3 PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Hevige gevechten aan de Orne en bij Carentan .EX. it Be Wal lat oi 1911 Pol oordi n del ie?.ioj ddags dri< :itting Jorge- ssing. IbU r;.:;; wor. candi* ver- i dee Poe- ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of ƒ2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12» ct., minimum per adver tentie 2.05. BIJ abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen CU „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 cU meer. DONDERDAG 8 JUNI 1944 DIT NUMMER BESTAAT 187ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 1G3 De Bureaux van ons blad z|jn gevestigd te: .viissingen: Redactie en Administratie Walstr.. 08-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na^ kantoortijd teL 578; Middelburg: LoDdensche Kaal 29, Red. tel, 3521, Adm. tel. 35*1; Goes: Red. en Adm. Turfkade 15 tel. 2175; Souburg: Kanaaletr. 45. tel. 231; Oostburj.: Red. en Adm. Breedestra&t 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 2u Geallieerden dringen Duitsche stellingen ten N. en W. van Rome binnen. ken» 14 ge- op di Aanvallen van Duitsche zeestrijdkrachten op geallieerde vlpotformaties. 104 vliegtuigen neergeschoten. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde Woens dag mede: De vijandelijke landingsoperatie aan de Noordkust van Nor mandie, tusschen Le Havre en Cherbourg, werd den ge- heeleu dag door sterke zeestrydkrachten ondersteund. Talrijke in den rug van onze kustversterkingen neergelaten formaties luchtlandingstroepen moesten deze landing vergemakkelyken en het aanvoeren van onze reserves verhinderen. Zij werden voor het gïütotste deel na een korten harden stryd in de pan gehakt, nadat zij reeds bij het omlaag springen door onze luchtdoelartillerie zware verliezen hadden geleden. De vyand slaagde erin van zee uit op verscheidene plaatsen vasten voet te krygen. Het meerendeel van zyn bruggenhoof den werd echter in een tegenaanval uiteengeslagen. Talrijke landingsbooten liggen uitgebrand voor de kust. Aan weers kanten der uitmonding van de Orne en ten Noorden van Carentan zijn hevige gevechten met een vrij sterken tegen stander ontbrand, wien het tot dusver^nog gelukt is deze bruggenhoofden, zy het met zware verliezen, in bezit te houden. In de vroege ochtenduren van den 6den Juni vielen Duit sche torpedobooten in de baai van de Seine een formatie vij andelijke slagschepen, die te zamen met kruisers en torpe dojagers de lanaingsvloot be schermden. met succes aan. Lichte Duitsche zeestrijdkrach- ten vielen in den nacht van 6 op 7 Juni ten Westen van Le Havre een formatie Britsche torpedojagers aan en plaatsten verscheidene torpedotreffers. Een torpedojager bleef bran dend liggen. Kustbatterijen van de Duitsche marine brachten in zware artilleriegevechteu aan slagschepen en torpedoja gers zware schade toe. In de door de Duitsche marine geleg de mitnvereperringen zyn ver scheidene vijandelijke eenhe- den door mijntreffers gezon ken. De wederzijdsche gevechts actie in de lucht werd Dinsdag door het weer zwaar belem merd. Boven het landingsge bied werden door strijdkrach ten der luchtverdediging, vol gens de voorloopige berichten 104 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In Italië ging de vyand, na concentratie van sterke strijdkrachten in het gebied teu Westen van Rome, weer tot den grootcn aanva'l over. Met overmachtige infante rie- en pantserformaties slaagde liy erin, oprukkend aan weerskanten van den kustweg, na een verbitter den strijd onze stellingen binnen te dringen. Ook ten Noorden van Rome kon de vijand, ondanks heldliaftigen tegenstand van onze troepen, een vrij diepe penetratie tot stand brengen. Hier zijn nog zware gevechten aan den gang. Ten Oosten van Rome ondernam de vijand weer den geheelen dag hevige maar vergeefsche aanvallen op on ze stellingen b\j en ten Wes ten van Tivoli, In het Oosten ontstonden Dinsdag slechts zuiveringsge vechten in het gebied ten N.westen <van Jassy. Sterke formaties gevechts- - en slag vliegtuigen mengden zich in den strijd te land en brachten de Sovjets zware verliezen toe aan menschen en materiaal. Bij de bestrijding van het vijandelijke aanvoerverkeer door de luchtmacht werden talrijke stations grondig ver woest en werden verscheidene spoorwegtrajecten onderbro ken. Des nachts waren vooral de spoorwegknooppunten Pros- koerof en Shmerinka het aan valsdoel van zware Duitsche