lOPROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Zware gevechten bewesten Rezjitsa. BONNEMENTSPRijS: 19 ct. per weeK ol j 2.42 per Kwartaal. SMID!- nco per poal 2.63 per Kwariaax. Afzooderl|jke nummers 5 cl. iMIDlrao' EW fefrtpv WOENSDAG 19 JANUARI 1944 <3mv ^^*ntle 2 °5 Bl' abonnement speciale prijs. Kleine advertent! iximum a regels» 58 cent, dienstaanvrageu en dienstaanme- i 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. Dl! NUMMER BESTAAT 187ste JAARGANG 4 BLADZIJDEN NUMMER 15 De Bureaux van ons olaa zun gevestigd te; Vhseingen: Redactie en Administratie Waistr. 58-60. tel. 10 <2 njnenj. Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaai 29 Redactie tel. 3521. Administr. tel. 3541; Goes: Redactie en Admimstratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: ei 234; Oostburg: Redactie en Adninistratie tel. 102; Breskens; Dorpsstraat 35. tel. 2L tanqjI Het opperbevel der Duitsche lermacht maakte Dinsdag be- snd: ta, Ten Noordoosten van Kertsj ■,h,,P^i ten Noordwesten van Kiro- juuurg Tfld Zy-n hernieuwde aan- ailen der bolsjewieken mis- 1 Ma®i, Tc In het gebied van Sjasjkof tglS-JE,ebbCn onze troepen in taaien en ntrijd verscheidene plaatsen ge- rken eomen. Felle tegenaanvallen nd mean den vijand werden met ver in heeling van 26 vijandelijke ging e»nks afgeweerd. Ten Westen van Resjitza zet- gren tjen de bolsjewieken hun aan- LE, Knallen met sterke strijdkrach- D 67en voort. Zij werden in zware jevechten afgeslagen; eenige penetraties werden opgeheven )g worif afgegrendeld. vraagj Ten Noordwesten en Noorden AMESran Nevel verminderde de ge- i vooyechtsactiviteit van den vijand wordesijdelijk. Plaatselijke aanvallen tro- eiier bolsjewieken bleven vruch- sscoopieloos. e mei- Ten Noorden van het Urnen- Molen meer werden tijdens den gehee- ten dag aanhoudende zware vij andelijke aanvallen in verbit terde gevechten opgevangen en talrijke bolsjewistische tanks ötukgeschotèn. Ten Zuiden van Leningrad en ten Zuiden van Oraniënbaum mislukten ook Maandag alle doorbraakpogingen van de bol sjewieken. De vijand verloor in dezen frontsector 91 tanks. Bij de afweergevechten den Zuidelijken sector van het Oostelijke front heeft zich de Beiersche 10e divisie pantser grenadiers, onder leiding van den lt.-generaal Schmidt door onwrikbare standvastigheid schitterend onderscheiden. Aan het geheele Oostelijke front zijn Maandag 214 bolsje wistische tanks stukgeschoten. Aan het Zuid-Italiaansche front verliep de dag bij weder- zijdsche activiteit der stoot troepen en verscheidene vruch- telooze aanvallen van den vij and op den uitersten linkervleu gel rustig. lburg De Prawda over geruchten »EKE omtrent onderhandelingen. Volgens den corr. te Londen van "Svenska Dagbladet zou mini-den Britschen zaakgelastigde in Moskou last zijn gegeven ge-Molotof, den Sovjet-volkscom oluit,missaris voor buitenlandsche sren- aangelegenheden, om ophelde- aanring te vragen inzake een be- 1. richt in ce Prawda. dat spreekt over Engelsch-Duitsche vredesonderhandelingen. Van ,-r Jofficieele zijde zijn te Moskou en. ondertusschen nog geen mede- voordeelingen inzake dit incident verschenen. Een correspondent Van het officieuze Russische blad heeft medegedeeld, dat op n enhet oogenblik in een der Iberi- le3sche landen een geheime ont- ^®"moeting zou plaats vinden waaraan o.a. von Ribbentrop. de Duitsche minister van bui- itenlandsche zaken, zou deel m(>t3iemen Dit bericht is door het naar Britsche ministerie van bui- g te tenlandsche zaken met beslist heid tegengesproken. De be- ede-sprekingen zouden vermoede ns- lijk, aldus de correspondent 1 van de Prawda te Cairo, niet zonder resultaat verloopen. Te Londen is men over een en an- qq* der natuurlijk zeer verbaasd Iid2en men vraagt zich af, hoe een dergelijk onjuist en oncontro- ■a.m leer"aar bericht in een offici- DN- eus Russisch blad l<an ver- 3- schijnen meldt de N.R.C. Vi. Washington levert op de ge- i. jbeurtenis nog geen commen- iwe Itaar. kr- I S.P.T. meldt uit Berlijn, dat het >k- bericht van de Prawda, dat naar deze ge. correspondent meedeelt, afkomstig is or> uit kringen van Grieksche en Ser- 1. vlsche emigranten te Cairo, den lacrf. .j,. lust der politici te Berlijn aangenaam 564 heeft geprikkeld. Men verklaart dat Moskou geërgerd moet zijn om een E-'bfnne,u!