PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Zware gerechten tusschen Augustow en de Memel Defensieve oorlogvoering in laatste stadium. ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 ct. DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1944 SOVJETS N.O. VAN WARSCHAU TERUGGEWORPEN. RIKSEN HEROVERD. FELLE STRIJD BIJ AVRANCHES Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde Woensdag mede: Ten Zuiden van Caen stort ten door tanks en herig artil lerievuur gesteunde vyandeiy ke aanvallen niet zware ver liezen ineen. Ook aan weerszij den van Moyon en in het ge bied Percv-VMledieu werden alle aanvallen der Amerikanen uiteengeslagen, waarby SO tanks werden stukgeschoten. Zuidelijk ten Oostelijk van Avranches zjjn hevige gevech ten gaande met opdringende vijandelijke tank formaties. 84 tanks werden daar stukgescho ten. Des nachts vielen gevechts vliegtuigen vijandelijke pant- aervoorhoeden en door den vij and bezette plaatsen met goed gevolg aan. In het Fransche gebied wer den 102 terroristen in gevech ten vernietigd. Het vergeidingsvuur op Lon den duurt voort. In Italië mislukten wederom alle doorbraakpogingen van den vijand ten Zuidwesteq en ten Zuiden van Florence. Vy- andeiyke artillerie beschoot Dinsdag Florence, hoewel de stad, om haar cultuurgoederen te sparen, dóór het Duitsche' commando niet militair ge bruikt wordt en geen troepen herbergt. Ook de historische scheeve toren van Pisa, in welks omgeving zich geenerlei; militaire installaties bevinden,1 werd door vijandelijk artille rievuur beschadigd. Duitsche torpedovliegtuigen Vielen voor de Noord-Afrlkuun- sche kust een vyandeiyk con- vooi aan. 4 vrachtschepen mot een gezamenltjken inhoud van 26.000 tun en 1 torpedojager werden vernietigend getroffen. Bovendien werden 7 andere koopvaardijschepen met een gezameniyken inhoud van 49.000 ton door torpedo's ge troffen. i Bij den strjjd tegen de com munistische benden op den Balkan leed de vijand in Juli buitengewoon zwure verliezen aan dooden en gewonden. Be halve 13.000 dooden verloor hy 3800 man aan gevangenen en overloopers, alsmede talrijke lichte en zware infanteriewa- penen. Meer dan 20 groote ra- vltailleeringskampen en muni tiedepots werden buitgemaakt of vernietigd. Op de Noordelijke helling der Karpathen werden de naar den Beskidenpas opdringende vijandelijke strijdkrachten in een tegenaanvalteruggewor pen. Verder naar het Noord westen kwam het in het voor terrein der Karpathen, in het bijzonder in het gebied ten Westen van Sambor en by :=ieichshof, tot hevige plaatse lijke gevechten. In de groote bocht van den Weichsel werden talryke vijan delijke aanvallen afgeslagen. Tegen een vijandelijk bruggen hoofd Zuidelijk van Warschau zijn tegenaanvallen gaande. Slagvliegtuigen brachten op. den Weichsel 28 met troepen volgeladen veerbooten der Sov jets tot zinken. Noordoosteiiyk van Warschau wierpon troepen van het leger en van.de Waffen-SS, gesteund door slagvliegtulgen, de bol sjewisten ln den tegenaanval terug. Tusschen het woud van Augustow en cjp Memel kwam liet tot zware heen en weer golvende gevechten, In liet ver mop waarvan de plaatsen Kal varia en Wllkowisjken verio nen gingen. In Letland werd het Zulde- HJko deel van Mltau, waarin verscheidene dagen hevig ge vochten is, ontruimd, nadat de bruggen vernield waren. Blr- sen werd In een tegenaanval heroverd. Tusschen de Dunaen de Flnsche Golf mislukten ver scheidene plaatselijke Sovjet- aanvallen. In de maand Juli vernielde de luchtmacht 1830 Anglo- Amerikaansche vliegtuigen, waaronder 1236 viérmotorige bommenwerpers. Alleen boven Dultsch gebied werden 804 vij andelijke vliegtuigen in lucht gevechten en door luchtdoelge schut neergeschoten. Luchtaanvallen op Palau. Volgens Domei zijn tijdens luchtaanvallen op 25. 