PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Geallieerde aanvallen bij Vire en in Bretagne. ABONNEMENTSPRIJS: 14 ct. per weeK ot 2.42 per Kwartaal. Franco per post 2.63 per Kwartaal. AfzonderlUKe nummers 5 cL DINSDAG 8 AUGUSTUS 1944 BUREAUX J?£j MIDDELBURG, VLlSSiNUEN. UUEB, UUS'l BURG! BRESKENS, SOUBURG. 187a JAARO. NUMMER 214 TERREURAA NV ALLEN OP BERLIJN EN HAMBURG. Het opperbevel van de Duit- sche weermacht deelde Maan dag mede: Westelijk van de Orne onder nam de vijand, om onze strijd krachten te binden, over een breed front talrijke plaatselijke aanvallen, die na zware ge vechten werden afgeslagen. In het gebied ten XV. en ten Z:W. van Vire en O. van Avranches ging de vijand ver volgens met hi totaal ongeveer 9 divisies en met krachtigen steun yan zyn luchtmacht over tot zware aanvallen, die in den loop van den dag voortdurend ln heftigheid toenamen. Pas na urenlangen strijd slaagde dc vjjand er met zware verliezen in, in onze stellingen binnen te dringen. De penetratieplekken werden afgegrendeld. Onver wijld ingezette tegenaanvallen maken goede vorderingen. Bij Mayenne en Laval leve ren onze garnizoenen strijd met vijandelijke gemotoriseerde strijdkrachten. Ook Z.O. van St. Malo en in het gebied der vesting zelf zjjn zware gevech ten- ontbrand. Alle vijandelijke aanvallen werdon hier uiteen geslagen; onze steunpbnten in Bretagne bleven don vijand vastberaden tegenstand bieden. Torpedovliegtuigen brachten in de baai van de Seine 3 vi jandelijke torpedojagers tot zin ken. 2 lichte kruisers, 1 torpe dojager en 1 troepentransport schip van 4000 ton werden zwaar beschadigd. In het Fransche achterland werden 260 terroristen in den strijd vernietigd. Londenligt onder zwaar vcrgeldingsvuur der 1. In Italië trachtte de vijand meermalen vergeefs, .n het ge bied van Florence den Arno over te steken. Zwakke strijd- Irmnhfpn rlirx /-.vin cr r> c-1 a a r I Sovjet-aanvallen afgeslagen, en naar het N. opgedrongen vijandelijke strijdkrachten in den tegenaanval verstrooid. Z.O. van Warlca wierpen onze pantserwagens de bolsjewisten naar het Oosten terug. Ten Noordwesten van Bia- lystok werd een na krachtige artillerievoorbereiding onder nomen Sovjet-aanval in een strhd op korten afstand uiteen geslagen. Noordelijk van de Memel verijdelden onze troe pen de ook Zondag voortge zette doorbraakpogingen der bolsjewisten en vernielden daarbij 78 tanks. In Letland kwam het \bij Birsen en Oostelijk van de Du- na tot verbitterde gevechten. Hier werden alle vijandelijke doorbraakpogingen opgevan gen en 2 vijandelijke ten vernietigd. regimen- Formaties vijandelijke bom menwerpers deden Zondag ter- reuraanvallen op Berlijn en Hamburg en op ecfiige plaat sen in het Oostzee-gcbied. In den afgeloopen nacht lieten af zonderlijke vijandelijke vlieg tuigen bommen vallen op het Ryrilandsch-Westfaalsche ge bied. Boven Duitschland en het bezette gebied in het Westen werden 57 vijandelijke vliegtui gen. waaronder 45 viermotori ge bommenwerpers, neerge schoten. Duikbooten brachten 5 sche nen-met een gezamenlyken in houd van 31.000 ton en 2 tor pedojagers tot zinken. Bescherming Ier gnenzen van Oost-Pruisen. Volgens de Nat. Soc. Partei- korrespondenz hebben honderd duizenden gehoor gegeven aan den oproep van gouwleider krachten, die erin geslaa'gdKoch èn hebben houweel waren vlak ten Oosten van de schop ter hand genomen voor stad over te steken, werden J -■>- - uiteengeslagen. Bij verschillende zuiverings acties in het Italiaansche ge bied worden in de periode van 1 tot 5 Augustus 1212 terroris ten en saboteurs in den strijd vernietigd. Duitsche