PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ftrssSSS-a: fcSrSrj&A <Êmm <mȧm kmtSBiSSr kï-efö&nt ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per weck of ƒ2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12» ct., minimum per adver tentie 2.00. Bjj abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 6 regels) 63 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 60 ct. „Brieve- of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. MAANDAG 28 FEBRUARI 1944 DIT NUMMER BESTAAT 187ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 49 De Bureaux van ons Dlad zijn gevestigd te: Vlisamgen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 MJnen), Redactie nx kantoortijd tel. 678; Middelburg: Londenscbe Kaal 29, Redactie tel. 352L Admlniatr. teL 3641; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 46, tel. 234; Oostburg: Redactie en^Admiuisiratie Breedeatraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 21. In het landingshoofd van Nettuno zyn verscheidene vij andelijke aanvallen in ons ge concentreerd afweervuur in eengestort. Vèrdragend schut bestookte de havens van Anzio en Nettuno, alsme de andere vijandelijke lan dingsplaatsen. In den tijd van 24 Januari tot 24 Februari werden bij de gevechten in het landingshoofd van Nettuno 5721 gevangenen gemaakt, 212 tanks vernietigd en 21 andere onklaar geschoten. 5j tanks werden buitgemaakt, meer dan 40 stukken geschut vernietigd of buit gemaakt. Aan het Zuidelijke Italiaan- sehe front verliep de dag zon der bijzondere gebeurtenissen. Beschermingsvaartuigen van een Duitsch convooi hebben Zaterdagnacht in de wateren van Le Havre, herhaalde aan- venJ DUITSCHE SUCCESSEN BIJ NETTUNO ede-I varv ricc oppwucvci eesjsche weermacht maakte Zon- iy,dag bekend: uur Tusschen den Dnjepr roe.',Kriwoi Rog, ten Zuiden van de Berezina, ten Noorden van i Rogatsjef en ten Zuidoosten van Witebsk hebben onze troe pen aanvallen van de Sovjets in ten deele harde gevechten cha-.'8fgeslagen. Plaatselijke pene- te traties werden gezuiverd of r de afgegrendeld. In het achter- ge- waartsche gebied van den tedi-centralen frontsector hebben iling beveiligingstroepen tezamen zijn met het Fransche vrijwïlli- wij- gerslegioen vrij sterke bolsje- llen. wistische benden in de pan - gehakt, hun zware bloedige Die, verliezen toegebracht en groo- a m„ten buit gemaakt. 43 bende- s kampen met meer dan 1000 kazematten en inrichtingen voor de ravitailleering werden verwoest, i en in den Noor delijken sector f~ van het front hebben onze troepen zich in vol sectoren "verder volgens LI de plannen ge- distancieerd. Hevige vy- andelyke aan- an vanen ten Oos- ,7.Vn van het Pleskau-meer :UOl"en aan 't front jvan Narwa i werden in ver- gejbitterde ge- ,726. vechten ver- «deld. rone Zaterdagnacht jven hebben terreur- ^ele.vliegers der sch« Sovjets op- varfnleww de Finsche hoofdstad 3 jriaanj*evallen. Er ontstonden 'ebi\vérliezen onder de bevolking bladen schade in de woongebieden. entJFinsche luchtdoel-artillerie en jjei-Duitsche nachtjagers hebben 13 vijandelijke vliegtuigen ver- jnietigd. elf. vallen van Britsche torpedo- motorbooten afgeslagen en 2 daarvan in brand geschoten. Een der booten werd in zin kenden toestand achtergela ten. Het convooi bereikte on-, beschadigd zijn haven van be stemming. 106 BRITSCH-AMERIKA AN - SCHE VLIEGTUIGEN RGJ VERNIETIGD. IL Vrijdag overdag vielen Ame- tikaansche bommenwerpers in "het bijzonder Augsburg, Re gensburg en Fiirth in Zuid- ;rrj. Duitschland aan, terwijl Brit- fsche bommenwerpers Vrijdag nacht opnieuw een terreuraan- sch-, val op Augsburg uitvoerden, sch-, Vooral woonwijken werden iZ' hierbij zwaar beschadigd. De bevolking leed verliezen. Vijan delijke stoorvliegtuigen lieten aast dien nacht bommen vallen op r te N. en W.-Duitschland. 106 Britsch- Amerika ansche vlieg tuigen, w.o. 102 viermotorige bommenwerpers, werden hier- bij vernietigd, rder' De strijd om Rabaul. Sedert 21 Februari hebben ,ez' 1 de Japansche strijdkrachten 28 van de 566 vijandelijke vliegtui- gen, die Rabaul aanvielen, 11 wlvernietigd. De aanvallen waren •enU vruchteloos. De vliegtuigen i. werden verdreven zonder den j. r.