^£riCht te gebruiken v00r de Engeland en Amerika den Polen te 'e' 'aan i scbe propaganda en neemt snel hebben geprezen om hun hou- 011 d"e ergernis waarschijn- ding in het Poolsch-Russische grens- t doordat'I. Na den terreuraanval op den Piraeus. Na den zwaren terrèuraan- val van de Anglo-Amerikaan- sche bommenwerpers op den Piraeus, de havenstad van Athene, heeft de Duitsche weermacht, naar het D.N.B. verneemt, onmiddellijk hulp maatregelen voor de talrijke slachtoffers onder de Griek- sche burgerbevolking geno men. De bommen kwamen midden in de stad terecht vernielden talrijke kerken scholen. Bijzonder tragisch was het lot van talrijke in den dom van den Piraeus gevluch te bewoners. die onder de puinhopen bedolven werden. De helft der bevolking heeft intusschen de stad verlaten en heeft grootendeels onderdak gevonden in Athene. 30.000 andere dakloozen zijn onderge bracht in openbare gebouwen en scholen. Tot dusver zijn 100 dooden onder de puinhoo- pen te voorschijn gehaald. Luchtactie ten Noorden van Venafro. Formaties Duitsche slag vliegtuigen hebben Dinsdag herhaaldelijk vijandelijke troe penverblijfplaatsen en troe penconcentraties, vooral Ame- rikaansche formaties, alsmede opslagplaatsen van munitie en andere ravitailleeringsgoede- ren van den vijand in het ge bied ten Noorden van Venafro met goed effect aangevallen, zoo wordt het D.N.B. medege deeld. De vijand leed aanzien lijke verliezen aan menschen en voertuigen. Alle voor deze aanvallen gebruikte Duitsche slagvliegtuigen keerden op hun steunpunt terug. ONWRIKBARE KRACHT' VAN DUrrSCHEN AFWEER. De tactiek van Von Manstein. Martin Hallensleben, de mi litaire correspondent van het D.N.B.. schrijft in zijn beschou wing over den toestand aan het Oostelijk front, o m. dat de ge vechten de laatste 24 uur bijna overal in het teeken stonden van zware pantsergevechten, die gemiddeld ten gunste van de Duitschers uitvielen. Ner gens slaagden de bolsjewieken er in. ondanks veelvuldige vor ming van zwaartepunten, eeni ge noemenswaardige terrein- winsten door het massale op- treden van hun z.g. rollende vestingen te behalen. De Duit schers schijnen, wat hun ver kenning betreft, nieuwe, ver beterde middelen te hebben ge kregen. want overal, waar di goed gecamoufleerde bolsjewis tische pantserconcentraties zich gereed maakten, tot den aanval op de Duitsche linies over te gaan, stond tegenover hen een dienovereenkomstige concentratie van de Duitschers. Uit het groeiende aantal stukgeschoten bolsjewistische tanks blijkt bovendien de ster ke weerstandskracht van het Duitsche tegenwapen. Daaruit blijkt echter ook, hoe vast de Sovjet-leiding haar plan hand haaft het Duitsche front met alle haar ter beschikking staan de middelen te splitsen en op te rollen. Tusschen Ilmenmeer en Leningrad neemt de afme ting van den slag van dag tot dag toe. Aan het geheele Noor delijke front -chijnen de Duit schers geen terrein te willen prijsgeven en eerder geneigd te zijn tot een starren dan tot een beweeglijken afweer. Overigens is het interessant, dat gëneraal-veldmaarschalk von Manstein door zijn ma noeuvres alle >lannen der Sov iets in den centralen erï^Zuide- lijken sector heeft tegengehou den. Die plannen waren onmis kenbaar gericht on omsinge ling, resp. overvleugeling door splitsing. Manstein schijnt on het oogenblik met verdeelde rollen te onereeren. nl. door Dlaatselijk af te weren en in den afweer uit te wijken, ten einde