PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DE GEALLIEERDE INVASIE IN FRANKRIJK Landingen tussclien Cherbourg en Le Havre. Amphibie-operaties van grooten omvang. Op vele plaatsen werden valschermtroepen uitgeworpen. ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of ƒ2.42 per kwartaal. Franco per post 1 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver tentie f 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 6 regels) 58 cent, dienstaanvrugen en dienstaanbie dingen ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. WOENSDAG 7 JUNI 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN'v '187ste JAARGANG mtthtmttr ibo Da Bureaux van ons blad zUn gevestigd te: Vtissingen: Redactie en Administratie Walsir. 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaai 29, Red. tel, 3521, Adm. tel. 3541; Goes: Red. en Adm. Turfltade 15 leL 2475; Souburg: KanaaIstr^-45, tel. 234; Oöetburt: Red. en Aata, Breede3traat 45, tel. 10/; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 21, V Zoowel naar de oppervlakte, waarop gestreden wordt, als naar het aantal der in den strijd geworpen troepen is de aanval der geallieerden tegen de Fransche kust, tus- schen Cherbourg en Le Havre, een operatie van grooten omvang- Zonder twijfel is zij als de eerste phase van de invasie te beschouwen. Op verschillende plaatsen in het kustgebied werden parachutisten neergelaten, aangevoerd door transport vliegtuigen en zweefvliegtuigen. Tegelijkertijd werden landingen uitgevoerd door troepen, die onder dekking van zware en "sterke vlootstrijdkrachten met landingsbooten en stormbooten werden aangevoerd. Vooral aan de Seine- baai, bij de monding van de Ome, de Vire en op het Nor- mandische schiereiland werd met de Duitsche verdedigers een zwaren strijd geleverd. De landingstroepen slaagden er in eenige bruggenhoofden te vormen, doch het staat nog niet vast of deze van zoodanigen omvang zullen blijken te zijn, dat zij voor verdere grootere landingen zullen kun nen dienen. De landingsoperaties. Met betrekking tot de lan ding der geallieerden in Frank rijk verneemt het Internatio nale InformationsbUro; De vijand begon zijn lan- dingsoperaties in de eerste, morgenuren in het gebied der S eine baai. Van 1 uur af wer den in de omgeving van Trou- ville talrijke valschermjagers en vrachtzweefvliegtuigen waargenomen. Tegelijkertijd werden van zee uit landings pogingen gedaan. In het zee gebied ten Westen van Le Ha vre, concentreerde zich bij het aanbreken van den dag een sterke vijandelijke formatie. In het midden van deze for matie lagen talrijke landings vaartuigen met een inhoud varieerende tot ongeveer 3000 ton, vergezeld door een groot aantal kleinere landingsbootsn. De landingsformatie was op beide flanken door zware vij andelijke vlootstrijdkrachten beschermd. Tegen deze geheele vijande lijke formatie werd een Duit sche torpedobootflottielje in den strijd' geworpen. Deze booten vielen den vijand, die wat het aantal schepen en de gevechtskracht betreft ver overmachtig was, dapper eoi heldhaftig aan. By de nadering van onze booten legden de vijandelijke vlootstrijdkrachten een gor dijn van kunstmatigen nevel. Snelle vaartuigen, zooals torpedojagers en motortor- pedobooten voeren rondom de landingsvaartuigen en nevelden deze in. De inneve- ling werd door talrijke vlieg tuigen gesteund, die in scheervluchfc dicht boven de - oppervlakte van de zee ne- i velgolven rondom de vijan delijke formatie