"s0endaj{' Drie weken huisknecht Marianne's Marionetten Het beste puddingrecept telt maar 2 wcorder. Eisen UbMken - 250 iilielefl We hebben allen den helllnen plicht ons gezin en ons bezit te bescher men. Volg daarom de raadgevingen op zelfbeschermlngsgebled op en neem van te voren maatregelen. die kwaliteit of soort van het ar tikel, die de handelaar kan leveren. Indien men bijvoorbeeld een vergun ning voor een deken heeft, kan men, indien slechts dekens van een andere soort voorradig zijn, dus niet ver langen, dat men een gestikte deken ontvangt. De vermelding op een ver gunning ,,een deken naar keuze" be- teekent, dat de winkelier die deken mag leveren, welke hij op dat oo'g en- blik in staat Is af te leveren of welke hij ter aflevering toegezonden krijgt. G-eneratorbonmen voor turf cokes. 'Van 1 Aug. 1944 af tot na der order reiken de distribu tiediensten aan houders van door de rijksverkeersinspectie uitgegeven machtigingen, nieu we generatorturfcokesbonnen uit, die paars gekleurd zijn en voorzien van drie strookjes, waarop de afmeting vermeld staat, nl. 1/5, 5/20 of 20/40. Deze bonnen geven elk recht op 10 kg turfcokes van de op de strookjes aangegeven afme ting, voorzoover deze strookjes niet zijn doorgestreept met inkt of anilinepotlootf. De oude groengekleurde generatorturf cokesbonnen zijn van 1 Aug. '44 af ongeldig. UIT DE PROVINCIE ARNEMUIDEN. In de plaats van den heer J. P. de Jongë, die bedankte, werd tot ouder ling der Geref. kerk gekozen, de heer Jac. Cornelisse Iz. Doodelijk ongeval. KRABBENDIJKE. Dinsdag heeft op het werk aan den zee dijk van den Karelpolder een ongeval met doodelijken afloop laats gehad. De werkman J. geraakte onder een locomo tief, waardoor hij zoo erg ver wond werd dat hij naar het ziekenhuis moest worden ver voerd, waar hg denzelfden dag is overleden. MIDDELBURG Uit het politierapport. De wielrijaster J. J. uit Se- rooslcerke gaf niet tijdig en duidelgk blijk, dat zij van lich ting wilde veranderen. Zg kreeg een pol. waarschuwing. A. L. S. en de dames M. R. en E. G. kregen een pol. waar schuwing omdat zij de Vlis- singsche straat in verboden richting bereden. Proces-verbaal werd opge maakt tegen H. V, en G. P. P.. die geen geldig persoonsbewijs konden toonen. Wegens onvoldoende ver duisteren ontving C. van der B. een pol. waarschuwing. Tegen M. H. is procdfe-ver- baal opgemaakt wegens open bare dronkenschap. Hij werd ter ontnuchtering op het poli tiebureau in bewaring gesteld. Moedig gedrag. Op 6 Juni jl. sloeg in het Baggnhof een span paarden op hol. In deze drukke straat, waar veel kinderen speelden, was dit niet zonder gevaar. De opperwachtmeester A. v. d„ Reest wist door moedig ingrij pen de paarden spoedig tot staan te brengen. De politie man liep daarbij tal van ver wondingen op. Naar wij vernemen heeft thans de burgemeester aan den opperwachtmeester v. d. Reest een schriftelijke tevredenheids betuiging van den waarnemend directeur-generaal van politie overhandigd, wegens zgn moe dig gedrag, door met gevaar voor eigen leven een span «op hol geslagen paarden tot stil stand te brengen. Kerk- en Schoolnieuws ,Ned. Herv. kerk. Drietal te Warmond T. N. v. 