plaatselijk aan te vallen en in den aanval de bewegin gen van den vijand uit te ba- lanceeren. Hier beleeft de militaire cri ticus een schouwsDel van even groote vasthoudendheid als daoperh-id. Hier demonstreert een Duitsche veldheer, welk wapen de elastische verdedi ging ten slotte is en wat daar mede strategisch en tactisch valt te beginnen. Druk verkeer in Straat van Gibraltar. In de Straat van Gibraltar heerschten Zondag en Maan dag levendige scheepsbewe- gingen. Uit de Middellandsehe Zee pas seerde naar den Atlantischen Oceaan een convooi. Na elkaar kwamen twee convooien met beladen schepen Gibraltar bin nen. Voorts liepen 8 groote tankschepen van 800 tot 1500 ton onder bescherming van Britsche en Amerikaa nsche torpedobootjagers de Engel- sche vestinghaven uit. Na een kort oponthoud in een soida- ten-tehuis in een stad aan de Kanaal- kust tijdens zijn inspectiereis in he' Westen neemt generaal-veldmaarschalk Rommel afscheid van de Roode Kruis- PK Jesse/Transo/Europr/P De luchtslagen bij Rabaul. Bij de voortdurende hevige gevechten in het gebied van Rabaul hebben Japansche ja gers, oorlogsschepen en luchtdoelgeschut van de 200 vijandelijke vliegtuigen, die Rabaul aanvielen, er 102 neer geschoten. Van 17 vliegtuigen kon de vernietiging niet wor den bevestigd. De Japanners verloren 2 transportschepen, die tot zinken werden ge bracht. In den luchtslag bij Rabaul op 14 Januari werden let 34 doch 62 vijandelijke Geïnterneerde Nederlander® op Java. Het Ned. Roode Kruis te 's-Gra- venbage ontving, door "bemiddeling bet internationale comité van Roode Kruis te Genève, uit Japan een opgave van namen van in .-camp" geinterneerde burger-per sonen van Nederlandsche nationaliteit. Deze lijst omvat de volgende na- en, waarbij de leeftijd achter den naam wordt vermeld: AA, Leonardus van der 15 den; Aartze, P. C. van. 43. pak huisopzichter; Aarts, S. S., 34, lee- raar; Abkoude, R. J. van. 24, stu dent; Aartsen, H. A., 40, electrotech- nlsch-Ingenieur; Abkoude, F. N. M.. 48, geestelijke; Abarbanel, Maarten, student; Abram, Isidore, 43, lee- Abalain, R A.. 40, klerk; Admiraal, L. C. 60, chef; Adelaar, C. H. J.. 35. lecraar; Aeneal Vene- ma, R. K., 30. klerk; Agneessen Filz, Henri, 39, gouvernements-ambtenaar; Ahrens, A. K. P. F., 55. manager; Akkerman, A. G., 26, opzichter; Aken. D. A. P. van, 41. klerk; Aken, Philip van, 27. slager; Akkerman. Gerard, 34. klerk; Albouts, T. A„ 50, klerk; Alting-Siberg, J. C.. 40, klerk; Alting-Siberg, L. F., 54. klerk; Ailing, B A., 46, klerk; Altena, A. N., 20, student: Altoman, Oskur, 39, klerk; Albert, Zorab, 27, geen be roep; Albouts. L. J. A.. 56, klerk; Albers, Leonard. 49, kleermaker; An dree, C. J., 49. werkman; Antoni, F. J., 50. klerk; Anderson, James. 53, sergeant; Anderson, Ferdinant, 41, werkman; Andriesse, L. R. O., 30, klerk; Anderson, J. M., 39, klerk; Andersen, H. W., 54, klerk; Ander son, J. R., 43. klerk; Ardaseer. Edu- ard. 50. accountant; Arnold, Elkan, 47, accountant; Arns, Theodoor, 49 klerk; Aschmoneit, F. W. C., 51, ver- kooper; Aukes, J. W. F. 48, agent; Aue, Eduard, 19, geen beroep; Avis, Anton, 57, klerk; Baeakeren, J. C. kapitein; Bausch, M. G.43, stuwadoor; Bakker, Johannes, 56. klerk; Bebas, H. F., 44, klerk; Ba- :kers, A. A. 55, spoorweg-beambte; Baert, Emile. 34. chef; Bakker, Jo- ban, 50, werkzaam bU de brand- Bartman, T. A., 59, klerk; Bax. Harry, 18, student; Baas, C. vertegenwoordigerBakker, Andries, 14. klerk; Baljeu, J. P.. 45, machinistBakker, Jobannus, 43. Banken, Marianus. 