PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Belgische en Fransche steden gebombardeerd. nil! Puinhoopen van Sebastopol ontruimd. ABONNEMENTSPRIJS; 19 ct. per weeK ot 2.42 per Kwartaal. Franco per P^t J 2.63 per Kwartaal. AizonderlUke nummers 6 CU ADVERTENTIEPRIJS; Per m.ra. 121 ct., minimum per adver tentie J 2 B(J abonnement speciale prijs. Kleine advertenties «maximum 6 regels) 53 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen OU ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DONDERDAG 11 MEI 1944 DIT NUMMER BESTAAT 187ste JAARGANQ BLADZIJDEN NUMMER 110 De Bureaux van ons oiad zijn gevestigd te; viiuinsen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscüe Kaal 29, Red. teL 3521, Adm. tel. 3541; Goes: Red. en Adm. Turfkade 15, tel. 2475; Souburg: Kanaalstr. 45, teL 234; Oostburg: Red. en Adm. Breedestraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35. teL 2L ling ex mog :erU (Z. Er BRUSSEL ZWAAR GETROFFEN. Maandag- en Dinsdagavond is da stad Brussel weer het voorwerp geweest van Britsch- Amerikaansche luchtaanvallen. De Maandag in 2 golven ope- reerende bommenwerpers wier pen van zeer groote hoogte tientallen brisantbommen uit. Talrijke woningcomplexen werden als het ware wegge vaagd. Ook een hospitaal werd beschadigd. Dinsdagmorgen waren er reeds meer dan 100 dooden. Verwacht wordt dat dit cijfer de 200 zal overschrijden. Dins dagmorgen werd de 161e zwaar gewonden in een hospitaal op genomen. Volgens de eerste raming bedraagt het aantal volledig verwoeste of zwaar geteister de woningen ca. 300. Bij den aanval van Dinsdag avond werden wederom ver scheidene bewoonde wijken ge troffen. H-et aantal slachtoffers van dezen aanval bedraagt tot dus ver 150 dooden en 250 gewon den. Het aantal dooden van de beide aanvallen op Maandag en Dinsdag is daarmede ge stegen tot 250. Dinsdagmorgen werd een dorp bij Brussel aangevallen., waarbij enkele tientallen bom men op woonwijken werden neergeworpen. Talrijke huizen eil tverden met den grond gelijk gemaakt of zwaar beschadigd. ,Er zijn daar 3 dooden en 3 zwaar gewonden te betreuren. Aanval op Groot-Luik. Zondagavond werd de Luik- sche agglomeratie aangeval len. Arbeiderswijken werden zwaar beschadigd en eèn 20- tal personen werd onder puin bedolven. Er zijn 5 dooden en een 10-tal gewonden. Dinsdag morgen werd deze omgeving opnieuw zwaar geteisterd. Honderden arbeiderswonin gen werden vernield of be schadigd. Talrijke slachtoffers zijn nog bedolven onder het puin. Het metaal- en scheikun dig laboratorium van de uni versiteit van Luik werd zwaar beschadigd. De kerk Renory werd gedeeltelijk vernield. Er zouden verscheidene tientallen dooden onder de slachtoffers zijn en zeer vele gewonden. Voorts heeft het Anglo- Amerikaansche luchtwapen, volgens een bericht uit Char- leville, Zondag en Maandag ochtend een stad in de Arden nen en 3 omliggende gemeen ten gebombardeerd. Volks buurten en arbeiderswijken werden getroffen, terwijl tal rijke huizen en een meisjes school werden verwoest. Een kerk liep schade op. Bijzonder zwaar werden de 3 omliggende gemeenten geteisterd. Tot nu toe zijn er reeds ca. 70 dooden en 200 gewonden. Bombardementen op Kaïneryk, Valenciennes, Parijs e.a. Ook verschillende Fransche steden hebben in de laatste dagen zwaar van Engelsch- Amerikaansche bombardemen ten te lijden gehad. Zoo werd Zondagavond laat op een plaats in de omgeving van Rouaan een groot aantal ex plosieve en brandbommen neer geworpen. 