PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT iplai 'ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of ƒ2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12J ct., minimum per adver- (maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. tcntie 2.05. Bij abonnement Bpeclale prijs. Kleine advertenties DONDERDAG 6 APRIL 1944 L»1T NUMMER BESTAAT DIT 187ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 82 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vlissingen: Redactie en Administratie Walstr. 56-60, tel. 10 (2 HJnen). Redactie na kantoortijd tel. 576; Middelburg; Londensche Kaai 29, Red. tel. 3521, Adm. tel. 3511; Goes: Red. en Adm. Tur/kade 15, tel 2175; Souburg: Kanaalstr. 15. tel. 231; Oostburg: Red. en Adm" Breedestraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21. Aan beneden-Dnjestr vallen Sovjets vergeefs aan 44 botnn»en\verpers by aanval op Boekarest vernield. Het opperbevel van de Duit- sche weermacht maakte Woensdag bekend: Ten Oosten van den bene denloop van den Dnjestr on dernamen de Sovjets ver scheidene vergeefsche aan vallen. Om een .penetratie- plek wordt nog gestreden Tusschen Dnjestr en Proeth zijn hevige gèvechten met aanvallende Sovjet pantser formaties aan den gang. Ook van Duitsche zijde worden nieuwe troepen in den strijd Jeworpen; ten Noorden van assy namen .Roemeensche troepen een door den vijand sterk bezet heuvelterrein in bezit en brachten den bolsje wieken zware verliezen toe. In.het gebied ten Noorden van Tsjernowitz heeft een ten Noorden van den Dnjestr staande Duitsche gevechts groep zich al vechtende ver der den weg teniggebaand naar de bevolen doelen. Tus schen Stanislau en Tamopol, alsmede in het gebied ten Zuiden en Noordwesten van Brody, namen onze troepen in tegenaanvallen talryke plaatsen in bezit en sloegen zij de bolsjewisten onder zware verliezen achteruit. De verdedigers van Tamopol hielden ook Dinsdag weer stand tegen sterke vijande lijke aanvallen. Sterke Duitsche formaties gevechtsvliegtuigen vielen Dinsdagnacht de vijandelijke aanvoerbasis Korosten aan. Er ontstonden in spoorweginstal laties en in het stadsgebied krachtige ontploffingen en uit gestrekte branden. Onze aan vallen in het gebied van Kowel brachten, ondanks taaien vijan delijken tegenstand, bij den verderen opmarsch verschelde ne hoogten en plaatsen in ons bezit. Een brigade stormge- schut heeft daarbij alleen 37 vijandelijke stukken geschut vernietigd. Ten Zuiden van Pleskau zijn nieuwe, den ge- heelen dag voortdurende door braakpogingen van de Sovjets ineengestort. De vijand leed wederom zware bloedige ver liezen. In het hooge Noorden vielen de bolsjewieken in den sector Kandalaksja verscheidene ma len met overmachtige strijd krachten een van onze voor- OOSTLAND ROEPTI Ja. ook Jou. Europa heeft boeren noodig, veel boeren, om gestrekte gebieden in het Oosten te bewerken. Germaansche boeren ten het zijn. Kerels, die weten aanpakken en die als het noodig mocht zijn hun grond kunnen verde digen. Ook JIJ kunt boer worden. In den Germaanschen Landdienst worden Jongens en meisjes van 1416 Jaar opgenomen, die later in het Oosten willen koloniseeren. Meld Je daarom aan bij den Germaanschen Landdienst, Koningstaan 9 Utrecht. uitgeschoven steunpunten aan. Zij werden met doeltreffende ondersteuning door duikbom menwerpers afgeslagen, waar bij zy zware verliezen leden. Uit Italië worden, behalve succesvolle eigen ondememin. gen van stoottroepen, waarbij gevangenen gemaakt werden, geen byzondere gevechtshan delingen gemeld. Onze artille rie voor den langen afstand bestookte dag en nacht het havengebied van Anzio en Net- tuno. Bij de gevechten der af- geloopen weken op het lan- dingshoofd van Nettuno heeft zich het bataljon valschermja gers, onder bevel van majoor Herrmann, bijzonder onder scheiden. Een overdag ondernomen aanval van Amerikaansche formaties bommenwerpers op het stadsgebied van Boe karest veroorzaakte schade en verliezen onder de bevol king. Door Duitsche, Roe meensche