(. Japanschen stellingen eenige en schade te hebben toegebracht. Heldhaftig optreden van de divisie "de*. Wiking. Dan gaat het hart van ons Neder- }beiV landers sneller kloppen, nu wij ver af- nomen hebben, dat de divisie Wlklng, >vac» die voor een niet onbelangrijk deel 'UR*. uit Nederlanders bestaat, In de grootei .aur. operatie van Tsjerkassy zoo'n be-' go- langrljk aandeel heeft gehad. Van de t 34. dr'e door den Führer onderscheiden officieren zijn er twee, die tot de di visie Wiking behooren, iia Meldt u en strijdt mee in de rijen lande, Oen Haag. Korte Vijverberg ovef 9 of aan de Nebenstellen: Amster- zeef dam. Dam 4, Alkmaar, Langeetraat hen 56, Groningen, Heerestraat 46, En- laten schede, Hengeloschestraat 30 sn Heer- schl. len, Saroleastraat 25, Zuiveringsactie in Frankrijk. Leden van de mobiele wacht in het gebied van Montpellier hebben ten Zuiden van La Lo zere een snelle zuiveringsactie uitgevoerd. In dit gebied oe fenden talryke bandieten se dert eenigen tijd terreur uit in de bergen. Een belangrijk kamp, dat opgeslagen was in een verlaten dorp, werd ont dekt en uitgeroeid. Een ont zaggelijke buit aan wapens, ontplofbare stoffen, kleeding, materiaal en levensmiddelen werd in beslag genomen. Uit het onderzoek is gebleken, dat dit kamp voornamelijk bestond uit deserteurs en anarchisten van de meest verschillende na tionaliteiten. Duitsclie «luik boot successen. Duitsche duikbooten hebben op de Middellandsche Zee, den Atlantischen- en Indischen Oceaan 7 schepen met een in houd van ruim 35.000 ton tot zinken gebracht, alsmede 11 zeilvrachtscliepen en 2 kon vooitorpedojagers. Lijfarts van den Fiihrer onderscheiden. De Führer heeft den 24sten Februari den arts en onder zoeker professor dr. Theo Mo- rell te Berlijn het ridderkruis j van het ijzeren kruis voor oor- logsverdienste verleend en hem deze hooge onderschei ding persoonlijk overhandigd. Professor dr. Morell is se dert 1936 lijfarts van den Füh rer en heeft zich bijzondere verdiensten verworven door zijn jarenlangen arbeid als voorvechter op het gebied van het vitamine- en hormonen-j onderzoek. i 600 SOVJET-VLIEGTUIGEN BOVEN HELSINKI. Te Helsinki werd officieel] medegedeeld, dat Zaterdag nacht meer dan 600 Sovjet- Russische vliegtuigen weder om een hevigen luchtaanval op Helsinki hebben ondernomen. De brisant- en brandbommen, [die boven verschillende deelen der stad werden uitgeworpen, veroorzaakten aanzienlijke] schade aan gebouwen en ver wekten talrijke branden. De burgerbevolking leed eenige verliezen. De aanval begon des avonds om 7 uur en duurde tot kort voor 7 uur in den och tend. 12 vijandelijke machines werden neergeschoten. Een be trekkelijk gering aantal bom men werd uitgeworpen op ver schillende Zuid-Finsche plaat sen en in Oulu en omgeving. Bij Suusaari schoten Finsche jagers in een luchtgevecht een vijandelijken bommenwerper omlaag. Een eigen jager ging verloren. Het Eiigelsche „tank- landingssclilp". Volgens Volk en Staat heeft de Ixmdensche correspondent van Svenska Dagbladet bijzon derheden bekend gemaakt om trent een nieuw Engelseh scheepstype, het zgn. „tank- landingsschip". Dit scheepstype werd sinds 1940 verder ontwikkeld. Het betreft een 4 k 5000 ton me tend schip, met twee lange, over het geheele vaartuig loo- pende dekken. Deze schepen kunnen niet alleen aanzienlij ke hoeveelheden tanks, doch ook voorraden en manschap pen aan boord nemen. De voor steven kan worden neergela ten als een brug, waarover de zich op het benedendek bevin dende tanks aan land rollen. De op het bovendek staande pantserwagens worden door middel van een kraan naar be neden gebracht. (C.D.) De vroegere Fransche minister van binnenlandsche zaken, Pierre Pucheu, is door de Gaullistische auto riteiten beschuldigd van hoogverraad. Het blad „South African" meldt, dat steeds meer Italiaansche kunst schatten den laatsten tijd, volgens verklaringen van vooraanstaande Jo- hannesburgsche kunsthandelaars, de Unie van Zuld-Afrika worden binnen gesmokkeld. OOSTLAND ROEPT: De Germanen z(jn een boerenvolk en hierin school immer hun kracht. DooF gebrek aan ruimte moesten velen dén' grond ontrouw worden. In het Oos ten is thans echter weer ruimte In overvloed. Ruimte voor Germaansche boeren. Jongens en meisjes van 14—16 jjaar kunnen zich thans weer aanmel den om opgeleid te