i 'ROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT N ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per weeK ol J 2.42 per Kwartaal, franco per post J 2.68 per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12» ct.. minimum per adver- ientie J 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties [maximum regelsj 58 cent, dlen3taanvragen en dienstaanbie dingen oü ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. WOENSDAG 10 MEI 1944 OXT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 187ste JAARGANG NUMMER 109 De Bureaux van ona blad z(jn geveatigd te: viissingen: Redactie en Administratie Waiatr. 58-60. tel. 10 (2 lünenj. Redactie na Kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Red. tel. 3521, Adm. tel. 3541; Goes: Red. en Adm. Turlkade 15, tel. 2475; Souburg: Kanaalstr. 45, tel. 234; Oostburg: Red. eD Adm. Breedeatraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 21* ZWARE GEVECHTEN OM SEBASTÖPOL, ting -an- >ela- 12, ge- n 2 Het opperbevel van de ivitsche weermacht deelde Plnsdag mede: i „In het gebied van Sebas- [opol duren de zware gevech ten voort. Bij den afweer van icrachtige vijandelijke lucht aanvallen werden door slag en jachtvliegtuigen 46, door (uchtdoelarallerie van de uehtmacht 10 andere Sovjet- liegtuigen neergeschoten. Ten Noorden van Jassy ble- en vrij zwakke aanvallen der olsjewisten zonder resultaat, formaties Duitsche en Roe- ïeensche vliegtuig en bestook- en ten Noorden van Tiraspol n ten Oosten van de Sereth geAedstaande vijandelijke oepen met goede uitwerking. In het landingshoofd van 'ettuno werden enkele plaat- olijke aanvallen van den vij- nd afgeslagen. Reserve-luite- ant ter zee le kl. Pollmann, ommandant van een duik- ootjager, heeft iit.de Middel- tndsche Zee zijn lzde vijande- jke duikboot tot zinken ge- racht. Voor de kust vaA Noord- foorwegen wei'd door lichte eveiliginsstrijdkrachten der narine, in samenwerking met de luchtmacht, een formatie Sovjet-motortorpedo booten uit eengeslagen; daarbij werd 1 motortorpedoboot vernietigd. Luchtdoelartillerie van boord van schepen, beveiligingsvaar tuigen en luchtdoelartillerie van de marine, alsmede voor convooibescherming in den strijd geworpen jachtvliegtui gen, schoten voor de Noor- sche kust, boven de Oostzee en het Kanaal 13 vijandelijke vliegtuigen neer. Amerikaansche bommenwer pers ondernamen Maandag overdag opnieuw terreuraan- vallen op het rijksgebied. Zij wierpen op de rijkshoofdstad en in 't gebied van Brunswijk brisant- en brandbommen neer, waardoor schade aan gebou wen en verliezen onder de be volking werden veroorzaakt. Luchtverdedigingsstrijdkrach ten vernietigden bij deze aan vallen 86 Amerikaansche vliegtuigen. waaronder 68 viermotorige bommenwerpers. Boven de bezette gebieden in het Westen verloor de vijand nog 14 vliegtuigen. Maandagnacht wierpen en kele Britsche vliegtuigen bom men neer op Osnabrück". De strijd aan de Indisch- Birmaansche grens. Naar van een plaats aan iet front in het Zuidelijke rensgebied in Voor-Indië rordt gemeld, zijn Japansche roepenonderdeelen op 7 Mei ip een bepaald punt tezamen iet vrije-Indische troepen via e Zuidelijke Birmaansch-In- ische grens het Indische moe- erland binnengetrokken. Volgens berichten uit Rabaul, iebbe/1 Japansche troepen den 6en Hei bij de Salomons-eilanden een vlj- indelijke torpedoboot In den grond •boord en 2 op de vlucht gedreven, Japansche leger, en vlooteenhe- hebben in April In totaal 716 landelijke vliegtuigen neergeschoten beschadigd. 90 eigen vliegtuigen Ide pijn niet op hun steunpunten terug- ikéerd of hebben rich op vijandelijke •eten gestort. 