legden. De Duitsche booten voeren tot aan de nevelzöne op en vuurden op den vijand al haar torpedo's en al haar artillerie munitie af. De vijandelijke vlootstrijdkrachten en lan dingsvaartuigen lagen in de nevelzöne zoo dicht op elkaar, dat zij crooi- torpedo- en artil lerie h'effers zware verliezen leden. De Duitsche booten werden uit den nevel zwaar be schoten, doch zij braken den ongelijken strijd eerst af toen alle munitie was verbruikt. Zij ■leden vervolgens zonder eigen verliezen een Duitscft steun punt aan voor het bijvullen van de munitievoorraden. Tegelijkertijd vielen patrouil levaartuigen van de in dezen sector liggende' beveiligings divisie op andere plaatsen van de Seinebaai, den ver over- machtigm vijand aan. Zij le verden met hun beperkte wa-, penen een dapperen en held- haftigen strijd, tijdens welke ook een Duitsch vaartuig zonk. Kustbatterijen van de ma rine en van het leger mengden zich in den strijd. Een batterij der marine bracht een groot vijandelijk vaartuig tot zinken. Andera verliezen van den vij and, die beslist zijn ontstaan, konden in verband met den nevel niet worden waargeno men. In de Straat van Dover be schoten batterijen vèrdiragend geschut van de marine vijan delijke transportschepen, die, komend van het Noorden in Westelijke„ richting 't Kanaal binnenvoeren. Op andere plaat sen van de Kanaalkust werden eveneens vyandelijke torpedo jagers en transportschepen onder vuur genomen. De zwaartepunten der landingen. Het zwaartepunt van de landingen van zee uit en dat van het optreden der val schermjagers lag in het N O. deel van Normandië. Terwijl sterke Amerikaansehe val- schermstrydkrachten in de nabijheid van de plaats Bar fleur omlaag sprongen, begon in het gebied St. Vaast la Hogue een massale lam diiigsactie met steun van aanzienlijke zeestrijdkrach ten. Bij den afweer van deze landingsoperatie werden een kruiser en een groot met troe pen geladen landingsschip tot zinken gebracht. Andere am phibie-operaties werden onder nomen tegen den mond van de Vire en den mond van de Ome. In beide gevallen wer den ongeveer 80 landingsvaar tuigen van zeer uiteenloopende grootte waargenomen. Het zwaartepunt der geal lieerde luchtlandingsoperaties lag behalve bij Barfleur bij Carentaii aan den moiul van de Orne, ten N.O. van Caen en tussclien de mondingen van Seine en Orne. ^De stryd tegen de lucht landingstroepen. Duitsche verdedigingsstrijd- krachten, die door het neer werpen van poppen in hst ge bied ten Oosten van de Orne misleid moesten worden, lever den strijd met vijandelijke luchtlandingstroepen en namen reeds talrijke Britten en Ame rikanen gevangen. Zoo wierp de vijand ten Oos ten van de Orne tusschen Ive- tet en Le Havre levensgroote poppen in uniform neer, die dynamietpatronen bevatten en ontploften, wanneer men ze aanraakte. Op deze wijze pro beerde men ook daar landin gen vanuit de lucht te sugge- reeren. Tusschen Le Havre en Cher bourg is het optreden van min stens vier Amerikaansch-Brit- sche valscherm- resp. lucht landingsdivisies vastgesteld. Het grootste deel van de gé- lande valscherm-eenheden kan als vernietigd worden be schouwd, zoo meldt Interinf De in het gebied van de Orne neergelaten Britsche val schermjagers leden zeer zwa re verliezen. Onderdeelen hiervan geraakten in mijnen velden en werden door de ontploffende mijnen vernietigd. DE LANDINGEN. Voor Ouistreham, Le Havre i ten N.W. van Cherbourg, opereerden sterke formaties slagschepen, kruisers