1PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Het verloop der invasie Zwaartepunten van den strijd bij Caen en Bayeux g 9 J ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal. Juni i.-r3t,co per post 2.63 pet kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ERK ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct.. minimum per adver- j j tcnite 2.05. Bij abonnement epeclaie prijs. Kleine advertenties lei!! (maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie- j dingen - ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. VRIJDAG 9 JUNI 1944 DIT NUMMER BESTAAT 187ste JAARGANG ÜIT 4 BLADZIJDEN NUMMER 164 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: vnssingen: P.edactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Red. tel. 3521, Adm. tel. 3541; Goes: Red. en Adm. Turfkade 15, tel. 2475; Souburg: Kanaalstr. 45. tel. 234; OostburtRed. en Adm. Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21. lUWS Nieuwe landingen aan de kust en uit de lucht. Groote luchtslagen. I De gebieden van Caen en Bayeux komen steeds duide- en tic iijker naar voren als zwaartepunt van een zich ontwikkelen- den grooten slag, waarbjj waarschijnlijk de tanks het nnibeslissende woord zullen spreken. De mooie oude stad Ba UUfyeux gelijkt op een puinhoop. De vijand is hier binnengedron' gen. Ook de hevig omstreden stad Caen met de grafkerk van Willem den veroveraar, staat in vlammen. Z\j is in ZW^lie: ikle Woensdagnacht heeft de vjj- ,lct and nieuwe luchtlandingstroe pen neergelaten in het gebied ll1 7 'van Bayeux .en infanteriestrijd- /krachten aan land gebracht bij St. Aubin, Grandcamp en Ar- 1 romanches les Bains. Lt'bf In het Normandische gebied bij Carentan en St. Come du DSClMont, zijn wederom luchtlan- dingstroepen vernietigd. Vlak ten Oosten van de a.s. 'Ome-monding heeft de vijand denibij een Duitschen aanval ter- jrein verloren, meldt de oor heid logscorrespondent «van het D. iedeiN.B. ensd; Woensdagnacht ontwikkelden u r in zich boven het invasiegebied Midt luchtslagen ^an geweldige af meting-en. St. Malo en Vire F r -«zijn door vijandelijke vliegtui- gen gebombardeerd, waarbij de burgerbevolking zware ver biezen leed. Alleen al in de :leine stad Vire, met haar vele middeleeuwsche gebou- \V wen, zouden er reeds 2000 dooden te betreuren zijn. Mas- n gelsale luchtaanvallen werden Aai ook gedaan op Nantes en Lo- i'. Grient. GEVECHTEN AAN DE vri.il ORNE-MONDING. ten Noorden Van Caen in het gebied ten Westen van t 'den Orne-mond, begonnen Duitsche tegenaanvallen, heb- 7_be-n in den loop van de vroege _6 ochtenduren van Donderdag verdere vorderingen gemaakt. De zuivering van den geheelen '.o spjoostelijken oever van de Orne van vijandeljjke luchtlandings- BOD eenheden is inmiddels voltooid. IR. iZij heeft geleid tot de vernie- A.. itiging van vrij sterke Britsche nnia^ strijdkrachten. De Duitsche troepen hébben het Engelsch- Amerikaansche bruggenhoofd van het Oosten uit sterk ach- irteruit gedreven. Achter de ou<DUitsche linies neergekomen 1 luchtlandingstroepen werden (afgegrendeld. Zij zijn zonder verbinding met het bruggen- hoofd. Pogingen van den vïj^ en vean^' hun door pantserwagens jnJjus hulp te brengen, bleven zonder 8 p, resultaat. De ontzetpoging ge raakte vast in den zich ont- wikkelenden Duitschen tegen- «G aanval en bleef daar liggen. :.!c. tu vcduwn DE VAL VAN BAYEUX. zondere beteekenis aan