14 personen werden gedood en velen gewond. Maandag stond Kamerrjk weer aan een hevig bombarde ment bloot. Volgens de eerste tellingen werden 40 personen gedood en 20 gewond. De stad die reeds zoo zwaar getroffen is door voorgaande aanvallen, liep weer aanzien lijke schade op, die nog verer gerd werd door de branden die ontstonden. Een school, een kliniek en de gemeentelijke bi bliotheek werden ernstig be- schadigd of vernietigd. In het Oudemannenhuis telt men on der de grijsaards 40 dooden en 20 gewonden. In de laatste 10 dagen vielen 200 gewonden. 10 personen worden nog vermist. Ongeveer 1000 gebouwen wer den in dat tijdvak vernietigd of beschadigd. In den nacht van Maandag op Dinsdag werd een plaats in de nabijheid van Rennes door de Engelsch-Amerikaansche luchtmacht aangevallen. Er vielen 113 dooden en verschei dene honderden gewonden. Een groot aantal slachtoffex-s be vindt zich nog -onder de puin hoopen. Dinsdag overdag werd Va lenciennes aangevallen. In het bijzonder werd het centrum van de stad geteisterd, waarbq de kerken van St. Gery en St. Nicolaas ernstig beschadigd werden. Bommen zijn gevallen op een bewaarschool en een bioscoop. De menigte, die in de kerk van St. Nicolaas de be grafenisplechtigheid bijwoonde van 10 slachtoffers van een voorgaanden aanval, werd door paniek aangegrepen. Tegen den avond waren 6 dooden en 15 gewonden onder de puinhoo pen vandaan gehaald. Vervolgens hebben Anglo- Amerik.aansche vliegtuigen Dinsdagnacht het N.W. van 't Parijsche gebied gebombar deerd. Een vrij groote plaats in het departement Seine et Oise en twee voorsteden van Parijs werden door bommen getroffen. In de vroege och tenduren van Woensdag waren er reeds 20 dooden en 40 ge wonden. Duizend moeders en 500 kin deren uit de Parijsche „Ban- lieu"hebben Dinsdagochtend Parijs verlaten met bestem ming Lons-le-Saulnier en Saint-Laurent du Jura. Tijdens de laatste aanvallen op de streek van Tours en om geving en meer in het bijzon der tijdens een aanval in 'den nacht van 7 op 8 Mei heeft het ontploffen van de bommen de kathedrale kerk van St. Gra tiën te Tours ernstig bescha digd. Ook andere kerken heb ben eveneens van deze bom bardementen te lijden gehad. LUCHTGEVECHTEN BOVEN DE OOSTELIJKE ALPEN. Tusschen formaties Duitsche jachtvliegtuigen en Ameri- kaansche bommenwerpers, die Woensdagochtend waren door gedrongen tot in het gebied der Oostelijke Alpen, ontston den hevige luchtgevechten. De Amerikaansche bommenwer pers werden ook op den terug tocht hevig aangevallen. Ook batterijen luchtdoelartillerie hebben met goede uitwerking aan den afweer deelgenomen. Verscheidene viermotorige bommenwerpers Stortten in het concentrische vuur der lucht- doelartillérie omlaag. TWEE DOODVONNISSEN. Wegens verboden wapenbezit en sabotage. Het bureau Wehrmachtsbe- fehlshaber in den Niederlan- den deelt mede: De - 1-jarige Gerard Frank Smits uit Huls berg (Limburg) werd bij een huiszoeking in het bezit van een vuurwapen aangetroffen, dat hij opeen gegeven oogen- blik tegen de Duitsche bezet tende macht gebruiken wilde. Hg is als saboteur ter dood veroordeeld. De 23-jarige Dirk Plag- meyer uit Sassenheim had te zamen met andere Nederlan den opdracht een militair ob ject te bewaken. Hij verliet zijn post en beschadigde een onderdeel van het aan zijn be scherming toevertrouwde mili taire object. Hij deed dit met de bedoeling, daardoor zijn ge ringschatting voor de Duit sche bezettende macht tot uit drukking te brengen. Plag- meyer werd als saboteur even eens ter dood veroordeeld. Het vonnis over Smits en Plag- meyer is met den kogel ten uitvoer gelegd. Opvolger van Knox. President Roosevelt heeft James Forrestal tot minister van marine benoemd. Forrestal is hiermede de opvolger ge worden van den overleden kol. Frank Knox. De staatssecretaris van marine en koloniën te Vichy deelt mede, dat bij de torpedeering van de aviso „Tahure" en van het stoomschip „Songgiang", langs de kust van Annam de volgende verliezen zijn te betreuren: aan boord