PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per weelt of ƒ2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct, ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver tentie 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties ^maximum 6 regels). 58 cent, dienataanvragen en dienstaanbie dingen ct. „Brieven of adrev Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. ZATERDAG 1 JULI 1944 dit nummer bestaat 187ste Jaargang BLADZIJDEN NUMMER 182 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vlissingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 HJnen), Redactie na kantoortijd teL 678; Middelburg: Londenscbe Kaal 29, Red. tea 3521, Adm, teL 3641; Qoes: Red. en Adm. Turfkade 15 teu 2475; Souburg: Kanaalatr. 45, tel. 234; Oostburf.: Red. en Adm. Breedestraat 45, tel. 102; Breskene: Dorpsstraat 35, teL 2L DUITSCH WEERMACHTSBEUIUHT. Bij Caen wordt verbitterd gevochten. OOK IN ITALIË EN AAN HET OOSTELIJK FRONT VOORTDURENDE HEFTIGE STRIJD. Het opperbevel van de Duit- sche weermacht maakt be kend: In Normandië zette de vijand zijn geweldige inspan ningen voort om de stad Caen van haar ravitailleeringslinies af te snijden en van het Zuid westen uit in te nemen. Met het krachtigste gebruik van artillerie en luchtmacht kon de vijand zijn penetratiegebied in verbitterde gevechten aanvan kelijk uitbreiden, totdat een sterke Dultsche tegenaanval Siem in de flank trof en hem een groot deel van het gewon nen terrein weer ontrukte. Tal rijke tanks van den vijand wer den vernietigd. De gevechten duren voort. Aan de overige deelen van het front van het landings hoofd, zijn nieuwe, door sterke artillerie ondersteunde aanval len van den vijand ten O. van de Orne en ten Z.W. van Tilly mislukt. Ten N.O. van SL Lo doorgebroken Amerikaansche troepen werden in een tegen aanval weer verdreven. In het strijdgebied van Cher bourg ging de vijand thans over een breed front ook op onze gevechtsgroepen op de N.W. punt van het schiereiland tot den aanval over. De storm loop van den sterk overmach- tigen vgand stortte door den tegenstand van de dappere verdedigers, onder bevel van luitenant-kolonel Keil, met zware verliezen ineen. Sinds den 6en Juni werden aan het invasiefront meer dan 900 vij andelijke tanks stukgeschoten. Bij den strijd in het gebied van Cherbourg heeft zich een com mandant van een steunpunt der Luftnachrichtentruppe, den eersten luitenant Drimling, bij zonder onderscheiden. Marinebatterijen van de Ka naaleilanden namen herhaalde lijk vijandelijke formaties oor logsschepen onder vuur en dwongen hen den steven te wenden. Batterijen vèrdragend geschut van de marine bescha digden onder de Engelsche kust een groot tankschip, dat op Strand gezet moest worden, Het^ zware vergeldingsvuur van de „V. 1" wordt voortge zet Aan het Italiaansche front werd aan de kust van de Ligu- rische Zee en in den sector ten Z.W. en ZXD. van Siena verbit terd gevochten. De vijand viel Kier. ondersteund door sterke pantserstrijdkrachten en met concentratie van zijn artillerie, den geheelen dag aan, doch kon slechts weinig terrein winnen. Aan weerskan- ten van het Trasimenische meer zette de yijand zijn doorbraakpo gingen als ge volg van de'op de vorige da gen geleden verliezen, die hem dwongen tot nieuwe her groepeeringen, Donderdag den geheelen dag niet voort. Pas tegen den a- vond hervatte hij zijn aanval len, die thans nog aan den gang zijn. In het cen trale deel van het Oostelijke front woedt nog steeds een verbitterde strijd. Tusschen Sloezk en Bobroeisk werden vijandelijke aanvals- spitsen op eenige plaatsen op gevangen. Bij Borissof en ten Z.W. van Polozk ontstonden hevige gevechten met vijande lijke aanvalsgroepen. Forma ties slagvliegtuigen mengden zich herhaaldelijk in de ge vechten te land en sloegen vijandelijke colonnes infanterie en voertuigen uit elkaar. Ten Z.O. van Polozk stortten ook Donderdag alle aanvallen der bolsjewieken bloedig ineen. Hier heeft zioh de Noord- Duitsche 290ste divisie infan terie, onder bevel van gene- raal-majoor Henke, bijzonder onderscheiden. In Wit-Roethenië werd aan een bende-actie met succes een einde gemaakt door beveili gingsformaties van het leger en van de politie, onder leiding van den SS-Obergruppenfüh- rer en generaal der politie von Gottberg. In gevechten, die 4 weken duurden, werden 342 bendekampen en 936 kazemat ten verwoest. De bolsjewieken leden uiterst zware bloedige