Provinciale zeeuwsche courant •tge# ..„..tbdai.iR! 10 rt. ner week ot r2.42 Der kwartaal. rvAMHUDr» A P. A MCI 1 Al I Da Bureaux van ons blad zim ceveatled te: viisnmnpn- K«t>p>ia ,«wmfmeNTSPRIJS: 19 ct. per week ot 2.42 per elken»n«i oer post 3 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 ct. *verTENTIEPRUS: Per m.m. 12» ct.. minimum per adver- ui. ahnnnpmpnt Rnenlrtlfi Dr DONDERDAG 4 MEI 1944 Verzjtwf 2-05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties £)JT NUMMEil BESTAAT »r\rn!!»xirnuni 6 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dlenstaanbie- ItNGja* R,iM,.n v A R 187ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 104 Da Bureaux van ons blad zfjn gevestigd te: vitssingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 HJnen), Redactie na kantoortijd tel. 6T8; Middelburg: Londenaebe Kaai 29, Red. tel. 3521, Adm. tel. 3541; Goes: Red. en Adm. Turfkade 15, teL 2475: Souburg: Kanaalstr. 45, tel. 234; Oostburg: Red. en Adm. Breedeatraat 45, tel. 102; Breakers: Dorpsetraat 35. tel.' 2L SOVJET-AANVAL AAN DE SERETH. Mil ot ]e» D; !ur Het opperbevel van de Duit- weermacht deelde Woens- DEsag mede: >urs. Aan weerszijden van den uu middenloop van de Sereth t. I einoen de bolsjewisten Dins- EST, over een smal front met T sterke infanterie- en pant- "I serstrijdkrachten en talrijke slagvliegtuigen tot den daar rri veiwachten aanval over. De MiA, beoogde doorbraak werd door het taaie verzet en de on- er.dji" middellijk volgende tegen- 111 aanvallen der Duitsche en lld<k Roemeensche troepen ver ijdeld. In harde gevechten j werden 160 pantserwagens stukgeschoten, waarvan 65 l,en' door Duitsche en Roemeen- 8^ sche gevechts- en slagvlieg )-A|i.tuigen, die de gevechten van T v het leger op schitterende ïiddpwijze steunden. De vijand leed zware, bloedige verlie p-zen. lelK» Tusschen de Karpathen en te^ien bovenloop van den Dnjestr >.jr «ïislukten plaatselijke aanval- VAA.en der bolsjewisten. Hongaar- :inS4che troepen vernietigden ver- jcheidene vijandelijke eenheden verei, Ten Zuidwesten van Kovvel 'berstte de vijand met versterkte strijdkrachten zijn aanvallen voort. Zij werden in verDitter- de gevechten afgeslagen. Het eskader slagvliegtuigen 77, on der bevel van den commodore, drager van het eikenloof, luit.- kol. Bruck, heeft zich bij de gevechten aan lvet Oostelijke front bijzonder onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno werden verscheidene aanvallen met vele verliezen voor den vijand afgeslagen. Van het Italiaansche Zuidelijke front worden geen gevechts handelingen van beteekenis ge meld. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden Dinsdagnacht met goede uitwerking munitie- en ravitailleeringsopslagplaat- sen van den vijand in het lan dingshoofd van Nettuno. Amerikaansche bommenwer pers ondernamen Dinsdag een terreuraanval op woonwijken van de stad Florence. Talrijke huizen werden vernield. De be volking leed verliezen. 5 vijan delijke vliegtuigen werden neergeschoten. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen Dinsdagnacht bommen neer op West-Duitsch gebied. dip!C rsi, vwej DE SPAAN SCI IE haaf OVEREENKOMST. -■5,3(1 j)g diplomatieke correspon dent van het D.N.B., dr. Sieg- afnfc.jed Horn, schrijft: Het ^paansche ministerie van bui- «kaltenlandsche zaken heeft Dins- betteg; medegedeeld, dat met En- iad geland en de Ver. Staten een overeenkomst is gesloten, -krachtens welke Spanje de .wolframlevering aan Duitsch- Qpsnd beperkt, de werkzaamhe den van het Duitsche consu lt (]aat-generaal in Tanger wor gden gestaakt en de levering van olie aan Spanje door de 'op •Anglo-Amerikaansche mogend- m -heden zal worden hervat. In bevoegde Duitsche krin- Till gen is nog geen reactie op deze OUlmaatregelen te vernemen, Op het huidige tijdstip kan der halve niet gezegd worden, of en zoo ja, welke maatregelen p^jJDuitschland eventueel zal ne- nn^men. Desondanks kan men p,™ zeggen, dat Spanje voor de aan de Anglo-Amerikanen verleen- ls F de politieke en economische concessies uitsluitend econo- FvMimische faciliteiten, echter gee- icii. nerlei politieke voordeelen, heeft verkregen. Aan-de prin- cipieele vijandigheid in het bij zonder van Engeland jegens LI liet falangistische regime, waarvan generaal Franco de representatant is. zullen ook 's deze concessies niets verande ren. In hoever Engeland met <-ioide door Spanje goedgekeurde sluiting van het Duitsche con- lat sulaat in Tanger bijzondere politieke, doelen voor oogen heeft, moet worden afgewacht. lp Portugal. ^ur In Duitsche politieke krin- .^"J'gen is men er van overtuigd, 'n-fdat Engeland en de Ver. Sta- ;Crs!ten binnenkort ook Portugal de duimschroeven zullen aan- ,in(X zetten om vermeende voordee- uisjlen voor hun oorlogvoering te •r-r: verkrijgen. Als een verarmd en vergelen burger is te Parijs overleden Paul "?n.' Poirct, die in het begin van deze eeuw de mode-dictator van Parijs Alfred Meunier en Eugene En liglglebert, gewezen beroepsmilitairen, zijn i ert bij mevr. wed. Legrand te Winem- laie plante iBelgië) binnengedrongen en lAf hebben de vrouw zoodanig mishan- ■i-JO deld, dat zij aan de verwondingen ii overleden. De 2 bandieten werden kort daarop aangehouden en stonden „JJ terecht voor de boetstraffelijke recht- bank van Verviere, die als krijgs- gerecht "zetelde. De rechtbank heeft uoj de 2 booswichten tot de doodstraf me t0t da militaire degradatie verc «I deeld. Nieuws van over zee Aan koord, 6-3-44, Ik ben in Juni 1943 tol de Kriegsmarhe toegetreden en heb er nog steeds geen spijl van. Ik bevind mij oan boord can een Diesel-machincschip, alles gloed nieuio en lijn ure veel op zee in actie, om het den ui)and zoo lastig mogetijk te maken en dan vliegt de tijd om. Wanneet u)e. echter onder de kust oqor anker liggen en we denken dan tijdens onze wacht aan alles wat In den loop oan het loaiite jaar ge passeerd is, aan ons tehuis en aan ome vroegere vrienden en vriendinnen, die ons thans veelal niet meer willen kennen, dan bekruipt ons een gevoel van groote dankbaarheid, dat wij thans, door alles Wat Wij meegemaakt hebben, tol hel juiste inzicht gekomen zijn. Wij moeten dezen oorlog winnen, want anders is Europa beslist verloren. Hoe spoediger men dat in Holland inziet en hoe meer Vrijwilligers zich Voor de Marine melden, hoe beter het is. Wij hebben vertrouwen in de toekomst en den vasten wil tot overwinnen. Matr. II Jan Wijnen Indiensttreding bij de Kriegsmaiine is mogelijk voor iederen Nederlander tus schen 17-45 jaar. Aanmelding en in lichtingen bij de Marineannahmeslelle West. Plompetorengracht 24. Utrecht; alle Hafen- en Ortskommnndanluren en bij de verschillende Meldcstellen Nederland. ur| De in de Ver. Staten wonende Engelschen, met Inbegrip van de di plomaten en andere regeerings-ambte- :n, mogen niet voor een kort oe- zoek naar Engeland gaan, tenzij hun reis verband houdt met een- aangele genheid