PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Britten bij Caen tot nieuwen aanval overgegaan. Amerikanen vallen havensteden in Bretagne aan. ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummerB 6 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12i ct., minimum per adver tentie 2.05. BIJ abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 58 cent, dlenstaanvragen en dienstaanbie dingen ct. „Brieven or adrep Bureau v. d. Blad" 10 CU meer. WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1944 De Bureaux van ons blad zQn gevestigd te: Vlissmgen: Kedactl# en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd teL 678; Middelburg: Londensche Kaal 29. Red. tel. DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN Jgï t87ste JAARGANG NUMMER 215 Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 2L. AMERIKAANSCHE AANVALLEN* BIJ AVRANCHES EN VTRE. VERSTERKTE DRUK TEN O. VAN LAVAL. -* DUITSCHERS IN BRETAGNE DISTAN CIEEREN OP BREST EN LORIENT. ZWARE STRIJD BIJ BARANOF EN BIRSEN. Het opperbevel van de Duit-de afweerstrijd onzer troepen met de binnengedrongen Sov jet-strijdkrachten nog gaande, terwijl aan de rest van het front tot aan het meer van Pskof alle bolsjewistische aan vallen bloedig ineenstortten. Amerikaansche bommenwer pers vielen Maandag eenige plaatsen in Gpper-Silezië aan. Maandagnacht vlogen vijande lijke storingsvliegtuigen over Z.O. Duitschland. Duïtsche en Hongaarsche luchtverdedi- gingsstrijdkrachten schoten 28 vijandelijke vliegtuigen neer. sche weermacht deelde Dins dag mede: Na een trommelvuur van verscheidene uren ging de v|jand in de ochtenduren van heden Z. en Z.O. van Caen op nieuw tot den aanval over. lievige gevechten zijn ont brand. W. van de Ome onder nam de vyand krachtige af zonderlijke aanvallen, die uit eengeslagen werden. Z.W. van Vire «en O. van Avranches zetten de Amerika nen over een breed front hun doorbraakaanvallen voort met zeer sterk gebruik van mate riaal en luchtmacht. In zware gevechten, die tot in de avond uren voortduurden, werden zij met zware verliezen voor onze tweede stelling afgeslagen. Verder naar het Zuiden wier- pen pantserdivisies van het leger en de Waffen-SS den vyand aan weerskanten van Mortain, in weerwil van zyn verbeten tegenstand, naar het Westen terug. Vijandelijke te genaanvallen mislukten. In het gebied ten O. van Laval versterkte de vyand zijn druk. In Bretagne sloegen onze beveiliglngsaf deelingen vyan- delyke aanvaistoppen uiteen en distancieerden zich vervol gens, volgens bevel, op de sec toren Brest en Lorient. Om St. Malo wordt verbitterd gevoch ten. In dén nacht van 6 op 7 Augustus werd een vijandelijke torpedojager in de Seinebaai door luchttorpedo's zwaar be schadigd. Boven Normandië en het Westelijke "bezette gebied werden 19 vliegtuigen in lucht gevechten neergeschoten. In het Fransche gebied wer den 80 terroristen in den strijd vernietigd. Londen en zijn buitenwijken liggen nog steeds onder het zware storingsvuur der V. 1. In Italië vonden Maandag geen gevechtshandelingen van beteekenis plaats. In het Oosten mislukten N. W. van Mielec herhaalde Sov jet-aanvallen. N.W. van Baranof drong de vijand met sterke strijd krachten onze stellingen bin nen. Reserves gingen onver wijld tot den tegenaanval over. Zware gevechten zijn gaande. In Litauen werden N. van de Memel hernieuwde doorbraak pogingen der Sovjets verijdeld, waarbij 60 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. N. van Birsen en N. van de Duna is TER DOOD VEROORDEELD. Het volksgerechtshof van het Groot-Duitsche rijk heeft op 7 en 8 Augustus de zaak behandeld tegen acht uit het legate, uitgestooten verraders, die