het verlies van de stad Bayeux, Br. N. .11., Het Internationale Informa- tionsbüro meldt omtrent den toestand op het invasie-oor- otii> logstooneel: ia w. Tezelfdertijd zetten de Brit- Br. Nten van Arromanches les Bains uit sterke pantserfor ere», imaties in Z.W. richting in be- kennisiweging, wier opdracht het was j„ N-Hde stad Bayeux te veroveren Br. ni£)e aanval kon in den loop van D'ir-dsn nacht pal ten Oosten van Bayeux door Duitsche grena- diers opgevangen worden, die icr.Zitenkele doorgebroken gevechts- dutibLtwaggng in de straten van ^'/Bayeux vernietigden. In de eerste ochtenduren ij repK-ail Donderdag brak de Brit- naaiu3S(.jlR groep echter door de linehul wakke Duitsche beveiligiiigs. cielburf11,lie» trok door Bayeux en rukt kTOlnli1!"!"? °P in algemeen Z.W. naar de rivier de Vire. In Duitsche militaire krin- jgen liccht men echter geen bij- DE STRIJD IN NORMANDIË De Britsche pantserforma ties pogen den Vire-sector te bereiken en daar in contact te treden met de Amerikaan- sche valschermeenheden, die aan den mond van Vire en in het gebied van Carentan St. Mere Eglise geland .zijn; Deze valschermformaties be vinden zich echter volgens de jongste berichten in een slech te positie. Terwijl de Amerika nen oorspronkelijk den weg CarentanValognes over een lengte van ongeveer 18 km be zet hielden, kunnen zij zich volgens de huidige positie slechts nog in een gebied van ongeveer 5 km staande hou den. De van het Noordéh uit oprukkende Duitsche aanvals groep voert op het oogenblik in St. Mere Eglise straatge vechten met de naar het Zui den uitwijkende Amerikanen, wier bloedige verliezen buiten gewoon zwaar worden ge noemd. Het Duitsche succes kan des te hooger worden aangeslagen daar de beide Amerikaansche luchtlandingsdivisies Woens dag overdag voortdurend van zee uit via een smal bruggen hoofd aan de Oostkust van Normandië versterkt zijn, waarbij zij ook pantserwagens en zware wapens ontvingen. DUITSCHE? ZEESTRIJD KRACHTEN IN ACTIE. Duitsche motortorpedoboo- ten hebben Woensdagnacht voor de Oostkust van Coten- tin (Normandië) een door tor- pedobootjagers beveiligde for matie kruisers aangevallen, die groote landingseenheden bevei ligde. Volgens thans ontvan gen luchtverkenningsberichten werd. tijdens dezen aanval 1 kruiser, 2 torpedobootjagers en 1 landingsschip getorpe deerd. Luchtopnamen bevesti gen, dat de kruiser, een Ame- rikaansch schip met 2 schoor- steenen en ongeveer 6000 ton groot, benevens een torpedo- bootjager gezonken zijn. DUITSCHE LUCHTAAN VALLEN OP SCHEEPS- CONCENTRATDES. De corr. van Interinf aan de Fraiïsch-e kust verneemt dat de voortdurende aanvallen van zware Duitsche gevechts vliegtuigen op de Britsch- Amerikaansche scheepscon- centraties en landingsplaatsen aan den mond van de Orne Woensdagnacht goede resul taten hadden. Volgens de tot nu toe ont vangen berichten zijn o.a. 4 transportschepen en 1 vracht schip van minstens 31000 brt tpt zinken gebracht. Een zwa re vijandelijke kruiser liep verscheidene zware bomtref- fers op en werd zoo ernstig beschadigd, dat het waar schijnlijk is, dat zij vernietigd werd. Ook aan boord van 2 lichte kruisers, een transport schip van 8000 brt. en 2 groote vrachtschepen van tezamen 26000 brt. werden na de bom- treffers branden en explosies waargenomen. Duitsche slagvliegtuigen heb ben voorts bij een aanval in schservlucht in de nabijheid van eenige bruggen aan de