't Hooft te IJzendijke, C. Jongeboer te Valkenburg en J. D. de Stop pelaar te Zevenhoven. Geref. Gemeenten. Bedankt voor Middelburg D. L. Aan- geenbrug, cand. te Leerdam. Radioprogramma VRIJDAG. Hilversum I. 12.15 trio, 12.45 ber., 13.00 praatje, 13.05 me- lodisten, 13.45 voor de vrouw, 15.00 godsd. uitz., 15.30 vlooi en piano, 10.00 reportage, 16.15 ork. Groene- veld, 16.45 ber., 17.00 opera, 18.00 causerie, 18.10 syroph. ork., 18.45 landbouw, 18.55 reportage, 19.00 ber., 19.1o film, 19.40 causerie, 20.00 al- lemans gading, 22.00 ber., 22.15 gram. Hilversum II. 17.00 gram.. 17. soldatenfunk, 18.30 ork.. Malando, 19.00 ber., 19.15 voor de Jeugd, 19.20 opera, 20.15 sport, 20.30 gram., 20.40 N.A.F., 20.45 viool en orkest, 21.20 claveclrabel, 21.45 avondwUdlng, 22.00 ber., 22.30 Stem van het Rijk. Hoofdred.: J. C. Visser, Vllss. (afw.); alg. red.: M. Geerse, MIdd.; pl. nieuws: C. de Voogd, Vllss. en J. P. Ph. Doorenboa, MIdd.; gew. nieuws: H. v. Benthem, Goes en R. P. H. L. Sondag, Oostb.Haagsch red.; E. Slderlus; adv.-chofs: C. P. Buys, Hidd. en 8. RUkeboer, Vllss. Mededeelingen Plaatselijke Dlstributledlenst. KRING VLISSINGEN. Uitreiking toeslag Bijzonderen Arbeid De Dlstrlbutiedlenst Kring Vlissin- gen maakt bekend, dat de toeslag voor zeer zwaren, zwaren, langduri- gen, vullen (zeep) en glftigen (melk) arbeid, over de 9e periode uitsluitend zal worden uitgereikt op het Kring- kantoor to Vlisslngen, aan loket 16 van het Ultrelkingskuntoor, Brouwe- naarstraat 4. De werkgevers dienen zich daartoe met de toeslagbewljzen en de Ingevul de naamlijsten aan voornoemd Joket te vervoegen en wel op de volgende data: Souburg, RItthem, Koudekerke: Maandag 7 Augustus tot en met Woensdag 9 Aqg. Westkapelle, Zoutelande, Melisker- ke, Biggekerke: Donderdag 10 Aug. t.m. Zaterdag 12 Augustus. Vlisslngen: Donderdag 3 Aug. t.m. Zaterdag 12 Aug. Het Distributiekantoor 'is geopend van 8.3012 uur en van 24 cles Zaterdags van 8.3012 uur. Den werkgevers, die voorheen de naamlijsten indienden op het Kring kantoor St. Laurens, wordt verzocht gebroken om de splntmljten te bestrij den, door een bespuitlng uit te voe ren met OBlIfornlsche pap of Solbar in een concentratie, afhankelijk van de gevoeligheid van de variëteit, van tot 1 9ó. Goes, 29 JuU. 1944. Derde waarschuwing splntbeetrijdlng op appel, pruim en peer. - Volgens waarnemingen van het la boratorium van „Zeelands Proeftuin" is thans het oogenblik wederom aan DAAR Zll IETS ACHTER dat de gelukkige bezitter van een „Pendax" rijwiel- aanhangwagen zoo enthou siast is. Hij kent de uitsteken de eigenschappen van de solide „Pendax" en weet dat deze aanhangwagen naast een licht gewicht een groot draagvermoqen heelt. RIJWIEL- AANHANGWAGENS lóKcdCLp Sxstm cAft?lw frï1 Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter MAGDA. A. WAGENAER. M. WAGENAER—JOURET. Middelburg, 31 Juli 1944. Bree 22. Tijdelijk: Kraamkliniek Yerseke. LOUIS C- NIEUWENHUIJSE en DIEN C- VAN SCHELVEN geven, mede namens wederzijd- sche Ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hdpben te Kattendijke. op Donderdag 24 Augustus 1944. Kattendijke, Adolfshoeve, A 131. Brouwershaven, Hecrenw. C 72. Gelegenheid tot feliciteeren op den trouwdag, na 6 uur te Adolfshoeve, Kattendijke. Getrouwd: H. NIP en A- VAN LIEBE. De Heer en Mevr. NIB zeg gen, mede namens wëdernjdsche Ouders, hartelijk dank voor de vele. blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Groningen, 3 Augustus 1944*. Heerebinnensingel 35. Getrouwd AABT DE BBÜIJN, dng. en JEAN OTS. Oost-Souburg, 3 Augustus 1944. Marnixplein 14. Gevraagd een nette WERKSTER. ALHAMBRA-THEATER, yiisslngen, Vrijdag 4 Augustus a.s. 0. hoopt onze trouwe Sta- Ijl tionlioudster, Wed. K. SIMPELAAR— DE VOOGD S haar 60sten geboortedag te rieren. EEN10E VRIENDEN. Biggekerke, 2 Aug. 1944.' j" Op Zaterdag 5 Aug. ho- J pen onze geliefde Ouders, T g Behuwd- en Grootouders JAN LOUIS DE TROIJE en JOZINA SEMEIJN T hun 30-jarige Echtvereeni- S J ging tc herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wensch van hun dank- :k sk bare Kinderen, Behuwd-, en Kleinkinderen. Middelburg, Segeersw. 