«PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ^Amerikaansche aanvallen Z.W. van Carentan. HBS ABONNEMENTSPRIJS! 19 ct. per week of ƒ2.42 per Kwartaal. VDIHAAfl 1 II TI f 1CIAA De Bureau* van on> «Mn v»-— lel Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 cu ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12| ct., minimum per adv'er- teutte 1 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 6 regels) 58 cent, dlenstaanvragen en dienstaanbie dingen ct. „Brieven of adrer Bureau v. cl. Blad" 10 ct. meer. VRIJDAG 7 JULI 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT 187ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 187 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vllsiingen: Kedactio en Administratie Walsir. 53-60, teL 10 (2 lijnen). Redactie ca kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscbe Kaal 20, Red. teL 3521, Adm. tel. 3541; Goes: Red. en A dm. Turfkade 15 teL 2475; Souburg: Kanaalstr. 45. tel. 234; OostburtRed. en Adm. Breedestraat- 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 21. DUITSCH WEERMACHTSBLKICHl jur| Het opperbevel der Duitsche "••weermacht deelde lag 7 g 12| IE! UNO» njokJ [mede: Donderdag) y°oi:?westen van Caen heelt de vijand na de zware verhezen van den vorigen dBg z'jn aanvallen nletl Zu?dfeet- 1x1 den sector ten Zuidwesten van' Carentan tot aan de Westkust van het schiereiland Cherbourg vie- Amerikaansche forma ties den geheel en dag metl p^in ge ondersteuning van artillerie en tanks aan In ï€t varloop van de hevige gevechten werden onze ge vechtsvoorposten op de hoofd spel fvaar d81'"-6 teruggenomen" Yyand in deze hnie penetreerde, zijn onzel rusj 'roepen tot den tegenaanval! ,ver&egaan. De gevechten 7.30 duren nog voort vc"lteil| uur. - Fwi!l!d-Fraïkr«k Werd een e satiotagegroep in gevecht vernietigd De luchtmacht viel des nachSl lmet sterke formaties slagvlie -,gers vijandelijke troepenbewl- 'aln^Thdln^ ^°ede u'twerking| ,3% Tgdens den gisteren ge- !melden aanval van zware 11 I |.c ?M0eSrtno.B.1 rr?ch'schip van! brt tot zinken gebracht r'CC'diKdT^?Jarfer Z^aar bescha- ló onn hrt Pas®a&iersschip van! Rnv.n a brand geworpenJ Bo\en de bezette gebieden A.S«verloor de vijand 57 vliegtui I ln ff*, waaronder 44 vie^eo^-| Lip &e bommen wei-pers. nc, In verscheidene gevechten Zee" en Iucht" i/t r7^J ten brachten bevei- nn ''^"es^artuigen van de Duit- 80 sche marine voor de Neder- ^l?S0Ke en Fransche kust 3 va^fer^oVoTe^wérTerS c!" Jacbtlttuisers om. egeschoten. 5 eigen vaartui- gen. gingen verloren. Doorl strijdmiddelen van de Duitsche' 'er-SSin:eerden in de wateren clLLf het 'uvasiefront 2 volge- lenion611- transP°rtschepen met tnhoud van 15.000 brt, 1 lo.toipedojager en 1 fregat tot Zinken gebracht. Een ander transportschip van 9000 brt werd 2waar beschadigd br' iat ~ns, vcrgeldingsvuur li°t °ndcrbra- Ooste ijken kustsector zware &evechten aan den gang Met fant^r ing Van nieUWe in- bleven echter met zware ver- onz? stellingen lig- gen. Talrijke vijandelijke tanks In h<.'»n^dfa?IJ stukeeschoten. L'' ffebied ten Noorden van •- ff™» werd ons front ter ver- hü rïïF S1 .e kilon'eters naar De eruggcnomen. 'T' x. J: fioe divisie infanterie i zich> onder bevel van den >n luitenant-generaal Hoppe ir voortdurende zware afweérge s" I0Cif«n tegenover eeif ovfr- machtigen vijand bijzonder I E dapper geweerd en hem zlvare' j't&n toegebracht^ loorbraakpogin? •- ff mislukten dank zij de mï De?tlg„he'S.y!ln dft* divi-l „I i-nachts opereerendel ingvIi^SSU!FSa veroorzaaktenJ r in vijandelijke opslagplaatsen Xï1 "filiaal in den Adriath concentraties aan en troffen 2 koopvaardijschepen van 13.000] brt ernstig. In het Zuiden van het Oos telijke front is de gevechts activiteit tusschen den bo venloop van den Dnjestr en Kowel opgeleefd^ In den centralen sector wordt op de landengten van Baranowicze