worden tot boerj en boerin. Aarzelt niet langer, wordt Weerboer In het Oosten, door Je aan te melden bij den Germaanachen Landdienst, Koningslaan 6 Utrecht. DE TWEEDE DISTRIBUTIE STAMKAARTEN. Voor werknemers by groote bedryven. Van bevoegde zyde wordt meegedeeld, dat niet kan wor den toegestaan, dat personen, werkzaam bij groote bedrgven of bg bedryven, die voor Duit sche instanties werken, verlof wordt gegeven de tweede dis tributiestamkaarten door ge machtigden te doen afhalen. Volgens de bestaande regeling is een ieder verplicht de stam kaarten persoonlijk af te ha len. By wijze van uitzondering zal het mogelijk zijn, dat de personen, die in dieiist zijn van Dedrijven, werkzaam voor de, Rüstungsinspektion of de Duit-1 sche weermacht, niet gebon den zijn aan den datum van oproeping. Voor zoover deze personen in een andere ge meente werkzaam zijn, dan waar zij wonen, kunnen de distributiediensten hun in dringende gevallen toestem ming geven de tweede distri butiestamkaart bij hun eerst volgende verlof af te halen. In be bovengenoemde gevallen die nen de bedrijfsleiders van de bedoelde ondernemingen schriftelijk aan de be treffende distributiediensten machti ging daartoe te vragen. Op aanvra gen van ondernemingen, die niet voor de Rustungsinspektio, of de Duitsche weermacht werkzaam zijn, zal In ieder geval afwijzend worden beschikt, xoodat het geen zin heeft dergelijke aanvragen in te dienen. Werkgevers zijn. ingevolge het be paalde in artikel 1633c van het Bur gerlijk Wetboek, gehouden het loon van de werknemers gedurende dei tijd, dat deze voldoen aan hun ver plichting tot afhalen van de distri- butlestamkaarten, door te betalen. by vernietigd. Raadplegen van doop., trouw en begraaf boeken e.d. Blijkens een mededeeling van den secretaris-generaal van het departement van opvoe ding, wetenschap en kuituur- bescherming zal het raadple gen van de doop-, trouw- eo begraafboeken en andere z.g. retro-acta van den burgerlijken stand uit de provinciën Zuid- Holland, Noord-Holland (be halve Amsterdam) en Zee land tijdelijk niet mogelijk zyn. Evenmin zullen daaruit tot nader order inlichtingen kunnen worden verstrekt of ]afschriften en uittreksels kun nen worden afgegeven. BOM ONTPLOFTE IN NABIJHEID VAN KONINGIN. Eenige leden van het gevolg omgekomen. Naar te Berlyn bekend werd, s bij een der jongste groote Duitsche aanvallen op Londen Koningin Wilhelmina bijna om het leven gekomen, zoo meldt het Handelsbl. Blijkens Brit sche berichten bevond de Ko ningin zich ten tijde van den bomaanval wan Woensdag 23 Februari jl., op het oogenblik dat de Duitsche vliegtuigen ooven de Britsche hoofdstad verschenen, in Londen. Zy had zich niet. of nog niet, in een schuilkelder begeven, toen een Duitsche bom in haar onmid dellijke omgeving viel. Eenige leden van het gevolg werden getroffen en kwamen om het leven. De Koningin bleef be houden. Twee dooden by ontploffing van zeemyn. Door het stormachtige weer waren onlangs eenige mijnen aangespoeld by den zeedyk te Fcrwerd (Friesche Wad). De zer dagen hebben twee perso nen pogingen in het werk ge steld om een van deze mijnen, gelegen nabij de woning van wed. Westra, te demonteeren, waarbij deze mijn tot ontplof fing kwam. De 23-jarige Sierk R. werd op slag gedood en de 33-jarige Tjeerd R. overleed spoedig daarna. Beiden waren; uit Britsum afkomstig. merking komt vnf! 111 aan~ 'STjP? °f S bonnen brood min5 soenen" ofbTads'c«eree^ butiekantcKir SttajS'** diStri" Ji& ïwr 7 verantwoorde- hli d£ toeslag"™?: ISenraale lïïs^Cdt °ri^vX>rte: SagkaartI?rS.tr<ikki0S hunnen béhoev» £et to soenbonnen kunnen eerZ J~ den JébïSkl ffl' H- tvor- ko?en%^ar ^P'a?tade|s |S slagkaaiTpn I Van toe' nen voor -de 5Hp ran.^soenbon- April-13 Mei Mn Senode, 26 Maart—i awl? .7 va," de week van 915 A Dri-.en„m dm "vü di7ribdtiedienst ^t.dusïfel amatienen"f0m"J'ieren boeten" Uitreiking kookkaarten petroleum. .a~d,D°.nderda0 werd in Portugal di laagste temperatuur sedert Jaren ot regitteerd. Zoowel i„ Zuid.%^JT, gemaakt h<!t N^rden word« melding gemaakt van 11 graden vorst. Os bergen van Sintra bjj Lissabon warsn Vrijdag geheel met sneeuw bedskt hetgeen de bevolking nog nooit had meegemaakt. 4 nao

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1