26, bak ker; Barentsen, I. G., 57, klerk; Bakker, W. H. P.. 23, geen beroep; Bade, G. H.. 24, chauffeurBak- Willem, 48. gezagvoerder; Bua- Johannus van, 41, hoofdmachl- Bakker J. A. J.. 45, adminis- Battum, J. H. van, 49. on bekend; Baardewjjk, Cornells van, 52. accountant; Backers, H. T. A., 53. gepensionneerd; Bannink. C. B.. 60, gepensionneerd: Barkelau, I. M. S., klerk; Bernard. A. E. W„ 49, gepensionneerd; Berg. Jan van den, hoofdopzichter: Been, J. J., 43, politie-bearnbte; Besseling, Jaap, 37. leider rubber-plantage: Bernelot- Moens, H. P.. 39, chef; Beukelman, L-, 42. winkelier; Bergman, P. 25. klerk; Beumffr, H. B.. 52, bouwer; Berghuis, Nico, 19, student; Berkhout. Frederik, 18, student; Becker, J. F., 56, zeeman; Beunk. I. gepensionneerd: Beyer, W. H., 25, marskramer; Beeeaman, Ferdinant, 33, pakhuisopzichter; Berg, Nlcolaas van den, 42, zeeman; Ber- Hpa. J. C., 33, machinist; Besseling, accountant, Berkelie. G. vn berijen; Boers Hendrik, Extra zeep voor kappen», artsen, vuilen arbeid enz. In den vervolge zullen kapi pers, practiseerende artsen, tandartsen, dierenartsen, medi- 3che studenten, vroedvrouwen, verloskundigen, wijkverpleeg sters, gediplomeerde bakers en kraamverzorgsters, veeverlos- cundigen en personen, werk zaam in genees- en verband- niddelenindustrie. telkenmale voor het tijdvak van drie dis- ributieperioden in plaats van drie maanden voor ex- :ra rantsoenen zeep in aanmer king komen. Zij zullen derhalve ditmaal voor het tijdvak van 23 Janu ari t.m. 15 April a.s. extra rantsoenen zeep ontvangen. Zij noeten hiertoe uiterlgk 22 Jan. t s. een aanvraagformulier bij ie distributiediensten afhalen, lat zij in de week van 23 tot en met 29 Jan. a.s. wederom in moeten leveren. Voorts zul len in den vervolge personen, die zoogenaamden vuilen ar beid verrichten, telkenmale voor een tijdvak van twee dis tributieperioden een extra rant soen zeep en waschpoeder ont vangen. Deze personen komen derhalve ditmaal voor de peri ode van 24 Jan. t.m. 18 Maart voor extra rantsoenen in aanmerking. Zij moeten uiter lijk 22 Jan. a.s. een aanvraag formulier afhalen bij de distri butiediensten. In de week van 23 t.m. 29 Jan. a.s. moeten zij dit formulier wederom inleve ren. Belanghebbenden worden voorts verwezen naar de pu blicatie in de dagbladen. Blauwmoanzaad clandestien verkocht. Het blauwmaanzaad is een oliehoudend gewas, dat, zij het in veel mindere mate dan het koolzaad, bijdraagt tot de Ne derlandsche vetvoorziening. Gelet op het voorname belang van een zoo goed mogelijke vetvoorziening in deze oorlogs jaren, waarin het Nederland sche volk in zijn behoeften moet voorzien met hetgeen eigen voortbrenging verschaft, klemt de leveringsplicht voor akkerbouwgewassen nergens zóó sterk als voor de oliehou dende zaden. Een welgesteld landbouwer te Zijpe, die 475 kg. blauw maanzaad aan de inlevering onttrok en bgna 1000 beurde bij den clandestienen verkoop van de partij, heeft tot zijn schade moeten ondervinden, dat een regelmatige gang van zaken hem meer voordeel zou hebben verschaft, afgezien nog van de voldoening, die de me dewerking aan de zoo gewich tige vetvoorziening oplevert. De tuchtrechter die onlangs deze zaak behandelde, heeft namelgk 's mans frauduleuze handelingen met een boete van 2500 bestraft. Een landbouwer te Gilze- Rijen, die. behalve tarwe en rogge, 150 kg. koolzaad had achtergehouden, werd veroor deeld tot een geldboete van 1500. De Winterhulpcollecte met «f« zangbundeltjes is een groot succes ge worden. In de eerste week van deza maand is verder aan giften, bulten deze collecte om, 114.609.09 ont vangen. douane-beambte; Berrevoets. M. A., 20, scholier; Berends. E. R.. 21, echo- litr; Bcynon. E. P. C.. 23, scholier; Berrevoets, P. B., 55. bouwer: Beek, VV. T. van. 18. scholier; Berge, W. van den, 29, omroeper; Beylle, L. de la. 28, klerlc; Beeck. E. •an, 44, klerk; Berendsen, B. A„ 18, klerk; Beyer. P. A., 49, klerk. Familieleden en bekenden van dezo geïnterneerden gelleven zich ter ver krijging van inlichtingen omtrent correspondentie-mogelijkheden te wen den tot de 5e afdeeling van het In formatiebureau van het Ned. Roode Cruis. dr. Kuiperstraat 9, 's-Gia-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1