PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct, per week of 2.42 fier kwartaal. Pranco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. DONDERDAG 13 JULI 1944 DUIT SC tJ WEER MAC Ml SUtRtCHJ De slag in Normandië heeft zich uitgebreid. Sterke Sovjet-druk houdt aan. DÜITSCHERS Dl STA N CI E EREN. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Woensdag bekend: De slag in Normandië is nog tot andere sectoren uitgebreid. Het artillerievuur Is nog toe genomen. Ten Oosten van de Orne wierpen onze troepen den by Coloonbelles doorgebroken vyand op zyn uitgangsstellin gen terug. Ten Z.westefi van Chen heeft onze tegenaanval verder terrein gewonnen. Om Eterviile wordt verbitterd ge vochten. Ten Zuiden en Zuid westen van Tilly zyn sterke vtyandelyke aanvallen met zwa re verliezen ineengestort. Ook in den sector ten Noordoosten en ten Noorden van St. Lo zyn de over een breed front onder nomen vyandelyke doorbraak pogingen mislukt. In eenige penetpatieplekken -wordt nog Sestredcn. Ten Westen van .irel wierpen Duitsche pant ser troepen den v'yand naar het Noorden terug. Tusschen Vire en St. Kny, ten Noordwesten van Le Plessis en in den sector Da Haye du Puits duren de ver bitterde afweergevechten voort, zonder dat de vyand er tot dus ver in geslaagd is successen van eenige betoekenis te be halen. In het Fransche gebied wer den wederom 66 terroristen in den strijd vernietigd. Zwaar V. 1 vergeldingsvuur blijft op het gebied van Groot- Londen liggen. In Italië zette de vijand zijn krachtige aanvallen van de Westkust tot in het gebied vp,n Poggibonsi voort. Hy werd met zware verliezen aan dooden en gewonden afgeslagen. Het zwaartepunt van de gevechten lag Dinsdag aan weerskanten van- den Tiber in den sector ten Zuiden van Cita di Castello Na een op trommelvuur gelij kend artillerievuur gelukte het. den vijand in gevechten, die met zware verliezen gepaard gingen, ons front eenige kilo meters naar het Noorden terug te drukken. Ten Oosten van den Tiber brachten tegenaan vallen van onze troepen het vijandelijke optreden tot staan. 'Aa.n dc Adriatische kust zette devyn.nd zijn aanvallen Dins dagmiddag niet voort. In het Zuiden van het Oos telijke front heerschte Dinsdag slechts plaatselijke gevechts activiteit. Hongaarsche troepen ondernamen in het voorterrein van de Karpathen een succes volle aanvalsonderneming. In den geheelen ccntralen sector van de Sczara tot Fo>- lozk hield de sterke vijandelijke druk aan. Onze divisies hebben zich in het Zuidelyke deel van dit front, onder voortdurende zware gevechten, verder naar het Westen gedistancieerd. In het gebied van Barano- wicze heeft zich de Silezische 28ste divisie jagers, onder be vel van den generaal-majoor Zieldberg, in aanval en verde diging voortreffelyk geweerd. Ten Oosten van Olita werden de aanvallende bolsjewieken door onze pantserdivisies in een tegenaanval opgevangen. De verdedigers van Wilna heb ben in liet Westelyke deel der stad herhaalde aanvallen der bolsjewisten uiteengeslagen en talrijke vyandelijke tanks stuk geschoten. In het gebied tus schen Oetena en Polozk zyn krachtige aanvallen der bol sjewieken in nog voortdurende zware gevechten met zware verliezen ineengestort. Ook ten Zuiden van Noworsjef zijn nog verbitterde gevechten aan den gang. Eskaders slagvliegers meng den zich voortdurend ten Zuid westen van Wilna en ten Zuid westen van Dunaburg doel treffend in de gevechten te land en brachten den vijand in scheervluchten zware verliezen toe aan menschen en mate- Ee'n sterke formatie Ameri- kaansche bommenwerpers on dernam Dinsdag, onder be