en Bulgaavsche strijdkrachten der luchtver dediging werden 44 vijande lijke vliegtuigen vernietigd. In dit resultaat hebben Roe meensche jachtvliegers een bijzonder aandeel gehad. Britsche stoorvliegtuigen hebben Dinsdagnacht bommen laten vallen op eenige plaatsen in het Rijnlandsch-Westfaal- sche gebied. Volgens nadere berichten is het gisteren gemelde aantal neergeschoten vyandelijke vliegtuigen bij den aanval op een marinesteunpunt in Noor wegen tot 16 gestegen. Daar mede werd ongeveer de helft van de aanvallende toestellen vernietigd. DE HEVIGHEID DEK GEVECHTEN AAN HET OOSTFRONT. De drager van de brillanten bij het eikenloof van het rid derkruis, majoor Rudel, heeft voor vertegenwoordigers der Duitsche pers gesproken over de zware afweergevechten in het Oosten, met name in den Zuidelijken sector van het Oostelijke front. Hij wees op de hevigheid der gevechten te gen de reusachtige menschen- massa's en de materieele over macht der bolsjewisten, waar van men zich geen voorstelling kan maken. Hij verklaarde, dat Duitschland, daar het op het moment gewapend moet zijn tegen een aanval der Anglo-Amerikanen in 't Wes ten, de taak heeft met de ter beschikking staande krachten in het Oosten de bolsjewisten zoo veel mogelijk op te hou den. Dat maakt het noodzake. lijk, dat de Duitsche strategie een gunstige en zoo kort mo gelijke verdedigingslinie kiest, die met de beschikbare krach ten gehouden kan worden Wanneer daarbij terrein wordt opgegeven, dat op het moment niet van nut kan zijn, dan is dat voor den afloop van den oorlog natuurlijk volkomen onbelangrijk. Majoor Rudel wees op de noodzakelijkheid met de luchtmacht de voor waartsche beweging van den vijand steeds zoo lang op te houden, tot het de leiding mo gelijk is, voldoende krachten naar bijzonder in gevaar ver. keerende plaatsen te brengen. Te Rome zij'n tot dusverre door ■landelijke actie meer dan 3000 menschen om het leven gekomen en meer dan 11.000 gewond. Volgens de Times hebben de Ver. Staten het Britsche besluit tot stopzetting van de leveranties aan Turkije goedgekeurd en dezelfde maat- J regelen genomen, TOEGENOMEN DUITSCHEN TEGENSTAND. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De toestand aan h-et Ooste lijke front wordt van Duitsche zijde als onveranderd geken merkt. In het Noordén duren de Sovjet-aanvallen ten Zui den van Pskof voort, zonder dat deze tot eenige terrein winst voor de aanvallers leid den. In het Zuiden zijn de po gingen van het roode leger, verder Zuidwaarts op te ruk ken, op toegenomen Duitschen tegenstand gestuit. Dit is naar militaire kringen te Ber lijn verklaren, ten deele een gevolg van de aankomst van nieuwe reserves, die, zoo wordt te Berlijn uitdrukkelijk verklaard, niet aan de verde diging in West-Europa ont trokken zijn. Daarbij komt. dat ook het slechte weer de operaties, zoowel aan Duit sche als aan Sovjet-Russische zijde, ernstig belemmert. Ook zal ongetwijfeld het feit dat in het Zuiden de strijd zich reeds gedeeltelijk aan de: voet der Karpathen afspeel' een rol spelen, daar de Dn-'4 sche verdediging uiteraard hierdoor begunstigd wordt. Hoewel de situatie in het Zuiden zich volgens Duitsch oordeel gaandeweg in de rich ting eener stabilisatie ontwik kelt. wijzen de achter het Sovjet-Russische front waar genomen hergroepeeringen vooral ten Zuiden van Balti. waar nog steeds het zwaarte, punt der Sovjet-krachtinspan ning ligt, op een komende irt- tensifieering van de gevech ten. Sedert een paar dagen hebben de bolsjewisten bij hun aan- 'allen in de richting van Kis- jinew en Tiraspol geen terrein kunnen winnen, terwijl ook de pogingen der Sovjet-Russische strijdkrachten op den rechter over van de Proeth, verder Roemenië binnen te dringen, estrand zijn op den toegeno men tegenstand van Duit- schers en Roemenen. De Duitsche strijdkrachten in de uitstulping van het front ten Noorden van Tsjernowitz trekken zich thans al strijdend in Westelijke richting op nieu we stellingen terug. Het be treft hier de Duitsche troepen, die