PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver tentie 2.05 BIJ abonnement speciale prUs, Kleine advertenties (maximum 5 regels) 58 cent, dlenstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct .Brieven of adres Bureuu v. d. Blad" 10 ct. meer. ZATERDAG 4 MAART 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT 18Tsto JAARGANG BLADZIJDEN NLMMER 54 De Bureaux van ons blad zUn gevestigd te: Vlisslngen: Redactie en Administratie Walstr. 55-60, tel. 10 (2 HJnen/. Redactie na kantoortijd tel. 578: Middelburg: Londetische Kaal 29. Redactie tel. 3521, Admlnistr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg; Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 4.5, tel, 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21, Sovjet-doorbraakpogingen bij Rogatsjef. LUCHTAANVALLEN* OP W. EN Z.VV. OUITSCHLAJSH Het opperbevel der Duit- sche weermacht maakte Virj- dag bekend; In den Zuidelijken sector van het Oostejijke front heerschte Donderdag slechts geringe plaatselijke gevechts actie. puxmaues slag vliegtui gen vielen in het gebied Po- lonr.oje-Sjepetowka niet goed gevolg bolsjewistische tioe- penconcentratieg aan. Ten Noorden van Rogatsjef zette de vijand, na verster king van nieuwe divisies te hebben gekregen, zijn hardnek kige doorbraakpogingen voort. In zware gevechten behaalden onze troepen opnieuw een af- weersucces, waarbij 20 vijan delijke pantserwagens werden stukgeschoten. Bij Witebsk gingen de bol sjewisten in twee sectoren met infanterie- en paniiserfor- maties tot den aanval over. Bij den geslaagden afweer werden ten Zuidoosten van Witebsk 14 van de 18 aanval lende pantserwagens stukge schoten. terwijl Noordoostelijk van de stad 17 doorgebroken pantserwagens alle door stormartillerie en pantseraf- weei wapenen vernietigd wer den. Ten Noordwesten van Ne wel duren de zware afweerge- vechten voort. Bij hun vruch- telooze aanvallen leden de bol sjewisten z.vare verliezen. Terwijl Zuidoostelijk var. Pskof vijandelijke aanvallen mislukten, zijn aan de Narwa nog hevige gevechten gaande met de aanvallende bolsjewis ten. Op het landingshoofd var. Nettuno ondernamen onzt troepen met goed gevolg ta< rijke stoottroepacties. Forma ties gevechtsvliegers en vlie gende artillerie plaatsten bi Anzio en Nettuno zware tref fers op 2 torpedojagers en i transportschip van 7000 ton. Bij een stoottroepactie aan de Adriatische kust werden 3 vij andelijke pantserwagens ver nield, terwijl een opslagplaats van munitie en benzine met de bezetting in de lucht vloog. Lichte Duitsche vlootstrijd- krachten beschoten met duide lijke uitwerking de haven Bastia op Corsica. In de middaguren van 2 Maart ondernamen formaties Amerikaansche bommenwer pers bij gesloten wolkendek en met krachtige bescherming door jagers, terreuraanvallen op plaatsen in West- en Zuid- west-Duitschland. In weerwil van den ernstigen hinder, die van het weer werd ondervon den, werden 19 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Donderdagnacht lieten eeni- ge vijandelijke stoorvlieglui- gen bommen vallen op het Rijrilandsch-Westfaalsche ge bied. AMERIKAANSCHE BOMMENWERPERS BOVEN N.-DUITSCHLAND. Formaties Amerikaansche bommenwerpers vlogen Vrij dagmiddag, door krachtige for maties jagers beschermd, bo ven het Noord-Duitsche kust gebied. Door ver boven zee uit te wijken en door te profitee- ren van de boven Noord- Duitschland hangende zware bewolking, probeerden de bom menwerpers, naar het D.N.B. verneemt, de Duitsche lucht verdediging te ontwijken. Zij verloren echter spoedig het overzicht, zoodat de bommen slechts vèr verspreid boven zee. op open terrein en op woongebieden terecht kwamen. Volgens de rapporten moet de grootsch opgezette operatie van de Amerikanen als totaal mislukt beschouwd worden. Ondanks het verscheidene dui zenden meters hooge gesloten wolkendek slaagden enkele Duitsche jagers en jachtkrui- sers