verliezen. Behalve 7700 dooden, verloren zij 5300 gevangenen; talrijke wapenen en groote voorraden levensmiddelen wer den buitgemaakt. In het hooge Noorden sloe gen onze bergtroepen ver scheidene aanvallen der bol sjewieken af. Een sterke formatie Ameri kaansche bommenwerpers viel Donderdagmorgen plaatsen in Midden-Duitschland aan. Voor al in Maagdenburg en Witten berg ontstond schade aan ge bouwen en werden verliezen onder de bevolking veroor zaakt. Afzonderlijke vijandelij ke vliegtuigen wierpen des nachts bommen in het gebied van Weenen. Boven het rijks gebied en de bezette Westelij ke gebieden, werden overdag en des nachts 34 vijandelijke vliegtuigen, door strijdkrach ten der luchtverdediging neer geschoten. Onderzeebooten vernietigden 3 schepen met een inhoud van 13.000 brt en een bewakings vaartuig. In den strijd tegen de vijandelijke controle ter zee schoten zij 10 vliegtuigen om- AMERIKANEN WONNEN EENIG TERREIN IN ITALIË Op het Italiaansche strijd- tooneel duurden de zware ge vechten tusschen de Thyrreen- sche Zee en het Trasimeensche meer voort. Daarbij konden de [Amerikanen op den uitersten Westelijken vleugel tegen den taaien tegenstand van Duit- sche achterhoeden eenige km terrein winnen. Optrekkend langs den kustweg bereikten zij het gebied ten zuiden van Cecina. Eenige km verder ten Oosten daarvan drongen zg door tot Casali. Daarentegen werden alle Amerikaansche en Gaulisti- sche aanvallen ten Z.W., Z. en Z.O. van Siena met zeer zwa re verliezen afgeslagen. Ook mislukten alle aanvallen ten W. van het Trasimeensche meer, dank zij den vastberaden tegenstand van de Duitsche grenadiers. Volgens een bericfit In de Spaansche bladen, heeft de Sovjet ambassadeur In Algiers, Bogomolof, de Gaulle eer» uitnoodiging overhan- dlgd van Stalln voor een bezoek aan Moskou. AMERIKA VERBREEKT DIPLOMATIEKE VER BINDINGEN MET FINLAND Het officieele inlichtingen bureau heeft-hedenavond het volgende communiqué uitge geven: De plaatsvervangende zaak gelastigde der Ver. Staten in Finland heeft gisteravond den Finschen minister van buiten- landsehe zaken meegedeeld, dat de regesring der Ver. Sta ten besloten heeft haar diplo matieke betrekkingen met Finland te verbreken. De re geering van Zwitserland is verzocht de belangen der Ver. Staten in Finland te beharti gen. In de hoofdstad van Nicaragua, Managua, ia het tusschen de lijf garde van president Somoza en be- toogende studenten en arbeiders tot bloedige botsingen gekomen. Daarbij werden twee betoogera gedood talrijke arbeiders, deels zwaar, wond. Panlserslag Z.O. van Tilly nog niet geëindigd. De pantserslag tusschen Tilly en Caen wordt met groo te felheid voortgezet. Aan beide zijden werden nieuwe strijdkrachten in het vuur ge bracht, zoodat de gevechts actie niet verminderde. Na aanvoer van nieuwe tankfor maties slaagden de Engel- schen er in, met steun van hun zwaar scheepsgeschut en onder voortdurende actie van stérke formaties vliegtuigen, een penetratie bij het plaatsje Baron (ongeveer 8 km ten Z.W. van Caen en ten N. van Evrecy gelegen) te vergroo- ten. Na 4 dagen- zware ge vechten bedroeg de terrein winst der Britten daardoor ongeveer 7 km, bij een breedte van 3 tot 4 km. Daarbij ver loren zij meer dan 200 tanks. Duitsche strijdkrachten voer den vervolgens 'n krachtigen tegenaanval uit, waardoor de Engelschen, in de flank ge troffen, weer een aanzienlijk deel van de behaalde terrein winst prijsgaven. Hoewel de Britten zich met gebruik van alle beschikbare wapenen verbeten weerden, werden zij naar den Zuidrand van het dorp Baron teruggeworpen. Het herwonnen terrein lag dicht bezaaid met vernielde pantserwagens, kanonnen, voertuigen en gesneuvelde Britten. Welke beteekenis het ge allieerde opperbevel aan den pantssrslag van Tilly toekent en welke verwachtingen zij van dezen slag heeft, blijkt uit het feit, dat hier op een gé- bied van nauwelijks 7 a 8 km diepte en 5 tot 6 km breedte, niet minder dan 3 Britsche in- fanterie-divisies en 3 pantser divisies werden waargenomen, Uit deze opeenhooping van aanvalskracnten blijkt zeer duidelijk, dat Montgomery van den pantserslag in het gebied van Tilly de beslissende door braak door de Duitsche af- weerformaties verwacht. Deze buitengéwone krachtenconcen tratie wordt nog versterkt door artillerie, verscheidene slagschepen en het onafgebro ken optreden van talrijke for maties vliegende artillerie. Oostelijk van de Orne zetten Britsche en Canadeesche af- deelingen hun pogingen, het landingshoofd naar het Oosten en Zuiden uit te breiden, voort. Zij deden talrijke aan vallen, die alle werden afge slagen. Gevechten in N.W.