scherming van dichte bewol king, een terreuraanval oj München. Door luchtdoelartil lerie werden 27 vliegtuigen, waarvan 24 viermotorige bom menwerpers, vernietigd. Des nachts wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op Rtjn- landsch-Westfaalsch gebied. Volgens Reuter zouden dc Co- lumbiaanscho president, Lopez, en de minister» die met hem gearresteerd en, In vrijheid gesteld zijn. De leider der revolte, kolonel Qill, wordt dc regeërlngatrocpcn achter volgd. Van het invasiefront. Van de verschillende fron ten wef-den gisteren en heden morgen weinig of geen byzon- derhsden gemeld over de, vol gens het weermachtbericht, aan den gang zijnde hevige fevccliten. Dit ontbreken van yzonderheden zou er op kun nen wijzen, dat de fronten nog steeds in beweging zijn en dat de stryd van zoodanig wissel vallig karakter is, dat feite lijkheden niet gemeld kunnen worden. Volgens het weermachtbe richt heeft de slag aan het Normandische fretnt zich tot andere sectoren uitgebreid. De Britten bleven in het gebied rond Caen met sterke strijd krachten aanvallen. Slechts enkele kilometers N.O, van Caen werd bij het plaatsje Colombelles fel gevochten. Ten Z.W. van de stad Caen waar, naar men weet, de Engelschen Zondag zijn bur ncngedrongen vielen de ge allieerden aan over Bretteville sur Odon, Eterviile en 4Haltot «fboven Beriyn afgeworpen, om te trachten hier de Orne, ongeveer 8 km ten Z. van Caen, te bereiken. De Engel schen poogden daarmede de Duitsche kemstellingen aan de rivier Odon uit te schakelen. Zy slaagden er in tot voorby liet dorpje Maltot te komen, doch hier strandden de Brit sche aanvallen. De Duitschers lanceerden een krachtigen te- fenaanval, waarbij zij Maltot croverden en tot Eterviile vorderden. Ook in den sector der Ame rikanen, d.w.z. in het Zuiden van het Normandisch schier eiland, hebben de Duitsche troepen door hun tegenaanval- Jen de geallieerde doorbraak pogingen kunnen verydelen. Vooral ten N. en N.O. van St. Lo moesten hevige aanval len worden opgevangen. Het gelukte den Amerikanen eenige penetraties tot stand te bren gen, waar de strijd nog voort duurt. Ten Westen van het ongeveer 12 km N. van St. Lo aan de rivier de Vire gelegen plaatsje Airol werden de Ame rikanen teruggeworpen. In de zen sector-tot St. Eny (ten Z. van Carentan) wordt verbit: terd gevochten, evenais by he.f andere zwaartepunt aan di Westkust van Normandië, bi DE LUCHTSLAG OM BERLIJN. Op (le stad was eind Maart reeds 35.000 ton ontplofbare stoffen geworpen. Dezer dageh is te Bërïfyn 'n overzicht verschenen van den „luchtslag om Beriyn". De schrhver constateert, schryft het Hbld., dat de ervaringen te Beriyn van den luchtoorlog in het algemeen de volgende drie conclusies toelaten: le, Het is betrekkelyk gemakke lijk, woonwyken van de lucht uit te vernielen. 2e. Het is vry moeilyk, industrieën door een bombardement uit de lucht voor geruimen tijd lam te slaan. 3e. Het is onmogelijk, het, verkeer door de luchtaan vallen uit te schakelen. De schryver zegt in zyn boekje, dat Beriyn aanzienlyk meer brand- en brisantbommen moest incasseeren dan welke andere stad ter wereld ook. Eind Maart 1944 was reeds 35.000 ton ontplofbare stoffen In de eerste fase van den „luchtslag om Berlijn", die tot den zomer van 1943 duurde, had Berlijn slechts één aanval, dien van "den laten Maart 1943, te verduren. In het byzonder de woonwijken in het W. en Z.W. werden zwaar getroffen. Dc tweede fase begon na 't bombardement van Hamburg, met de aanvallen tusschen 23 Augustus en midden Septem ber 1943. Bij deze aanvallen pasten de Engelschen voor het eerst boven