26 en 27 Juli op 't eiland Palou (O. van Philippijnen) die werden uitge-; voerd door van vliegkampsche pen opgestegen toestellen, in totaal 43 van de 750 aanval lende vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Churchill over den oorlogstoestand. Churchill heeft gisteren in het Engelsche Lagerhuis een rede uitgesproken over den oorlogstoestand. De quintes sence was, dat de geallieerden op 't oogenblik in de lucht, ter zee en onder water de meer derheid hebben. De verliezen door het optreden der vijande lijke duikbooten sedert het begin van 1044 noemde hij, vergeleken met die van do vo rige jaren, zonder beteekenis. Hfj wees er echter op, dat te allen tijde de mogelijkheid be staat, dat het probleem van den duikbootoorlog weer acuut wordt, en dat de Dultschers een relatief voordeel met hun luchtwapen kunnen behalen. Wat ae gevechten ln Euro pa betreft, verklaarde Chur chill o.m., dat de keuze der kuststrook, waar zou worden eland, reeds gedaan was bij e besprekingen in Quebec. In Teheran is Stalin de belofte gegeven, dat het invaaieplan eind Mei of begin Juni zou worden verwezenlijkt. Stalin van ziln kant heeft beloofd dan alle Russische legers in den strijd te werpen, hetgeen inderdaad bij liet algemeens offensief in net Oosten ook gebeurd Is. Reeds sedert meer dan een jaar zijn voortdurend Amerlkaansch oorlogsmateri aal on troepen naar Engeland getransporteerd, „maar by het geheele groote avontuur wa ren wh practisch geiykwaar- dlg". Het is bekend, zoo zei- de Churchill, dat htj er tegen was, dat de Invasie over net Kanaal reeds ln 1942 zou wor den ondernomen. Later was het toen wegens de operaties aan de Midaellandsche Zc»e on mogelijk de onderneming ten uitvoer te leggen. Hy geloof de ook niet, dat zy vroeger had kunnen worden onderno men, dan thans is geschied. Het grootste deel der schseps- tonnuge voor de Invasie Is in de Ver. Staten gebouwd, aangezien de Engelscne wer ven reeds overbelast en tot het uiterste ln beslag geno men waren. Churchill verklaarde verder, dat tot dusver tengevolge van het vuur der Duitsche V 1 4735 dooden en ruim 14.000 zwaar gewonden zijn gevallen. Bovendien is een groot aantal Personen lichter verwond, zUn vemvoest en 800.000 'beschadigd. Over de aanvallen met de VERPLAATSING VAN FRONT OP DUITSCHEN BODEM? Aan het Oostoiyk front na-; dert de geweldige worsteling weer een van zijn hoogtepun ten. In het gebied tusschen Kowno en Grodno Ls de strijd de Duitsche grens zoo dicht j genaderd, dat in militaire Kringen rekening wordt houden met een verplaatsing van het front, ln enkele sec toren, op Dultschen bodem, d.w.z. op het grondgebied van Oost-Pruisen. Nadat een paar weken leden de Sovjets, van Wilna en Minsk uit, tot de rivier de Njemen .opgerukt waren en zelfs Grodno hadden ingeno men, liep dit offensief vast. De Duitsche afweermaatrege- len hielden de Sovjets aan de Noemen tegen. Enkele dagen geleden even wel begonnen de bolsjewisten met sterke strijdkrachten een nieuw, groot offensief aan dit deel van het uitgestrekte front. Nadat zfj de Njemen waren overgestoken en Kow. hadden veroverd, volgde over een breed front, van Kowno tot Grodnb, een offen sief in de richting van Oost Pruisen. Van Duitsche zyde worden, daarover hevige ge vechten gemeld by Augustow (Westelijk van