en Molodeczno nog steeds verbitterd ge vochten. Bn Baranowicze sloegen Duitsche en Hon- gaarsche troepen talrijke aanvallen van de bolsjewie ken in harde gevechten af. Ten Westen van Molodeczno stortten vijandelijke door braakpogingen met verliezen voor de bolsjewieken ineen. Af<jeelingen cavalerie pantserstrijdkrachten, die in den versperringsgrendel waren ngedrongen, werden uit klagen. Ten Noordwesten van het Naroczmeer werden bolsjewistische aanvalsspitsen opgevangen, tusschen Du: burg en Pplozk werden talryke aanvallen van den vijand af geslagen. In één penetratieplek zijh nog hevige gevechten aan den gang. Ten Noorden van Polozk ondernamen de bolsje wieken verscheidene vruchte- looze aanvallen. Aanvallen van formaties Duitsche slagvlieg- tuigen waren vooral gericht op] vijandelijke marschcolonnes. Hierbij werden weer talrijke tanks, stukken geschut en ver scheidene honderden voertui gen, alsmede eenige bruggen! vernield. Des nachts vielen |zware gevechtsvliegtuigen de| vijandelijke ravitailleeringen, vooral net station Kritschef, aan, waar uitgebreide branden zware ontploffingen ont stonden. Een andere geconcen treerde aanval was gericht op het vliegveld van Minsk. Groo- te verwoestingen en talrijke branden werden waargenomen. Enkele Britsche vliegtuigen lieten Woensdagnacht bommen' vallen op plaatsen in het Rjjn- landsch-Westfaalsche gebied. SCHEEPSCONCENTRATDES VOOR DE ORNE. De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het Westen, Alex Schmalfss, meldt, dat voor den Ornemond vrij sterke scheepsconcentraties, waaron der zich kruisers en torpedo jagers bevinden, duiden op den nieuwen aanvoer van troepen en materiaal voor het gebied van het bruggenhoofd van het 2e Engelsche leger. Van 26 Juni tot 6 Juli heeft de vijand in totaal 372 tanks verloren, terwijl nog een groot aantal tanks tieschadigd is. De teekenen duiden erop, dat de vijand binnenkort in de rich ting Caen opnieuw tot den aanval zal overgaan. De gevechten op het schier eiland Cotentin hebben geleid tot onbeteekenende vijandelij ke penetraties, die echter in harde wisselvallige gevechten werden afgegrendeld. hooibouw I» begonnen. Op de uitgestrekte velden wordt het hooi gekeerd en daarna op ruiters te drogen gezet. CNP/Kuiper/Pax m. CHURCHILL OVER DE VLIEGENDE BOMMEN. Churchill heeft Donderdag voor het Lagerhuis over de aanvallen met vliegende bom men op Engeland uiteengezet, hoe men van Engelsche zijde geprobeerd heeft, inlichtingen te krijgen over het nieuwe Duitsche wapen voordat het in, gebruik werd gesteld Churchill schilderde verder, hoé men ge tracht heeft door sterke for maties van het commando bommenwerpers, de plaatsen te treffen, die naar Engelsche op vatting proefstations waren voor het nieuwe Duitsche wa pen. Deze aanvallen, zoo zei hij, hebben als gevolg van den grooten afstand zware verlie zen gekost. Churchill beweer de, dat indien de Engelsche en Amerikaansche terreuraanval- len op Frankrijk en Duitsch- land niet hadden plaats gehad, het bombardement van Londen waarschijnlijk reeds een half jaar eerder zou zijn begonnen. Het aantal vliegende bom men, dat dagelijks „van Frank rijk uit" naar Engeland komt, bedraagt, volgens Churchill, ongeveer 100 tot 150. Een groot percentage van de ver liezen wordt geleden dopr Lon den. Voorzoover de ouders zulks wenschen, worden de kin deren uit de gevaarlijke zóne geëvacueerd. (Tot Donderdag middag waren reeds ruim 5000 kinderen uit Londen vertrok ken). Churchill prees nog den in Groot-Londen werkenden on gevallen- en reddingsdienst. Het penicillin, dat tot dusverre alleen gebruik* werd voor de troepen, wordt thans ook ter! beschikking gesteld ter behan deling voor diegenen, die ge wond zijn door vliegende bom men. Wat de materieele schade] betreft, reparaties van gerin gen omvang aan de gebouwen, .worden zoo snel mogelijk