gevechtsvliegtuigen, die krach tige explosies en uitgeoreide branden veroorzaakten. De strijd tegen de commu nistische benden op den Bal kan werd in de maand Met met bijzonder succes voortgezet. De vijand leed uiterst zware, bloe dige verliezen en verloor be halve 17.200 dooden, 8700 ge vangenen en overloopefS. Tal rijke stukken geschut, lichte en zware infanteriewapens, munitie- en voorraad-opslag- plaatsen werden vernietigd of buitgemaakt. Formaties Amerikaansch! bommenwerpers hebben op verschillende steden in Zuia- oost-Europa bommen gewor pen en vooral in Ploesti, Kroonstad, Turnu-Severing en Belgrado schade en verliezen onder de bevolking veroor zaakt. Door strijdkrachten der Duitsche en Roemeensche luchtverdedi ging werden 21 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 13 viermotorige bommenwer pers, vernie tigd. Dinsdagnacht hebben enkele vyandelijke vliegtuigen bommen ge worpen op het stadsgebied van Mannheim. Het bruggenhoofd aan de Orne. Vergeefsche poging tot verovering van Caen. Over de gevechten óm het bruggenhoofd aan weerszijden van de monding van de Orne, dat zich op den W. oever tot N.O. van Bayeux uitstrekt, verneemt het Internationale informationsbüro het volgen de: Dinsdagmiddag en -avond ondernamen de Britten, zeer krachtig gesteund xioor de zware en middelbare artillerie van ,6 slagschepen, 15 kruisers en ongeveer 50 torpedojagers, herhaaldelijk de poging om het bruggenhoofd op den W. oever van de monding van de Orne, dat zich uitstrekt tot N.O. van Bayeux, uit te brei den. Vooral wilden zij de stad Caen in handen krijgen. Alle pogingen echter om door de Duitsche grendelstellingen heen te breken, mislukten op bloedige wijze, als gevolg van den hevigen Duitschen afweer. Ook het in den strijd wer pen van nieuwe luchtlandings eenheden *in den rug van de Duitsche troepen, die gereed staan om in te grijpen, bleek een vernietigende mislukking te zijn. Een Britsche lucht landingsformaties, die met on geveer 500 vrachtzweefvlieg- tuigen op den Oostelijken oever van de Orne, ongeveer ter hoogte van Caen werd neergelaten, kon nog in den loop vah den nacht totaal in de pan. gehakt worden. Volgens een thans beschik baar nauwkeurig overzicht is 't Anglo-Amerikaarische brug genhoofd aan weerszijden van den mond van de Orne en in bet gebied ten Westen daar van ongeveer 34 km breed en op enkele plaatsen tot 10 km diep. Hoewel de hier gelahde for maties behalve geringe strijdkrachten der grooten- deels vernietigde 6de Britsche luchtlandingsdivisie en de 79e Engelsche pantserdivisie, de 50ste Engelsche infanterie-di. visie en de 2de Canadeesche infanterie-di visie in den loop van den avond en gedu rende den nacht aanzienlijk- versterkt werden, gelukte het dezen niet de stad Caen in het bruggenhoofd te betrekken. Ook herhaaldelijk met pant serwagens ondernomen aan vallen naar het Z.W., in de richting van Bayeux, misluk ten. Hoewel hét den geallieer den gelukt was een reeks bat terijen binnen de stelling van het bruggenhoofd van veiligen afstand met de zware kalibers artillerie van hun slagschepen tot zwijgen te brengen, hand haafden zich talrijke Duitsche steunpunten, zoowel aan den mond van de Orne als- in het gebied ten Westen daarvan. De Duitsche steunpuntbe- zettingeh konden alle aanval len op hun kazematstelling afslaan en den Britten met hun automatische wapens groote verliezen toebrengen. EEN TWEEDE BRUGGEN HOOFD BIJ BAYEUX. Eén tweede bruggenhoofd, dat echter minder breed en diep is, en dus geen bewegin gen vau grooteren omvang toelaat, liebben de Britten Dinsdagmiddag onder bescher ming van hun zware scheeps- artillerie gevormd ten N.W. va» Bayeux, tusschen de kust plaatsen Russy en Berville sur Met. Een ten Noorden van Ba yeux gelande Britsche ge vechtsgroep werd volkomen in de pan gehakt, waarbij 35 pantserwagens werden stuk geschoten. Herhaalde ppgihgen om vah dit landingshoofd uit contact tot stand te brengen met de in het gebied van den mond van de Vire gedaalde valscherm jagers mislukten, daar deze valschermeenheden intusschen konden vernietigd worden. De gelande vijand valt aan met bereden infanterie en rij wieltroepen. ZWARE DUITSCHE GEVECHTSVLIEGTUIGEN IN DEN STRIJD. Volgens Interinf .hebben zware gevechtsvliegtuigen in aanzienlijke sterkte hevige aanvallen gedaan op de Britsch-Amerikaansche lan dingsbooten iu het gebied tus schen Bayeux en de monding van de Orne. De deels dicht onder de kust liggende sche pen probeerden zich te verber gen in een nevelgordijn. Groote hoeveelheden bommery kwa men echter op de scheen te recht. Er ontstonden hevige ontploffingen. Ondanks het buitengewoon slechte weer werden 2 torpedoboot jagers. 