GrodnoWll kowisjken en in Mariampol (ten zuidwesten van Kowno). Deze drie plaatsen zijn zeer dicht by de grens van Oost- Pruisen gelegen. Men houdt er nü rekening mee, dat de strijd zich naar Pruisisch grondgebied zal verplaatsen. Do laatste fase. Te Berlijn wyst men er op, dat. dit do laatste fase van ae defensieve oorlogvoering ln het Oosten vormt. Militaire kringen in de Duit sche hoofdstacf zijn er stellig van overtuigd, dat binnen niet al te langen tijd de Duitsche legers in het Oosten weer ln V 1 zeide Churchill, dat byna een milIioen menscherf by de evacuatie van Londen steun hebben gekregen. Opnieuw sprak Churchill het vermoe den uit, dot de Dultschers an dere, nog doeltreffender nieu we wapens zoüden kunnen gaan gebruiken. Wat de Russi8ch-Poolsche kwestie betreft noemde Chur chill den toestand voor de Po len op het oogenblik hoopvol. den aanval zullen zyn. De te genwoordige terugtocht, zegt het Hbld., wordt zoo uitge legd, dat hy de tydwinst moet opleveren, die noodig is, om in Duitschland zekere maatre gelen voor te bereiden om tot een grootere activiteit in het Oosten te kunnen komen. Sovjets handhaven hun druk. Intusschen handhaven de Sovjets nog steeds hun druk in ieder der drie zwaartepun ten, nl. de groote bocht van de Weichsel, ten Zuiden van Warschau, het reeds gemelde Oost-Pruisische grensgebied en voorts het gebied van Ml tau en Riga ln Letland Wat de strijd ln Letland be treft, is het de bedoeling den Noordeiyken vleugel van het Duitsche Oostelyke front af te snyden. De Sovjets trachten hier de Golf van Riga te be reiken. Daartoe zyn zy van Schaulen in Noordeiyke rich ting naar Riga opgerukt en veroverden een deel van Mi- tau, 30 km ten Z. van Riga gelegen. Aan de Weichsel. Aan het front van de Wcdch:. sel droegen de gevechten een wisselvallig karakter. Op de bruggenhoofden, welke de Sovjets op don WestelHken oever van do rivier hebben gevestigd, doen de Duitschers verwoede tegenaanvallen. Na den terugtocht der Duit sche troepen op Warschau, vormt het front thans een halven cirkel met een straal van 14 km om de vroegere PoolscTre hoofdstad. De Sov jets zyn thans zeer dicht de voorstad van Warschau, Pra- ga, op den Oostelyken oever van de Weichsel, genaderd. Het gedreun van den tankslag kan men in Warschau hooren. In dit alles, zoo meent men te Beriyn, moet men geen bewys zien, dat het Initia tief thans volledig aan Sov jet-Russische zijde zou lig gen. Integendeel, de radica le Duitsche terugtocht is een onderdeel van de nieu we strategie der Duitsche legerleiding in het Oosten: tyd winnen om nieuwe ac ties in het Oosten voor te, bereiden. Overwicht ln de lucht. In een beschouwing overl VERBITTERDE GEVECHTEN IN NORMAND1Ë. De oorlogsverslaggever van het D.N.B. in het Westen, meldt, dat langs het geheele front van het Normandische bruggenhoofd, tusschen het ge bied ten. Z.O. van den mond van de Orne en het gebied van Avranches verbitterde gevech ten woeden. Ten Z.O. van Caen werden alle aanvallen afgesla gen. De Engelscben hadden het zwaartepunt vaA hun aan val naar hun rechtervleugel verlegd, waar zy, na zeer he vige actillerievoorbereiding, ijlt het gebied ten Zuiden van rilly-sur-Seulles en ten Noor den van de stad Vire tot den aanval met geconcentreerde pantserstrydkrachten overgin gen. Ten Noorden van de stad Vire gelukte het hun een pene tratie tot aan St. Quen en Le Beny-Bocage tot stand te bren gen, waar op het oogenblik verbitterde gevechtei# gaande zyn met Duitsche pantserfor maties. De Amerikanen, die via Avranches met