PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 29 JANUARI 1944 ADVERTENTIEPRIJS: Per m.ra. 12J ct., minimum per adver tentie j 2.05. Br abonnement speciale prUs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 58 cent. dicnstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven ot adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DIT NUMMER BESTAAT 187ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 24 De Bureaux van ons oiad zun gevestigd te; vnssingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60. teU 10 (2 lijnen j, Redactie na kantoortijd tel. 57S; Middelburg: Londenscne Kaai 2U, Redactie tel. 3521, Admimstr. tei. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, teL 2863, na Kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstr. 45. tei. 231; Oostburg: Redactie en Adr-inistratie Brecdestraat 45. tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35. tel. 21. Berlijn Donderdagavond opnieuw aangevallen. ZWARE AFWEERSTRIJD AAN OOSTFRONT. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Vrijdag bekend: De zware afweergevechten bij Kertsj en Perekop, waar de bolsjewisten Donderdag opnieuw tot den aanval over- gingen, alsmede ten Zuidwes ten van Tsjerkassy en ten Zuidoosten van Belaja Zerkof, t duren voort. De vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. Waar de bolsjewistèn geringe terreinwinst konden behalen, moesten zij deze met zware verliezen aan menschen materiaal betalen. Onze ten Zuidwesten van i Sjasjkof en ten Zuidwesten j van Pogrebitsjtsje aanvallende troepen veroverden in weerwil van den krachtigen vijandelij ken tegenstand verder terrein. Zij vernietigden hierby op nieuw vijandelijke strijdkrach- i ten en 115 pantserwagens. In het gevechtsgebied van NowogradWolynsk misluk- ten verscheidene vrij sterke aanvallen der bolsjewisten. Tusschen Pripjet en Berezi na werden ook Donderdag alle doorbraakpogingen der bolsje wisten in zware gevechten verijdeld. Ten Noordwesten van het Urnen meer en in het gebied ten Zuiden van Lenin grad duurt de af weerslag met toenemende hevigheid voort. In- deze gevechten hebben zich de Oost-Pruissische 61ste in- fanterie-divisie, onder bevel van luitenant-generaal Krap pe, en het Estlandsche vrijwil- ligersbataljon 658. onder bevel van majoor Rebane, bijzonder onderscheiden. Aan het Oostelijke front werden Donderdag in totaal 234 vijandelijke pantserwagens vernietigd. In den Westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front stortten verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand in het geconcen treerde eigen artillerievuur in een, terwijl door tegenaanval - en van onze troepen enkele penetratieplekken der laatste gevechtswagen konden worden opgeruimd. Talrijke gevange nen werden hierbij gemaakt. Aan de Adriatische kust ble ven herhaalde vijandelijke ver- kenr.icg.saanvallen zonder suc ces. In het landingshoofd ten Zuiden van Rome heerschte Donderdag levendige weder- zijdsche activiteit van verken- nings- en stoottroepen. In en kele sectoren mislukten door pantserwagens gesteunde vij andelijke aanvallen Concen traties alsmede nieuwe ont schepingen van den vijand werden doeltreffend door onze artillerie bestookt. De lucht macht zette de aanvallen op de vijandelijke landingsvloot overdag en 's nachts voort. Zij beschadigde 6 transport schepen met een inhoud van 34.000 brt. ten deele zwaar en bracht 1 landingsvaartuig van 1000 brt. tot zinken. Boven het Italiaansche en Zuid-Fransche gebied werden op 27 Januari 22 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 8 door de luchtdoelartillerie aan boord van marinevaartuigen, vernietigd. Britsche terreurvliegtuigen hebben van de voor hen gun stige weersomstandigheden Donderdagavond gebruik ge maakt voor een nieuwen ter reu raanval op de Duitsche hoofdstad. Bij een laaghan gend, gesloten wolkendek, vlo- fen talrijke vijandelijke