo mische aangelegenheden, Im- redy, de minister van binnen- landsche zaken, -Jaross en de minister van handel, Kunder, hebben ontslag gevraagd en gekregen. Tot nieuwen minis ter van binnenlandsche zaken is benoemd Nikolaus Bonczos. De leiding van het ministerie van handel berust voorloopig bij den minister voor intjustri- eele aangelegenheden Ludwig Szasz terwijl het economisch ministerie onbezet blijft. Het ligt In het voornemen, kleine onderlinge verzekeringemaatschap pijen vrij te stellen van vennoot schapsbelasting, vermogensbelasting II en ondernemingsbelasting. De Vrij stelling wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid, dat de heffing*- kosten van de genoemde belastingen geacht moeten worden, de fiscale baten te boven te gaan. De vrijstelling vindt mede toepas sing ten aanzien van vereenigingen, welke op onderlingen grondslag als verzekeraar optreden, doch niet den rechtsvorm eener onderlinge verzeke ringsmaatschappij hebben.' MIDDELBURG Begrafenis slachtoffers gas verstikking. Gistermiddag heeft op de I algemeene begraafplaats, on der groote belangstelling de i begrafenis plaats gehad van het gezin Mondeel, bestaande uit drie personen, dat Zater dag door gasverstikking om het leven is gekomen. Bij de eerste van de drie lijkkoetsen fungeerden eenige collega's van den overledene als slip- pendragers. Nadat de drie kisten met de stoffelijke overschotten van vader, moeder en zoon in het gemeenschappelijk graf waren neergelaten, sprak de heer Kooiman namens leerarap en leerlingen van de H.B.S.. Spr. zeide dat het leven van Jan Mondeel, den zoon van het ge zin, zeer kort is geweest, doch rijk en veelbelovend. Hp was I een begaafden jongen, die zijn i weg wel gevonden zou hebben, i Spr. wees op zijn goed karak-, ter. Wrj begrijpen zoo goed, welk een mooi gezin is weg- ij gevaagd, aldus spr. Wij moe ten berusten, doch we weten, dat dit jonge leven niet tever. i geefsch is geweest. Zijn vriendjes staan hier voor den ernst van het leven, voor den ernst van den dood. Zij zullen hun vriend niet vergeten. Vervolgens heeft een verte genwoordiger van de onderne. ming waar de man werkte, I een kort woord gesproken en er op gewezen, dat Mondeel, een trouwe wei'ker was. Mede namens de arbeidskameraden riep spr. en rust zacht met vrouw en kind toe. Er waren verschillende bloemstukken, o.a. van werk- makkers, leeraren H.B.S., korfbalvereeniging Swift, en H.B.S.-sportclub. Gevonden voorwerpen. Aan het bureau vart politie zün van 31 Juli tot 6 Aug. als gevonden aangegeven en gedeponeerd: 1e. per soonsbewijs, t.n.v. J. Schillemans, j insigne (biljartver.), hondenpenning, huissleutel, roode portem., tram kaart VlissingenMiddelburg, Identi- teïtsplaatje, t.n.v. C. Polderman, Turf kaai, glacé handschoen, zakkam I in étui, sleuteltje. 2e. Vervolgen* zijn Inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende voor werpen bij de onderstaande personen f twee oorbellen, R, Fastenau, Lange- viele 65; flanellen kinderhemdje, B Tinbergen, Bagijnhof 44; register voor aangeteekende stukken, post kantoor. Lange Noordstraat; dames- handschoen, K. Lievense, Belllnkstr. 26; klos rijggaren, J. Knieriem, KI. Vlaanderen 3b; portem. m. ritsslui ting en inh., H. Heiliger, Eigen- haardstr. 39; armbandje, L. Ver meulen, Spanjaardstr. 61; koffer bandje, F. Vermazen, Bleek 17; kin- 1 dercape, van Hoorn, Heerengr. 6; 1 portem. met inh., L. de Klerk, Pijp- mondharmonica, A. Plompe, Molstr. 3; rose kindermanteltje, C. i Polderman, Souburg, Spoorstr. 12; I zilverbon, K. Jansen, Penninghoek- I singel 3; sierzakdoekje, van Kamer, I Stadsschuur 6; zilv. broche, R. Fas- i Langeviele 65; 2 ketting- strenren, Matthijssen, Walensingel 19; donker-grijze regenjas, G. v. d. Kreckc, Vearschtweg 51wit regen- kapje, A. Roel se, KI. Vlaanderen 72; gewicht van 2 kg., Philipse, Achter- singel 16; bril in étui, Lissenberg, Eigenhaardstr. 23; kindermanteltje, paag^lompjes en rolletje gasmunten, 1 A. Overweel, Schuitvlotstr. 36; wit konijn, P. Sctiou, Rozendwarsstr. 4; zwempak m. doek, van Sluijs. Eigen haardstr. 22; bruine tasch, inh. een wekker. W. de Voogd. Biggekerke j B 20; zilveren kinderarmband, W. Dekker, Spanjaardstr. 20; bankbiljet, A. Luitwieler, Achtersingel 5; bako sleutel, Cornelisse, Segeerssingel 26; gouden boerlnnenspeld, D. Schout, Singelstr. 21; 2 zilverbons, C. v. d. Berge. Bleek 18. Inlichtingen aan het bureau van politie op Dinsdag, Donderdag en Za terdag, tusschen 17 en 19 uur. 4 Amerikaansche vliegtuigen, 3 4-motorige bommenwerpers en 1 Jager zün op verschillende plaatsen i Zuid-Zweden geland. Volgens een Japansch frontbe- richt hebben de Japansche strijd krachten Dinsdagmorgen de stad Hengyang ingenomen. In het Middellandsche zeegebied Is een nieuw geallieerd luchtconimando gevormd, dat den naam Balkan- groep heeft gekregen. De, regeering-Bonoml heeft be- .volen dat in Italië alle academische nens en promoties der afgeloopen 20 Jaar aan een onderzoek moeten worden onderworpen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 2