50. Wegens vacantle «Un de LOODGIETERSBEDRIJVEN te M'BURG, VLISSINGEN en OMSTREKEN van 7 tot 12 AugnstuB GESLOTEN. Van 7 t/m 12 AUGUSTUS zal*de zaak wegens vacantie GESLOTEN zijn. Boekhandel: D. GOETHEEB, Paul Krugerstr. 41, Vlisslngen MAGAZIJN „SIERKUNST", Langedelft, Middelburg Is van 7 tot 1.4 Angnstus we gens VACANTIE GESLOTEN. Heden overleed, plotseling, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Vrouw, Moe der, Behuwd- en Grootmoe der KEELTJE VAN DEN BROEKE, Echtgen. van F. DEKKER, in den leeftijd van bijna 60 jaar. Vlissingen: F. DEKKER. Souburg: N. LE CLERCQ—DEKKER. J. LE CLERCQ cn Kinderen. P VISSER—DEKKER. H. J. VISSER en Kinderen. Blokzijl: H DEKKER. J. DEKKER—RAATS en Kind. Vlissingen: A. DEKKER. Vlissingen, 2 Aug. 1944, Hobeinstraat 33. Voor de bewijzen van deel neming, bij het overlijden van onzen lieven Man, Vader, Schoonzoon* Broer, Zwager en Oom JOHANNES HKNDRIKUS KRAUWliL, zeggen wij hartelijk dank. Uit aller naam, EEN ELECTRISCHE WA SCH MACHINE te koop gevraagd. JAC. J. SANDEE', Rrjw., Radio, Electra, Kapelle. Zoo spoedig mogelijk ge vraagd op gemengd landbouwbe drijf in de Betuwe, bij Tiel, EEN 1ste KNECHT- BEDRIJFSLEIDER. Goed kunnende mqlken, ploe gen en zaaien. (20 melkkosien, 10 H. A, akkerbouw). Gelegen heid voor kost en inwoning. Goed loon en gratificatie naar bekwaamheid, Aanbieding'en te richten aan den heer P. v. WESTRHENEN Jr;, te Ingen, Betuwe. GEVRAAGD: MEISJE om volledig opgeleid te worden tot kantoortypiste en die tevens behulpzaam wil zijn In de huis houding. Liefst persoonlijke aan melding. Aan hetzelfde adres wordt een WERKSTER GEVRAAGD vq§r 3 of 4 dagen In de week. Goed loon. Adres: Pitmanschool, Middelburgsche straat, Goes. TE KOOP: 2 antieke staartklokken 'met wekkerspel en slagwerk, 200 per stuk; nieuwe luxe 15 steens Anker armbandhorloges, ook in ruil voor horlogeketting; nieuwe zakhorloges, (loopen op stee- nen), van af 40; antiek schil derijtje, 150. SCHOT, Singel 52, Vlisslngen. Allen die Iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan-, of onder hunne berusting hebben, belioorende tot de nala tenschap van den Heer 1 A. TR1MPE BURGER Sr., 'ge woond hebbende te Kloetibge en aldaar overleden 2 Juli 1944, worden verzocht daarvan opga. ve, betaling of afgifte te doen vóór of op 9 Augustus 1944 ten kantore van Notaris .VAN DIS SEL te Goes. QranJ -Theater Van Vrijdag 4 tot en met Donderdag 10 Augustus Een Nederlandsche film met PAUL STEENBERGEN. COBA KELLING, JOAN REMMELTS, PIET BRON, MATH1EU VAN EYSDEN e,v.a. Een verma kelijke geschiedenis van een pseudo-baron en een pseudo- huisknecht. Aanvang: lederen avond 7.15 u. Matinee: Zondagmiddag 3 uur. Toegang eiken leeftijd. Plaatsbespreking: Dagelijks van 45 uur. Presenteert vanaf Vrijdag Augustus tot en met Maandag 7 Augustus Een BERLIN-FILMWEBK! ARTISTEN-HUWELIJK (Bin Walzer mit dir). Met LiZZI WALDMUI.LER, AL- BERT MATTERSTOCK, GRE- TIIE WE1SER, RUDOLF PLAT TE c.v.n. Een film vol humor, coulissen-schijn, temperament en luchtige muziek. NEDERLANDSCH NIEUWS. Aanvang