-lioek van Cotentin. Met pantser- en infanterie- formaties ter sterkte van on geveer 2 divisies zijn de Amerikanen tot den algemee- nen aanval op de Duitsche be- veiügingslinies in den Noord westhoek van het Norman- disch schiereiland Cotentin overgegaan. Nadat het hun felukt was, door massaal ge- ruik van artillerie, eenige bressen in. het Duitsche af- weerfront te slaan, drongen sterke pantserwiggen op twee Slekken op tot aan de plaats obourg. Ten Noorden van de beide doorbraakplaatsen hand haaft zich een groep stevige Duitsche steunpunten, teza men met de marmekustbattern „Landemeer", ook verder met succes tegen de talrijke Ame rikaan.- ?he aanvallen. Donderdagavond werd waar- fenomen, dat geallieerde lan- ingsbooten de haven yan Cherbourg binnenvoeren. De nadering* van grootere oor logsvaartuigen kón echter worden verhinderd door de zware batterijen, die buiten het eigenlijke stadsgebied lie gen. Troepenconcentraties bij St. Lo en Carentan. In de overige sectoren van het landingshoofd was het be trekkelijk rustig. De hergroe peeringen der Amerikanen duiden echter op de vorming van nieuwe zwaartepunten der operaties. Ten Noorden van Sc. Lo bijv. valt de concentra tie van vrij sterke strijdkrach ten waar te nemen. Ook in het gebied ten Zuiden van Ca rentan valt de opstelling van verscheidene groote Ameri kaansche formaties te bespeu ren. Deze formaties komen ten deele uit het gebied van Cher bourg, gedeeltelik uit dat van den mond van de Vire. BEPERKING REIZIGERS VERKEER BIJ DE SPOORWEGEN. Naar wij vernemen is bin nenkort een beperking van het reizigersverkeer te ver wachten. Nadere bijzonderheden zul len ter gelegener tijd bekend gemaakt worden. Treinen en auto's beschoten. Donderdag overdag hebben Anglo-Amerikaansche vliegers in scheervlucht wederom perso nentreinen en auto's, ja zelfs melkwagens, met boordwape- nen aangevallen. Bovendien werd tegen 10 uur des ochtends de tram tusschen Edam en Volendam met boordwapenen beschoten. Daarbij werden 3 Nederland- sche vrouwen van 17, 30 en 67 jaar en een 4-jarig meisje gedood. 7 Nederlanders wer den /a.ar gewond. Bonaanwgzing honden- en kattenbrood. Van 1 t.m. 31 Juli a.s. wor den op bon no. 13 van de dis tributiekaart voor honden de zelfde hoeveelheden honden brood beschikbaar gesteld als op den bon voor de afgeloopea periode. Op bon no. 13 van de distributiekaart voor katten brood (groep k) wordt voor dezelfde periode 1 Ys kg kat tenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 Juli 1944 is bon no. 13 ongeldig. Bonaanwijzing generator blokjes. Van 1 Juli t.m. 30 Sept. ge ven de met „K" gemerkte bonnen recht op het koopea van 50 kg. generatorblokjes. Op bonnen van voorafgaande perioden mogen na 30 Juni '44 geen generatorblokjes méér worden afgeleverd. LUCHTSLAG BOVEN HET PLATTENMEER. In de ochtenduren van Vrij dag vloog naar het D.N.B. ver neemt een krachtige Ameri kaansche gevechtsformatie, onder bescherming van jacht vliegtuigen naar het gebied van Weenen. Reeds op den heenweg, die over Hongarije en Slowakije leidde, begonnen Duitsche jagers de bestrijding van de Amerikaansche forma ties. Ondanks het ongunstige weer, konden zij in een lucht slag boven het Plattenmeer verscheidene toestellen neer schieten. Voorts hebben Anglo-Ame rikaansche vliegtuigen Vrij dagochtend Sesvete en het ge bied van Agram aangevallen. In het verleden ligt het hedt F nu wat worden zal. Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duit sche kameraden. O/H P a Jacob van Heemskerk 1-3-1567/25-4- 1607. Tocht naar Nrd. Poolzee 1595. overwintering op Nova Zembla 1596. Bevelhebber Ned. vloot in slag bij Gibraltar 25 Apr. 1607, waar hij den heldendood stierf. Monument in Oude kerk te Amsterdam. O/H P in GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGENI Zet ook gU derhalve in voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Krlegstnarine. Aanmelding Btaat open voor iederen Nederlander van 1745 Jaar en kan geschieden bij de Marineannabmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, aUe Hafen- en Ortskommandanturen cn bij de Nebenstellen der Watten SS, alwaar tevens alle gewenseUte inlichtingen worden verstrekt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1