vlieg- uigen boven liet gebied van Gróot-Berlijn en wierpen mij nen, brisant-, brand- en fos- forbrandbommen neer op ver schillende deelen der stad. Er ontstond schade, voornamelijk in de dicht bevolkte woonwij- ken en aan cultuurmonumen ten. De bevolking leed verlie zen. Ondanks de zeer moeilij ke vooi'waarden voor den af weer, werden volgens de tot- dusver ontvangen rapporten, 23 vijandelijke bommen werpers neergeschoten. Enkele sto. ringsvliegtuigen wierpen bom men neer in het West-Duit- sche grensgebied. Bij den strijd tegen het .vij andelijke ravitailleeringsver- keer hebben Duitsche duflcboo- ten in de afgeloopen dagen 7 schepen met een gezamenlij- ken inhoud van 51.500 brt. en 4 torpedojagers tot zinken ge bracht. Het meerendeel dezer schepen werd in hevige ge vechten uit een naar Moer- mansk varend, ongewoon krachtig beschermd convooi, dat vliegtuigen, pantserwa gens, alsmede talrijk ander oorlogsmateriaal voor de bol sjewisten aan boord had, weg geschoten. 34 Britsche vliegtuigen verloren gegaan. Naar de Engelsche nieuws dienst meldt, zijn bij aanvallen van de Engelsche luchtmacht Donderdagnacht, vooral op rijksgebied, 34 Britsche ma chines tot dusver als verloren gemeld. KRACHTIGER DUITSCHE TEGENSTAND IN ITALIË. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Van het Itali aansche front, waar hevige regens de operaties belemme ren, worden nog steeds geen gevechtshandelingen van be- teekenis gemeld. In het mon- dingsgebied van de Guariglia- no zijn de aanvallen der geal lieerden, waarin vooral Fransch-Marokkaansche troe pen een belangrijk aandeel hebben, in hevigheid vermin derd, waartegenover de, Duit sche tegenstand in kracht is toegenomen. In het gebied van Nettuno- Anzio breiden de geallieerden hun bruggenhoofd, zoowel in de diepte als in de breedte voort durend uit- Zij hebben tanks aan land gezet, waarvan er volgens de Duitsche berich ten reeds 7 buiten gevecht zijn gesteld. Tot een slag of tot gevechten op grootere schaal is het in dit gebied nog niet gekomen. Tot dusver is er nog slechts sprake van voorpost gevechten. De Duitsche tegen stand neemt evenwel toe. De geallieerde landingsvloot en het bruggenhoofd zelf liggen oncter het vuur van het vèr- dragende geschut der Duit- schers. De Brltiche berichtendienst meldt It. generaal sir Francis Poitiers Nosworthy is benoemd tot opperbe velhebber voor West-Afrika. Japan heeft vergaande voor bereidingen voor vergeldingsaanvallen getrotfen voor het geval, dat de vij andelijke terreur zich op het Ja- pansche vasteland richt, zoo ver klaarde tijdens de Jongste bijeenkomst van het lagerhuis een van de leiden de persoonlijkheden van het Japansche ministerie van oorlog. Op den Indlschen onafhanke lijkheidsdag zijn in verschillende dee len van Britsjch-lndic meer dan 200 personen, onder wie ook vrouwen, gearresteerd. De gearresteerden poog den bijeenkomsten te houden ter ge legenheid van den onafhankelükheids- Het Sovjet-Russische telegraaf- agentschap Tass publiceert een offi cieel partijbericht. waarin gemeld wordt, dat de voltallige vergadering van het centraal comité der partij, het besluit der organen heeft goed gekeurd om het oude volkslied de ..Internationale" te vervangen. De Internationale" zal behouden blijven als lied der partij. Hevige luchtgevechten boven Rabaul. De hevige luchtgevechten boven het Japanscne steun punt Rabaul duren voort Maandagochtend zijn van 8C aanvallende vliegtuigen er 24 tg neergeschoten, terwyl aan .Ja- pansche zijde 2 vliegtuigen verloren gingen. Twee dagen na dezen vijandelijken aanva werd des ochtends opnieuw 'n aanval ondernomen, dit keer met 200 vliegtuigen, waarvar de Japansche verdedigers ei 67 neerschoten. 