van nationaal belang, dii geen uitstel gedoogt. Een Amerikaansche viermotorige bommenwerper van het type Libera-, tor. is na door de Zweedsche lucht doelartillerie beschoten te zijn er nadat Zweedsche Jagers waren opge stegen, op het vliegveld Rinkaby ge land. Het vliegtuig, alsmede de uit 11 leden betaande bemanning, zijn ir bewaï ing ,e6leld. -— Een ernstige pokkenepidemie i« in het gebied van Napels uitgebroken. In de Amerikaansche staten Missouri en Illinois is reeds e< bied van meer dan een m acres overstroomd, terwijl de M en de Missisippi blijven stijgen. Een groot deel van den oogst is reeds vernield. Door de recente uitbarsting var den Vesuvius zijn volgens de beschik bare berichten in totaal 11 dorpen, met een oppervlakte van 143 vierk. km. verwoest. Het aantal dooden be draagt 391. De aangerichte schade bedraagt 2 millard lire. Pauze aan Oostfront. STIETE VOOR DEN STORM. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De pauze aan het Oostelijke front, die te Berlijn als een tusschenphaze wordt geken merkt, duurt nog steeds voort. De Sovjet-Russische aanvallen tusschen de Karpathen en de uitmonding van den Dnjestr dragen nog slechts een plaat selijk karakter. Hetzelfde geldt voor de ge vechten bij Sebastopol, waar geen noemenswaardige wijzi ging in de situatie is gekomen, en voor de gevechten tusschen de Karpathen en den bovenloop van den Dnjestr, waar de Duit sche en Hongaarsche troepen hun stellingen konden verbete ren. Nergens aan het Oostelij ke front vinden gevechten op groote schaal plaats, doch alle teekenen wijzen erop, dat het sléchts de stilte .voor den storm is. Het roode leger heeft deze strijdphaze noodig gehad voor het uitvoeren van de hergroe peeringen en aanvullingen, als mede voor het reorganiseeren van de ravitailleering, die thans veel langere wegen moet volgen dan bij den aanvang van het offensief. De omvang der troepenconcentraties aan Sovjet-Russische zijde vormt een aanwijzing voor de kracht, waarmede het roode leger zijn offensief wil voortzetten er blijkbaar heeft' het zich gron dig willen voorbereiden om met des te meer geweld te kunnen toeslaan. Van Duitsche zijde verwacht men, dat het So jet-Russische offensief niet alleen in het Zui den zal worden voortgezet, doch ook in het centrale deel van het front. Het zwaarte- ount zal echter, naar het oor deel van Duitsche militaire kringen, ongetwijfeld in het Zuiden liggen en overwegend naar het Zuiden gericht zijn. Berlijnsche militaire kringen achten het samenvallen van den aanvang van het Russische offensief met een invasie 'n het Westen des te waarschijn liiker nu het Sovjet-Russische offensief, dat 3 weken geleden aan den benedenloop van den Dnjestr en ten Noorden van Jassv scheen te zijn begonnen, 's 'opgezet. F. M. L. baron van Geen overleden. In het Roode Kruiszieken- huis te Den Haag is op 77- jarigen leeftijd overleden F. M. L. baron van Geen. Hij trad in J-882 als adelborst in dienst bij de marine, welk onderdeel der Nederlandsche weermacht hij gedurende 20 jaren diende. On der meer heeft hij zich in Ned. Indië onderscheiden bij de krijgsverrichtingen in Atjeh in 1896, voor welk feit hij be noemd werd tot ridder in de militaire Willemsorde. In April 1939 werd baron van Geen be noemd tot kanselier der Neder, landsche orden, ais opvolger van generaal Drijber. Baron van Geen is van 1904 tot 1934 particulier secretaris der Koningin sgeweest. In de Antwerpsche en