85 Japansche vlieg- [tuigen werden op den grond bescha digd. ELKE BRAND IS KLEIN BEGONNEN EN KAN IN DE KIEM GESMOORD WORDEN. MET DE EENVOUDIGSTE MIDDELEN, ZAND EN WA TER, KAN VEEL ONHEIL VOORKOMEN WORDEN HEBT U DIE MIDDELEN KLAAR STAAN? Het militair bestuur In België heeft een waarschuwing tot de be volking gericht om zich op 10 Mei van alle betoogingen te onthouden. Groote overstroom kigen worden gemeld uit het stroomgebied var Kemijokl aan de Westelijke kust Finland. Over een gebied van i dan 100 kilometer lengte staan alle huizen én dorpen onder water. (C.D.) De Anglo-Egyptische Soedan wordt op het oogenblik geteisterd door een weergaloore hittegolf. n de opleiding wordt de eed SS PK Falkowski/O/H/P m FLINKE KERELS MÉLDEN ZICH VOOR DEN STRIJD TEGEN HET BOLSJEWISME. 'Keuringen Waffen SS. SS Wachtbataillon, Landstorm Nederland, Kriegs- marine, Germaansche SS in Nederland. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaanc formaties: 11 Mei 812 uur Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 11 Mei 1518 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstrn.it 16; 12 Mei 812 uur, Arnhem, café Royal; 12 Mei 15—18 uur, Zwolle, hotel Gijtenbeek; 13 Mei 812 uur, Groningen, HeerenBtraat 46: 13 Mei 1517 uur, Leeuwarden. Huize Schaaf, Breedstrant: 15 Mei 813 uur Amsterdam, Dam 4; 16 Mel S12 uur, Utrecht, N.V. Huls, Oudegracht 245; 1$ Mei 15—17 uur, Amersfoort, SS Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmidde- Jen, kolen etc. Personen tusschen 1935 Jaar, die aanmeldingspllchtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich veneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebcnstellen der Waffen SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestr. 56; Heerlen, Saroleastr. 25; Groningen: Heerenstr. 46; Enschede, Hengeloschestr. 30 en eveneens bij het SS Ers.itzkommando, Korte Vijver berg no. 5. Den Haag. Voor de Kriegsmarlne, Marine Annahmestelle Wesl, I Utrecht, Plompetorengraeht 24, NIEUWE WAPENS, NIEUWE TACTIEK, De B-correspondent van het A.N.P. te Berlijn meldt: De Duitsche pers brengt thans foto's van de gemoder niseerde JU 87, den eens zoo beroemden duikbommenwerper. De nieuwe machine, die zich tijdens de laatste dagen bij de gevechten aan de Sereth bij zonder onderscheiden heeft door de vernietiging van meer dan 50 der in het legerbe- richt vermelde vijandelijke pantserwagens, is thans uit gerust met 2 anti-tankkanon nen met langen loop. De JU 87 is daarmede tot den schrik der bolsjewistische pantserle- gers geworden, daar de tank zich tegen de trefzekere aan vallen van dezen „vliegenden notenkraker" niet verdedigen kan en reeds ver achter het front het slachtoffer van de anti-tankkanonnen of de bom men kan worden. "Van Duitsche militaire zijde wordt tevens nog medegedèeld, dat aan het Oostelijke front thans ook de nieuwe stormka- nonnen, een wapen, dat bij uit stek voor een defensieve oor logvoering geschikt gebleken is, in groote massa's zullen worden gebruikt, hetgeen er op zou wijzen, dat Duitschland inderdaad, zooals trouwens ook niet verheeld wordt, ook in de toekomst een verdedi gende houding in het Dosten zal blijven innemen. Met de invasie voor de deur in het Westen en de zich aan het Oostelijke front voor nieu we offensieven hérgroepeeren- de bolsjewistische legers aan den anderen kant, gaat Duitschland ongetwijfeld een uiterst gespannen tijd tege moet. Daarover maakt men zich te Berlijn geen illusies. In het Oosten was het niet zoo zeer de bolsjewistische in fanterie, welke de Duitschers zorgen heeft gemaakt, maar het waren voornamelijk de ar tillerie en de pantserarmeeën. Tegen deze beide wapens meent men thans opgewassen te zijn, nu groote hoeveelheden stormgeschut, pantserwagens en vooral ook vèrdragende, zware artillerie, modernste PAK en de zoogenaamde „ka chelpijpen". anti-tankgeschut voor de infanterie, in het Oos ten zijn opgesteld. Men zou hier dus niet ten onrechte kunnen spreken over een be