PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT lan-j op •ing ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal. Franco por post ƒ2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. flkjé ADVERTENTIEPRIJS: Per m.rn. 121 ct.. minimum per adver tentie j 2.06. Bo abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 rogels) 58 cent, dicnstaanvragen en dienstaanbie- ct- dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. WOENSDAG 16 FEBRUARI 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT i BLADZIJDEN 187ste JAARGANG NUMMER 39 De Bureaux van ons blad zUn gevestigd te: Vlisslngen: Redactie en Administratie Walstr. 68-00. tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel. 678; Middelburg: Londensche Kaal 29. Redactie tel. 3521, Administr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administrutie Turrkude 15, tel. 2803, na kantoortijd tel. 2475: Souburg: Kanaalstraat 45, tel, 234; Oostburg: Redactie en Administratie Brcedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 2L Sovjet-landingspogingen bij Narwa afgeslagen. Succes van Duitsche tootortorpedobooten. 5 'JF* opperbevel van de Duit- i»-^oL-w?ermacht deelde Dins-1 oagmiddag mede: het °ost€l'Jk front sloe gen onze dappere troepen ook nrJRS*™* in het gebied ten Zuid- t.i,.l^?steu van Kriwoirog, ten! „.Westen van Tsjerkassy. ten1 van Sjasjkof, bij Wi- lel en h»V tifschen Emenmeer hèf »L^!pusn,eer' "Isniede in' jilni. n ,.va:l N«™a sterke aanvallen der bolsjewisten in fcïïf® SCVlfhten af' E'l?en aa"- vanrallen leidden in verscheidene 1 tot de vernietiging van ^tsïSekpee„.VSa,'de"j|te Van Narwa werd een vganctelgke landtngsopera- age ?ware verliezen voor1 afgeslagen. 2 kanon-! £<*rbooten. verscheidene kot- landingsvaartuigen arn \verden daarbij tot zinken ge- jum tracht. 6 ifri2lil?t hooge Noorden zetten cdig;^at',eS snc,,e Duitsche ge t/n ifiie^ulgen haar aanval- Le" °P het transportverkeer op l|,,-en hfoer!Hn^nS^3p00rwe^ voort l<:'zwaar g 3 treinen den1" h™ afweergevechten aan oen benedenloop van den ivT-. ?n^ep£ J^eeft zich de Pom- DE mersch-Mecklenburgsche 258e K' infanteriedivisie met de hier-1 gv»VOegde troepen onder Bievpr ganeraal-majoor Bieyer schaterend gehouden. .KK.f^r«nVÏÏ„8he't0tOoV- ,u tV-hp^ ?ront 206 vijandelijke veriI'etiSd. 27 eigen uur toestellen gingen verloren, ig ill In Italiè kwamen ook Maan dag ui het landingshoofd van met uitzondering van u ederzrjdsche activiteit van Selnl,"gs- cn stoottroepen, _l» losd.tielangroke gevechtshan- IH.doUigen voor. Batterijen vèr- diagend geschut namen sche- het "uitaehemiauterist in den ^mA.S-PBSfponde"t van het v'"> van" SerdiïaeeniK£ mElnnden oortopïtH derdei? Russischen oo! iogswmter achter ons lig- i»kiïlirnien .vaststellen, dit «CL» n de strategie der V. ïlnt">IT"les aa" bcicie zij- !nll? het front kleine ver- jt- ip apdenngen hebben ondergaan «Dj keenisVT'el Van S00* n?."J ,50" geweest voor de Duitsche oorlogvoering in hetl algemeen en voor de conv.it van Jdtiova" bet Duitsche S°m i he' Oosten in het bijzonder n' k' oo is het bijv. merkwaardig th J'cn. hl? het Duitsche feral B,"i- Kf technisch en strategisch T"- 0P, een geheel andere leest ge a? schoeid is dan in de voorealm v,i™. de Winters. Dit is een direct gevolg van de ervaringen wef '"het oV," "ü1 ,en 'u in ^eel hiervan woi'dtduidSjk .1 'i. SgSem4 lsWSVmetgfWOr- 0" besneeuwde temln geven fci srs: rJ-fd wr.