ueelgenomen hadden in lei dende functie aan de misdaad van 20 Juli. De beklaagden Erwin von Witzleben, Erich Hoeppner, Hellmuth Stièff, Albrecht von Hagen, Paul von Hase, Robert Bernardis, Friedrich-Karl Klau- sing en Peter Graf York von Wartenburg werden als mein- eedige, eerlooze, eerzuchtige wegens hoog- en landverraad ter dood veroordeeld. Hun ver mogen vervalt aan het rijk. Het vonnis is twee uur na de uitspraak voor alle veroor deelden met den strop voltrok- ken. GEVECHTEN OM ST. MALO, LORIENT EN BREST. Over den strijd in het Nor- mandisch-Bretonsche gebied: meldt Interinf, dat de Ameri kanen met een leger op het Bretonsche schiereiland ope- reëren. vooral met het doel de belangrijke overzeesche haven Brest in handen te krijgen, ter wijl zij tegelijkertijd met' een tweede leger naar het Z.O. naar Alencon en Le Mans oprukken, teneinde voorbij deze plaatsen het gebied van Parijs te berei ken. Een derde, zeer sterke Amerikaansche gevechtsgroep is in den' aanval tegen het ge bied van VireSourdeval, ter wijl verdere sterke strijdkrach ten een tegenaanval van Duit- sche pantserformaties moeten afweren, welke opereeren te gen de diepteflank van het Amerikaansche aanvalsleger. Groote aanval ten Zuiden van Caen. In den Britschen invasiesec tor is het ten Westen van de lOrne betrekkelijk rustig geble ven, terwijl ten Oosten van de Ome den geheelen dag de Duit- sche linies onder zwaar vuur lagen dat in den loop van den nacht nog versterkt werd door opeenvolgende luchtaanvallen. Om 4.30 uur begon toen Dins dagochtend de Britsche grootè aanval aan weerszijden van den rijksstraatweg no. 158, die van Caen naar Falaise leidt. D'e gevechten zyn hier met uiterste verbitterdheid in vol len gang. In Bretagne. In het gebied van Bretagne zijn gisteren in den loop van den dag verbitterde gevechten tot ontwikkeling gekomen om de vesting St. Malo. Vooral het Oostelijke front van het ves- tinggebied lag onder uiterst zwaar Amerikaan'sch vuur. Na aanvankelijke terreinwinsten werden de Amerikanen bloedig afgeslagen. Ook in het voor- OE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH. Maarten Harp. Tromp, 159//10.8.1 Ook thans weer strijden Nederlanders 1653. De held van Duins en van den voor Europa's vrijheid ter zee, In beroemden zeeslag van den eersten trouwe verbondenheid met hun Dult- Engelschen oorlog. O/H Pm|sche kaemeraden. O/H Pm Aanmelding als vrijwilliger nlj de Krlegsmarine staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar en Kan geschieden bij de Marlne-annahme- stelle-West, Zwelgstelle Niedérlande, ie Utrecht, bij alle Marine-dienst stellen, Hafen- en OrtsKommandanturen en bij de verschillende Neben atellen der Waffen SS, alwaar tevens alle gewcnschte Inlichtingen worden verstrekt. terrein van de vesting Lorient kwam het tot verbitterde ge vechten, in het verloop waar van de Duitsche strijdkrachten nauwer op de vesting aange sloten werden. In het gebied van St. Nazaire werd een Amerikaansche pantserforma tie vernietigd. Ten N.O. van Brest kwamen harde gevech ten tot ontwikkeling in de na bijheid van Landemeau. De opdringende snelle eenheden der Amerikanen stieten hier op de versperringsstellingen van Duitsche valschermjagers, die in verbitterde worsteling van verscheidene uren alle aanval len bloedig afsloegen en 56 Amerikaansche tanks verniel den. Het Amerikaansche op perbevel bracht nog in den loop van den dag voortdurend versterkingen herwaarts. Vol gens de tot dusver ontvangen berichten, is het ook dezen strijdkrachten tot dusver niet gelukt de Duitsche versper- ringsstelïingen open te breken en verder terrein te winnen in de richting van Brest. SOVJETS DRINGEN LANGZAAM