PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Zware gevechten in stadsgebied van Lemberg. ABONNEMENTSPRIJS: 1? ct. per woek of 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 et. DINSDAG 25 JULI 1944 BUREAUX TB MIDDELBURG. VU881NGEN, GOBS, OOST- BURG. BRESKENS, SOUBURG. lSJc JAARG. NUMMER 202 Garnizoen van Lublin handhaafde zich. Vrij sterke geallieerde aanvallen in Italië. TERREURAA NVAI, OP KIEL Het opperbevel van de Duit- sche weermacht maakte Maan dag bekend: In Normandië hebben Zon- dag geen gevechtshandelingen van beteekenis plaats gehad. De vjjand onderaam alleen ten Z.W. van Caen verscheidene aanvallen, waarbij hij 19 tanks verloor, zonder succes te beha len. Op den Westelijken vleu gel van het landingshoofd werd een plaatselijke penetratie van de vorige dagen in een tegen aanval opgeheven, pe vijand verloor daarbij 450 dooden en 300 gevangenen. In het Fransche gebied wer den Engelsche sabotagegroe pen, die aan valschermen wa ren neergelaten, en 219 terro risten in den strijd vernietigd. Het vergeldingsvüur op Lon den werd overdag en des nachts voortgezet. In Italië ondernam de vijand Zondag vrij sterke aanvallen op onze achterhoeden ten Noorden van Livorno, die in het verloop van den strijd op den Noordelijken oever van den Arno werden teruggenomen. Bijzonder verbitterd werd ge vochten in "t gebied ten Noor den van Poggibonsl, waar onze troepen alle vijandelijke aan vallen bloedig uiteensloegen. Ook in den Adriatischen kustseotor bleven herhaalde aanvallen van den v\jand zon. der succes. In Gallicië en ten Westen van den bovenloop van den Boeg werden talrijke aanvallen van de bolsjewieken, die door tanks en slagvliegers werden ondersteund, in verbitterde go- vechten afgeslagen. Slechts in eenige sectoren wonnen de vijandelijke aanvalsspitsen ver der terrein. In het stadsgebied van Lem berg duren zware gevechten voort. Het garnizoen van Lu blin handhaafde zich tegen her haalde vijandelijke aanvallen. Tusschen Brcst-Litowsk en Grodno, alsmede ten Noordoos ten van Kowno mislukten door braakpogingen van den vijund, als gevolg van den taaien te genstand van onze dappere di visies. In eenige sectoren wier pen z\j de binnengedrongen bol sjewieken in cm tegenaanval terug. In deze gevechten vonden de kommandeur van een ge vechtsgroep, luitenant-generaal Scheller, en de chef van den staf van een leger, generaal- majoor von Treschkow, in de voorste linie den heldendood. Tusschen Dunaburg cn het Peipusmeer werden hevige aanvallen van de Sovjets uit eengeslagen. Plaatselijke pene traties werden in harde ge vechten afgegrendeld. Een formatie Britsche bom menwerpers ondernam Zondag nacht een terreuraanval op Kiel. Afzonderlijke vliegtuigen vielen bovendien het gebied van de rijkshoofdstad aan. DE VLIEGENDE BOMMEN. Zondagnacht en Maandag middag werden opnieuw vlie gende bommen naar Zuid-En- geland, met inbegrip van het Londensche stadsgebied, afge schoten. Er werd schade aan gericht; er kwamen menschen om het leven. Ter bestrijding van de V. 1 zijn, volgens berichten uit Lon den, tot dusver 700 geallieer de bommenwerpers en 2000 ja gers in den strijd gebracht. Honderden afweerbatteriien zijn naar het gebied van den actieradius der V. 1 gebracht. Desondanks is 't nog niet ge lukt een onbeschadigde V. 1 in handen te krijgen. De succes sen van het afweergeschut of de lagers worden ook zeer overdreven genoemd. Alleen door toevaltreffers is een uiterst klein percentage neer geschoten. zoo verklaren geal lieerde piloten, die op de V. 1 hebben moeten jagen. In de eerste dagen