Limburg- sche Kempen blijken talrijke dennen aangetast door een epidemie. boomen verliezen hun naalden verkwijnen spoedig geheel. BELGISCHE STEDEN ZWAAR GEBOMBARDEERD. Maandagavond en in den nacht van Maandag op Dins dag werden verscheidene Bel gische steden zwaar getroffen door Angelsaksische luchtaan vallen. De bommen, die Maan dagavond terecht kwamen op Brussel en vooral op twee Brusselsche voorsteden, heb ben, volgens üe eerste berich ten, eeu 15-tal dooden en een 50-tal zwaar gewonden ge vergd. Maandagavond werd Angleur bij Luik gebombardeerd, even als St. Ghislafn en Hornu. De ze twee laatste plaatsen wer den in den loop van den nacht nogmaalsdoor bommen ge troffen. Er zijn 23 dooden te betreuren. In den Joop van den nacht werd ook de gemeente Boussu getroffen door bom men. Maandagnacht werd de stad Leuven eveneens geteis terd. Er zijn hier een groot aantal slachtoffers te betreu ren. In al deze plaatsen werd groote schade aan de bewoon de wijken aangericht. Luchtaanval op Valenciennes. Ook de in Noord-Frankrijk gelegen- stad Valenciennes is Maandag en Dinsdag het doel van Anglo-Amerikaansche luchtaanvallen geweest. Tot nu toe zijn er 75 dooden en tal- i-rjke gewonden. In het nabij Valencienrtes gelegen plaatsje filano-Misse- ron werd een aanval gedaan toen men bezig was de dooden van een vorigen Anglo-Ameri- kaanschen luchtaanval te voor schijn te brengen. Er viel ook daarbij waarschijnlijk een groot aantal dooden. De bomaanvallen op Fransch gebied. De Parijsche bladen blijven melding maken van terreur- aanvalïen der Anglo-Ameri kaansche vliegtuigen op Fransch gebied. Het aantal slachtoffers in Troyes wordt opgegeven als 14)3. In Noord- Frankrijk zijn binnen 3 dagen tijds 284 dooden geteld. Het aantal dooden in Rouaan op den dag, waarop de kathedraal zwaar beschadigd werd, is ge stegen tot ruim 800. Woensdag werden bommen geworpen op Bethune en An- zin. Het aantal dooden staat nog niet vast. In de naburige streek van Cambrai zijn m den loop van één week 170 slachtoffers van luchtaanval len geteld. Fransche spoorwegarbeiders herdacht. Op het stadhuis te Parijs is en plechtigheid gehouden ter eere en ter nagedachtenis van meer dan 1000 Fransche spoor- UITBREIDIN'G SPERGEBIED IN ZUID-HOLLAND. Bekendmaking van den Commit- saris-Generaal voor de openbare veiligheid inzake de r)ieuwe vast stelling van de grenzen van het verboden gebied (Sperrgebiet) in Zuid-Holland. Op grond van art. 52 van de verordeningen van den Rijks commissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden nr. 1/1943 (verordening openbare orde 1943) wordt bepaald: 1) Het in mijn bekendma king van 26 September 1942 (nr. 17) aangegeven verboden gebied in de provincie Zuid- Holland wordt met ingang van den 5den Mei 1944 uitgebreid tot de eilanden Putten en Tien- Gemeten en met ingang van den 20sten Mei 1944 tot het eiland Beyerland. Het verboden gebied omvat dan het Noordwestelijke deel van het eiland Rozenburg, dat door de verbodsbordjes, die door de weermacht geplaatst zijn, wordt aangegeven en de eilanden Voorne. Putten, Beyerland, Tien-Gemeten en Goeree-Overflakkee. 2) Het betreden en bevaren van bovengenoemde gebieden en van de tusschen deze gebieden liggende wa teren en waterwegen is slechts ge oorloofd rn'et een vergunning van de»t Beauftragte van den Rijkscommissa ris voor de provincie Zuid-Holland (Polizelofflzier). 