PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Groote Britsche aanval ten Oosten van de Orne. DONDERDAG 20 JULI 1944 distancieeringkn o. van livorno. ancona prijsgegeven. groote afweerslag tusschen galliclë en peipusmeer. sovjet-aanvallen in richti n g lemberg. Het opperbevel van de Duit sche weermacht maakte Woensdag bekend: In Normandië ging de vyand na een trommelvuur van ver scheidene uren en na lievige luchtaanvallen nu ook ten Oos ten van de Orne tot den groo ten aanval over. Pas na uiterst zware gevechten en met zware verliezen kon de vyand onze stellingen binnendringen, waar hij >na het vernietigen van 40 tanks door onze tegenaanval len tot staan werd gebracht. Tien Zuidwesten van Caen zyn alle vyandelyke aanvallen mis lukt. Ook in het gebied van St. Lo werd Dinsdag verbit terd gevochten. Nadat overdag alle aanvallen op St. Lo waren afgeslagen, is de vijand in de avonduren met tanks de stad binnengedrongen, waar zich hevige straatgevechten ontwik- keidien. In luchtgevechten verloor de vijand 22 vliegtuigen, tcrwyi 2 andere toestellen op den bega- nen grond vernield werden. By een zuiveringsactie in liet Fransche gebied werden 70 ter roristen in den strijd vernie- tigd. Zwaar 'vuur van de V. 1 blijft op Londen en zijn buiten- ^vyken liggen. In Italië zette de vijand zyn grooten aanval van dc kust van de Ligurische Zee tot in het gebied van Arezzo alsmede in den Adriatischen kustsector voort, Terwyl hy ten Zuiden en Zuidoosten van Livorno werd afgeslagen hebben onze troe pen zich Oostelyk daarvan al strijdende gedistancieerd naar den Noordelijken oever van de Arno. In het gebied aan weers- zyden van Poggibonsi bicven vrij sterke aanvallen van den vijand even vruchteloos als ten Westen van Arezzo. Ten Zuid westen van Ancona viel de vijand over een smal front met sterke pantserstrijdkrachten aan en bereikte hij, met zware verliezen aan dooden en ge wonden, een vrij diepe penetra tie. De zware gevechten, in het verloop waarvan 18 vijan delijke tanks werden stukge schoten, namen in de avonduren nog in hevigheid toe. De volkomen verwoeste ha ven van Ancona* werd daarop prUsgegeven en het front te ruggenomen achter den Eseno- sector, vlak ten Noorden van Ancona. In het Oosten duurt de groo te af weerslag aan het genecle front tusschen GaJHcië en het Pcipusmeer voort. In <len Zui delijken sector is de kracht der vijandelijke aanvallen, vooral ten Oosten van den bovenloop van den Boeg, toegenomen. Hier woeden zware gevechten niet den in de richting Letn- berg aanvallenden vyand. Sinds den 14en Juli werden in dezen sector 431 Sovjet-Rus sische tanks vernietigd. Ten Westen van Kowel zijn de Sovjets opnieuw tot den aanval overgegaan. Ook hier zijn hevige gevechten aan den gang. Op den Westelijken oever van den Njemen sloegen onze troepen in het gebied van Grodno en Olita overgezette vijandelijke strijdkrachten uit een. Ten Noordwesten van Wil na werden alle vijandelijke aanvallen afgeslagen. In het merengebied ten Zui den van de Duna hielden onze troepen onwrikbaar stand te gen de onverpoosd aanvallende bolsjewieken. Ten Noorden'van de Duna tot aan het Peipus meer werden de aanvallen van vrij sterke Sovjet-Russische strijdkrachten uiteengeslagen, waarbij talrijke vijandelijke tanks werden stukgeschoten. Slechts in eenige penetratie- plekken duren de gevechten nog voort. Formaties slagvlic- gers vernietigden wederom een aahtal Sovjet-Russische tanks, stukken geschut, alsmede hon