mijnenvegers brach ten voor de Dalmatische kust 2 vijandelijke motorzeilvaartui- gen tot zinken en beschadigden 1 Britsche torpedomotorboot. In het Oosten werden aan weerskanten van Miclcc on ten de bescherming van de grens van Oost-Pruisen. Binnen drie uur b\jv. vertrok de universi teit te Koningsbergen met alle professoren en studenten. Ook 30.000 jongens van de Hitler- jcugd namen aan het werk deel. Zoo was het ook in alle administratieve bureaux en in de bedrijven. De geheele bevol king van Oost-Pruisen werkt sedert 16 Juli aan de bescher ming harer grenzen. In één dag was een eerste linie van hon derden kilometers lengte voor N.W. van Baranof krachtige dc grenzen opgeworpen. GROOTE AFWEERSLAG TEN N. VAN DE MEMEL. Interinf meldt over den toe stand aan het Oostelijk front, dat in het voorterrein der Kar- pathen de bolsjewistische druk op eenige pas-wegen aanhield. De Hongaarsche troepen kon den echter verscheidene fceer sterke aanvallen met afgren deling van een penetratie op vangen. Byzonder verbitterd werd gestreden in de bolsjewistische penetratieruimte van Bara- now De naar het Zuiden ge richte bolsjewistische tankaan- val kon eenig terrein winnen. Terwijl het aan het lange Weichselfront ten Z.O. van Warschau betrekkelyk rustig was, óndernamen de bolsjewie ken uit hun bruggenhoofd Dy Magnuszen ten Zuiden van Warschau met 5 divisies in fanterie ensteun van tanks een hernieuwden doorbraak- aanval. Opgerukte Sovjetfor maties werden echter» afgekne pen en vernietigd, terwijl het bruggenhoofd ernstig kon wor den ingedrukt. Aan de fronten van War schau en ten Oosten van War schau vonden geen belangrijke gevechtshandelingen plaats. Daarentegen zetten de bolsje wieken ten N.W. van Bialystok weer een grooten aanval in. drongen tijdelijk de Duitsche linies binnen, doch werden te ruggeworpen. Ten N.O. van Südauen en bij Wilkowisjken, bij de -Oost-Pruisische grens, kwamen slechts plaatselijke gevechtshandelingen voor. Ten Noordèn van de Memej kwam een groote aiweerslag tot ontwikkeling met een Sov jet-Russisch. aanvalsleger van ongeveer a divisies infanterie en twee brigades tantes. Na langdurig.en stryd wisten de bolsjewieken een penetratie te bereiken, doch de Duitsche af- weertrocpen slaagden er in de ze af te grendelen. De gevechten in het gebied BauskéBirsen, aan de grens tusschen Litauen en Letland, waren bijzonder zwaar. D- Duitsche verdedigingsstrijd krachten moe-sten cenige kilo meters terrein afstaan, doch wisten iedere penetratie te verhinderen. BIJ den ïtrijd tegen een afdoe- lino Britsche tanks, die tussehen Vire en Orne de Duitsche stcllinoen wn; binnengedrongen, Is luitenant-gene raal von Drablsch-W.iechter. in een oevech» van man teoen man, zwaar gewond en kort daarna overleden. LUCHTAANVALLEN OP OPPERSILEZIË. Een Amerikaansche forma tie bommenwerpers vloog Maandagmiddag onder krach tige bescherming van jagers uit het Zuiden naar Duitsch gebied en drong door tot het gebied van OpperSileziè. Het kwam vele malen tot felle luchtgevechten, waarbij de Duitsche jagers talrijke vijan delijke vliegtuigen neerscho ten. Ook ae afweerbatteryen schoten verscheidene vijande lijke toestellen neer. Luchtaanvallen in Roemenië. Britsch-Amerikaansche ja gers hebben, uit Rusland bo mend, verscheidene stations, treinen en plaatsen ln öltemë (Roemenië) met boordwapons aangevallen. Er zijn slachtof fers onder de reizigers en de landelijke bevolking te betreu ren. Opperste commissie voor oorlogsleiding in Japan. In Japan is een opperste commissie voor oorlogsleiding fevormd. Deze commissie zal eslissingen nomen omtrent principieele