1 troepentransportschip van 7000 ton en 5 speciale landingssche pen van gemiddelde tonnage door bomtreffers vernield. Bo- vendien sloegen talrijke bom men in bij dicht naast elkan der liggende landingsbooten en ontschepingen en op het strand gevaren landingsbooten. Ande re Britsch-Amerikaansche oor logsschepen, transportschepen en landmgsschepen werden be- schadigd. HET TIJDSTIP VAN DE INVASIE. President Roosevelt heeft op de persconferentie medege deeld. dat de invasiedatum bij benadering op de conferentie te Teheran was vastgesteld. De nauwkeurige datum is echter eerst gedurende de laatste dagen bepaald. De landing in Noord-Frank rijk is 24 uur later gel"Vrr",r dan in de plannen van Eisen hower was voorzien, alaus .i Dinsdagavond door het geal lieerd© hoofdkwartier medege deeld. De oorzaak hiervan was, zoo wordt er aan toegevoegd, ihet weer, dat voor de opera ties aanvankelijk niet gunstig was. ZWARE VERLIEZEN DER LUCHTLANDINGSTROEPEN. Het Internationale Informa tionsbüro meldt: Over de positie van de ten Zuiden van Carentan en Va- lognes neergelaten Amerikaan- sche valscherm- en luchtlan dingseenheden wordt bekend, dat zij in een concentrischen aanval op een zeer klein ge bied opeengedrongen konden worden. Zij leden daarbij zeer zware^ bloedige verliezen, Her haalde pogingen om deze ge vechtsgroepen Dinsdag in den loop van den dag en avond te versterken, werden door het neerschieten van transport vliegtuigen en vrachtzweef vliegtuigen verijdeld. Dinsdagnacht zijn bij Deau- ville, een kustplaatsje ten Zuidwesten van Trouville (tus schen de Seine-monding en Caenj. twee Britsche luchtlan dingsbataljons uiteengeslagen en in een gevecht van man te gen man byna geheel in de pan gehakt. De vijand leed zware, bloedige verliezen. Vier officieren en 80 man. die in gevangenschap geraakten, werden naai- achteren ge bracht. By Le Havre werden even eens vijandelijke luchtlandings eenheden door Duitsche af— weercommando's naar de kust teruggedrongen. De verliezen der vyandelijke troepen aan dooden zijn bijzondér zwaar. Het aantal gevangenen be draagt hier meer dan 100. Ook de Indianen waren er weer bij. Naar het Internationale In formationsbüro uit Stockholm meldt, bevond zich onder de eerste in Normandië neergela ten valschermtroepen een grogp Indianen. Deze groep draagt den naam „The Dirty Thirteen". Het zyn leden van de bekende Yaqui- en Irokee- zenstammen, die in het leger van den Amerikaanschen ge neraal Eisenhower speciaal voor vemietigingswerkzaamhe- den zijn opgeleid. Deze India nen gaan den strijd in met rood en zwart beschilderde ge zichten en glad geschoren schedels. Bij hun ondernemin gen hebben zij levensmiddelen, alsmede dynamiet bij zi.ch. Hun persoonlijke bepakking weegt slechts 1.5* kilogram minder dan hun eigeft ge» wicht. KEURINGEN, Het SS-Ersutzkommtindo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlegsmarinc en da Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmel den c-n worden gedurende .«le verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zün: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len etc. -Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de 'heen. en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS. Amster dam, Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56: Heerlen, Sarolcastraat 25: Gro ningen. Heerenslraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30; en het SS- Ersatzkommando, Den Haag. Korte Vijverberg 5 Ook voor de gemotoriteerde compagnie bij het SS-Wachtbatalllon ta Amersfoort, welke dienst in Nederland doet. kan men zich op boven staande keuringen melden. 13.6,44 8—12 uur, Rotterdam. Deutsche OberscKUle, Westerlaan 15.6.44 812 uur. Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45: 15—18 uur, Venlo, Deutsche» Haus. Egruondstraat 16: 16.8.44 812 uur, Arnhem, café P.oyal; 1518 uur, Zwolle, hotel Gijtenbeek: 17.6.44 812 uur, Groningen, lleerenstraat 46: 1518/7 uur. Leeuwarden, huize Schraaf. Breedstraat; 19.6.44 8—13 uur .Amsterdam. Dam 4: 20.6.14 8—12 uur. Utrecht. N.V. Huis. Oudegmoht 245; 15—17 uur, Amersfoort. Pui. Durchaogsliger. Leusderweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1