erin om in contact te ko men met de vijandelijke for maties en een aanbal Ameri kaansche vliegtuigen, die on. middellijk in de wolken be scherming zochten, neer te schieten, of zoo zwaar te be schadigen, dat zij op den te rugtocht wel neergestort zul len zijn. In een Vrijdagavond te Lon den gepubliceerd commun:nué over den aanval van Aneri- kaansche bommenwerpers op het Duitsche rijksgebied, wordL medegedeeld, dat daarbn in totaal 16 vliegtuigen verloren gegaan zijn. Amerikaansche troepen op Admiraliteitseilanden Omtrent de van vijandelijke zijde gemelde belichten, dat Amerikaansche troepen op de Admiraliteitseilanden geland zouden zijn en daar reeds een vliegveld bezet zouden heb ben, heeft de woordvoerder van de Japansche regeering aan de buitenlandsehe journa listen verklaard, dat daarover noS geen officieele inlichtin gen beschikbaar zijn. Onge twijfeld zal van bevoegde Ja- Geallieerden staken wapen- leveranties aan Turkije. Reuter ontleent aan Turk- sche verklaringen, dat de ge allieerden de leverantie van oorlogsmateriaal aan Turkije zouden hebben gestaakt. Het Engelsche persbureau voegt hieraan toe, dat officieele Britsche instanties hierover nog geen standpunt hebben in genomen, doch dat het staken dezer leveranties aan Turkije een verrassing wekt. Reuter vervolgt dan woor delijk: „Het spreekt vanzelf, dat de geallieerden hun oor logsmateriaal alleen kunnen missen mits dit wordt ge bruikt voor het optreden te gen den vijand. Wanneer Tur kije niet het voornemen heeft de door de geallieerden gele verde wapens te gebruiken voor het doel, waartoe zij be stemd zijn, dan kunnen de ge allieerden dit materieel elders wel beter gebruiken". Instructies voor Sovjet-lancUngscoramando. De diplomatieke correspon dent van het D.N.B., dr. Sieg fried Horn, had gelegenheid een blik te werpen in protoco- laire aanteekeningen van Sov jet-officieren en soldaten, die bij een landingsactie in den nacht van 13 op 14 Februari bij Merekilla (Estland) gevan gen zijn genomen. In deze aanteekeningen schrijft ma joor Ssinkof, politiek officier bij den staf van de bolsjewis tische Oostzeevloot, o.a. het volgende „Ik, majoor Ssinkof. bevestig, dat in de vergadering van commandanten die majoor Masslof heeft geleid, de volgende Instructies zijn gegeven: ..Na de landing moet het landings- commando alles wat zich op zijn weg bevindt vernietigen. Daartoe behoort de burgerbevolking. Ook vrouwen en kinderen moeten als vijanden be schouwd worden. Er map niemand gevangen genomen worden". Het vo- renstande bevestig ie als waar door mijn handteekening. 15 Februari 1944. w.g. Ssinkof, majoor". Deze aantee keningen zijn door andere officieren en soldaten bevestigd. pansche militaire zijde t.z.t. hierover een verklaring wor den afgelegd. Aan een onlangs te Groningen ge houden examen ter verkrijging van het Practijk-diploma werd o.m. deel genomen door den blinden steno-typist, den heer Klaas Heeringa. Uit dezè prestatie van den heer Heeringa, die als kantoorbediende te Groningen werkzaam is. blijkt, dat blinden als volwaardige kracht een plaats in maatschappij kunnen innemen, Dat zij zich daartoe heel veel moeite er inspanning moeten getroosten, is alge meen bekend. Voor het uitwerken van stenogrammen en het typen onbekenden tekst b.v. moet een blinde een heel wat hoogere snelheid kunnen beriiken dan een ziende, die „blind1 tikt. CNF/Folkers/Pax r Harde strijd bij Narwa duurt voort. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De strijd in het gebied van Narwa heeft Donderdag den geheelen dag voortgeduurd. De Sovjets trachten hier dooi de sterke Duitsche verdedi gingslinies heen te breken, teneinde aan den Westelijken oever van de Narwa een brug genhoofd te vormen. Met klei ne vaartuigen pogen zij de ri vier over te steken. De Duit- schers hebben echter aan den Westelijken oever sterke ver dedigingslinies aangebracht, met honderden machinege- weerposten en talrijke stuk ken geschut. Er zijn hier nog geen berichten ontvangen, dat de bolsjewistische poging ge lukt is. Mochten de bolsjewie ken er tenslotte in slagen vasten voet te krijgen op den Westelijken Narwa-oever. dan zullen de Duitsche troepen zich waarschijnlijk, na vernie ling van alle voor de oorlog voering belangrijke installa ties, uit Nar.va terugtrekken. Berichten dat de spoorlijn Narwa-Reval verbroken zou zijn, worden hier niet beves tigd. In den sector van Pskof du ren de hevige artillerie- /en tankgevechten onverminderd voort. De bolsjewieken slaag den er Donderdag in. ten koste van bloedige verliezen, eenig terrein te winnen. Op een en kele plaats zouden zij de spoorlijn PskofPolosk ver broken hebben. Het bolsjewistische offensief tegen Witebsk duurt eveneens voort. Volgens te Berlijn ont vangen onbevestigde berich ten, zouden de Sovjets minder dan 15 km van Witebsk ver wijderd zijn. De Duitsche troe pen, gesteund door artillerie en tanks, doen hier krachtige tegenaanvallen en brengen den vijand zware verliezen toe. Van het -Zuid-Italiaansche front wordt gemeld, dat ster ke Duitsche troepen een aan val hebben gedaan op het bruggenhoofd van Anzio. On danks den hevigen tegenstand der Amerikanen slaagden zij er In, meer dan een kilometer op te ï-ukken. De Amerikanen boden hevigen tegenstand, waarbij zij gebruik maakten van sterke formaties bommen werpers. De Duitschers moes ten weliswaar iets van het ge wonnen terrein prijsgeven, doch hadden aan het einde van den dag niettemin eenige ter reinwinst. te boeken, OP ZOEK NAAR HET VOEDZAAM ST E VOEDSEL. (Van onzen Haagschen correspondent). Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad heeft, nie mand zal liet willen ontken nen, van zijn oprichting in 1941 af den wind in de zeilen. De oermensch kan nauwelijks meer belangstelling aan den dag hebben gelegd voor zijn voedsel, dan de thans levende generatie en het is stellig niet te boud te beweren, dat deze interesse ook in voorspoediger tijden levendig zal blijven. Na een tijdperk van klakkeloos aanvaarden van hetgeen de handel het publiek wenschte op te disschen is thans een pe riode gevolgd, waarin bewust gezocht wordt naar het voed zaamste voedsel. De voorlichting op dit ge bied, in ons land in 1934 ter hand genomen en in het twee de oorlogsjaar gecoördineerd in het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad, staat op een hoog wetenschappelijk peil. De Nederlander laat zich ook in tijden van schaarschte geen knollen voor citroenen verkoopen en de instanties, welke zich met deze uiterst dankbare taak belast hebben, zijn zich daarvan terdege be wust. Men beseft, dat het niet het minste nut zou hebben, de Nederlandsche bevolking te suggereeren, dat zij op het oogenblik niets te kort komt. Integendeel - juist door in breede lagen het begrip te doen doordringen, dat het thans meer dan ooit zaak is, de uiterste aandacht te beste den aan het lichamelijk wel zijn, wil men bereiken, dat uit de beschikbare voedingsmid delen het grootst mogelijke rendement wordt gehaald. Wij waren dezer dagen de gast van het Voorlichtings bureau, ter gelegenheid van de ingebruikneming van een proefkeuken in het gebouw aan de Dr. Kuiperstraat 8. Het mag verbazing wekken, dat zulk een inrichting tot dusver heeft ontbroken. Hier toch worden, onder leiding van den directeur, dr. C. den Har- tog, alle adviezen en recepten samengesteld, en ook ge probeerd! die door middel van pers. radio en film aan de bevolking worden verstrekt. Men weet er van te voren, welke voedingsmiddelen in be paalde perioden en streken van ons land beschikbaar zullen komen, men krijgt er langs al lerlei wegen kennis van den smaak en de verlangens van het publiek en men streeft er naar, tot een smakelijke en afwisselende synthese van de ze beiden te komen. Men moet dus tweeërlei voorlichting onderscheiden