is het verschil lende malen voorgekomen, dat geallieerde jagers zich te dicht bij de projectielen heb ben gewaagd en bij de explo sie der V. 1 zijn neergestort. Alle diplomatieke vertegen woordigingen in Londen zijn verplaatst naar veiliger deelen in het land. Op aanwijzing van dc gealli eerde bozctting»autorlteiten la de stad Napeli aan het bestuur van de ro- geerlng-Bonomi onttrokken. Voor Na pels Is een Amerlkanneche commissie benoemd, die van vérstrekkende vol machten Is voorzien. Ook Slclltc staat direct onder geallieerde controle. ALLEEN PLAATSELIJKE GEVECHTEN IN NORMANDIË. Langs het geheele front aan de Normandische kust vielen alleen plaatselijke gevechts handelingen te melden. De re gen valt in stroomen. De week geworden grond belem mert de bewegingen van groote formaties. Alleen uit Maltot deden de Engelsche® 'n vergeefschen aanval, blijk baar met het dofel de nieuwe Duitsche versperringsstellin gen en haar sterkte te ver kennen. Do wederzijdsche artillerie activiteit blftft toenemen en heeft zich thans uitgebreid tot den sector ten Westen van de Vire. Daar hadden Duit sche verkenningsacties veel succes. Voorbereidingen voor grooten aanval. Het opperbevel .van hst tweede Britsche leger schijnt zjjn voorbereidingen voor den voorgenomen grooten aanval uit het gebied ten O. en Z. van Caen zoo goed als vol tooid te hebben. Des nachts hebben de Engelschen nog ra- vitailleeringslandingen uitge voerd aan de kuststrook tus schen de mondingen van de Orne en de Seulles. Zij werden daarbij gestoord door Duitsche gevechtsvliegtuigen. De los singen werden beschermd door een vrij groote formatie Britsche oorlogsschepen. Verwacht kan worden, dat het weer spoedig beter wordt en dat het opperbevel van het tweede Britsche leger dan be vel zal geven tot de voortzet ting van den grooten aanval op de Duitsche stellingen O. en Z.O. van Caen, die was blijven steken. Alles wijst er op, dat de Duitschers van de periode van betrekkelijke rust gebruik hebben gemaakt om hun voorste linies nog meer te versterken. Geliikwensehen voor den Rijkscommissaris. De Ftihrer heeft den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebie,d, rijksmi nister dr. Seyss-Inquart, op diens verjaardag den volgen den telegrafischen gelukwensch doen toekomen: „Op uw ver jaardag zend ik U mijn harte lijke gólukwenschen. (w.g.) Adolf Hitler." Ook rijksmaarschalk Göring heeft in een hartelijk telegram zijn oprechte gelukwenschen uitgesproken. DE AANSLAG OP HITLER. De chef van den generalen staf van het luchtwapen kol- generaal Guenter Korten, en de eerste officier van den ge neralen staf in de operatie- afdeeling van dan generalen staf van het leger, generaal- majoor Heinz Brandt, zijn overleden aan de venvondin gen, die zij bekomen hebben bij den aanslag op den Führer. Nog op den dag van den aan. slag is, zooals al gemeld is, de zwaargewonde medewerker Heinrich Berger overleden. DE DUITSCHE GROET BIJ DE WEERMACHT. Uit het hoofdkwartier van den Führer meldt het D.N.B.: De rijksmaarschalk van het Groot-Duitsche rijk heeft als in rang oudste officier van de Duitsche weermacht, tevens uit naam van generaal-veldmaar- schalk Keitel en grootadmi raal Dönitz, den Führer ge meld, dat alle deelen der weermacht naar aanleiding van zijn redding verzocht heb ben "in de weermacht den Duitschen groet te mogen in. voeren als een teelten van onverbrekelijke trouw aan den Führer en van nauwste ver bondenheid tusschen weer macht en partij. De Führer heeft voldaan aaa den wensch der weermacht en zq'n toe stemming gegeven. Met in