PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Verbitterde gevechten aan den Boeg. V-J hen 4 tei htang -n J. vrac ig NES jes, ATB ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per wee* ol 2.42 per kwartaal. Franco per post f 2.63 per kwartaal. AlzoaderlUke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12i et., minimum per adver* tentle 1 2.06. BIJ abonnement speciale _>rljs. Kleine advertentie# (maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dlenstaanbie* dingen 60 ct. „Brieven or adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. ZATERDAG 18 MAART 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 187ste JAARGANG NUMMER 66 De Bureaux van ons Dlad zon gevestigd te: Vilssingsn: KeaaeUe en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 'oneni. Reaactie na kantoortijd tel. 678; Middelburg: Londenscbe Kaai 29, Redactie teL 3621, Administr. teL 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tei. 2475: Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35. tei. 21. w« i 13. KSTt dap 3 bü 5 rn P. rrec J istitl SST) Ami E Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde Vrijdag mede: Op het bruggenhoofd van Kertsj viel de vrjand gisteren onder bescherming van een lcunstmatigen nevel, vergeefs aan. Plaatselijke penetraties werden opgeheven. Sovjet- aanvallen op het bruggenhoofd Nikolajef mislukten in harde gevechten met zware verliezen voor den vgand. Verder naar het Noorden verijdelden for maties artillerie- en gevechts vliegers vijandelijke pogingen om den Boeg over te steken. Aan den middenloop van den Oekrainschen Boeg zjjn ver bitterde gevechten gaande met de vijandelijke gevechtsgroe pen, die over de rivier zijn ge drongen. Bij Winnitza, in het gebied van Proskoerof en ten Oosten van Tarnopol, boden onze troepen den bolsjewisten in zware aanvals- en af we er- gevechten succesvolien tegen stand. Ten Noorden van Doebno en in het gebied ten Zuiden van de Pripjetmoerassen werden nieuwe hevige Sovjetaanvallen afgeslagen. Aan de rest van het Ooste lijke front vielen de bolsjewis ten aan in het gebied ten W. van Newel, bij östrof en aan het Narwa-front. Aan den ge slaagden afweer van deze aan vallen hadden Letlandsche SS. vrgwilligersformaties een be langrijk aandeel, In het hooge Noorden heerschte een levendige weder- zijdsche verkenningsactiviteit in den sector van Louhi en Kandalaksja. In Italië viel de vijand op nieuw, na hevige bomaanval len en gesteund door sterke ar tillerie- en pantserstrijdkrach ten, met Nieuw-Zeelandsche, Indische en Pransche troepen, de plaats Cassino aan. Een vijandelijke gevechtsgroep, die de stad kon binnendringen, werd door onze dappere val schermjagers onmiddellijk te ruggeworpen. Zware gevech ten zijn nog gaande. Aan de rest van het front kwam het niet tot gevechtshandelingen van beteekenis. Een formatie Duitsche ge vechtsvliegers viel Donderdag nacht schepen voor Nettuno en het havengebied met goed gevolg aan. Daarbij werd een transpr - .nsportschip van 6500 ton zinken gebracht en 1 tor- KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegen» de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring gehouden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 >ur te Amster dam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag, In een der zalen van „Amicitla", West- einde 15, waar iedere gezonde Ne derlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbatalllon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlegsmarine en de Germaansche SS In Nederland. Tijden* de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, oxtra-levensmid- delen etc. Personen tusschen 1930 Jaar die aanmeldingsplichtlg zijn voor de te werkstelling, kunnen zica eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter. gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstelle der Waffen- SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen. Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando, pedojager, 1 groot landings vaartuig en 2 transportsche pen met een gezamenlijken in houd van 9000 ton zwaar be schadigd. Bovendien werden treffers geplaatst op de pier, op de havenwerken en tus- schen landingsvaartuigen. Onder krachtige bescherming door jagers vlogen in den mid dag van 16 Maart Amerikaan- sche bommenwerpers Zuid- Duitschland binnen. Bij mee- rendeels gesloten wolkendek lieten zij op talrijke plaatsen brisant- en brandbommen val len, vooral op Augsburg en Ulm. In weerwil van de moei lijke afweeromstandigheden vernietigden Duitsche lucht verdedigingsstrijdkrachten 36 der aanvallende vliegtuigen, waarbij 23 viermotorige bom menwerpers. Eenige Britsche vliegtuigen lieten Donderdag nacht bommen op. W-Duitscn- land vallen. LUCHTAANVAL OP ZUID. DUITSCH GEBIED. Een vrij zwakke formatie Amerikaansche bommenwer pers deed Vrijdag een aanval op het Zuid-Duitsche gebied. De operaties werden door slecht weer zeer gehinderd. Ook de bescherming door ja gers van de Amerikaansche bommenwerpers moest wegens de weersomstandigheden reeds halverwege terugkeeren. De Duitsche jachtvliegtuigen en jachtkruisers konden tenge volge van de zware sneeuw jacht nauwelijks ia contact komen met de vijandelijke formaties. Tijdens hun vlucht bleven de Amerikaansche bommenwerpers angstvallig buiten het bereik van het zwa re vuur der luchtdoelartilierie, die in de afzonderlijke gebie den onmiddellijk in werking kwam. Volgens de totdusver ontvangen rapporten is de uit werking van bommen, die zon der zient op den grond werden neergeworpen, gering. Totdus- ver zijn de wrakstukken van 4 neergeschoten Amerikaan sche bommenwerpers in het gebied van de uitloopers der Alpen gevonden. De zaak Petiot. Thans zijn in de moordzaak Petiot ook de vrouw en de broeder van den dader in staat van beschuldiging gesteld. Maurice Petiot wordt beschul digd van mededaderschap en de vrouw van den arts van medeweten, daar zij zich de voorwerpen van waarde van de vermoorden heeft toegeëigend. Nog onopgehelderd is het feit. dat Maurice Petiot sedert een jaar eveneens in het bezit van sleutels van het huis in de rue Lesueur te Parijs is geweest. Week van de werkende jeugd. De centrale persdienst van het N.A.F. meldt: Zooals reeds gemeld, zal binnen, het kader van een be tere instelling van de Neder- landsche jeugd met betrek king tot den arbeid, het Ned. Arbeidsfront voor den tweeden keer een „week van de werken de jeugd" organiseeren, van 19 t.m. 25 Maart. Het N.A.F., dat naast zijn Ideëels opgave tot taaK heeft de sociale en economische belangen van derL Nederlandschen werker dus even zeer van den bedrijfsvoerder en de warkende Jeugd te dienen, acht het voor de ontplooiing van een ge zond bedrijfsleven mede noodzakelijk, dat de Jeugd, die in het bedrijfsleven wordt opgenomen, zich niet alleen een goede vakkennis eigen kan maken, doch ook verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van het eigen volk en daarmee van het afzonderlijke bedrijf bezit. De openingsbijsenkomst vindt Zon dag plaats te Utrecht. DE HOUDING VAN FINLAND. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: Sinds het historische besluit van Helsinki voert de Anglo- Amerilcaansche diplomatie in versterkte mate een zenuwen oorlog tegen Finland. De Fin. sche regeering en de Finsche rijksdag onderzoeken echter koelbloedig de buitengewoon moeilijke positie, die het ge volg van hun besluit is ge weest. De inmenging van den Zweedschen koning, die aan maarschalk Mannerheim en aan staatspresident Ryti een brief heeft geschreven om tot capitulatie aan te manen, evenals de aanhoudende diplo matieke pressie van Washing ton, dat Finland tracht te be wegen de diplomatieke betrek kingen met het Duitsche rijk te verbreken, alsmede de drei gementen der Amerikaansche pers, welke