- pen in de haven van Nettuno met waargnomen uitwerking onder vuur en dwongen 2 tor pedojagers van koera te veran deren. Op een vliegveld bij Net tuno ontstonden, door het vuur van onze artillerie branden in munitie- en benzineopslag plaatsen, de luchtmacht viel met formaties slagvliegtuigen de haven van Anzio aan, wierp verscheidene opslagplaatsen in brand en stelde bij Aprilia vij andelijke batterijen buiten ge vecht. Bij Cassino viel de vijand tengevolge van zijn zware ver liezen der vorige dagen giste ren niet meer aan. Op 15 Fe bruari, des ochtends, vielen vij andelijke formaties gevechts vliegtuigen de historische ab- dg Cassino aan, hoewel er zich in het Klooster zelf en in de onmiddellijke omgeving geen Duitsche soldaat bevindt. In de gebouwen van het wereldbe roemde klooster oirtstond zwa re schade. Boven het Italiaan- ische gebied werden gisteren 17 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Duitsche motortorpedobooten hebben in den afgeloopen nacht, ondanks aanvallen van vijandelijke torpedojagers, on der de Engelsche kust een operatie voigens het plan en zonder verliezen uitgevoerd. Tezelfdertijd dwongen Duit sche patrouillestrgdkrachten voor de Nederlandsche haven LJmuiden Britsche motortor pedobooten tot den strijd, brachten in een hevig gevecht 3 van deze vaartuigen Lot zin ken en dwongen de overige den steven te wenden. De te- rugkeerende motortorpedoboo ten vielen deze geteisterde vij andelijke formatie aan, ver nietigden nog 2 booten en be schadigden verscheidene an dere. De vijand leed hierbij zware, bloedige verliezen. On ze booten keerden met gerin ge schade voltallig op hun steunpunten terug. Oudere lichtingen in Diiitsch- land opgeroepen. Uit een oproep in de Duit sche pers blijkt, dat alle dienstplichtigen van de jaar gangen 1884 tot 1893, die zich tot dusver nog niet behoefden aan te melden, zich thans voor den militairen dienst moeten laten inschrijven, meldt de Berl. corr. van de N.R.C. verschil tusschen «kiloopen en vechten op ski's. Dit moet geleerd worden en dus werden speciale scholen voor dit doel Ingericht. Zeer goede erva ringen heeft men opgedaan met kleine ski-groepen, die bliksemsnel door het terrein suizen, transporten overvallen, diep In het achterland van den vijand doordringen, daar bruggen in de lucht laten vliegen, concentraties onver wacht onder snelvuur nemen, blvaks vernietigen en vele andere dergelijke kleine operaties uitvosren. Hun pens en munitles nemen deze mannen mee op kleine sleden, meestentljdi de practischo Finsche akja, een sleetje! in den vorm van een kajak, dat uiterst licht Is en ook door de dikste sneeuw door tfen man met gemak getrokken kan worden. Een belangrijke rol bij deze onder nemingen speelt ook het uit honderden ervaringen en proefnemingen ontwik kelde winterunlform. Deze uniform is| aan het klimaat aangepast en beschut den soldaat teoen alle weersinvloeden. Ook is rekening gehouden met de dwingende noodzakelijkheid der vol maakte camouflage in den winter- oorlog. Helm en uniform zijn dus wit. Van Duitsche zijde stelt men vast, dat de Duitsche Infanterist In den interoorlog dikwijls het leeuwenaan deel van de lasten te dragen heeft. Als vijanden heeft de soldaat den bolsjewiek ea de natuurelementen tegenover zich. Als bondgenoot slechts] wapens, een kleine bunker en kleine kachel. Zoo moet hij dik- wljls met dertig of veertig man we kenlang stand houden tegen honderden duizenden aanvallers. TerreuraanvaJ op Rome. Dinsdagochtend hebben An- glo-Amerikaansche vliegers 'n nieuwen terreuraanval op de] open stad' Rome ondernomen. Des ochtends tusschen 10 en 11 uur heeft een groot aantal vijandelijke viermotorige bom menwerpers met krachtige be scherming van jag«rs, in ver scheidene golven de stad aan gevallen. Brisantbommen van] alle kalibers benevens talrijke brandbommen werden zoowel op het centrum als ook op de voorsteden der stad geworpen. Heele huizenblokken stortten in en bedolven honderden be woners. Verscheidene met het Roode Kruis gekenteekende zieken huizen werden met bommen be stookt. Voorts deelt de Romeinsche jomroep mede, dat na de eerste aanvalsgolf, toen het gevaar] geweken scheen te zijn, een aantal auto's uit Vaticaanstad naar Rome reed om een in het getroffen gebied liggend pau selijk hospitium op te zoeken, waar honderden geëvacueerde vrouwen en kinderen onderge bracht waren. De Vaticaansche auto's hadden-hun doel nog niet bereikt, toen de tweede golf Anglo-Amerikaansche terreur- bommenwerpers naderde. Juist j konden de Vaticaansche per soonlijkheden nog een schuil- gelegenheid