politieke en mili taire Kwesties der oorlogvoe ring. De samenwerking tus sehen de verschillende, minis- tsrieën en de militaire leiding zal nog nauwer worden. Amerikaansche landstrijd krachten in China. Met het verschijnen van Amerikaan.schc landstrijd krachten op het Chineesche oorlogstooneel zyn de gevech ten hier in een nieiivv stadium getreden. Voor het eerst wordt in een bericht van het front gezegd, dat de Japansche strijdkrachten" voor de poorten van de strategisch belangrijke stad Hengjang in Hoenan on langs tegenover Amerikaan sche infanterie-afdeelingen stonden. Daaruit kan waar schijnlijk ook de toenemende tegenstand der Chincczen bij Hengjang verklaard worden Overigens zouden de Amerika nen ook trachten gemotori seerde afdcelingcn en "al- schermtroepen naar China te brengen, om hier bepaalde be slissingen te forceeren. De gevechten in China. Van het Zuid-Chineesche front wordt gemeld, dat Ja- oa mche troepen dejn de ze vende oorlogszóneliggende Lienkiang hebben ingeno men. FtIHRER (TWVANGT DB REICHSLEfTEB EN GOUWLEIDERS. Naar de Nationai-Sozialistl- sche Partei-Korrespondenz meldt,'zijn Vrijdag de Feichs- leiter en de gouwleiders aan het slot van hun -. bijeenkomst door den Führer in zyn hoofd kwartier ontvangen. Deze gal een uiteenzetting van den ach tergrond en het verband van de gebeurtenissen van 20 Juli By de beoordeeling van de mis dadigers, mag men. aldus zei- de hy, niet vergeten, dat deze verraders reeds sinds 't aan. het bewind komen van het na- tionaal-socialisme voortdurend de krachtsinspanning en den strijd van het land gesaboteerd hebben. De clique .was in aan tal beperkt, makr aan invloed aanzienlijk. De Führer zette uiteen, hoé van deze kringen een perma nent verzet tegen maatregelen der regeering uitging, dat groeide tot een openlijk ver raad jegens de strijdende troe pen en tot directe sabotage dei frontvoorziening. Men zal eens inzien, aldus Hitier, dat de op het oogenblik zelf zoo smade lijke daad van den aanslag wellicht de meest zegenrijke voor de geheele Duitsche toe komst is gewpest. Den strijd tegen1 de buiten- Met hen spelen *wy het ten- slotte ondanks alles klaar. De mobiliseering van alle krach ten in ons volk, zouden wij niet ten uitvoer hebben kunnen leg gen, als het misdadige dryven der thans uit den weg geruim de saboteurs had voortge duurd, Ik ben. aldus de Führer. het lot. dat my in het leven liet. dankbaar alleen omdat ik den strijd kan voortzetten. Wam ik geloof; dat ik voor het 'and noodjg ben, dat het een man noodig heeft, die onder geen omstandigheden capituleert maar vastberaden de.vaan van het geloof cn hel vertrouwen hooghoudt, en omdat ik geloof, dat gocn ander dat beter zou doen dan ik het doe. Na deze toespraak bereidden de vergaderde nartyieHers hem een demonstratie van trouw en geloovig vertrouwen. Tienduizend Chineesche burgers zijn door de Amerikaansche lucht' aanvallen op Tajangtja van ?6 op 27 Juli gedood of gewond, 3500 woon' hulzen zijn vernield, heeft dc woord voerder van het Japansche leger ver klaard. landsche vijanden vrees ik niet, aldus '-verklaarde de Führer -schcidene v^n £er AMERIKANEN VEROVEREN VIRE EN MAYENNE. Aanvallen op St. Malo en Morlaix by Brest. Het zwaartepunt der ge vechtshandelingen in het Nor- mandisch-Bretonsche gebied is de laatste dagen naar net Wes ten verschoven, terwyi het op den Oostelijken vleugel, dus ten Oosten van de Orne, en in het gebied van Caen, betrek- kelyk rustig bleef. De hoofd macht der Amerikaansche aan- valsformaties opereert op het oogenblik in Bretagne met het doel de geheele Noordkust van Bretagne met