met verbreking der diplomatieke betrekkingen tus- scnen Amerika en Finland driegt, heeft de positie van Helsinki uiterst moeilijk ge maakt. Een feit is, dat Moskou thans zpn oorspronkelijke voor stellen in een anderen milderen vorm heeft gegoten, en dat de Zweedsche regeering op grond hiervan Finland dringend aan raadt te capituleeren, In Berlijnsche diplomatieke kringen onthoudt men zich vooralsnog van commentaar, hoewel men verklaart, dat men groot vertrouwen heeft in de soldateske en eervolle houding, welke de Finsche natie de laat ste dagen aan den dag gelegd heeft tegenover de andere Europeesche volken, een hou ding, welke in de laatste jaren tot de Duitsch-iFnsche wapen broederschap heeft geleid. De jongste luchtaanval op Sofia. De Bulgaarsche bladen be vatten bijzonderheden over den Anglo-Amerikaanschen lucht aanval op Sofia in den nacht van 16 op 17 Maart. Daaruit blijkt, dat brisantbommen van zwaar kaliber de binnenstad van Sofia hebben getroffen. Behalve woonhuizen liepen o.a. de academie voor wetenschap pen. het rectoraat der univer siteit en de universiteitsbiblio theek groote schade op. Een aantal zware bommen viel we derom in de onmiddellijke na bijheid van de kathedraal Alexander Newski en van de oude kerk Sweta Sofia. Tijdsduur voor bevelen tot in verzekeringstelling of voorloopige hechtenis. Het verordeningenblad bevat een besluit van den secretaris generaal van het departement van justitie betreffende inver zekeringstelling en voorloopige hechtenis. Ter ontlasting van de orga nen van justitie en politie is hierbij bepaald, dat een De vel tot inverzekeringstelling inge volge art. 58 wetboek van strafvordering in plaats van slechts gedurende ten hoogste 2 dagen, ten hoogste 4 dagen van kracht is. Bij dringende noodzaak kan het bevel dooi den officier van justitie twee maal voor ten hoogste 6 dagen worden verlengd. Het bevel tot bewaring (voorloopige hechtenis) inge volge art 65 is voortaan ge durende ten hoogste 90 dagen van kracht De rechter-com- missaris kan echter op*de vor dering van een officier van justitie het bevel telkens voor ten hoogste 90 dagen verlen gen. Bij verordening v.in den minister van Justitie zijn 1900 Spaansche poli tieke gevangenen uit den tijd van den burgeroorlog, voorwaardelijk In vrij' heitl gestold. BEZOEKEN VAN VERBODEN GEBIEDEN. Er wordt op gewezen, dat de gebieden in de provincies Z.- Holland en Zeeland, waarvan het betreden door de politie verboden is, met ingang van heden slechts mogen worden bezocht door hen, die in het bezit zijn van een daartoe door den bevoegden gevolmachtigde van den Rijkscommissaris (Polizeioffizier) afgegeven vergunning,, welke moet wor den aangevraagd bij den bur gemeester van de gemeente, welke men wenscht te bezoe ken. De tijdens de ontruiming van bepaalde gebieden verleen de faciliteiten voor het bezoe ken van de verboden gebieden zijn met onmiddellijken ingang vervallen. Arrestant bij verzet doodgeschoten. Te Sint Michielsgestel is een zekere van A., een bekend smokkelaar, die door de politie voor eenige vergrijpen werd gezocht, doodgeschoten, toen hij zich bij zijn arrestatie wilde verzetten. Het was bekend ge worden, dat van A. zich in een café in het dorp op hield, waar op een politieman op onder zoek uit toog en den gezochte daar aantrof. Toen hij den man wilde arresteeren verzette deze zich hevig en trachtte den po litieman te lijf te gaan, waar op deze zijn revolver greep en een schot op den man loste, dat hem doodelijk trof. Ontdekte dief pleegde moordaanslag. Een courantenbezorger aan den Iepenweg te Amsterdam kreeg bezoek van.een hem on bekenden man. Toen de bewo ner van de achterkamer, waar het onderhoud plaats had, even naar de voorkamer was ge weest, om eenige sigaretten te halen, constateerde hij, dat zijn bezoeker een portefeuille, in houdende een groot bedrag aan geld, uit een kast had gehaald