tot dusver den Noordelij ken oever van den Dnjestr tus schen het eerste en het tweede Sovjet-Russische Oekraine-le- ger bezet hielden. Overigens zijn de Duitschers en de aan hun zijde strijdende Roemenen en Hongaren in toe nemende mate tot tegenaan vallen overgegaan, zoowel in het Zuiden ten'Noorden van Jassy. als op den Westelijken vleugel, o.a. tusschen Tamo pol en Stanislau, bij Brody en bij Kowel. S.A. organiseert schiet oefeningen. Alle Duitsche mannen wor den opgeroepen, deel te ne men aan de militaire schiet oefeningen, die de S.A. in April in alle deelen van Duitschland organiseert. Het is de wil van den Füh- rer. zoo heet het in den op roep, dat de schietopleiding bijzonder wordt bevorderd. Ie dere weerbare Duitscher koes tert thans den wensch. te be wijzen. dat hij een wapen kan hanteeren. De Gaulle heeft bij besluit van het dissidentencomité in Algiers het commando op zich genomen van de dissidente strijdkrachten. Een communigué van 't Japan- sche keizerlijke hoofdkwartier meldt, dat den vijand in de maand Maart in totaal een verlies van 487 vlieg tuigen is berokkend. Oe verliezen van de Japanners in denzelfden tijd bedragen 93 toestellen. PLOESTI GEBOMBARDEERD Het Roemeensche opperbe vel meldt, dat in den middag van 5 April talrijke Engelsch- Amerikaansche bommenwer pers in opeenvolgende golven Ploesti aanvielen en schade en verliezen onder de bevolking veroorzaakten. Talrijke vijan- delyke vliegtuigen werden door Duitsche en Roemeensche ja gers en door het luchtdoelge schut neergeschoten. Terreuraanval op Nisj. Britsch-Amerikaansche bom menwerpers hebben Woens dagmiddag opnieuw een ter reuraanval op Nisj (Joego slavië) gedaan. In hoofdzaak werden woonwijken getroffen. Zwaar beschadigd werden de Domkerk, een ziekenhuis en een gebouw van financiën, waarin verscheidene ambtena ren om het leven kwamen. Een groot aantal woonhuizen werd vernield. Het aantal dooden en gewonden is nog niet nauw keurig bekend, doch het is aanzienlijk. Zwakzinnige op landmijn geloopen. Een patiënt van het zwak zinnigengesticht te Bergen op Zoom, die zonder geleide was gaan wandelen en in een voor het publiek afgesloten bosch rond deze gemeente was te recht gekomen, liep op een landmijn. Deze ontplofte, waar door hem een voet werd afge rukt en' een stuk uit het dij been werd geslagen. In zorg- wekkenden toestand is de man in het ziekenhuis opgenomen. Oekraïne sigaretten. Als extra bonaanwijzing voor Oekraine sigaretten zijn bon nr. 10 van de blauwe kaart en nr. 18 van de roode kaart gel dig verklaard voor den aankoop van 1 pakje Oekraine sigaret ten. Bij een ontploffing in de dyna- mietfabriek Modderfontein te Johan nesburg zijn 7 personen gedood. De „Provinciale Zeeuwsche Courant" zal morgen (Goe den Vrijdag) niet verschijnen. De Z-kaarten in de voedsel- voorzieningsbedrtjven. Van bevoegde zyde wordt nogmaals herinnerd aan de be kendmaking op Maandag 27 Maart jl-, betreffende de in voering vhn de zgn. Z.-kaar- tenprocedure voor het geheele gebied van de voedselvoorzie ning. Deze procedure valt on der de verordening van den Rijkscommissaris nr. 108/1942, waarbij elke ondernemer ver plicht werd desgevraagd in lichtingen te verstrekken om trent in zijn bedrijf aanwezige arbeidskrachten. Aan deze kaartenprocedure behoeven op het oogenblik nog niet deel te nemen de eigenaren en werk krachten van land- en tuin bouwbedrijven, dus boeren tuinders, visschers en de bii hen werkzame personen, waar voor de uitgegeven gele vry- stellingsbewijzen voorloopig. van kracht blijven. Nadere inlichtingen om trent de bedrijven, welke hier onder vallen enz. zijn opgeno men in bovengenoemde be kendmaking. Ambtenaren volgden lastgeving niet op. Elf ambtenaren en ambte naressen ter gemeente-secre tarie te Hengelo zullen zich voor het vredegerechtshof te 's-Gravenhage moeten verant woorden. omdat zij geen ge volg hebben gegeven aan een schriftelijke lastgeving van den burgemeester om een bij eenkomst te bezoeken, waarop de werkwijze van den Ned. Volksdienst