gang van gisteren komt der halve in de plaats van het sa luut door het tikken van de rechterhand aan de hoofdbe dekking, he.t eerbetoon door het brengen van den Duit. schen groet. DANKBETUIGING VAN DEN FÜHRER. De Führer maakt bekend. „Naar aanleiding van den op mij en mijn medewerkers gerichten aanslag, heb ik uit alle kringen van het Duitsche volk, in het bijzonder van de partij en de weermacht, zoo vele gelukwenschen en betui gingen van trouw ontvangen, dat ik allen, die in deze dagen bijzonder aan mij gedacht heb ben. langs dezen weg namens mijzelf en mijn kameraden har telijk wil bedanken." De FÜIircr heeft den rijksmi nister van verkeer, dr. DorpmUller, uit erkentelijkheid voor zijn persoon lijke verrichtingen bij de regeling van het spoorwegverkeer aan het Invasie front. het ridderkruis van het kruis .ooriogsverdlcnsten met de zwaar den verleend LUCHTGEVECHTEN BIJ PARIJS. Zondag vonden in het «gebied van Groot-Parijs hevige lucht gevechten plaats. Daarbij wer den alleen door een afdeeling Duitsche patrouillejagers 7 Amerikaansche machines neer geschoten, zonder zelf verlie zen te lijden. Luchtaanval op Boekarest. Anglo-Amerikaansche vlieg tuigen hebben Zondagnacht bommen laten vallen op woon wijken in Boekarest. Do aanval veroorzaakte schade cn het verlies van menschenlevens, vooral in ar beiderswijken. Verscheidene viermotorige vliegtuigen wer den neergeschoten. LANDING OP TINIAN VERIJDELD. Maandagochtend trachtten vijandelijke troepen met bar ken» op net eiland Tinian in de Mariancngroep te landen, on der bescherming van luchtaan vallen. De poging faalde ech ter tengevolge van de energie ke reactie van het Japansche garnizoen, zoo meldt Domei, De troepen werden verdreven, nadat een slagschip en 2 tor pedojagers in brand waren ge schoten. Postbode overvallen en bestolen. Zaterdagochtend zijn de nieuwe bonkaarten, bestemd voor Och te® (Echteld), ander, maal gestolen. Ditmaal Is niet het distrlbutiekanoor overval len, doch werd een overval ge pleegd op den postbode, die postzakken, waarin zich be halve de gewone poststukken, ook dc van het distributie- kringkantoor Tiel afgekomen nieuwe distributiebescheiden bevonden, naar Ochten ver voerde. De overval geschiedde door drie onbekend gebleven mannen, die per auto zijn ver dwenen. Kerk- en Schoolnieuws Ned. Herv. kerk. Beroepen te Fcyenoord (nieuwe pred.pl.) J. N. dc Ruiter te Sneek en P. A. A. Klüscner te Bodegraven Geref. Gemeenten. Beroepen te 's-Gravenpolder cn te Zoe- termeer D. L. Aangccnbrug, cand. te Leerdam. <3vang. Luth. kerk. Beroepen te Rotterdam (tocz.) C. Pel te Nijmegen. UIT DE PROVINCIE Walcheren Geitenkeuring. OOSTKAPELLE. Uitslag prijzen voor de geitenkeuring: Stamboekgeiten: 1e. H. Jansen; 2e. H. Jansen; 3e. J. Wondergem Jacz. Geiten 1 Jaar: Ie. Joh. Wondergem Hz.; 2e. J. Wondergem Jacz. Geiten 2 Jaar: 1e. J. Abrahamse; 2e. H. Jansen: 3e. M. Jacobse; 4e. J. Maljaars Zz.5e. A. Jobse. Geiten 3 Jaar en ouder: 1e. W. Vos. 2e. A. Hoef kens; 3e. H den Hollander; 4e. J. Wattel; 5e. Corbijn. Volbloed lammeren, geb. 1944: 1e. H. Jansen; 2e. J. Wondergem Jacz. Lammeren, geb. 1944: 1e. A. Roo- ze: 2e. A. Roozc, 3e. Wattel; 4e. A. Rooze: 5e. S. Louws; 6e H. de Voogd; 7e. B. Corbijn. Zuid-Beveland Concert. HEINKENSZAND. Het mu ziekgezelschap „Euterpe" gaf Zaterdagavond, onder leiding van den heer 'Jl. Traas Cz., een concert op de tent. Er was veel belangstelling voor. Groene 1-ruis. HEINKENSZAND. Dezer da gen werd de jaarlijksche alge- meene vergadering van het „Groene Kruis", afd. Heinkens- zand, gehouden, onder voorzit terschap van dokter P. Sta- verman. De rekening en ver antwoording van het Groene Kruis en de Ver. tot bestrij ding der t.b.c. vermeldden resp.: ontv. 578.55, uitgaven 364,88 en ontv. 329,10% uitg. 190,13. De begrootingen voor 1944 werden vastgesteld, Het G.oe- ne Kruis vermeldde aan ontv. 703,69, met een onvoorzien van 292,06. De T.B.C.