derden voertuigen. In luchtge vechten en door luchtdoelar- tilleriei werden 57 vyandelyke vliegtuigen neergeschoten. Een sterke formatie Amcri- kaansche bommenwerpers deed een aanval in het gebied van de Oostzee. Vooral in Kiel werd schade aangericht in woonwij ken en ontstonden verliezen onder de bevolking. Een andere formatie bommenwerpers viel plaatsen in Zuid-Dultschland aan. Des nachts vonden vry zwakke aanvallen plaats op het gebied van Keulen, op liet Ruhrgebied en op Berlijn. By al deze aanvallen werden in luchtgevechten en floor lucht- dcclartillerie van de lucht- japansche kabinet afgetreden. Domei meldt, dat generaal Tojo Woensdagochtend het ont slag van het Japansche kabinet by den keizer heeft ingediend. /nieuwe dubbele luchtaanval op münchen. In de ochtenduren van Woensdag hebben formaties Amerikaansche tert-eurbom- menwerpers van het Zuiden en het Westen uit een dubbe len aanval gedaan op het ge bied van de stad Mtlnchen. Er ontstonden v verbitterde luchtgevechten. De batterijen luchtdoelgeschut boven de stad zelf ontvingen de Ame rikaansche eskaders met een vuurorkaan zoo hevig, als tot dusver boven München nog niet werd waargenomen. De laatste dagen is her haaldelijk melding gemaakt van hevige Anglo-Amerikaan- sche luchtaanvallen op Mün chen, waarbij weer onherstel bare schade werd berokkend aan bouwwerken van cultu- reele waarde. Behalve de Cor- binianus-kerk is ook d* Thea- tiner-kerk vernietigd. Ook een reeks musea en andere kunst tempels werden vernield. Behalve het Duitsche mu seum het grootste techni sche museum ter wereld werd de glyptotheek getrof fen, evenals de staatsgallerie, het universiteitsgebouw, de academie voor beeldende kun sten, het „Kunstier Haus", dc stedelyke gallery en de Lcm- bachgallerie. Engelsch-Amerikaansche vl legtui gverliezen. Het D.N.B. meldde gister middag, dat de Anglo-Ameri- kanen in de voorafgaande 24 uur boven Duitschland en hot Westelyke bezette gebied 102 vijandelyke vliegtuigen, waar onder 73 viermotorige bom menwerpers, verloren. Do Duitsche nachtjageirs hebben Dinsdagnacht ooven Noord- en West-Frankryk 29 viermotorige Britsche bom menwerpers neergeschoten. macht 89 vyandelijke vliegtui gen, waaronder 69 viermotori ge bommenwerpers, neerge schoten. De viei'de stormgroep van het jachteskader 3, onder kapitein Moritz, schoot alleen 49 viermotorige bommenwer pers omlaag. Felle strijd om Memel-linie. Belangryk Sovjet-offensief by Tarnopol en Loetsk. In de rijkshoofdstad staat, zooals te begrypen, de belang stelling voor hetgeen aan het invasiefront en in Italië ge schiedt, voor het oogenblik achter bij de stijgende span ning waarmede de berichten uit het Oosten worden tege moet gezien. Daartoe geeft de ontwikkeling in de nabyheid van de Oost-Pruisische grens na den val van Grodno en Olita alleszins aanleiding. Bei de steden liggen immers weinig meer dan 50 km van het Duit sche grondgebied. De gevech ten om de Memellinie zyn in alle felheid ontbrand. Na den val van Grodno zyn de Russen erin geslaagd'over de rivier te steken en op den Westelyken oever een bruggenhoofd te vor men; hetzelfde geldt voor den toestand bij het Noordelyker gelegen Olita, ten aanzien waarvan de Duitschers mede- deelen, dat hft 2 tot 3 km ach ter het Russische front ligt. Tegen den anderen hoekpyler van het Memelfront, Kowno (Kaunes) zyn de Russen tot den aanval overgegaan en het groote aantal reserves, hetwelk ten Westen van Wilna is sa mengetrokken, wyst- erop, dat