zou worden uit eengezet. Het Hongaarsrhe staatsblad pu bliceert een verordening waardoor het verboden wordt radio-uitzendingen van vijand te beluisteren. VERHOOGING UITKEERING AAN GERS BIJ DE WAFFEN SS (WIK» LANDSTORM Het S3 Ersutz-kommando Nieder- lar.de. Korte Vijverberg 5. Den Haag deelt mede: De uitkeeringen voor ievensonder- houd aan familieleden van Vrijwilli gers bij bovengenoemde formaties zijn belangrijk verhoogd. Aan echtgenooten van gehuwden, die een inkomen hebben tot een be drag van 200 per maand, wordt voor onderhoud f80 per maand uitgekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar 28 per maand. Verder vergoeding van huishuur voor het volle huurbedrag. De ultkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar als volgt: cchtgenoote per maand 0; 3 kinderen 4/26 per maand 81: huur geschat p. maand 25 of eventueel hooger; per maand f 189. Bovendien worden de verzekeringen ergocd voor het volle te betaleu premiebedrag. De uit te keeren totale vergoeding raag echter niet meer bedragen dan lè maal de vroegere netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 jaar. buitens huis verblijvend, wordt een vergoe ding verstrekt van 42 per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 Jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet voltooid is. wordt een uitkee- ring verstrekt van 35 per maand, per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der Vrijwilligers extra levensmidde len-toeslag, kolentoeslag, enz. Bij grootere inkomens worden naar erhouiling grootere bedragen voor fa milie-onderhoud uitgekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan t een ingesteld onderzoek een extra uitkeering worden toegestaan. (Ge- >orte. sterfgeval, ziekte, enz.) Ongehuwden kunnen ontvan gen (eventueel voor de ouders) een bijdrage in het onderhoud ten be drage -van 45 per maand. De ongehuwde Vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoonlijk vrijelijk beschikken. Zü kunnen het dus doen uitbetalen als onderstand aan bun FAMILIELEDEN VAN VRIJWILLI- NG), SS W/CHTBATAILLON EN NEDERLAND ouders, kunnen het echter ook bijv op een eigen bankrekening gestort krijgen, naar keuze. Deze bijdrage in het onderhoud of ter eigen beschikking wordt in alle gevallen toegestaan. In plaats van deze bijdrage in het onderhoud wordt voor zoover de Vrijwilliger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zUn ouders had te voorzien. kostwinnersvergoeding uitgekeerd en wel bij een ouder tot ƒ70 per maand: bij beide ouders tot 115 per maand. Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. Bulten de bovengenoemde gezins- en andere uitkeeringen ontvangt de vrijwilliger zijn soldij, vrije voeding, kleeding enz. Alle verdere Inichtingen zijn ver krijgbaar en aanmeldingen kunnen ge schieden bij het Ersatz-kommando N'iedcrlande, Korte /Ijverberg 5. Den Haag en bij de Nebenalellen "Amster dam. Dam 4; Heerlen. Saroleastraal 25; Groningen, Heerenstraat 46; En schede. Hengeloschestraat 30: Alk maar. Langestraat 56. alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen eveneens gratis reisbiljetten voor de been. en terugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er op gevestigd dat zij, die om bijzondere reden in Nederland moeterv blijven, dienst kun nen nemen bij het SS-wachtbataillon Amersfoort of bij den Landstorm Ne derland. waarvoor alle bovengenoem de uitkeeringen. levensmiddelen-toe slagen en alle andere voordeelen eveneens gelden. Zij. die tusschen den leeftijd van 1835 jaar zün en aanmeldingsplich- tig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich ev neens aan bovengenoemde adressen persoonlijk of schriftelijk aanmelden en worden tijdens hun ver bintenis bij bovengenoemde onderdee- len vrijgesteld van den arbeidsinzet. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden die na tenminste één jaar diensttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen: zijn schoolopleiding «s niet doorslagge vend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1