inbegrip van de zeehaven Brest, in handen te krijgen. Partieele Amerikaan sche strijdkrachten vielen de vesting St. Malo aan, doch moesten afdeinzen. Andere partieele strijdkrachten be stormden even vergeefs de stad Morlaix, 50 km ten Oosten van Brest. E'en tweede groote gevechts groep der Amerikanen opereert uit net penetratiegebied ten Zuiden van Avranches ter sterkte van minstens 5 pant serdivisies en 4 tot 5 groote formaties infanterie in alge meen Z.W. richting, waarby z^ er in slaagde Mayenne, onge veer 80 km ten W. van Ren- nes, te veroveren. Om de Zui delijker gelegen stad Lava) wordt nog gestreden. De in het gebied VireSt Pols - -Mortain staande Duit sche troepen hebben by'zondei zware aivveergevechten moe ten leveren. Nadat de stad Vire (35 km ten Z. van St. Lo) in den loop van den dag ver was veranderd, bleef zy bij het aanbreken van den nacht in handen der Amerikanen. De V. 1. Alle Lonciensche bladen be- schrijven in woord en beeld de vérstrekkende evacuatie van Londen en den toeloop naar de Lo'ndensche sta 'ons. De üy Sketch meldt, dat jl. Vrijdag per uur gemiddeld 14.000 men sehen Londen heboen verlaten De spoorwegen staan voor een reusachtige taak. Opnieuw verlaten een millioen menschen Londen en het Zuiden des lands. Jesluiten,1 benoemingen enz Aan de Ryks Vak- oil Kunst- nijverh. school te Schoonhoven slaagde voor het einddiploma de heer D. de Jong te Middel burg. Geslaagd te Utrecht vooi eindexamen H.B.S. (èxtiané' J. Boone te 's-Ur«£venhage. vroeger, te Middelburg Dc heer J«n <le Bijrt tc HelnKiuie- zund, slaagde aan de dc Ruyterschool te NUmegen vopr stuurmansleerling. AANVALLEN OP TREINEN, AUTO'S EN WANDELAARS Meer dan 200 slachtoffers. Op 4 en 5 Augustus hebben Anglo-Amerikaansche vliegers weer in verschillende declen des lands van vlakbij met boord wapenen aanvallen ge daan op rijdende personentrei nen, op auto's en wandelaars. Den 4en Augustus werden 8 Nederlanders gedood en 14 zwaar gewond. Zaterdag was het aantal slachtoffers nog veel grooter. Volgens de tot nu toe binnengekomen berich ten vielen op 5 Augustus als \Teder!andsche slachtoffers der Anglo-Amcrikaansche aanval len 53 dooden, 51 zwaargewon den en 103 lichtgewonden. (A.N.P.) Drie personen bij het zwemmen verdronken. Bij het zwemmen aan de zanderijen in verboden visch- water te Bergen op .Zoom zijn Zondag drie personen verdron ken. naar althans uit ter plaat se gevonden kleedlngstukkën kon worden afgeleid. Maandag morgen is het lyk van den 21- htrigen Nu'jten uit Bergen op Zoom opgehaald. De lyken van den 22-jarigeif van Steenpaal uit Wouw en van een persoon, wiens identiteit niet bekend is, omdat in zijn kleeren geen pa nieren werden aangetroffen, waren Maandagavond nog niet -*evonden. MIDDELBURG Dronkenschap. K. v. K. uit Biggekerke. die zich ln kennelyken staat van dronkenschap op dén openba ren weg bevond, werd ter ont nuchtering 0naar het politiebu reau overgebracht. Proces-ver baal werd tegen hem opge maakt. Baldadigheid. Twee jongens, J. C S. uit Serooskerke en W. A. v. d. L. uit Middelburg, begingen de baldadigheid in de Lange- delft en op de Markt met on- ryp fruit en fruitafval te gooien. Zy kregen een proces verbaal. GOES Amusement. Het Goessche Aniusements- gezelschap heeft Zaterdag en Zondag in het Schuttershof uitvoeringen gegeven.' Zoowel 't muzikaal, als 't vocaal ge deelte van het programma vielen zee»r in den smaak. Een weetal schetsjes en de inlei dingen en aanvullingen van jlen leider van het programma voldeden eveneens. Beide avonden was de zaal geheel bezet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1