6 Japansche toestellen gingen verloren Een tot tweemaal toe onder nomen vijandelyke aanval mei ongeveer 150 vliegtuigen op 27 Jan. kostte den vyand 34 vliegtuigen, terwijl aan Japan sche zijde 6 vliegtuigen verlo ren gingen. den dop. De onlangs te Rotterdam geopende ambachts- school voor den scheepsbouw is de eerste, waar dit vak uitsluitend onderwezen wordt. Jeugdige leerlingen van de eerste en voorloopig eenige klas bij hot verrichten van elementaire werkzaamheden. CNF/v. Rhijn/Pax nt De invasie-propaganda der geallieerden. WELLICHT ONVBRWACH TE AANVAL OP GEHEEL ANDER PUNT. Uit Berlijn meldt de Ned. Corr. Dienst: In de week tusschen Kerst mis en Nieuwjaar werd van Amerikaansche zijde het parool de wereld ingezonden, dat bin nen negentig dagen de invasie op het Europeesche vasteland zou beginnen. Direct na zijn terugkeer te Londen verklaar de Churchill de vorige week. dat „voor half Maart op de grootste gebeurtenis van dezen oorlog" kan worden gerekend. Het behoeft geen betoog, dat Churchill hiermee nauwelijks iets anders dan de invasie kan hebben bedoeld. Hoe staat men nu te Berlijn i tegenover de invasie? Noch in militaire, noch in politieke kringen in Duitsch- land beschouwt men de voor genomen invasie als bluf. Men kan er te Berlijn niet alleen rustig over praten, er wordt ook, en wel in allen ernst, over gesproken. En wanneer naar buiten de schijn wordt gewekt, dat men de zaak hier als het wai'e doodzwijgt, dan ligt dit uitsluitend daaraan, dat het Duitsche opperbevel in alle stilte zyn maatregelen treft om den stoot op te vangen, zoodat de bevoegde sprekers eigenlijk geen stof hebben om iets te zeggen. Te Berlijn twijfelt niemand er aan, dat de geallieerden eventueel 2V2 millioen man kunnen concentreeren. zooals het ook mogelijk moet zijn 14 millioen bruto registerton voor militaire doeleinden in beslag te nemen. Kortom, men onder schat het huidig potentieel zij ner tegenstanders geen oogen- blik, maar wel maakt men zich vroolijk over de wijze waarop al die maatregelen door pers en radio wereldkundig worden gemaakt. Men wijst er op, dat het steeds ook in dezen oorlog als een militair belang is be schouwd de samenstelling van zijn generalen staf en diens on deraf deelingen zoo lang moge lijk geheim te houden. Verder grenst het aan het onwaar schijnlijke, dat de voorbereiding van een groot en naar ge allieerde opvatting zelfs be slissend offensief niet angstval lig geheim wordt gehouden, maar dat integendeel militaire maatregelen van het hoogste gewicht klakkeloos openbaar worden gemaakt. Wat ten 'slotte de termijnbepaling van dit offensief betreft, deze zou naar gangbare Duitsche opvat ting getuigen van een militair dilettantisme, dat men eenvou dig weigert bij zijn tegenstan ders te veronderstellen. Dit is de reden waarom men, zonder den ernst van de inva sieplannen als zoodanig in twij fel te trekken, de reclame, die er mee gemaakt wordt, eigen lijk zonder meer afdoet als bluf. En men voert ook argumenten aan waaruit blijkt, dat Eisen hower en Montgomery drom mels goed hun mond weten te houden als het er op aankomt. In dit verband herinnert men aan de tot dusverre grootste geallieerde onderneming in de zen oorlog, de landing van Anglo-Amerikaansche strijd krachten in Noordwest-Afrika op 8 en 9 November 1942. Bij deze gelegenheid stak er een vloot van ruw geschat zeshon derd, schepen met tusschen de drie en vier millioen B.R.T. van de Ver. Staten en Engeland naar Afrika over onder het escorte van meer dan 300 oor logsbodems. Deze ongetwijfeld door Fransch verraad begun stigde onderneming was in de eerste plaats een „triomf van de meest absolute geneimhou- ding", zooals de „Berliner Bör- sen-Zeitung" het onlangs uit drukte. Montgomery kon de Duitschers van zijn voorgeno men offensief bij El Alamein natuurlij^, niet absoluut onkun dig laten,' maar evenals Eisen hower en Cunningham later, eerst bij de landing op Sicilië en vervolgens bij de oprichting van het bruggenhoofd bij Sa lerno, zocht hij zijn kracht zoo veel mogelijk in de verrassing van den tegenstander. Om