weeglijke, stalen Westwal ir. het Oosten. Aan de hand van het bo venstaande wordt veel duide lijk van wat zich in het laatste jaar in Europa heeft afge speeld. Duidelijk wordt o.a.. dat de Duitsche legerleiding en de Duitsche regeering in het ver leden 3 zeer moeilijke, maar ook zeer kloekmoedige beslui ten heeft moeten nemen: a). Uiterste spaarzaamheid met menschenmateriaal, ook al zou dit tijdelijk in het voor deel der vijandelijke operaties zijn. b. Den bolsjewistischen druk niet met alle beschikbare machtsmiddelen te weerstaan, doch ter wille van het verdere verloop van den oorlog het veroverde J5ov jet-Russische ge bied voor een deel te ontrui men en het front daar te leg gen, waar de kansen opeen succesvolle verdediging 't gun stigst waren. Men mag aanne men, dat dit front thans in groote trekken is opgebouwd. De Karpathen zijn bijzonder gunstig voor een defensieven oorlog. Tegelijkertijd met de ontruiming, begon de Duitsche wapenindustrie met de produc tie van geweldige hoeveelheden der genoemde verdedigingswa pens. Deze reorganisatie der Duitsche legers in het Oosten was uiterst gewaagd, doch thans is zrj met goed gevolg afgesloten. NIEUWE LUCHTAANVAL LEN OP FRANKRIJK. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft Maandag nacht voor de tiende maal in enkele dagen tijds een kleine plaats in het Noordwesten van het departement Seine et Oise aangevallen. Deze aanval was zeer hevig. Men telt 40 dooden en een 80-tal gekwetsten. Tal rijke bommen vielen neer in een naburige gemeente, waar een hotel volledig werd ver nield. Hier kwamen 14 gasten om het leven. In de streek werden 300 woningen zwaar beschadigd. Voorts hebben Engelsch- Amerikaansche bombarde mentsvliegtuigen tot 3 maal toe. tegen den middag: en in het begin van den namiddag de streek van Rouaan-Elboeuf aangevallen. In een gemeente werden 7 personen gedood en verschillende gewond. LUCHTAANVALLEN OP MECHELEN EN NAMEN. Zondagmorgen werd Meche- len opnieuw door Anglo-Ame- rikaansche bommenwerpers aangevallen. Dit is de vijfde maal in één week tgds, dat de aartsbisschoppelijke stad dooi de Anglo-Amerikaansche lucht-" macht werd aangevallen. Van 11 April tot 6 Mei 1944 werd de omgeving van Namen 11 maal gebombardeerd door de Anglo-Amerikaansche lucht macht. Er werden in totaal 29 personen gedood, LUCHTAANVAL OP BRUSSEL. Amerikaansche bommenwer pers hebben Maandagavond een terreuraanval op woonwij ken van Brussel ondernomen. Dinsdagochtend waren er reeds 101 dooden en 61 zwaar gewonden. Men verwacht dat het aantal dooden nog zal stij gen. 300 woonhuizen werden volkomen vernield. De koning en koningin Eli sabeth hebben het nationale steunfonds voor geteisterden van bombardementen een gift doen toekomen van frs. 500.000. Kardinaal van Roey heeft een gift. van fi*s. 50.000 geschon ken, - Uit 'n officieel rapport over '1 bombardement op Schaffhausen van 1 April, blijkt, dat 1021 treffers in ge bouwen zijn vastgesteld. 123 wonin gen zijn onbruikbaar geworden. De totale schade zal waarschijnlijk 35 millioen francs bedragen. c. Ten gunste van het strij dende front en ter verhooging der productie van de anti-tank wapens, werden bepaalde in dustrie-programma's die b.v. voor de levering van wapens en apparaten tegen de lucht aanvallen zouden zorgen, tij delijk ingekrompen, waardoor het" thuisfront zwaarder belast werd. Het thuisfront heeft dit echter glansvol doorstaan. Zoo heeft Duitschland zich snel kunnen aanpassen aan de omstandigheden, welke de oor log bracht. Het voelt zich daarbjj thans beter en sterker dan ooit. De geschiedenis leert, dat de Duitsche gene rale staven nog nooit een oor log op eigen bodem hebben ge voerd, doch steeds nog kans zagen het directe oorlogsge weld buiten de grenzen vair 't vaderland te houden. Ook irij dezen oorlog is