de aanvallers met omvangrykc .middelen zullen trachten ook dit belangryke bolwerk, waar dc Duitschers blijkens alle be richten zich met groote hard nekkigheid verdedigen, te doen wijken. In liet algemeen is er. naar <le militaire woordvoerder te Beriyn in het licht stelde, in het gebied tusschen de Pripjet en dé Duna een hevige strijd gaande over een breed front. Niet zonder beteekenis is voorts, dat eens te meer her haald werd, dat bet overeen komstig de plannen van de Duitsche leiding is, het Oost- zeegebied onder alle omstan digheden te verdedigen, meldt de N.R.C. De onderneming, die de Sov jets Vrydag j.l. ten N.W. van Tarnopol en ten Z.W van Loetsk met als kennelijk doel Lcmbcrg zijn begonnen, heeft zich volgens de vaststelling van Beriyn tot een belangryk of fensief ontwikkeld. De gevech ten woeden ten Oosten van den bovenloop van. den Oekrain- schen Boeg, die uit het gebied van Lemberg naar het Noorden loopt. Sedert het begin van den de strijd in normandie. St. Lo ontruimd. De aanvallen van het twee de Britsche leger op den Oos- celyken evere van de Orne op de rivier de Dive en op het gebied ten Zuiden van Caen zyn nog niet in kracht vermin derd, doch de Duitsche tegen maatregelen zijn reeds merk baar geworden, meldt Interinf. Alle aanvallen op het Bois de Bures en Troarn werden afge slagen. Ton Z.W. van dit ge bied namen de Duitschers een tydeiyk verloren gegane plaats weer in bezit en zetten zij hun opmarsch voort. Ten Z.W. van Caen is de toestand vrijwel onveranderd gebleven. Om heu vel 112 hebben bijzonder taaie en ongemeen bloedige gevech ten plaats gehad. Nadat deze heuvel tijdelijk was prijsgege ven, bestormden de SS-solda- ten de stellingen der geallieer den en heroverden deze weer. Daarentegen hebben de Duit schers de ruïnes van de voor malige stad St. Lo na hevige gevechten met de Amerikanen ontruimd en ten Zuiden van deze plaats nieuwe stellingen betrokken, van waar uit zij alle pogingen van de aanval lers om verder in Z. en Z.O. richting gebied te veroveren, op bloedige wijze afsloegen. v 1-vuur intensiever. Do activiteit der vliegende bommen boven Zuid-Engeland en het Londensche gebied is Dinsdagavond „veel intensie ver" geweest dan sedert eeni- §e weken. Ook Woensdag se- ert het aanbreken van den dag zijn meer vliegende bom men gezonden. Een correspondent van de British Official Press deelde hetzelfde mede en evenzoo, dat de Britsche luchtafweer het zwaarste „verspsrrings- vuur" heeft gelegd sedert het begin der aanvallen. aanval is de omvang en de in tensiteit van de gevechten en van de Russische operaties steeds meer toegenomen. De aanvallers blijken bij1 dit nieu we offensief bijzonder sterke tankformaties in den strijd te hebben gebracht. De beoordee ling van de situatie in dezen sector is van de zijde van de Beriynschc instanties uiterst terughoudend, te meer daar het offensief pas eenige dagen gaande is. Weer om 10 uur binnen Be«chlkklno van den commissa ris-generaal voor de veiligheid over de vervroeging van het slui tingsuur en het tijdstip waarop men zich niet in de open lucht mag ophouden voor de bezette Nederlandsche gebieden: Met ingang van 25 Juli 1944 wordt voor de bezette Neder landsche gebieden het slui tingsuur vervroegd tot 21 uur .