Ome-monding groote hoeveel heden lichte brisant en- splin terbommen laten vallen op colonnes voertuigen en lucht doelbatterijen, radiobatterijen en stafkwartieren. De Anglo-1 Amerikanen leden aanzienlijke verliezen. DE YXIEGTUIGVERLIEZEN DER GEALLIEERDEN. De luchtstrijdkrachten van het geallieerde invasieleger hebben sedert het begin der landingsondernemingen zware verliezen geleden. De tot dus ver van Duitsche zijde bekend gemaakte vernieling van 193 vijandelijke vliegtuigen heeft, naar het D.N.B. verneemt, uit sluitend betrekking op de bom menwerpers en de jagers, dus niet op de transportvliegtuigen en vrachtzweeftoestellen, die bij honderden sedert den nacht van 5 op 6 Juni als wrakken in het gebied van de invasie ruimte liggen. Zoo werden tusschen Vire en Orne Donder dag alleen al tusschen de 300 en 400 Britsche en Amerikaan sche vrachtzweeftoestellen, ten Zuiden van Le Havre ongeveer 320, aan de Westkust van het Normandische schiereiland 450 en aan de Oostkust van het schiereiland ongeveer 200 als wrakken, voor een deel echter ook onbeschadigd, geteld. De vrachtzweeftoestellen. Deze vrachtzweeftoestellen, vooral de types C 47 en C 42 van de Amerikaansche strijd krachten, waren bestemd voor het transport van de val schermjagers en luchtlandings eenheden en hebben een draag vermogen tot 120 man met volledige uitrusting. Men kan zeggen, dat deze motorlooze vracht- en sleepzweeftoestel- len alleen maar geen motor hebben, terwijl romp, vleugels, navigaiieinstallaties van het zelfde materiaal zijn als bij de gevechtstoestellen. Amerikanen bezetten Civita Vecchia en Bracciano. DUITSCHE TROEPEN ONTRUIMEN OOK TIVOLI EN BALSORANO. Interinf meldt omtrent de gevechten in Italië: Op het Italiaansche oor- logstooneel lag het zwaarte punt der geallieerde acties weer in het gebied ten Wes ten van Rome. De hier ope- reerende Amerikaansche pantserwagens en infanterie divisies rukten langs den kustweg en op deu van Rome naar het Noorden voe renden weg in den loop van Woensdag verder op. Zij be zetten daarbij o.a. de haven plaats Oivita Vecchia en de plaats Bracciano. De ALineri- kaansche pantserstrijdkrach ten, die uit het gebied van Civita Castellana aanvielen, stieten by de plaats Fabrica op vastberadeu Duitschen tegenstand. Zij moesten zich daar, nadat 8 pantserwagens, die in brand geschoten werden, verloren waren gegaan, op acht°rwaart- sche linie terugtrekken. Aan den Oostelijken oever van den Tiber ondernamen Fransch-Marokkaansche hulp troepen, die met steun van Amerikaansche pantsereenhe den opereeren, een aanval op de Duitsche verzetslinïes. Zij hadden tot taak de Duitsche distancieeringsbewegingen te storen of zelfs te verhinderen. Alle aanvallen werden uiteen geslagen. Onder - bescherming van de duisternis konden de Duitsche formaties zich over eenkomstig de bevelen vervol gens van den tegenstander- los maken. Deze was eerst daarna in staat de plaatsen Tivoli en Balsorano te bezet ten. Bij onze Vrijwilligers- Een stoot troep keert na een succesvolle derneming naar de compagnie terug- SS FK Kristoferisch/O/H/P De nieuwe bonnen. Voor de periode van 11 t/m 24 Juni zijn op de bonnen 25 en 26 de gebruikelijke rantsoe nen brood, melk, taptemelk, vleesch en aardappelen ver- krijgbaar. Voorts zijn verkrijg baar op: bon 25 beschuit 1 rantsoen beschuit, -bon 26 be schuit 62^ gr. kindermeel, voedingssuiker, gort of haver mout, 145 en 146 1 rantsoen brood, gebak of bloem. 