men hierin tot dusver geslaagd en uit boven genoemde drie punten blijkt, dat deze doelstelling nog steeds de grondslag van alle Duitsche operaties is. Duitsch land is den door Engeland ont ketenden oorlog met groote of fensieven begonnen. Thans moeten de tegenstanders too- nen in staat te zijn tot het of fensief. In Berlijn ziet men de krachtmeting met het volste vertrouwen tegemoet. DISTRIBUTIE VAN SCHEERMESJES. In dén loop van Mei zullen weder 5 scheermesjes beschik baar worden gesteld voor iede- ren mannelrjken ingezetene, die in het bezit is van "een ta- bakskaart. In verband met de evacua ties sedert de vorige distribu tieperiode is het niet mogelijk, zooals aanvankelijk de bedoe ling was, aan de belangheb benden op basis van hun in schrijving voor de eerste dis tributieperiode, voor de twee de maal scheermesjes te doen afleveren. Er wordt daarom thans de volgende nieuwe re geling getroffen Elke belanghebbende dient een nog door het Centraal Distributiekantoor bekend te maken bon van de tabaks- kaart tusschen 15 en 20 Mei a.s. in te leveren bij zijn leve- - rancier (detaillist). Het is daarbij niet noodig: 5 oude scheermesjes in leveren, zooals de vorige maal het ge val was. De leverancier (de taillist) geeft voor de in ont vangst genomen bonnen eea ontvangstbewijs. Zoodra de de taillist-op de door hem ont vangen bonnen zal zijn bevoor raad, kan de belanghebbende tegen inlevering van zijn ont vangstbewijs het hem toeko mende aantal scheermesjes in ontvangst nemen. Detaillisten, die nog over voorraad beschik ken, mogen direct tot afleve ring overgaan en behoeven in dat geval uiteraard geen ont vangstbewijs voor de ingele verde tabaksbonnen af te ge ven. Aangezien de inschrijvingsregisters van de eerste distributieperiode thana zün vervallen, zijn de belanghebben den voor de nieuwe periode niet meer gebonden aan de detaillisten, bij wie zij zich voor de eerste periode heb ben laten inschrijven. Het ontvangstbewijs, dat door den detaillist hij de Inlevering van den bon is afgegeven, moet zorgvuldig worden bewaard, daar men slechts tegen Inlevering van dit ontvangst bewijs de scheermesjes zal kunnen verkrijgen. Op verzoeken om be schikbaarstelling van scheermesjes In gevallen, dat het ontvangstbewijs is verloren gegaan, kan niet worden ingegaan. Met het oog op een zoo vlot mo gelijke bevoorrading van de detaillis ten wordt het publiek dringend aan geraden de bonnen in te leveren bij detaillisten, die gewend zijn dit arti kel regelmatig te verhandelen, zooals detaillisten in fijne staalwaren, dro gisten, kappersbedrijven en parfu merieën. Jongen bij brand omgekomen. Dezer' dagen is een boeren schuur van den landbouwer M. Bomhof aan de Dieverenk te Zwolle afgebrand. Bij het na- blusschen stieten de brand weerlieden op het geheel ver koolde lijk van den 18-jarigen zoon van Bomhof. Men weet niet, of de jongen -zich reeds in de schuur ophield, toen de brand uitbrak, of dat hij zich daarin heeft begeven bij het zien der vlammen om het vee te redden. Vermoed wordt ech ter, dat hij bij de konijnen heeft staan rooken en als ge volg daarvan aan rook en vlammen is ten offer gevallen. Zee- en knstvissehery aan vergunning gebonden. Blijkens in het voedselvoor zieningsblad opgenomen ver ordeningen van het bedrijf schap voor visscherijproducten is het uitoefenen van de zee- en kustvisscherij van een ver gunning van dit bedrijfschap afhankelgk gesteld. De nieu we verordeningen regelen te vens den aanvoer van visch door zee- en kustvisscliers. Een kip van een landbouwer to Saalfeld (D.) heeft een record in eierleggen behaald. Het dier heeft namelijk In een tijdvak van 15 dagen 10 eieren gelegd, die grooter zijn dar» eendeneieren en een gewicht hebbel* van 110 gram (C.D.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1