PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Hevige strijd bij Smerinka, Krzemieniez en Kowel u-rï Finland heeft Moskou's voorwaarden verworpen 3TB| >EIV ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per fcwarlaaL 8 Franco per poat 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ile lij ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- r tentle 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertent:»» 4* (maximum 5 regels) 68 cent, dienstaanvragen en dlenataanwe- dlngco 60 ct. „Brieven ot adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. WOENSDAG 22 MAART 1944 DIT NUMMER BESTAAT 187ste JAARGANG RG OV >Cl orisl voc Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde Dinsdag itbe- mede: Ten Noordoosten van Niko- l lajef hadden vry zwakke vn- nie andelijke aanvallen geen resul- rkot taat. Aan den beneüeuloop van i den Oekrainschen Boeg weiden Sovjetbruggenhoofden opgehe- ven of verkleind. In het pene- tratlegebied tusschen den mid- w deilloop van den Oekrainschen p/ Boeg en den Dnjestr kwam 't alleen bij Smerinka tot hevige, i nog voortdurende gevechten. Onze luchtmacht bracht met sterke formaties gevechts- en slagvliegtuigen den naar den - E Dnjestr oprukkenden bolsjewis ten zware verliezen aan men- BU schen en materiaal toe. Tus schen Proskoerof en Tarnopol drongen onze tegenaanvallen de vijandelijke stellingen bin nen. Sovjetstrijdkrachten wer- burden uiteengeslagen, een leemte in het front gesloten ulce In het gebied van Krzemie- of niez en bij Kowel nam de he- t. ^vigheid der vyandelijke aanval- HETlen toe. In zware wisselvallige Da:gevechten werden 18 vijande- Ejke pantserwagens stukge- schoten of buitgemaakt en een bolsjewistische gevechtsgroep, die in Kowel was binnenge- 0 drongen, vernietigd. HO! Ten Zuirien van de Pripjet tusschen Styr en iGoryn herhaalde bolsje<wisti- hè aanvallen. Van d-e rest van het Oos telijke front wordt slechts .plaatselijke gevechtsactie ge meld. In de zware gevechten in den Noordelijken sector van het Oostelijke front heeft zich de 2de compagnie van de 502de zware pantserafdeeling, onder bevel van den eersten luitenant ;von Schiller, bijzonder onder scheiden. UIT 4 BLADZIJDEN NUMMER 69 ,blatI 8,Jn gevestigd te: Vhssmgen: Redact!* en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redact!» na kantoortijd teL 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Redact!» tcL 3521, Admlnistr. tel. 8541; Goes: Redactie en Administratie Turf kade 15, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souourg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Admimstrati* Breedeatraat 45, teL 102; Bresken»: Dorpsstraat 35. t»L 21. TERREURAANV ALLEN O.A. OP MANNHEIM EN LUDWIGSHAFEN. in Van bet landingshoofd van Nettuno wordt slechts leven- w- dige verliennings- en stoot- troepbedrijvigheid gemeld. In de stad Cassino bloedden ook Maandag weer alle vijandelijke, door sterke pantserstrijdkrach- ,ten gesteunde, aanvallen in het -jafweervuur der dappere verde- «igers dood. Noordwestelijk delijke gevechtsgroep ingeslo ten. De verliezen van den vij and bedragen een veelvoud van de onze. In de middaguren van 20 Maart vlogen formaties Ameri- kaansche bommenwerpers met krachtige jagerbescherming Zuidw.-Duitschland binnen en ondernamen terreuraanvallen op Mannheim, Ludwigshafen en voorsteden van Franfort am Main. Hierbij, alsmede bij vluchten boven het bezette ge bied in het Westen en aan het Italiaansche front, werden 24 vyandelijke vliegtuigen ver nield, Eenige vyandelijke vlieg tuigen ondernamen stoorvluch- ten boven het Ruhrgebied en Zuid-Duitschland. Beschermingsstrijdkrachten van een Duitsch convooi sloe gen in het kanaal eén aanval van Britsche torpedo-motor- booten af, schoten een boot in brand en beschadigden een an dere zoo zwaar, dat zij verlo ren geacht kan worden. Daar mede heeft de onder bevel van Kapitan-Leutnant Behrens staande formatie binnen enkele dagen 5 vyandelyke torpedomo- torbooten tot zinken gebracht en 2 zwaar beschadigd. Vèrdragende batterijen der marine beschoten Maandag nacht de Engelsche kust en vijandelijke schepen voor Do ver. DE AANVAL OP HULL. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: De Duitsche luchtaanval op de Engelsche havenstad Huil, die volgens Britsche berichten „een belangrijke invasiehaven" zou zijn, wordt door de Duit sche bladen uitvoerig bespro ken. Ook uit Engelsche bron nen komen vele berichten over een zwaren aanval. Zoo meldt Exchange Tele graph, dat van Z. tot N.O. Engeland luchtalarm gegeven moest worden en dat sterke Duitsche escadrilles, na de ver sperringslinies doorvlogen te hebben, in luchtgevechten ge wikkeld werden. De Duitsche machines kwamen echter van verschillende zijden. Zij kon den hun doelen bereiken en in de voor den oorlog en voor de Britsche levensmiddelenvoor ziening belangrijke haven-in stallaties en pakhuizen ontel bare voltreffers plaatsen. Ook eenige andere punten op de vliegroute werden door Duit sche machines aangevallen. D« zware vijandelijke aanval op Rome van Zaterdag J.l. heeft meei dan 100 dooden en ca. 100 gewon den gekost. Bij een aanval op 2C Maart werden een kerk der Cïster- clensera, het bisschoppelijke palels, alsmede andere kerken zwaar bescha digd. De bevolking had 23 dooden en 30 gewonden te betreuren, onder wie dan bisschop van Anagni. Het officieele Finsche in lichtingenbureau heeft een of. ficieel communiqué uitgege ven, waarin de Sovjet-Russi sche wapenstilstandsvoor waarden onaanvaardbaar wor den genoemd. De Finsche regeering heeft, zoo wordt in het officieele communiqué gezegd, op 29 Fe bruari den Rijksdag mededee- ling kunnen doen van de wa penstilstandsvoorwaarden, die staatsraad Paasikivi van de Sovjet-gezante in Stockholm had ontvangen en die reeds eerder gepubliceerd zijn. Toen de aanvaarding dezer voorwaarden in den voorgeleg- den vorm niet in aanmerking was gekomen, had de Finsche regeering toch niet de moge lijkheid van verdere onderhan ■van de plaats werd een vijan- delingen van de hand willen Het KEURINGEN. SS-Ersatzkommando deelt nitza' c^gehO' Wegens da zeer vele aanmeldingen nog een «tra keuring ^gehouden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amster- •lsP(dam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart ;|Van 9 tot 14 uur te Den Haag, )or.e?n dör *alen van „Amicltia", West- iuee'nde '5' v*aar ,edero gezonde Ne derlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- Wachtbatalllon In uwAmersfoort, Landstorm Nederland, a3Kriegsmarine en de Germaansche SS In Nederland, pa- Tijden» de keuringen worden alle verstrekt met betrekking (Jïot de verzorging van familieleden, mipuur der opleiding, extra-levensmid- ,1-cjdelen etc. en tusschen 1930 Jaar die aanmedingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneenl aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ts niet doorslaggevend. Beslissend voor toevorderng zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. Gratie reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstelle der Waffen- Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelosqhestraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando. Korte Vyverberg 5, Oen Haag. wijzen. Derhalve heeft zij den Rijksdag voorgesteld het con tact voort te zetten. De meer derheid van den Rijksdag heeft de opvatting der regeering goedgekeurd. Aan de Sovjet- Russische regeering werd medegedeeld, dat de wapen stilstandsvoorwaarden nauw keurig waren bestudeerd, en werd voorgesteld, dat de Fin sche regeering de mogelijkheid zou