-ver.: ontv. 240,63'j., met een o'n voorzi van 52,93. Wegens de verzwaring" der uitgaven voor de Ver. tot bestrijding der t.b.c. werd na stemming be- sloten naast de contributie voor het Groene Kruis een extra heffing in te .oeren van minimaal 0,50, te beginnen in 1944. De aftredende bestuursleden, dr. P. Staverman en B. v. d. Dries, werden herbenoemd. In de vacature ontstaan, door het overlijden van den lieer J. Ste- ketee, werd benoemd de heer C. Paauwe Jacz., die het pen ningmeesterschap van het Gr. Kruis en de Ver. tot bestr. der t.b.c, op zich zal nemen. Vervolgens werd het jaar verslag over 1943 voorgelezen, waarin o.a. de heer J. Steke- tee. bestuurslid en een der op richters der ver., werd her dacht Na afloop hield Kle oud-voor zitter. dr. C. Griep, een inte ressante lezing over „Hygiene in oorlogstijd". MIDDELBURG Middelburgsehe Reddings. brigade. Op het Vrijdagavond gehou den examen medisch gedeelte van het diploma van den Ned. Zwem- en Reddingshond, af genomen door de artsen D. N. van Gelderen en C. F. Fru- mau, slaagden voor het di ploma A, de dames H. van Langeraad, C. M. de Schipper, A. J. Poppe en J. Vreeswijk, en de heeren J. Allewijn en D. Antheunisse. Voor het di ploma B slaagde de heer A. de Boks. Proces-verbaal werd opge maakt met de bekende straf fen tegen H. V. wegens het niet voldoende verduiseren van zijn woning. Besluiten, benoemingen enz. Voor het diploma „Ned. han delscorrespondentie", uitge reikt door de Ver. van Leera- T- in handelscorrespondentie, boekhouden en stenografie, slaagden de dames J. G. Ven- teville en D. M. Flipse, beiden te Middelburg en voor de Ned. associatie voor praktijkexa mens de dames J. den Hollan der, L. Vreke en L. van Moo- lenbroek, allen Middelburg en de heeren J. G. A. Romijn, Middelburg, L. van Eenen- naam, Vlissingen en D, de Ha mer, Koudekerke en voor Duitsch de heer J. Jansen. Vlis singen. Voor boekhouden slaag den de heeren P. C. Grool. Mid del".urg er J. Brasser. Souburg. Voor het examen voor adsplrant- montc i, uitgaande van de Ver. tot bevordering van electrotechn. vakon derwijs in Nederland (V.E.V.), slaag den: C. E. Hulstaert, A. de Vos, H. J. Krulsdijk, allen te Middelburg; I. A. Bosselaar. J. J. Melis, M. C. C. de Reeper, W. J. Verdonk, allen te Vlissingen; D. A. v. d. Berg, A. Klap, beiden te Hansweert; A. C. Hermars te Ossenlsse; C. Polder- J. H. Polderman, beiden ts KrabbendükeL. Roelse te West- kapelle: M. Trampe te Wolfaarts- dijk; H. J. Vermalre te Kruinlngen; J. Waterman te Waarde; H. H. van We.tende, H. Tlsslnk, belden te Arnemuiden: J. Rlemens te Sluiskil; van Stel te Wemeldlnge; J. van Dalen te 's-Heerenhoek; A, J. F. de Paauw, J. L. de Jonge, 'belden tc IJzendijke; M. A. Tyssens te Tilburg: /an Hoorn te Heerlen; G. Sohier te IJmuiden. 6 candidaten werden afgewezen. Voor het toelatingsexamen M.T.S. te Dordrecht zijn geslaagd G. J. M. Hevele en A. Haak te IJzendijke. Voor het toelatingsexamen aan de Zeevaartschool te Nijmegen slaagde P. A. v. d. Meulen te Oostburg, ter- wijl I. M. Verplanke te Draaibrug geplaatst is op den machlnlsten-cur. su* te Middelburg. Allen zijn leer lingen van de Ambachtsschool Oostburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1