opzoeken, toen reeds een nieuwe hagel van bommen neerviel. Een bom v/erd op ht pauselijk hospitium geworpen, dat gedeeltelijk in stortte. Eén der auto's werd] door de Anglo-Amerikaansche vliegers onder machinegeweer-! vuur genomen en ernstig be-1 schadigd. Bomaanval op den Monte Cassino. yolgens een bericht van het front van het 5de Amerikaan- sche leger van Dinsdag, aldus Reuter, hebben vliegende ves tingen de eene reeks brisant bommen na de andere Dinsdag ochtend op den top van den Monte Cassino geworpen. Groo- te rookkolommen stegen boven het klooster op. De aarde beef de toen de geweldige bommen, waarvan er enkele op de abdij vielen, ontploften. Des middags hebben Mitchell- en Marauder-bommenwerpers den aanval op de abdij van den Monte Cassino voortgezet. De correspondent van de Na tional Broadcasting Corpora tion New-York, Max Hill, die van Algiers uit sprak, heeft verklaard, dat de geallieerde artillerie na den aanval van geallieerde vliegtuigen op het klooster van Monte Cassino ook harerzns net vuur heeft geopend. De correspondent voegt eraan toe dat 100 Ame- rikaansche vliegtuigen het klooster hadden aangevallen alvorens het artillerivuur be gon. De scheepsbeweging te Gibraltar. Een door vier torpedojagers begeleid convooi, bestaande uit tien vrachtschepen, heeft Dins dagochtend de haven van Gi braltar verlaten in de richting van de Middellandsche Zee. Dienzelfden ochtend liep het Britsche hospitaalschip „Nr. 33" Gibraltar binnen, waarna onmiddellijk met de ontsche ping van gewonden begonnen werd. In de haven en in de baai van de Britsche vesting lagen Dinsdagochtend een slagschip en 4 torpedojagers en Brit sche nationaliteit, vier Ameri- kaansche torpedojagers en een kruiser en twee torpedojagers der Fransche dissidenten. Ver der bevinden zich in de haven van Gibraltar ongeveer 63 koopvaardijvaartuigen, waar van er verscheidene ten deele vrij ernstig beschadigd, zijn. DE TEKORTEN BIJ DE AFLEVERING VAN RAAPOLIE. Het door de Prijsbeheer- sching ingestelde onderzoek naar de vermeende tekorten bg de aflevering van de extra raapolie met Kerstmis heeft tot de conclusie geleid, dat den fabrikanten niet kan worden verweten tekort te zijn ge schoten. Hiermede is niet gezegd, dat een ieder de hem toegezegde hoeveelheid olie tot op de laat ste gram nauwkeurig heeft ontvangen. Er zijn ongetwij feld menschen geweest, die iets te v/einig hebben ontvangen Hiertegenover staan evenwel anderen, die wat te veel kre gen. De verschillende onderzoeken hebben uitgewezen, dat de technische omstandigheden, die! de tekorten en de overschotten hebben veroorzaakt, overal ge lijktijdig optraden. De resulta ten van de controle bij de| grootste fabriek. stemmen overeen met die van de con- tróles bij de overige fabrieken. Over de wijze waarop bg de| grootste fabriek gecontroleerd! werd, volgen hier eenige bij-1 zonderheden. De vulling der flesschen geschiedt automa tisch en wel naar inhoud. In de flesch wordt een dubbel buisje gebracht. Eén buisje Lzuigt uit de flesch de lucht èn de andere buis vult de flesch met olie. Zoodra het niveau van de raapolie gestegen is tot aan de monding van het vacuumbuisje. sluit de olie toevoer automatisch af. De hoogte van de olie in de flesch is dus alleen afhankelijk van de onveranderlijke lengte van [de beide buisjes. Dit systeem van vullen is het eenig moge lijke en de fabrieken hebben dit ook vóór den oorlog toe gepast. Indien er flesschen bestonden, die alle een absoluut gelijken inhoud hadden, dan kon ge garandeerd worden dat elke flesch een gelijk gewicht aan olie bevatte. Elke flesch is echter verschillend van inhoud. Dit wordt veroorzaakt door glas dikte en afwijkenden vorm. Bovendien zijn twee verschillende soorten fles schen gebruikt: zgn. „witte" en „half-groene". Uit een aantal van ptm. 1500 witte en plm. 1500 half-groene fles schen namen de ambtenaren voet van elke soort 50 volkomen gereinigde en gedroogde flesschen. De flesschen werden elk afzonderlijk nauwkeurig gewogen. Vervolgens