de Duitsche hoofd- het plaatsje la Haye du Puits, waar de Amerikanen trachten in Z. richting op te rukken. Aan het Oostelijke front. Dc sterke druk der Aanval lende Sovjets hield in den een- tralen sector van het Oostelijk front aan, waardoor de Duit sche troepen tot distanciee- ringsbewegmgen zyn overge gaan. Hevige aanvallen onderna men de Sovjets ten Z.W. van Wilna. Zy werden ten O. van Olida (plm. 80 km ten Z.W. van Wilna) opgevangen. In Wilna zelf wordt in de straten nog steeds hevig gevochten, vooral in het W. deel van de stad. De Sovjets vallen oolc over een breed front aan in het ge- l9k iied van Oetena, gelegen a an 'Wpe spoorlijn van Dunaburg spoorlijn naar Kaunas en by de moren, welke Z. van Dunaburg lie gen. Dit front strekt zich uit tot Noordelijk van Polozk. .Talrijke aanvallen strandden op het Duitsche afweervuur. stad hun nieuwe aanvalstac- tiek toe: „padvinders" vlogen vooruit en lieten boven Beriyn hun „Kerstboomen" zakken, die de te bombardeeren woon wijken markeerden. Deze tac tiek had te Hamburg tot de bekende groote offers geleid. Ook deze aanvallen richtten zich vooral tegen de woonwy ken in het W. en Z.W. van Berlijn. Eenige duizenden bur gers lieten bij deze aanvallen het leven. Verscheidene groo te gebouwen vielen in puin. De derde en hevigste fase van den „slag om Beriyn" be gon met den grooten aanval van 22 November 1943. Ty- dens een donkeren, regenach- tigen avond wierpen de Brit ten 2400 ton dynamiet boven Berlijn naar beneden Zóó don ker was het dien avond, dat de eskaders bommenwerpers slechts door draadlooze peilin gen van Londen uit. hun door „padvinders" gemarkeerde doe len konden vinden. Ook de vol gende nachten kwamen de Britten, zooals men weet, te rug, en in totaal werd in vyf dagen 6000 ton bommen neer geworpen. Deze serie aanvallen, waar door het beeld van de stad ge- geheel werd veranderd, was de vuurproef van Berlijn. In December volgden nog eenige" groote aanvallen, Janu ari bleef vrij rustig, doch op 30 Januari en 15 Februari wer den wederom zeer zware aan vallen gedaan, waarby de ster kere afweer 'der nachtjagers •p:ich deed gelden en een vry groot aantal Britsche bommen- pers werd neergeschoten. Met den dagaanval van 6 Maart j.l. zette een vierde fase in, die der groote Amerikaan- sche dagaanvallen, die even eens offers vergden en groote schade veroorzaakten, doch die den Amerikanen vooral in Maart, toen zij nog zonder be geleidende jachtvliegtuigen bo ven Beriyn kwamen, en trou wens ook later, hooge verlie zen opleverden. In bet overzicht wordt er op gewezen, dat de geallieerde oorlogsleiding aan het bom bardement der Duitsche hoofd stad zeer groote waarde toe kende. Tot nu toe, besluit de schryver, heeft Berlijn alle aanvallen, ook dc zwaarste, doorstaan, en er is geen reden om aan te nemen, dat het ko mende zware, slagen niet zou kunnen doorstaan. OPNIEUW TERREUR AANVAL OP MÜNCHEN. Amerikaansche bommenwer pers hebben Woensdagmiddag bij een gesloten wolkendek opnieuw een terreuraanval ge daan op het gebied van Mün chen. Er werden uitsluitend woonwyken, kerken, zieken huizen en cultuurmonumenten getroffen. Verschillende vliegtuigen werden neergeschoten, terwijl er 9 in Zwitserland geland zijn. By den aanval van Dins dag op München werden 8 ziekenhuizen en klinieken zwaar beschadigd. 