ën het begin van het tydstip waarop men zich niet in de open luoht mag ophouden ver vroegd tot 22 uur. Verdergaande plaatselijke beschikkingen, die reeds van kracht zyn, worden hierdoor niet beïnvloed. Den Haag, 19 Juli 1944. De commissaris-generaal voor de veiligheid: (get.) Rauter, SS-Obergruppenführer en General der Polizei. Waar is Roosevelt? In welingelichte kringen in Washington en New York be- heerschte gisteren één vraag alle gesprekken, nl. „waar is Roosevelt?" Men gelooft over al, dat de president de eerst volgende gelegenheid zal be nutten om met C*iurchill be sprekingen te voeren. Stryd tegen benden in Frankryk. Verschillende Fransche ben- degroepen zyn, volgens Inter inf, bij Clermont» Farrand en by Limoges tot den strijd ge dwongen cn vernietigd. 167 bendeleden vonden den dood. Talrykc wapens, vooral ma chinegeweren en machinepi stolen, benevens verscheidene honderdduizenden patronen van Bri,tschc herkomst, vielen in handen der Duitschers. Ook werden vrij groote hoeveelheu den springstoffen en een aan tal vrij groote vrachtauto's, waarmede de bendegroepen waren uitgerust, buitgemaakt. -Het echtpaar J. Verhebbende Visser te Ber gen op Zoom, werd verblijd met dc geboorte van een drie ling, twee meisjes en een jon gen. Moeder en kinderen ma ken het uitstekend. UIT DE PROVINCIE Zuid-Beveland Ryks Lagere Tuinbouwschool Kapelle. De onlangs gestichte Rijks Lagere Tuinbouwschool te Ka-* pelle, ten doel hebbende om aankomende tuinbouwers en tuinbouwarbeiders vakkennis en algemeene ontwikkeling by te brengen, zal zoo mogelyk begin September worden ge opend. De leerstof is verdeeld over 4 leerjaren. Tijdens de drukke werkzaamheden in de bedrijven wordt er geen les gegeven. Als leerling kunnen- worden aangenomen zy, die de lagere school hebben doorloopen en waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht, dat zy zich in het - tuinbouwbedrijf zullen begeven. KLOETINGE. De muziek vereniging „Excelsior" zal Zaterdagavond a.s. haar derde, zomerconcert geven op de cennt op het Kerkplein. Burgerlijke stand OOSTKAP.ELLE. Geboren: Willem Andries, z. v. Willem de Kam en Willemina Krijger. RITTHEM. Getrouwd: Jo hannes Prinsc, 24 j. en Maatje Ovaa, 24 j. 's-HEERENHOEK. Gebo ren: Alphonsus Coroélis Hy- politus, z. v. E. F. de Moor en C. de Jonge. Overleden: P. van Woeusel, MIDDELBURG Dierenbescherming. De afd. Zeeland Noord van de Ned. Ver. tot bescherming van dieren heeft een drietal filmbyeenkomsten voor de jeugd en één voor volwasse nen gehouden, waarin het werk van Dierenbescherming werd uiteengezet. De belang stelling hiervoor was zeer groot. In de avondbijeenkomst sprak de voorzitter der afd., de heer R. A. Avink, woorden van welkom in 't bijzonder tot den directeur der Ned. Ver., den heer Nieuwenhuyze en in- i spectcur Visser. Spr. wees er op, dat kort geleden de afd. Zeeland Noord 45 jaar be stond. Man achtte het beter feestelijkheden thans achter wege te laten. Met dankbaar heid kunnen we terugzien op de achter ons liggende jaren, aldus spr. Nutug werk is verricht kunnen, worden. Vervolgens heeft de heer Nieuwenhuyze gesproken over vredeswerk in oorlogstyd. Spr. wees er op, dat ook in detzen tyd dierenbescherming niet gemist kan worden. Spr. zette uiteen wat dierenbescherming beteekent: de mensch tot be zinning roepen. De Schepper heeft ons do taak gegevèn voor het dier te zorgen. Spr. hekelde fel de wyze waarop sommige menschen de dieren behandelen, ja mishandelen. By do daarna volgende film- vertooning heeft dezelfde spr. een uitvoerige, leerzarye en Èakkende toelichting gegeven. »e film „S.o.8. voor het flier"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1