zijn ze onder toezicht door 't automatische vulapparaat gevuld met raapolie. Daarna zijn de gevulde flesschen stuk voor «tuk gewogen. Het laagste oliegewicht In de witte flesschen be droeg 698 gram. het hoogste 734 en het gemiddelde 718 gram. BIJ de| half-groene flesschen was het laagste* gewicht 709 gram, het hoogste 737! en het gemiddelde 722. Na deze controle op de fabriek' werden bij een Haagschen grossier in levensmiddelen 48 door dezelfde fa briek geleverde flesschen raapolie in- beslag genomen en naar de fabriek overgebracht. Na aftrek van het gewicht der flesschen en kurken bleek het gemid delde gewicht van den netto-inhoud der flesschen aan raapolie 724.5 gram te bedragen. Het laagste gewicht was 712 gram, het hoogst 739. De ambtenaren zijn ook nog naar een glasfabriek gegaan, waar ruim 1.1 millioen flesschen voor de raap oliedistributie zijn vervaardigd. Hier werd geconstateerd, dat bij flesschen zooals gebruikt zijn bij de aflevering, 4 rantsoenen 720 gram raap olie, een Inhoudsverschil van 3 centi liter. d.w.z. plm. 30 gram olie, kan optreden. Het door de prijsbeheerschlng inge stelde onderzoek was reeds voorafge gaan door 3 andere controles, til. twee] door de fabriek zelf ondernomen en één uitgevoerd door den centralen controledienst. Uit dit alles blijkt wel, dat er geen sprake geweest is van! „zwendel" of ook maar van! onverantwoox-delijke noncha lance. UITREIKING VAN NIEUWE BONKAARTEN. De plaatselijke distributie diensten reiken van 20 Febr. t/m 18 Maart 1944 tegen over legging van de oude distribu tiestamkaart en het daarbij be- hoorende oude inlegvel bon kaarten voor voedingsmiddelen uit. Zn, die geboren zijn tus schen 20 Februari en 20 Maart 1923, 1930 of 1940, dienen hun inlegvel te ruilen vóór het in ontvangst nemen van hun be scheiden. Bij de uitreiking der kaarten wordt de linkerbovenhoek van het oude inlegvel verwijderd. Het resteerende gedeelte van het inlegvel moet tot nader order zorgvuldig door ^ïet pu bliek worden bewaard. Aanvulling besluit paramedische bedrijven. De secretaris-generaal van het departement van sociale zaken heeft het besluit betref fende de paramedische bedrij ven aangeVuld met een bepa ling. dat degenen, die bevoegd heid verkregen hebben op dit gebied werkzaam te zijn. hun bevoegdheid tijdelijk of blijvend kunnen verliezen, indien zij bij rechterlijk vonnis een veroor deeling hebben ondergaan we gens onzedelijk gedrag, wegens net onbevoegd uitoefenen der geneeskunst, wegens het zich^ uitgeven voor geneeskundige, of wegens het openbaar aan kondigen, dat men de genees kunst uitoefent. De strijd tegen de benden. Naar het D.N.B. verneemt, worden de communistische benden in het Westelijk deel van den Balkan sedert twee maanden steeds krachtiger be streden. Dezer dagen verloren zij in den sector van één enkel leger 244 man aan dooden en 129 aan gevangenen. Overloo- pers verklaren, dat het aantal gewonden aanzienlijk is. Een groot aantal handvuurwape nen, veel munitie, talryke stukken geschut, paarden en voertuigen werden buitge maakt. Wendell Willkie en gouverneur Brlcker hebben officieel bekend gemaakt, dat zij zich candidaat hebben laten stellen voor het pre sidentschap der V.S. ten behoeve van de republikelnsche partij. In Zuid Victoria (Australië) aar de schapenteelt overheerscht. zijn door een steppebrand verscheidene plaatsen geheel vernield. Minstens 70 huizen en verscheidene openbare ge bouwen werden verwoest en honderden runderen en schapen werden gedood. De Rijksminister voor bewapening en oorlogsproductie en chef der OT, Speer, Inspecteerde eenheden van alle weermachteonderdeelen en van de OT in het Hooge Noorden. Hij voerde besprekingen met den opper bevelhebber der legergroep Lapland, Genera loberst Dletl en den Rijks commissaris voor Noorwegen, Gau leiter Terboven. Rijksminister Speer In gesprek met Generaloberst Dletl op een vliegveld aan den Poolcirkel. Scberl/Koblerowskl/CNP/P ai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1