3) Nogmaals wordt erop gewezen, dat de aanvraag voor deze vergun ning met de noodlge stukken bij den burgemeester van de gemeente, die men wenscht te bezoeken, moet wor den ingediend. In de aanvraag moeten en geslachtsnamen. beroep, iplaats en straat, geboortedatum plaats van den annvragec wor den opgegeven. Bovendien moet een reden voor hel voorgenomen verblijf worden aangegeven. 4) Handelingen irf strijd met deze beschikking zijn overtredingen en worden gestraft met een gevangenis straf van ten hoogste zes maanden en mes een boete van ten hoogste 2000 gulden of met een van deze straffen, voorzoover niet volgens an dere bepalingen een hoogere straf in aanmerking komt. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen (w.g.) Rauter. SS-Obergruppenführer unci General der Polizei. Geïnundeerde geb»ed verboden gebied. Het geïnundeerde gebied in de provincies Zeeland, Noord en Zuid-Holland ligt in het door verordening 100/41 van den Rijkscommissaiïs voor het bezette Nederlandsche gebied ingestelde verboden gebied (kustgebied). Volgens par. 2 ■van deze verordening mogen vaartuigen ook dit gebied niet bevaren, noch er ligplaats hebben. Uitgezonderd zijn vaartuigen, die dienen tot de uitoefening van een bedrijf of van den landbouw, evenals wegarbeiders, die sindsden woonschepen zonder eigen KEURING GERMAANSCHE WEERSPORTKAMPEN. Oe eerstvolgende keuring voot Germannsche Weersportkampen vastgesteld op Woensdag 10 Mei '44 9-14 u.. Plein 1813, no. 3 Den Haag. in aanmerking komen alle gezonde Jon gens, die den leeftijd van 16 Jaai bereikt hebben, profiteer ook eens var deze 4 weken ontspanning, sport, velddienst, enz. In de prachtige berg streken van Duitschtand. Inlichtingeyi: Aanmeldingsbureau voor Germaansche Weersportkampen, Koningslaan 9. Utrecht. wapenstilstand slachtoffers werden van hun plicht. Keukens onder en boven den grond. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: In verschillende Duitsche steden, die in het zoogenaam de „Luftnotgebiet" liggen, zijn thans ondergrondsche keukens ingericht om in geval van nood de bevolking onder alle om standigheden en ook tijdens luchtaanvallen van langen duur van eten te kunnen voorzien. Ook in mijnen heeft men dergelijke keukens ingericht, waarin de vrouwen der mijn werkers hun culinaire talenten .kunnen uitleven. Blijkens de jongste statis tieken dienaangaande, had Duitschland in 1939 rond 300 kampen voor arbeiders met een even groot aantal keukens. Dit aantal steeg begin 1944 tot 21.000 kampkeukens, welke voor rond 26.000.000 arbeiders eten koken, drijfkracht. Vergrijpen tegen deze verordening worden ge voelig gestraft. Ook kan tot verbeurdverklaring van de vaartuigen worden overge gaan. Verschillende voorvallen ge ven aanleiding ie bevolking, ter vermijding van bestraffing, opmerkzaam te maken op bo vengenoemd verbod. De grootste voorzichtigheid is geboden in de omgeving van militaire beveiligingsressorten. die natuurlijk betreden noch bevaren mogen worden. De schildwachten hebben opdracht te schieten op overtreders. In het gezin van de familie J. E. v. d. Weerd-Stegeman, te Schella B 230, is een drieling geboren, t.w. twee meisje.s en een Jongen, die het wel maken. Dit drietal is de vierde drieling, welke de laatste Jaren in Overijssel het levenslicht zag. En dan is er nog de vierling, die inmid dels al weer een Jaar oud is. In Bolivia is een revolutionnairft beweging onderdrukt. Een aantal po litici-werd hierbij gearresteerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1