worden gegeven haar eigen meening tot uitdrukking te brengen, omtrent alle met de voorwaarden in verband staande problemen. De Sovjet-regeering heeft echter het antwoord der Fin sche regeering volkomen on bevredigend genoemd. In haar antwoord deelde zij mede, dat de overhandigde wapenstil standsvoorwaarden beschouwd moesten worden als minimale elementaire voorwaarden dat eerst na de aanvaar ding daarvan de mogelijkheid bestond om te onderhandelen imtrent het staken der vijan delijkheden. Voorts eischte zij een positief antwoord binnen oen bepaalden termyn. f Daarop heeft rainister-presi- jdent LLnkomies in de geheime Rijksdagzitting van 14 Maart, vaarin hy het. Finsche voor- stel, benevens het uit Moskou ontvangen antwoord bekend maakte, vastgesteld, dat er onder deze omstandigheden geen andere mogelijkheid be stond dan een afwyzend ant woord op de eischen der Sov jet-Unie te geven. In het antwoord aan de Sov jet-Unie heeft de Finsche re geering er opnieuw op gewe zen, hoe noodzakelijk het voor den Finschen Rijksdag ge weest zou zijn nauwkeuriger te worden ingelicht omtrent de formeele interpretatie der ver schillende punten, als ook om trent den feitelyken inhoud der voorwaarden. Ondanks haar streven tot herstel van de vreedzame betrekkingen heeft de regeering het echter niet mogelijk geacht de voor waarden, die het bestaan der natie diep zouden beïnvloeden, van te voren aan te nemen, zonder eerst zekerheid te heb ben omtrent hun inhoud en hun interpretatie. DE STRIJD OM DE OVERGANGEN VAN DEN DNJESTR. Een medewerker van de N. R.Ct. meldt uit Berlijn: De toestand aan het Zuide lijke deel van het Oostelijke front moet nog steeds ernstig genoemd worden. Nog voor de slag om de Boeg is geëindigd nen. Nadat de Sovjets op verschei, dene punten den Dnjestr had den bereikt, hebben zij gepro beerd de rivier over te steken, terwijl zy voortdurend nieuwe strijdkrachten op deze punten samentrekken. Een van deze plaatsen, waarop de pogingen de rivier over te komen gecon centreerd worden, is de stad Jampol. Volgens te Berlijn be schikbare berichten wordt het Sovjet aanvalsfront bij den Dnjestr voortdurend versterkt. De wegen in het penetratiege- bied zijn overvol met lange co lonnes, die zich in de richting van de rivier bewegen. Meer naar het Noorden is de fel be twistte stad Winnitsa door de Duitsche troepen ontruimd, na vernietiging van alle militaire werken. De positie van de stad was gevaarlijk geworden, door dat de Sovjets er op aandron gen uit het Zuiden, Oosten en Noordoosten. Ten Noorden van Tarnopol is de Westelijke flank van het Duitsche Zuidelijke front over de algemeene linie Kremieniets- Doebno-Loetsk-Kowel blootge steld aan sterke Sovjet- aanvallen, waardoor de hier staande Duitsche troepen harde afweergevechten zijn verwikkeld. In Berlijn ver klaart men evenwel, dat de pogingen van de Sovjets om, meer naar het Westen op te dringen, over het algemeen als mislukt kunnen worden aan gemerkt. De Oostelijke flank van het Duitsche afweerfront in het Zuiden, dat beheerscht wordt door den loop van de Boeg is gelijk tot dusver het tooneel van sterke Sovjet- aanvallen, welke gericht zijn tegen de daar nog bestaande Duitsche bruggenhoofden van Nikolajew, NowajaOdessa, Wosnessensk en Perwomaisk. Uit het centrale deel van het Oostelijke front wordt aanhou dende activiteit gemeld en men rekent er hier mee, dat de Sovjets nu na hun hergroe peeringen en na nieuwe ver sterkingen te hebben aange voerd, in dit gebied weer hun groote offensief zullen her vatten. REORGANISATIE IN MIDDEN- EN ZUIDOOST EUROPA. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: Sedert geruimen tijd is er reeds sprake van geweest, dat de deelneming van de landen in Zuidoost- en Midden-Euro pa aan den oorlog geactiveerd zou worden. Ook eenige be zoeken aan het hoofdkwartier van den Fiihrer wezen er op, dat de besprekingen dienaan gaande begonnen waren. Tot dusver wei-den officieel nog geen nadere bijzonderheden verstrekt. Eerst Maandagmid dag heeft de spreker van het ministerie van buitenlandsche zaken in de conferentie voor de buitenlandsche pers met buitengewone mededeelingen een einde aan de spanning ge maakt. Gesandter Schmid zeide, dat de gebeurtenissen in Zuidoost- Europa niets geheimzinnigs hebben en dat men er rustig en openhartig over spreken kan. De ontwikkeling van den oorlog heeft een organisatie en een nieuwe opstelling van alle -beschikbare krachten noodzakelijk gemaakt. Na we- derzyrlsch overleg hebben MELKRANTSOEN IN VOLLEMELKGEBIED WEER 1 y4 LITER. Met ingang van 18 Maart 1944 is de hoeveelheid volle melk, welke in het z.g. volle melkgebied op den taptemelk- bon mag worden geleverd, we derom gebracht op 1% liter, inplaats van 1 liter per bon. Handelaren in het bovenge noemde gebied moeten derhal ve op de thans geldige bonnen taptemelk 13 en taptemelk 14 1% liter volle melk per bon afleveren. Kinderlijkje tusschen huisvuil gevonden. Mannen van den gemeente lijken reinigingsdienst te Del den deden op de vuilnisbelt een lugubere ontdekking, toen zij temidden van het huisvuil het lijkje van een pasgeboren kind aantroffen. Bij het geneeskun dig onderzoek van den politie- geneeskundige dr Hulst bleek, dat het kind doodgeboren was. Nieuwe regeling voor bijbetaling voor kunstgebitten. De commissaris belast met het toezicht op de ziekenfond sen heeft een nieuw voorschrift uitgevaardigd met betrekking tot de door verplicht-verzeker den verschuldigde bijbetalingen voor prothetische tandheelkun dige hulp Van 1 April a.s. af zullen verplicht-verzekerden, die in het jaar, voorafgaande aan den dag, waarop zij met een aan hun ziekenfonds verbonden tandarts een afspraak maken voor de levering of het over zetten van een kunstgebit, kor ter dan zes maanden verplicht- of vrijwillig-verzekerd zijn ge weest, en extra-bijbetaling zijn verschuldigd naast de reeds vastgestelde betaling. Deze extra-bijbetaling bedraagt bij een verzekering gedurende kor ter dan 3 maanden 2/3, bij een verzekering gedurende 3 maan den of langer, doch korter dan 6 maanden, 1/3 van het be drag, dat het ziekenfonds in gevolge de geldende voor schriften aan den tandarts is verschuldigd. In den vervolge zullen dus alleen zy gedeeltelijk voor fondsrekening een kunstgebit kunnen ontvangen, die bij de bestelling er van verplicht- verzekerd zijn. waarbij het geen verschil maakt, of de verplich te verzekering bij de aflevering reeds is geëindigd. Stopzetting reizigersverkeer aan Zuidkust van Engeland. In Engeland ia bekend ge maakt, dat binnen de eerst volgende tien dagen de voor bereidingen voor een volkomen stopzetting van het reizigers verkeer aan de geheele Zuid kust en de helft van de Oost kust van Engeland gereed moeten zijn. Het gaat hierby om een terreïngordel langs de kust ter breedte van 10 mijl. In den ouderdom van 51 Jaar overleden dr. F. O. Bruyning, di recteur-generaal, chef der afdeellng Volksgezondheid bij het departement sociale zaken. Or. Bruyning wa» SS-UnterscharfGhrer. Duitschland en zijn bondgenoo- ten in het Zuidoosten en Mid den van Europa besloten alle krachten voor den* oorlog te mobiliseeren en tot nog nau were samenwerking over te gaan. Op den voorgrond zal hierby waarschijnlijk een zeer hechte militaire samenwerking tus schen Duitschland en Honga rije komen te staan, waartoe de inleidende maatregelen, zoo wel op politiek als op militair gebied, reeds genomen zyn. Over eenige dagen zullen deze maatregelen ook naar buiten toe zichtbaar worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1