en tor pedojagers. Zware windvlagen, mist en regenbuien bereidden voor den kleineren met troe pen en pantserwagens geladen eenheden, zeer groote moei- lykheden. Nadat in de eerste ochtend uren voor het aanbreken van den dag voornamelijk val schermtroepen waren ge bruikt, werden vervolgens in het gebied van Ouistreham voortdurend stormtroepen in den strijd geworpen. Tusschen St. Vaas en het Westelijk deel van de baai van de Seine en Ouistreham ontwikkelde zich blijkbaar het' zwaartepunt van de beoogde landing. Ook in de omgeving van Marcouf trachtten talrij ke storm- en landingsbooten de kust te naderen. Ongeveer 9 uur na het be gin van de landing naderden in de wateren van Aroman- óhe^1 200 vaartuigen de kust. Hier werden ook pantserwa gens aan land gebracht. Met behulp van enterladders poogden de troepen de steile kusten te betreden. Alle operaties vonden plaats onder bescherming van sterke luchtstrijdkrachten, gesteund door zware vijandelijke zee strijdkrachten, die de betrok ken kustgebieden beschoten., Ondanks hevige luchtaan vallen en uiterst zwaar vuur van de scheepsartillerle kwa men alle werken van den Duit- schen Atlantischen wal aan de baai van de Seine in volle actie. Duitsche gevechtsforma. ties van allerlei aard voerden tegenaanvallen uit. Er werd zwaar gevochten. Nieuwe sterke landingsf maties, die in het kader de amphjbie-operaties in de uitmonding van cle Orne (ten N. van Caen) binnendrongen, werden door Duitsche omsin gelingsreserves zoo zwaar ge troffen, dat zij bijna totaal in de pan zijn gehakt. Op groote hoogte zweven boven talrijke plaatsen van het Kanaalgebied talrijke bal lons, die voortdurend door vy andelijke jachtvliegtuigen wor den omzwermd. Waarschijn lijk zijn dit artilleriewaarne- mingspcisteh. OVERVALLEN OP LEDEN VAN DE LANDMACHT. In den nacht van 20 op 21 Mei 1944 zijn te Berkhout bij het opbrengen van personen, de leden van de landwacht 1. Boeke Braaksma, geboren 3 April 1900 te Menalduma- deel, wonende te Haarlem, Brouwerstraat 140, 2. Arie Groot, geboren 2 October 1899, los werkman, door tot dusver onbekend ge bleven personen doodgescho ten. Op 1 Juni 1944 werden bij de controle van persoonsbewij zen te Westerblokker, even eens door onbekende daders, twee leden van de landwacht doodgeschoten en één gewond. De vermoorden zijn Cornelis Molenaar, gebo ren 10 Dec. 1917 te Abbe- kerk, fruitkweelcer, woonach tig te Blokker, Bangert 273, 2. Gerard Renooy. geboren 12 Juni 1915 te Zaag, trans portarbeider, wonende Le Zaag. By het beantwoorden der schoten werd een der terroris ten zwaar gewond. Door zyn kameraden werd hij met een schot in het hoofd gedood. Het betreft hier een inwoner uit Berkhout. Gewond werd het lid van de landwacht en tuinier Haavok de Vos, geboren 24 September 1878 te Enkhuizen, wonende te Westerblokker. Op 2 Juni 1944 omstreeks 9 uur werd het lid van de land wacht Leonard Allte Jacobus Hendricus Hans Tubergen, ge boren te Amsterdam, wonende Westerstraat 40 aldaar, voor zijn woning dooi- een onbeken den dader door drie schoten op zeer geringen afstand neerge schoten. Hij kreeg een schot in de kaak, in de borst en in den schouder. Er bestaat geen levensgevaar. TELEGRAM VAN MUSSERT AAN DEN FÜHRER. Mussert heeft aan den Füh- rer het volgende telegram ge zonden: „Führer, Nu dc invasie begonnen is, is het mij een behoefte U, mijn Führer, te zeggen, dat alle Ne. derlandsche nationaal-socialis- ten in trouw en lotsverbonden heid op leven en dood aan