en deze juist bij zich stak. De dief, zich ontdekt ziende, schoot toen den krantenbezor ger neer en verdween met me deneming van het geld. Den volgenden morgen is de dader van dezen laffen overval gearresteerd in een perceel in de Blasiusstraat. Het pistool en al het gestolen geld werden nog in de woning aangetroffen en in beslag genomen. De aange houdene is een 26-jarige fa brieksarbeider, die den laatsten tgd zwervende was. Bij fouillee ring bleek, dat de man in het bezit was van een zwart mas ker. Het slachtoffer werd aan het hoofd en een der longen ernstig gewond. Hulpposten „Moeder en kind". De Nederlandsche Volks- dienst heeft in verschillende plaatsen van ons land een hulp post „Moeder en kind" ge sticht, welke een groot ar beidsterrein bestrijkt. Zoo ver- leenen de hulpposten mede werking bij de hulpverleening aan moeders, kleuters en zui gelingen. De leidsters zijn te genwoordig op het spreekuur van den dokter en houden er toezicht op, dat de adviezen van den dokter door moeders en kinderen nagevolgd worden. Ook verteenen zij opvoedkundige huishoudelijke hulp, en bij de uit' zending van de moeders en verzor ging van het gezin gedurende de af wezigheid van de moeders. Evenzoo bü de kinderuitzending wordt hulp verleend, en toezicht en contr6le uit geoefend bij de pleegouders. Wat de gezinsverzorging betreft, deze strekt zich uit tot hulp bieden voor en na bevalling, bij ziekte van de moeder, of, tot hulp aan kinder rijke en werkende moeders. Ook de' zorg voor de Jeugd heeft de aan-; dacht, waarbij vooral wordt gelet op; vaarloosde opvoeding. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. De plaatselijke distributie diensten reiken van 19 Maart t/m 15 April tegen overlegging van de oude distributie-stam kaarten en het daarbij behoo- rend vervolginlegvel de nieu we bonkaarten voor voedings middelen uit Zij, die geboren zijn tusschen 19 Maart en 17 April van de jaren 1923, 1930 en 1940, die nen hun vervolginlegvel te rui len vóór het in ontvangst ne men van hun bescheiden. Men kan zijn kaarten uitslui tend afhalen bij den distribu- tiedienst der gemeente waar men in het bevolkingsregister is ingeschreven. Een uitzonde ring wordt gemaakt voor schippers e.d. en voor hen, die tengevolge van oorlogsomstan digheden tijdelijk elders ver blijven. Aan mannelijke personen, geboren vóór 27 Dec. 1925 worden tegen inlevering van den bon „Tabak R 03" van de tabakskaart Q 401 een nieuwe tabakskaart Q 405 uitgereikt, Bovendien worden toeslagkaar- ten L 405 aan hen uitgereikt, die in het bezit waren van een toeslagkaart L. 401 en den bon „toeslag R 03" kunnen inleve ren Personen, die den bon „Ta bak R 03" of „toeslag R 03" niet kunnen inleveren, komen in geen geval in aanmerking voor een tabakskaart Q 405, resp. toeslagkaart L 405. Petroleum voor verlichting. De aanwijzing der bonnen voor petroleum voor verlich ting van 9 t.m. 31 Maart '44 is de laatste bonaanwijzing voor dit doel in het verlich tingsseizoen 19431944 ge weest, terwijl er ook nh 31 Maart a.s. geen verlenging van aangewezen verlichtingsbon nen meer zal plaats vinden. Risico-verzekering van bedrijven. In een verordening van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied is bepaald, dat de Rijkscommis saris (commissaris-generaal voor financiën en economische zaken) den houder van een bedrijf, waarin een tak van nijverheid wordt uitgeoefend, kan verplichten een overeen komst, waardoor het risico van het bedrijf geheel of ge deeltelijk is verzekerd, tegen een bepaald tijdstip op te 'oorts kan worden bepaald, dat zoodanige overeenkomsten slechts met bepaalde verzeke ringsondernemingen mogen worden gesloten en dat daar toe slechts van bepaalde tus- schenpersonen gebruik mag worden gemaakt. Overtredin gen zijn strafbaar. Deze veror dening is 16 Maart in werking getreden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1