van de „Ta hure" 57 officieren, onderofficieren er andere -Europeesche zeelieden, daar enboven nog 11 Indo-Chineesche zee lieden; aan boot-d van de „Song giang" 4 Europeanen en 12 Indo- Chi neezen. Doeltreffender bestrijding van besmettelijke ziekten. Krachtens reeds eerder af gekondigde besluiten van den secretaris-generaal van het departement van sociale za ken, zijn de geneeskundige in specteurs van de volksgezond heid bevoegd te bepalen, dat de bevolking in een door hen aan te wijzen gemeente in hun ambtsgebied verplicht is bin nen een nader aan te geven termijn zich te doen inenten tegen typhus, paratyphus, diphtherie of roodvonk. Inen ting tegen diphtherie en rood vonk kan slechts verplicht worden gesteld tot den 14-ja- rigen leeftijd; voorts zijn kin deren beneden 2 jaar vrijge steld van inentingsplicht. Ook bestond tot dusver de moge lijkheid, dat personen, die op grond van geneeskundige of godsdienstige motieven over wegende bezwaren tegen de inenting hadden, zich daaraan onttrokken. In het belang van een doeltreffende bestrijding der besmettelijke ziekten heeft de secretaris-generaal thans echter deze laatste mogelijk heid bepeskt tot geneeskundi ge motieven, die evenwel slechts dan zullen worden aan vaard, indien de bezwaren der betrokkenen, of, wanneer het kindei^n betreft, van degenen, die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefenen, door en vanwege de gemeente aange wezen geneeskundigen gerecht- vaardligd worden bevonden. Tot dusver heeft de genees kundige inspectie nog slechts in weinige gemeenten, waar onder, voor wat diphtherie be treft, Den Haag en aangren zende gemeenten, gebruik ge? maakt van de haar verleende bevoedheid tot invoering eener inentingsplicht. Het opperbevel van de Duit sche weermacht deelde Woens dag mede: In het bruggenhoofd van Sebastopol zijn Duitsche en Roem^nsche troepen nog steeds in zware gevechten met de opdringende bolsje wisten gewikkeld. In het kader van onze distanciee- ringsbewegingen werden de puinhoopen van de stad Se bastopol ontruimd. Slagvliegtuigen vernietigden Dinsdag overdag 30 Sovjet- Russische pantserwagens. In luchtgevechten en door lucht doelartillerie werden 19 vijan delijke vliegtuigen neerge schoten. In het gebied van Jassy, ten Oosten van de Sereth en op den Westelijken oever van de Moldau mislukten plaatselijke aanvallen der bolsjewisten. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen vernietigden ten Noorden van Moermanslc 3 Sovjet-Russische motortorpe- dobooten, alsmede 2 koopvaar- dgvaartuigen van tezamen 2600 brt. Bij aanvallen op Duitsche steunpunten in net hooge Noorden verloren de bolsjewist ten 19 vliegtuigen. Aan het Italiaansche 'Zuide lijke front werden verscheide ne vijandelijke aanvallen afge weerd. Stoottroepen bliezen talrijke vijandelijke gevechts- posten op. Gevechtsvliegtuigen vielen met succes schepen bij het landingshoofd van Nettu- no aan. 2 vrachtschepen van tezamen 5000 brt, 2 vrij groo te landingsvaartuigen en 1 tor pedojager werden zwaar ge troffen. Een deel van deze schepen is waarschijnlijk ver nietigd. Bij zijn aanvallen op plaat sen in de bezette gebieden in het Westen en bij aanvallen in het gebied van Luxemburg en Saarbrücken verloor de vijand Dinsdag 19 vliegtuigen. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen Dinsdagnacht bommen op het stadsgebied van Berlijn. Kriege- Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de 'volgende data 2ullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaane formaties: 12 Mei 812 uur, Arnhem, café Royal; 12 Mei 1518 uur, Zwolle, hotel Gijtenoeek: 13 Mei 812 uur, Groningen, Heerenstraat 46; 13 Mei 1517 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Brcedstraat, 15 Mei 813 uur Amsterdam, Dam 4; 16 Mei 812 uur. Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245; 16 Mei 15—17 uur, Amersfoort, SS Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde len, kolen etc. Personen tusschen 1935 Jaar, die aanmeldingsplichtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich veneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam, Dam 4;. Alkmaar, Langestr. 56; Heerlen, Saroleastr. °5; Groningen: Heerenstr. 46; Enschede, Hengeloschestr. 30 en eveneens bij het SS Ersat2kommando. Korte Vijver berg no. 5, Den Haag.- Vobr de Kriegsmarlne, Marine Annahmestellc West, Utrecht, Plompetorengracht 24. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. De plaatselijke distributie diensten reiken van 14 Mei t. m. 10 Juni a.s. tegen overleg ging van de oude distributie stamkaarten en het daarbij be- hoorende vervolginlegvel nieu we bonkaarten voor voedings middelen uit. Zij, die geboren zijn tusschen 14 Mei en 10 Juni van de jaren 1923, 1930 en 1940, dienen hun vervolginlegvel te ruilen vóór het in ontvangst nemen van hun bescheiden. EEN HALF JAAR C.C.D.-ARBEID. De resultaten van het werk van een instelling als de Cen trale Controle Dienst laten zich nooit nauwkeurig in cij fers vastleggen. In de statis tiek van processen-verbaal wordt b.v. het achterhouden van een ton voor de vetvoor- ziening zoo belangrijk koolzaad op de zelfde wijze gewaardeerd .Is het clandestien vervoer van een paar kg groente. De sterke preventieve wer king van een goed geregelde contröle komt in een opsom ming van het aantal Verbalen niet tot uiting en het is juist deze preventieve werking, die voor een zeer belangrijk deel de doeltreffendheid van de con tröle bepaalt. Men weet. dat er een verplichte teelt van olie houdende zaden bestaat. De contröle op de naleving van déze verplichte teelt heeft b.v. onlangs alleen al in de provin cie Noord-Holland met meer dan 300 processen-verbaal de telers aan him verplichtingen herinnerd.. En toch lijkt het aantal van 300 processen-verbaal op een totaal van rond 59.000 in het juist verstreken halfjaar van 1 Oct. 1943 tot 1 April 1944 zeer gering. Ontegenzeggelijk geeft een aantal van bijna 60.000 verba len een indruk van de activi teit en de intensiviteit van de contröle. Aa granen, zaden en peul vruchten werd 'n gewicht van niet minder dan 998.000 kg in beslag genomen. Tegen den winter trad een sterke neiging bij het publiek op om zich clandestien te voor zien van winteropslag aardap pelen. Van. meet af aan is hiertegen krachtig opgetreden, hetgeen blijkt uit de in beslag genomen hoeveelheid van 1.785.000 kg. Belangrijke en ernstige over tredingen kwamen voor op zuivelterrein, een gebied, waarop de C.C.D. doorloopend zrjn aandacht gevestigd houdt. Ongeveer 6000 maal moest omtrent een zuivelovertreding een ambtelijk rapport uitge bracht worden. Afgezien van de melk, is aan boter 8900 kg in beslag genomen en aan kaas meer dan 13.000 kg. Van groenten en fruit is door het optreden van den C. C.D. niet minder dan ongeveer 2 millioen kg aan producten in de normale distributie terug gebracht kunnen worden: on geveer driekwart was in be slag genomen bij telers en han del. Het betrof versche tuin bouwproducten. De clandestie ne handel in geconserveerde groenten richt zich voorname lijk op het buitenland. Op het terrein van de vee houderij en den -handel mag de waakzaamheid van den C.C. D. nooit verslappen, want het euvel der clandestiene slach tingen is slechts met succes te bestrijden door een intensieve contröle op den veehandel, die het materiaal levert. In het af- geloopen halfjaar werden 8400 processen-verbaal opgemaakt en o.m. 300 runderen en 150 paarden in beslag genomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1