3 tehuizen voor ouden van dagen en een weeshuis vielen eveneens ten prooi aan dh bommen. DE STRIJD IN FINLAND. In het door de Sovjets met groote verliezen veroverde bruggenhoofd bij Vuosalmi wis selden Finsche tegenaanvallen af met razende Sovjet-uitbrei dingspogingen. Ten NjO. van het Ladogameer was de Sov jet-druk Woensdag nog altijd sterk. In de richting Pitkae- ranta konden de Sovjets, vol gens het Finsche weermacht- bericht, de Finsche linies bin nen dringen ten koste van zware verliezen. Ten W. van Uomaa, in de richting Loimo- la, en bij Suojaervi en in de richting Porajaervi werden Sovjet-aanvallen afgeslagen, terwijl de Finnen de aanvallers zware verliezen toebrachten, Kerk- en Schoolnïeuws GEREF. KERK VAN GOES. De kerkeraad der Geref. kerk van Goes -besloot het beroeplngswerk de vac., ontstaan door het overlijden van ds. W. H. v. d. Vegt, ter hand te nemen en de leden der gemeente in de gelegenheid te stellen namen voor de groslijst in te dienen. GEREF. KERK VAN VLI8SINGEN, De flnaneleele rondgang door de gemeente teneinde te kunnen komen tot de vestiging van een tweede pre dikantsplaats, heeft in de Geref. kerk van Vlisslngen totaal opgebracht tn bedrag van ruim 6000. GRAFSTEEN DS. W. H. VAN DE VEGT. Op het graf van wijlen ds. W. H. d. Vegt, In leven predikant bij de Geref. kerk van Goes, zal een monument worden geplaatst namens de gemeente en a.s. Zaterdagmiddag worden onthuld en aan do weduwe worden overgedragen. Ned. Herv. kerk. Beroepen te 's-Gravenhage (vac. wijlen P. J. Molenaar) mr. P. H. Th. Stevens te Zwolle; bedankt voor Amsterdam-Sloterdijk (vac. le Roy) Joh. Gerritsen Jr. te Arnhem; aangenomen de ben. tot hulppred. te Warns- veld J. S. Hartjes, pred. te Vlissingen. geëvacueerd teZut- phen, die bedankte voor ge- ïyke. benoeming te Velsen, UIT DE PROVINCIE Zuid-Beveland Fiets gestolen. KAPELLE. Terwijl zy aan het aardbeien plukken was, werd de fiets van mej. A. S. gestolen, die tegen een schuur tje op hetzelfde stuk land was geplaatst. WAARDE. In deze gemeen te zijn reeds 25 gevallen van Coloradokevers geconstateerd. MIDDELBURG Het verkeer in de Molstraat. Koepoortstraat en Molenwater te Middelburg heeft het noo- dig gemaakt den gebruikers van deze straten voorrang te verleenen. Teneinde verkeers ongevallen te voorkomen, heb ben de gebruikers van de Span jaardstraatSingelstraat en Zuidsingel-Verwerystraat voor het oversteken of het inryden de eerstgenoemde straten te Jiouden en bij het keeren voor rang aan, de "gebruikers van de hoofdstraat te verleenen. Ter kennisname zijn voor de straatT kruisingen borden aangebracht (blauwen driehoek met rooden band en het opschrift „Halt"). Overtredingen zyn volgens de straatverkeersverordening strafbaar. Tot de 1e klasse van het gymna sium te Middelburg scUn toegelaten K. Verhage, J. Vlsbeek en H. van Woerden, terwijl na her-examen nog toegelaten zijn P. Elenbaas, G. van Hoogstraten en J. Tevel, Geitenkeuring. In den Nadorst heeft de JaarliJk- sche geitenkeuring plaats gehad. Aan voer 38 dieren. Volbloedlammeren: 2e P. Dekker. Lammeren: 2 1e J. Vogel en J» Abrahamse; 2 2e C. Ingelse en J. v. d. Putte: 2 3o H. Vader en P. Pou«. wer; »e F. Leidekkers. 1-Jarlge gelten: 2 1e C. Ingelse en J, v. d. Putte: 2 2e J. v, d. Putte en C. Ingelse: 2 3e J. Traas en J. Poppe; 2 4e J. Meijer en J. Poppe; 5e A. Buüs. 2-Jarlge gelten: 2 1e H. Vader en J. Traas; 2 2e P. Pouwer en L. de Voogd; 2 3e J. Vogel en C. Joosse; 2 4e J. Abrahamse en L. de Voogd; 2 5e H. Vader en P. Tinbergen. Oudere geiten: 2 1e P. Dekker en P. v. d. Putte; 2 2e J. Vogel en H. Vader; 2 3e C. Joossc en J. C,- v. d. Berge; 2 4e C. Joossc: 5e C. Joosse. Er werden A geiten aanbe volen voor fokkorij en 6 diploma's toegekend. GOES Concert op de Markt. De harnjonie „Euphouia" geeft Zaterdag a.s. haar 4e concert op de Groote Markt,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1