147 250 gr. peulvruchten, 148 100 gr. vermicelli. D 49 250 gr. gort, E 49 250 gr. kindermeel of voedingssuiker, 25A en 25B boter ^2 rantsoen boter, 149 100 gr 20 4- of magere kaas, 150 500 gr. suiker, 151 250 gr. jam, 25 versnaperingen 150 gr. versnaperingen. 25 en 26 tabak 1 rantsoen sigaren, tabak of sigaretten. Tot 8 Juli zijn aan gewezen 152 eenheidstoilet zeep, 153 waschpoeder, C 50, D 50, E 50 waschpoeder, E 51 toiletzeep. Tenslotte zijn aan gewezen de bijzondere rantsoe nen: B 52, C 52, D 52 en E 52 Yj rantsoen boter. Toelichting. Van 11 t/m 24 Juni a.s. is één bonnummer voor beschuit aangewezen en één bonnum mer voor kindermeel, voe dingssuiker, gort of haver mout. Dp den bon „beschuit 25" kan men derhalve gedu rende dit tijdvak beschuit en andere kindervoedingsartike len koopen; op bon „beschuit 26" kan men per bon 62 gr. kindermeel. voedingssuiker, gort of havermout verkrijgen. Beschuit en kinderbïscuits zijn op dezen laatsten bon dus niet verkrijgbaar. Verder geven gedurende bo vengenoemd tijdvak de boter bonnen 25A en 25B elk recht op het koopen van 125 gr. bo ter. Voor kinderen beneden den leeftijd van 21 j. is een bijzon der rantsoen van 125 gr. boter verkrijgbaar op de bonnen re serve B 52, C 52, D 52 en E 52. Op de vleeschbonnen zal men, in afwijking van de ge durende de laatste weken gel dende regeling, in den vervolge niet meer op Maandag en Dinsdag mogen koopen. Tenslotte wordt erop gewe zen, dat van 11 t/m 24 Juni a.s. de vette kaas afgeleverd zal worden, waarvoor men des tijds bon „algemeen 131' bij zijn handelaar heeft moeten vóór-dnleveren. UITREIKING TOESLAGKAARTEN. Bij de uitreiking van de nieuwe bonkaarten en toeslag- kaarten 8ste periode 1944 vaii 11 Juni tot en met 8 Juli 1944 reiken de distributiediensten ook toeslagkaarten L 408 uit. Bedoelde toeslagkaarten heb ben een geldigheidsduur van 9 Juli tot 30 September 1944. Volgens de voorwaarden van de leen- en pachtovereenkomst zal aan de Sovjet-Unie een Amerikaaan- sche kruiser worden gegeven. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezoDde NajjArlander Kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- Wachtbataillon in Amersfoort. Landstorm Nederland. Kriegsmarine en de Gcrmaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar. die nan- meldingsplichlig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmel den en worden gedurende dc .verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering 2üu: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terucreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amster dam, Dam 4; Alkmaar. LahgesUv-t 56: Heerlen. Saroleastraat 25: Gro- ringen. Heerenstraat 46; Enschede. Hengeloschestraat 30; en het SS- Ersatzkommando, Den Haag. Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotori-eerde compagnie bij het. SS-Wachtbataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zich op boven- staande keuringen melden. 13.6.41 8—12 uur, Rotterdam. Deutsche Oberschule. Westerlaan 1; 15.6.44 812 uur. Den Bosch, hotel Noord-Brabant. Markt 45; 1518 uur. Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16: 16.6.44 S12 uur, Arnhem, café Royal; 19.6.41 813 uur Amsterdam, Dam 4; 20 6 44 8—12 uur. Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245; 15—17 uur. Amersfoort, Pol. Durchaiigslager, Leusdcrweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1