OP. Naar Interinf meldt, was het gevechtsgebeuren in het Oosten Zondag in hoofdzaak f:econcentreord op 't penetra- iegebied van Baranof, het ge bied ten N. van Memel ei^op enkele sectoren van dén Noor delijken vleugel. Ten Z. van den Tartaren- pas werden de bolsjewisten naar het Noorden teruggewor pen, waarbij zij gevoelige ver liezen leden. In de gevechts sectoren ten Westen hiervan trokken de Duitschers volgens de bevelen hun frontlinie in vrij groote mate recht. Toen de boljewisten trachtten op te dringen leden zij ongewoon zware verliezen. In het penetratiegebied van Baranof slaagden de bolsjewie. ken er in harden strijd ir eenige kilometers terrein naar het Noorden te winnen, waarna zij opgevangen werden. In Warschau werd een vrij groote onderneming ter ver nietiging van benden partisa- nen, die hadden getracht zich van de stad meester te maken, met succes beëindigd. Ten N. van de Memel wer den zeer zware pantsergevech ten geleverd. De bolsjewieken trachtten hier door massaal gebruik van formaties infante rie en tanks een bevolen Duit sche distancieeringsbeweging voorbij te streven. Het lukte hun ook tijdelijk het Duitsche verdedigingssysteem binnen te dringen. De bolsjewistische stootwig yrerd echter gesple ten en vrij sterke gevechts groepen werden ingesloten en vernietigd. Op den Noordelijken vleugel hielden de harde afweergevech- Oorlog Jn.zeer ernstig stadium. REDE JAPANSCIIEN MINISTERPRESIDENT. De Japansche premier, ge neraal Koiso, heeft naar aan leiding van den lsten verjaar dag van het keizerlijk rescript, een radiorede uitgesproken, waarin hij o.a. zei: „Het we reldconflict heeft thans een omvang aangenomen 'als wij tot nu toe in de geschiedenis der menschheid niet hebben beleefd. Ook ons keizerrijk ziet zich thans tegenover een moei lijken nationalen toestand ge plaatst. In een strijd, die thans 2 jaar en 10 maanden duurt, heeft de vijand ons groote moeilijkheden bereid. Hij heeft zyn hand naar de Marianen uitgestrekt om zoo een snelle beslissing in dezen oorlog te forceeren. Op het oogenblik heeft het er den schijn van, dat hij aanstalten maakt ons va derland een ongekenden slag toe te brengen. Ook op Nieuw- Guinea heeft de vijand gedeel telijk voortgang kunnen ma ken. Thans is de tijd gekomen dat onze strijdkrachten haar militaire operaties tegen de vijandelijke staten zullen be ginnen en in verband hiermede moet ons volk van 100 millioen zielen zich bewapenen en alle krachten mobiliseeren om ze tegen den vijand in den strijd te werpen. Het hiervoor be- noodigde materiaal zal na tuurlijk bij elkaar worden gebracht. De oorlog is thans in een zeer ernstig sta dium gekomen en op verschei dene punten van onze fronten hebben zich moeilijke situaties voorgedaan. Ik geloof, dat dit voor ons volk een beproeving is, opdat wij.in den geest van onze voorvaderen en dien van den keizer datgene zullen doen. wat noodzakelijk is om tot de overwinning te gera ken." Nieuw Fin sell kabinet. Gisteravond is een nieuwe Finsche regeering gevormd. Minister-president is Hackzell (conservatieve concentratie partij), minister van buiten- landsche zaken: Carl Enckell (partijloos) en van oorlog we derom luitenant-generaal Wal den. O.m. komen niet terug van de vorige regeering: mi nister-president Linkomies,, minister van financiën Tanner en minister van buitenlandsche zaken Ramsay. De nieuwe re geering wordt een „werkkabi- net op parlementaire basis." Luchtgevechten boven Roemenië. Dinsdagochtend is het tot hevige luchtgevechten boven Roemenië gekomen, toen een vrij zwakke formatie Ameri kaansche bommenwerpers, ver gezeld van langeafstandjagers, het Z.O. gebied binnenvloog. De luchtverdediging