verkennings- strydkrachten naar het Zuiden opereerden, moeten in het ge bied ten Zuiden van deze stad eveneens harde gevechten met Duitsche pantserstrydkrachten leveren. Generaal-veldmaarschalk Rommel bjj auto-ongeluk gewond. Generaal-veldmaarschalk Rommel heeft op 17 Juli in Frankryk tengevolge van een luchtaanval een ongeluk gehad met zyn auto. Hy bekwam daarby verwondingen en een hersenschudding, meldt het D. N.B. Zijn toestand is bevredi gend. Et bestaat geen levens gevaar. GEWIJZIGDE DIENSTREGE LING DER SPOORWEGEN. Naar het Vad. verneemt, zal met Ingang van 12 Aug. een gewyzigde dienstregeling der Ned. Spoorwegen ln werking treden. O.a. zou de treinenloop op indagen beperkt worden den strijd aan het Oostfront, wyst generaal Kablsch op het groote overwicht der Sovjets fe de lucht. Zij gebruiken hun luchtmacht vooral tegen de Duitsche artillerie. Voorts wyst Kabisch op het enorm gebruik dat de Sovjets van hun pantserwapen maken. Daardoor hebben zij verschil lende malen een omsingeling der Duitsche troepen bereikt Maar de vereenlglng van deze troepen met de hoofdmacht kon bijna steeds geschieden. Turkije verbreekt betrekkingen met Duitschland. De Turksche nationale ver gadering heeft gisteren het voorstel der regeering tot ver breking der economische en politieke betrekkingen met Duitschland aangenomen. In een rede heeft de TiMk- scho premier Saradzjogloe ge zegd, dat Turkye altyd ge tracht heeft de belangen van het land te behartigen en bul ten het conflict te biyveh en gaf een kort overzicht van de geschiedenis van den oorlog. HH wees er op. dat de vriend schap die Turkye met Enge land verbindt, voor bet land aanleiding is. het door Ame rika gesteunde voorstel van Engeland tot verbreking der economische en politieke be trekkingen met Duitschland aan de nationale vergadering voor te leggen. Turkije heeft tegeiykertya het Duitsch- Turksche vriendschanspact verbroken en zyn tot dusver traditioneele politiek van vriendschap met Duitschland en van neutraliteit als voor waarde zyner onafhankelijk heid prysgegeven. TIEN TEXTIELPUNTEN AANGEWEZEN. Met het doel het aanschaffen van de noodzakelijkste repara tiemiddelen mogelyk te' maken, zyn met ingang van 2 Aug. de punten 41 t/m 50 van de tex- tlelkaart „V 115 voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder" en van de textielkaart „V 215 voor vrouwen en meis jes van 15 jaar en ouder'" en de punten 1 t/m 10 van de tex tielkaart „V 715 toeslagkaart voor jongens en meisjes van 15 tot 18 Jaar" geldig ver klaard. In het algemeen kan de win kelier niet uit voorraad leve ren, ook niet die textielgoede- ren. welke onder inlevering van speciale vergunningen kunnen worden gekocht. In de gevallen, dat dé winkelier het gevraagde artikel niet ln voor raad heelt, neemt h(J de vergunning in ontvangst en levert het artikel eernt af, nadat hij op de vergunning Is bnvoorrAd. Indien een winkelier een vergun ning niet zou willen aannemen, wende men zich tot een anderen winkelier. De vergunningen zullen echter In 't al gemeen niet verlengd kunnen worden. Wanneer men gegronde redenen heeft om aan le nemen, dat een be paalde winkelier, die weigert te le veren. dat artikel wel in voorraad Uieeft, kan men zich met een klacht wenden tot de centrale textiel Inspec tie, Jan Willem Brouwersplein 20 te Amsterdam. De textielposltle laat niet toe, dat met bijzondere wenschen of elschen ten aanzien van kwaliteit of eoort rekening wordt gehouden. Het pu bliek zal genoegen moeten nemen met

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1