uw zijde staan. Het gaat om het zijn of niet zijn van Europa. Wij vormen een eenheid en aan de spits van deze eenheid staat U, mijn Führer. Zoo zien wij U als den Führer van geheel Europa en wij vertrouwen, dat God ons in dezen strijd bijstaat. Ons ge loof en ons vertrouwen zijn on wrikbaar. (w.g.) Mussert." DUINKERKEN HEVIG G EBOMB ARDEERD. De B-corr. van het A.N.P. te Berlijn meldde gistermid dag, dat de stad en de omge ving van Duinkerken hevig werden gebombardeerd. Lan dingstroepen zijn 'daar nog niet aangevoerd. 22 doodvonnissen. De Höhere SS- und Polizet führer „Nordwest" maakt be kend: Het Polizeistandgericht 's- Hei togenbosch heeftde vol gende Nedex-landers ter dood veroordeeld: I. den gemeente-ambtenaar Jan Hagemari te Eibergen, geb. 9.5.1895; den fotograaf Hendrik Heinen te Eibergen, geb. 28, 11.1914; 3. den wachtmeester der ma rechaussee Cornelis Poulie te Varsseveld, geb. 5.7.1919; den douanebeambte Ger- rit Kleisen te Zundert, geb. 9.9.1917; den loondorscher Johannes Sonderen te Lintvelde, geb. 9.7.1912; 6. den wagenmaker Theodo- rus Sonder te Lintvelde, geb* 26.9.1913; 7. den smid Hermanus Mom, te Eibergen, geb. 11.4.1920; 8. den manufacturier Hen drik Kruizinga te Nede, geb* 13.10.1921; den landbouwer Willem Rohaan te Nede, geb. 26-10. 1912; 10. den kunstschilder Carei Verschuur te Wageningen, geb* 15.4.1919; II. den opperwachtmeester der marechaussee Teuni3 Wortman te Nede, geb. 27.11, 1911; 12. den wachtmeester der marechaussee Hermanus Blaauwgeers te Lichtenvoorde, geb. 22.6.1918; 13. den landbouwer Hendrik Wiggers te Dale, geb. 29.12* 1886; 14. den hotelhouder Jacobus Westland te Wageningen 15. den bioscoop-eigenaar Willem Westland, te Wagenin gen. Al deze veroordeelden behoorden tot of steunden geheime groepen, dia in de provincie Gelderland, vooral In den Achterhoek, gevormd zijn, om distributiekantoren te overvallen, moordaanslagen op Nederlandsche po litieambtenaren en andersdenkende Nederlandera ul te voeren, wapenen voor illegale doeleinden te verschaf fen, spionnage te verrichten om den vjjand te begunstigen. De veroordeelde Hageman heeft als ambtenaar dei gemeente Eibergen op 8 December, 1943 deelgenomen aan den roofover val op het distributiekantoor te Ei bergen; de wachtmeester Pouile heeft deelgenomen aan den roofoverval op het dist. ibutiekantoor te Varsseveld op 10 December 1943. Hageman en Poulle hebben meegewerkt aan den overval op het distributiekantoor te Borculo op 23 Februari 1944. Da douanebeambte Kleisen heeft deelgeno men aan den overval op het ge meentehuis te Herveld op 28 Maart 1944. De veroordeelde Kruizinga heeft aangezet tot een overval op het dis tributiekantoor te Ncede, welke mis lukt Is door de opmerkzaamheid van een Nederlandschen politiebeambte. Daar de Verordening van den Rijks commissaris op de bescherming der. orde voor den aanstichter dezelfde etraf voorschrijft als voor den dader en de poging wordt gestraft als de voltooide daad, Is ook de daad van T VOOR EUROPA. Dag VOORPOSTENBOOTEN OP PATROUILLEVAART, nacht paS-aat onder de moeilijkste omstandigheden, b. zeegang... Ook daar staan Nederlandsche Vrijwilligers^ Volgt hurt voorbeeld, zorgt voor aflossing van de wacht, meldt u bü de' Kriegsmarine. Aanmelding bU do Kriegsmarine, Marineannnhmestelle West, gracht 24, Utrecht. Alle Haten- ea OrtskommandHutureti SS-Me!destellen in Nederland. Plosnpetoren- verRchïUeode Foto Atl./H. Fm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1