die, welke de Voedingsraad als adviseerend lichaam aan de regeering geeft, en die, welke van het Voorlichtingsbureau van dezen raad uitgaat en zich rechtstreeks tot de bevolking richt. Laatstgenoemd bureau wordt terzijde gestaan door een commissie van advies, waarin vertegenwoordigd zijn de hoofdinspectie van de Volksgezondheid, land- en tuinbouw, visscherij, huishou delijke voorlichtingsorganen e.d. Aangezien «Jen ieder hier mee op zijn tijd wel te maken heeft of te maken behoort te hebben! zullen wij de wijze, waarop het bureau zijn taak vervuld, in een afzonder lijk artikel belichten. Van de andere Italiaansche fronten vallen geen bijzondere geevchtshandelingen te ver melden. Aan beide zijden be lemmert slecht vliegweer hier de operaties. DE RAMP TE NIJMEGEN. Aantal dooden op 700 geschat. Nog eiken dag sterven in de ziekenhuizen slachtoffers van de ramp in Nijmegen. Dag in dag uit rijden de lijkwagens naar de kerkhoven. Omtrent het juiste aantal der slachtoffers is dan ook nog geen cijfer te geven, doch het wordt tot heden geschat op 700. Donderdag werd in de St. Jozefkerk een Engelen mis op gedragen voor 24 slachtoffer tjes bij de zusters van het ge zelschap J.M.J., terwijl in de Luthersche kerk een herden king is gehouden voor de ge storven leden van de Luther sche gemeente. Maandagavond wordt in de St. Jozefkerk een rouwdienst gehouden voor de bloedver wanten van de slachtoffers van alle gezindten. Petroleum voor kookdoeleinden Van 5 Maart t/m 1 April a.s. geeft elk der met 19 en 20 genummerde bonnen van de bonkaart „U 403" voor kook- doeleinden recht op het koopeu van één liter petroleum. Landbouwzaai peul vruchten voor volkstuinders e.d. In de week van 5 t.m. 11 Maart kunnen zij, die hun peulvruchtenbon (nen) „alge meen 055" hebben bewaard om hierop zaaipeulvruchten te betrekken, deze bon (nen) b(j hun zaadhandelaar inleveren, desgewenscht tegen ontvangst bewijs. Afleveringen mogen nog niet plaats hebben. Beperking automatisch interlocaal telefoonverkeer. In de eerste helft van Maart moet geleidelik het automa tisch interlocaal telefoonver keer tussehen de districten Alkmaar, Haarlem,- Arnhem, Nijmegen, Venlo, Maastricht en de telefoondistricten, waar mede deze zijn gekoppeld en wel in beide lichtingen buiten werking worden ge steld. Uitzondering hierop vormt alleen het automatisch interlocaal telefoonverkeer tussehen de districten Haar lemAmsterdam en Arnhem Nijmegen in beide richtingen en 's-GravenhageHaarlem, echter alleen van de richting 's-Gravenhage uit. W. van Groningen politie- president te Utrecht. Het rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied heeft den SS- Obersturmführer der Waffen- SS Willem van Groningen, thans werkzaam bij de rijks politie in Amsterdam, tot po- utiepresident in Utrecht be noemd. KEURINGEN voor de Waffen-SS, SS-Wachtba. taljon in Amersfoort, Landstorm N«. derland, Krlegsmarlne en de Germaan- sche SS in Nederland. Alle inlichtln- gen, brochure, reisbiljetten voor de heen. en terugreis verkrijgbaar bij da Nebenstellen der Waffen-SS. Ameter* dam. Dam 4, Alkmaar, Langestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Gronin gen. Heerstraat 46, Enschede, Henge- losche straat 30 en het SS-Ersatz* kommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Maart 914.00 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Wcsterlaan 2. 10 Maart 9—12.00 uur. Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15—18.00 uur Venlo. Deuteches Haus. Rgmonrtstraat 16 11 Maart 9—12.00 uur. Arnhem, café Royal. 1518.00 uur, Zwolle, hotel GUlen- beek. 12 Maart 912,00 uur, Groningen, Heerstraat 46. 15—IS. 00 uur Leeuwarden, huize Schaal. Breedstraat. 13 Maart 9—14.00 uur, Amsterdam- Dam 4. 14 Maart 914.00 uur. Utrecht. N.V.* huis. Oudegracht 245. 15 Maart 9—14.00 uur. Amersfoort, Pol. DurchgangMlager, Leusrtcrweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1