deze redenen wordt te Berlijn uiteraard in particu liere gesprekken dikwijls de vraag gesteld, wat de geallieer den met hun reclamecampagne toch eigenlijk^ hopen te berei ken. De veronderstelling, dat zij bij hun zenuwenoorlog wil len volharden en het dreige ment met een invasie voldoen de achten om Duitschland op de knieën te dwingen, heeft niet veel aanhangers meer. Daarentegen neemt men wel kennis van bepaalde Ameri kaansche persstemmen, die de verwachting uitspreken, dat de geallieerden eventueel nauwe lijks op. ernstigen tegenstand zouden stuiten, daar een groot deel van de Duitsche weer macht de Engelschen en de Amerikanen zouden beschou wen als een soort „bevrijders" in verband met de „dreigende bezetting van Duitschland door de Sovjets." Zeer dikwijls echter hoort men de meening uitspreken, dat de geallieerden misschien slechts in schijn een aanval voorbereiden op het hart van het Duitsche verdedigingssys teem rond de vesting Europa, in de hoop. dat zij met een on- verwachten aanval op een of ander punt des te sneller suc ces zullen hebben. Rundvetbon en centrale keuken. Personen, die gewoon zijn hun maaltijden van de centra le keuken te betrekken, kun nen den voor rundvet aange wezen bon „boter 06a" bij deze instelling inleveren. Zij behoe ven dezen bon dus niet bij een slager in te leveren. Maartje Offers overleden. De internationaal vermaar de zangeres Maartje Offers i3 Donderdagnacht plotseling te Tholen, in den leeftijd van 51 jaar, overleden. Mevrouw Of- :ers, die bij familie vertoefde, was een dag of tien geleden ziek geworden, maar weer zoover hersteld, dat 'j Vrij dag naar haar woonplaats zou zijn teruggekeerd. Na den vorigen oorlog werd zij rst aan de Fransche opera in da residentie verbonden en daarna van 1920'23 aan de nationale opera. Daarop kreeg zij 'n contract al* prima», donna bij de Scala te Milaan onder :ani. Ook gaf zij cpneerten in Italië, waar zij Mengelberg ontmoette, die haar in 1926 meenam naar New York. Na drie maanden teruggekeerd, volgden concertreizen door Engeland, Schotland en Ierland. In later Jaren beperkte zij zich tot les geven en trad slechts zelden in het openbaar op. Naar de Engelsche berichten dienst meldt, werd Vrijdagavond te Londen luchtalarm gegeven. OPROEP. Bij SSPK (SS-Propagandakompa- nie) kunnen eenige: Wortberichter (verslaggevers). Bildberichter (foto» grafen). Filmberichter (cameraman nen), Rundfunksprecher (radiospre kers), Zeichner (teekenaars) en Ma ler (schilders) geplaatst worden, di» hun militaire opleiding genoten te hebben aan de verschillende sectoren het front zullen worden ingezet het Nederlandsche volk een beeld te geven van den strijd om de vrij heid van. Europa. Tevens kunnen bij de SS—PK technici geplaatst worden zooals fotolaboranten, filmoperateurs, chauffeurs etc. Zij. die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, die- zlch zoo spoedig mogelijk, schrif telijk of persoonlijk te melden bij de SS-Standarte Kurt Eggers. kommando Den Haag, Stationsweg 139. LANDWACHT NEDERLAND. Keuringen voor Zuid-Holland en Zeeland. De wnd. gewestelijk commandeur an het gewest Zuid-Holland en Zee land maakt hiermede bekend, dat diegenen, die zich voor de Landwacht gemeld hebben en geen oproeping voor keuring ontvangen hebben, zich kun- aanmelden teneinde onderzocht to worden. Tijdens deze keuringen worden alle inlichtingen verstrekt. Tevens dient lidmaatschapskaart N.S.B., W.A. of S.S. medegenomen te worden. 1 Februari: 9.00 uur, Hotel Koren beurs, Zierikzee. 30 Januari 9.00—12.00 uur Rotter dam, Baan 170, gebouw geneeskun dige dienst. Britsche vliegtuigen boven Noord-Frankrijk. Bij vluchten van Britsche vliegers boven 't Noord-Fran- sche gebied zijn Vrijdagmid dag, naar het.D.N.B. ver neemt, door afweergeschut 2 in scheervluchi. naderende vliegtuigen neergeschoten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1