braoht den vijand verliezen toe. De evacuatie van Londen. Maandag hebben 17.000 moe ders en kinderen Londen ver laten om zich te begeven naar febieden, waar geen vliegende ommen neerkomen. ten in het gebied van Birsen onverminderd fel aan. De Duitsche linies moesten hier eenige kilometers naar het N. teruggetrokken worden. Ook ten N. van de Duna werden den geheelen dag harde af- weei gevechten geleverd. Met achterwaartsche verplaatsing der Duitsche linie echter kon den alle Sovjet-Russische door braakpogingen verijdeld wor den. In den Noordelijken sector van het Narwafront werd een Sovjet-Russische aanval door SS-vrywilligers bloedig afge slagen. GEDROOGDE ABRIKOZEN VOOR KLEUTERS. Voor kinderen geboren in 1940 en 1941 zullen binnenkort wederom 100 gr. gedroogde abrikozen beschikbaar worden gesteld. Men moet hiertoe bon reserve D 69 vóór of op 12 Augustus a.s. bij zijn winke lier inleveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. In ver band met de bevoorrading van den handel is het niet mogelijk nauwkeurig mede te deelen wanneer de abrikozen afgele verd zullen worden. In het al gemeen zal echter begin Sep tember met de aflevering kun nen worden begonnen. DE ANGLO-AMERIKAAN" SCHE AANVALLEN OP PERSONENTREINEN. Nader is gebleken, dat het aantal Nederlanders.' dat den 5den Augustus werd gedood by de aanvallen, welke Anglo- Amerikaansche vliegtuigen in scheervlucht met boordwapea3 op rijdende personentreinen deden, tot 60 is gestegen, w.o. 41 mannen en 19. vrouwen. Ook het aantal zwaar- en lichtge wonden blijkt aanzienlijk. In totaal werden 50 mannen, 23 vrouwen en 2 kinderen zwaar gewond. Licht gewond werden meer dan 120 personen. Tandheelkundige hulp. De commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfond-» sen, heeft de algemeene zie kenfondsen medegedeeld, dat de ziekenfondsen in onderling overleg dienen over te gaan tot het oprichten van commissies van toezicht inzake de tand heelkundige verrichtingen. De taak der commissies zal o.m. bestaan in bet toezicht op een juiste tandheelkundige ver zorging der verplicht-verzeker den overeenkomstig de bepa lingen ingevolge het zieken- fondsenbes^uit. Daarnaast zullen de com missies een administratieve taak hebben, o.m. bestaande in de beoordeeling van klachten over tandheelkundige behan deling en eventueele moeilijk heden ten aanzien van behan deling in de avonduren. De werkzaamheden der com missies zullen aanvangen op 1 October e-k., op welken datum tevens eenige andere regelin gen betreffende de tandheel kundige hulp der algemeene ziekenfondsen in werking tre den. Bij het zwemmen verdronken. Sinds Zondag zyn weer tal van personen bij het zwemmen verdronken. In het zwembad Nieuwediep te Amsterdam verdronk een 12-jarige jongen. In een kanaal te Noord Bar ge wilde de heer H. W. met behulp van twee palen leeren zwemmen. Plotseling gleden de palen onder hem weg en ver dween hij in de diepte. De 19-jarige de J. te Eefde is in den IJsel verdronken. De 29-jarige W. uit Oud- Schoonebeek en de 9-jarige A. Z. te Drogeham werden ook slachtoffers van de zwemsport. Twee ingezetenen uit Deu Bosch zijn eveneens bij het zwemmen verdronken, de 10- jarige C. K. in het Muggen- heuvelsche Wiel onder Den Dungen en de 21-jarige A. J. van D. in den IJzeren Man te Vught. Onder de gemeente Berg ambacht is het 13-jarige meisje M. Ouweneel uit Rotterdam, dat met een-groep meisjes van den Nat. Jeugdstorm te Lek- kerkerk op 'n boerderij verbleef, bij het baden in de Lek ver dronken. De 35-jarige caféhouder P. van de Laar uit Laren is bij 'het zwemmen in een badinrich- ting te Loosdrecht verdronken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1