afge perkt. Een groote massa bouwvakarbeiders is hiervoor aan het werk gezet. Wat de evacuatie betreft, ieder moet zijn dagelij ksche plichten doen_ Hun echter, die geen voor dén oorlog belang rijken arbeid verrichten, wil de regeering niet afraden op eigen kosten uit Londen te vertrek ken. Zij zouden de politiek van de regeering steunen, wanneer zij eeu dergelijken stap onder namen. Het ligt in het voorne men van de Londensche sta tions een versterkten trein dienst te laten loopen. Voortgaande sprak Chur chill de meening uit, dat het Lagerhuis vooreerst beter ge serveerd kan zijn met het stel len van vragen. Men zou an ders den vijand teveel kunnen verraden. Er is nog een spe ciaal comité gevormd om te genmaatregelen van offensie ven en defensieven aard voor de bestrijding van de vliegen de bommen te bestudeeren en voor te stellen. Churchill stelde tenslotte de vraag of de aanval met de V. 1 erger zou worden en of wel licht nieuwe ontwikkelingen van veel vreeselijker aard over Engeland zouden komen. Hij kon niet garandeeren dat dit niet het geval zal zijn. Doch alles wat maar mogelijk is, wordt gedaan. Den voorrang] hebben de operaties in Nor- mandië of de aanvallen op spe ciale doelen in Duitschland, of schoon de aangerichte schade „in zekeren omvang" den le vensgang en het werk c(er in dustrie in Londen hebben ver anderd. Voorts maakte Churchill nogl bekend, dat men besloten heeft thans de diepe schuilkelders te openen, welke totdusverre nog in reserve gehouden waren Anglo-Amerika.insch» vliegtui gen Rebben gisterochtend opnieuw op groote hoogte over Zwitserland ge vlogen. Amerikanen vallen Bonin-eilanden aan. Hevige lucht- en scheepsbomharde-menten. Alle Japansche frontberich- ten van het midden-Westen van den Stillen Oceaan consta- teeren, dat de gevechtshande lingen daar geleidelijk een dra matisch verloop nemen. Ter- wgl de Japansche troepen, die op Saipan in den N.O.-hoek zijn teruggedreven, nog verbit terden strijd leveren aan den in aantal en materiaal over- machtigen vijand, hebben de Amerikanen de laatste 3 dagen het zwaartepunt van hun of fensief verlegd naar de eilan dengroep, die nog slechts 1000 km ten Zuiden van Tokio is gelegen. Daar vielen zij op 3 en 4 Juli met verscheidene honderden vliegtuigen, vooral het Volcano-eiland en het eiland Tsjitsjijima (Beechey) aan. Dinsdagmiddag versche nen vijandelijke formaties tor pedojagers en kruisers in de wateren van het eiland Tsjits jijima en beschoten dit met hun scheepsgeschut. Vooral Woensdagochtend ontstond prl een hevig vuurgevecht tus-1 schen deze Amerikaansche vlootformaties, en Japansche kustbatterijen. De Amerikanen verloren meer dan 74 vliegtui gen. Het geheele gebied van de Bonin-eilanden is. volgens het Japansche hoofdkwartier, tot aan de Carolinen, sinds dagen bijna onafgebroken bg het strijdgebied betrokken. De eilanden Guam, Tinian, Rota en Pagan van de groep der Maria nen werden Woensdag, door Amerikaansche vliegtui gen gebombardeerd of door Amerikaansche oorlogsschepen beschoten. Bijzonder sterk wa ren de luchtaanvallen op Guam, een vroeger steunpunt van de Amerikanen op den weg naar de Philippijnen Het eiland werd door 120 vijande lijke vliegtuigen aangevallen, terwijl bijna gelijktijdig dej scheepskanonnen van verschei dene Amerikaansche toipedo- jagers het vuur op het kustge bied openden. Reeds den dagi tevoren hadden de Amerikanen bijna 200 machines gebruikt voor een aanval op deze be langrijke eilandbasis. Naar uit de verschillende frontberichten blijkt, hebben de Amerikanen bg al deze ope raties weer zware verliezen geleden. Daar zij echter in dit deel van den Stillen Oceaan over sterke strijdkrachten be schikken, verdient de verdere ontwikkeling hier de aller grootste aandacht. VON RUNDSTEDT VERVANGEN DOOR VON KLUGE. Om gezondheidsredenen is generaal-veldmaarschalk