avondvoorstelling pre cies 7 uur. Zondag matinee 2.30 uur. TOEGANQ ALLE LEEFTIJDEN. N.B, .Wordt verwachtj .TONEl.y, jllhainbra-Theater l.lSslNGEN Van Vrijdag 4 tot en met Doqderdag 10 Augustus MEISJE ONTVOERD (Müanerwlrt schaft) met KARIN HARDT, VOLKER v. COLLANDE en PAUL HENCKELS. Een vroolijke ge schiedenis, vlot gespeeld. Aanvang: lederen avond 7 uur. Matinee: Zondagmiddag 4 uur. Toegang 18 jaar. filectro - bioscoop MARKT MIIMJLI.HUH, Preèenteert vanaf Vrijdag 4 Augustus tot en met Woens dag 9 Augustus Een WIEN-FILMWEBKt (Die kluge Marianne.) Met: PAULA WESSELY, HER. MANN THIMIO. ATTILA HüR- BIOER, HANS HOLT e.v.a. De vroolijke huwelijks-ge schiedenis van een meisje uit de provincie en een .verwenden kunstenaar. NEDERLANDSCH NIEUWS. Aanvang"avondvoorstelling pre cies 7 uur. Zondag matinee 3 uur, XOEOANO BOVEN 18 JAAR. E-H.B.O. Afileeling Vlisslngen. Oefening voor de pas-gedi plomeerden; .Vrijdagavond a.s. 7.30 uur, HET. BESTUUR. TE HUUR GEVRAAGD kamer met gebruilc van keuken. Brieven no. 5990, Bureau P.Z.C Middelburg. 9 Woning door ambt. gezin zonder kinderen, omg. M'burg. Liefst Ao spoedig mogelijk. Br. no. 5992, Bur. P.Z.C.M'burg. PERSONEEL 9 Oevraagd: meisje voor ge zelschap en -lichte bezigheden, bij vrouw met 4 kinderen. A. PROVOOST, Schoorsteenvegers- singel 50, Middelburg. Arbeider gevraagd. A. DE VISSER, Middelb. straat 117, Souburg. 9 Voor loop- en licht pakhuis- werk, een jongen gevraagd VAN SLUIJS Co., Kinderdijk 90, Middelburg. 9 Meisje gevraagd voor de mor gen- of middaguren. FASTE- NAU, Langedelft 80, M'burg. J) Terstond gevraagd: hulp ïn e huishouding Huiselijk ver keer. Goed loon. O. RIBBENS, Westkolkstraat 40, Ternéuzen. DIENSTAANBIEDING 9 B-z-a.net meisje, voor dag en nacht, in klein gezin. Brie ven no. 5991, Bureau P.Z.C.. Middelburg. WIE RUILT 9 Voctbalsch,, in. 42, v. turn- scli., m 43, nieuw shirt, (V. C. „Vllss."), m. 5, v. overhemd, m. 14%? Patlngstraat 10, Vliss. 9 Mijn colbertjasje, kl, maat, voor maat 54? Kleine Kade 35, Oocs. 9 Mijn nwe. 2W d, kousen, m. 10, voor br. of andere lichte kousen, m, 10? Beenhouwerssin gel 39, Middelburg. 9 Mijn o. k. jongenslaarsjes, m. 27, voor 'l pr. laarsjes, m. 31? HUISZOON, Karelsgang 54,. Middelburg. M. manteltje, 3 jr., voor j. jasje, 4 jr., dames gabard. man tel, voor lieeren gabard. jas of zomermantel? Bree 3, M'burg. 9 Mijn wandelwagentje, voor oorlogs, voor een kïnderstep? Zaagmolenstraat 57, Goes. Mijn nw. blauwe rok, voor grijze of andere kleur? WIL-- LEMSE, Nw. Vliss. weg 122, Middelburg. 9 Mijn 5 knotten Jaegerwol. v. andere kleur wol? Molenw. 112, Kortgene. LESSEN 9 Avonduren beschikbaar voor administratie en typewerk, ook in de Dultsche taal. Br. lett. B., Adv.-Bur. ALTORFFER., Middelburg. DIVERSEN 9 Verloren, te -M'burg, wit zakje, gemerkt A. T„ inh mut sen, allen gem. A. T. Gelieve terug te bez.: N. TRAMPER, F 15, Rleverskerke. 9 Wie heeft mijn zilveren arm bandje met bloedkraaltjes ge- gvonden. Terug te bez.: Lan- geviele 66, Middelburg. 9 Verloren: Domburgsche weg, slang niet koperen sproeier. Duinweg 22, Oostkapelle. 9 Keerwerk kan weer aange nomen worden. PIET SOMER* Ëeddewijkstraat 7, Middelburg. 9 Nergens een solieder adres voor alle voorkomend sloopers- werk dan bij: C. HOORNICK, Arm, Schuitvlot 1, Middelburg. 9 Bekendmaking. Wij reparee- ren alle merken naaimachines. 1 jaar garantie. J. VAN DE KREEKE, Naaimachineh. Nieuw- straat 38, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 2