von Rundstedt in het opperbevel in het Wésten opgevolgd door generaal-veldmaarschalk von Kluge. De Führ-er heeft in een har telijk gesteld eigenhandig schrijven veldmaarschalk von Rundstedt, die zich in de moeilijkste situaties hoogelijk heeft onderscheiden, zijn bg- zonderen dank uitgesproken, en het voornemen ts kennen gegeven van zijn diensten ge bruik te maken voor speciale opdrachten. Generaal-veld maarschalk von Rundstedt is bijna 69 jaar. Britich-Amerikasnsche bommen werper», die op 3 Juli een aanval op Roemeen»ch gebied deden, hebben met de boordwapenen in scheervlucht een vollen personentrein aangevallen. Verscheidene honderden fertonen, vooral vrouwen en kinderen, werden gedood of gewond. De Gaulle is in Washington langekomen, meldt de Britsche be richtendienst. DE NIEUWE BONNEN ALS VOORSCHOT. 500 GRAM STROOP Voor het koopen van de ge bruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, taptemelk, vleesch en tabak (sigaren, ta bak of sigaretten) zijn «joor do komende 14-daagsche periode de bonnen 29 en 30 aangewe zen. Voorts is op elk der bon nen 29A, 29B een half rant soen boter verkrijgbaar, ter wijl voor de kinderen boven dien bon 32A is aangewezen, waarop tot 19 Aug. een half rantsoen boter' beschikbaar ia. Van de bonnen algemeen zijn geldig verklaard: 169 en 170 voor bloem; 171 voor 250 gram peulvruchten; 172 voor vermi celli; 173 voor 20 plus of ma- gere kaas; 174 voor suiker; 175 en 176 elk voor 250 gram stroop; 177 voor jam; 178 voor koffie-surrogaat; 179 voor een heidstoiletzeep en 180 voor waschpoeder of eenheidstoilet- N zeep. Kinderen van de laagste drie groepen krijgen bovendien op de reservebonnen C 58, D 58 en E 58 waschpoeder of een heidstoiletzeep, terwijl daaren boven voor de groep jongste kinderen op bon E 59 reserve toiletzeep gegeven wordt. Op bon 29 versnaperingen kan 150 gram versnaperingen gekocht worden. Tenslotte is voor de in 1940 en 1941 geboren kinderen 250 gram gort beschikbaar op bon D 57 reserve en voor de in 1942 en later geboren kinderen 250 gram kindermeel of voedings suiker op den reservebon E 57, Toelichting op de bonnenlijst. Van 9 t/m 22 Juli a.s. kan men op de bonnen 175 en 177 algemeen een voorschot van 250 gram stroop per bon ver krijgen. Men moet er rekening mede houden, dat deze hoeveel heid geen extra rantsoen ver tegenwoordigt, doch te zgner tijd wederom zal worden inge houden, evenals dit met het onlangs gegeven voorschot sui ker zal geschieden. Voorts is bon „algemeen 177" aangewe zen voor het koopen van 250 gram jam e.d. Gedurende bovengenoemd tijdvak geven verder de bon nen „boter 29A" en „boter 29B" elk recht op het koopen van 125 gram boter Voor kin deren geboren nè 31 Dec 1925 is van 9 Juli t/m 19 Aug. bo vendien 125 gram boter ver krijgbaar op de bonnen „boter 32A". Op de bonnen „algemeen 180" en reserve C 58, D 58 en E 58 kan men naar keuze een stukje eenheidstoiletzeep of 250 gram waschpoeder koopen. Men zal evenwel in het alge meen genoegen moeten nemen met liet artikel, hetwelk de winkeliers in voorraad hebben. Zoowel op de bonnen „alge meen 179", aangewezen voor eenheidstoiletzeep, als op de bonnen „algemeen 180" en re serve C 58, D 58 en E 58 aan gewezen voor waschpoeder of eenheidstoiletzeep kan men 7 kg droge vuile wasch bij een wasscherij laten behandelen. De geldigheidsduur van de voor wasch poeder aangewezen bonnen „algemeen 153" en re serve C 50 D 50 en E 50 is verlengd t/m 5 Aug. Ook op deze bonnen kan men in plaats vf»n waschpoeder eenheidstoi letzeep koopen. Zooals bekend mag men op de nieuwe bonnen reeds Vrijdag 7 Juli, van des middags 12 uur af, koopen. Petroleum voor kookdoeleinden Van 8 t/m 26 Juli '44 geeft elk der bonnen „28" van de bonkaart U 403 voor kookdoel einden recht op het koopen van één liter petroleum.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1