PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT m Harde gevechten bij Sjitomir en Berditsjef. 1ST, Gos elki ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of J 2.42 per Kwartaal, den Franco Per post 2.63 per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 et. 1 ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- rensc, tentie 2.05. Bö abonnement speciale prijs. Kleine advertenties ^d (maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DONDERDAG 6 JANUARI 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT 187ste JAARGANG fc BLADZIJDEN NUMMER 4 De Bureaux van ons olaa zon gevestigd te: viissmgen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lOnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: JLondenscbe Kaai 29 Redactie tel. 3521, Admlmstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15. teL 2863, na kantoortijd tei. 2475; Souburg: Kanaalstr. 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Bre6kens: Dorpsstraat 35, teL 21. ST. rsek nd" elk< len ensd iad 1 i 368 1 751 1 154 I 482 1 826 1 Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Woensdag bekend: In het Zuidelijke deel van het Oostelijke front is het ook gisteren slechts tot gevechts handelingen van plaatselijke beteekenis gekomen. In het gevechtsgebied ten Zuidoosten en Westen van Sji tomir zijn herhaalde krachtige aanvallen der bolsjewisten af geslagen en is een aantal vijan delijke tanks vernield. Eigen tankformaties sloegen in -een verrassenden aanval een bol sjewistisch regiment infante rie uiteen. Vooral in den sector van Berditsjef voerden de bol sjewieken hun aanvallen op. Na verbitterde gevechten werd het Oostelijk deel der stad opge geven, terwijl de bolsjewieken op de overige plaatsen afgesla gen werden. Ten Westen van Propoisk zette de "vijand, na zware ar tillerievoorbereiding met ver scheidene divisies infanterie en talrijke tanks op een smal front den aanval in. De ge vechten, die voor de bolsjewie ken bijzonder zware verliezen opleverden, .zijn nog aan den gang. Pogingen van de bolsje wieken om ten Noordwesten van Witebsk het de laatste da gen door ons heroverde terrein terug te krijgen, zijn voor een deel in tegenaanvallen afgesla gen. Ten Noorden van Newel is een met steun van tanks on dernomen aanval der bolsje wieken mislukt. Marinekustbattenjen hebben in Kroonstad in het ijs vastge vroren bolsjewistische speciale vaartuigen beschoten en talrij ke treffers geplaatst op een motorschip. Aan het Zuid-Italiaansche front heeft de vijand ten Wes ten van Venafro herhaalde ma len onze gevechtsvoorposten met superieure strijdkrachten aangevallen. H\j werd met zwa re bloedige verliezen afgesla gen. Ook ten Noordwesten van Ortona stortten verscheidene vijandelijke aanvallen voor on ze stellingen ineen. In de middaguren van 4 Ja nuari hebben Amerikaansche bommenwerpers plaatsen in Noord- en West-Duitschland aangevallen. De woonwijken der stad Kiel waren wederom het doelwit van een zwaren terreuraanval. Luchtverdedi gingsstrijdkrachten hebben, volgens tot dusver ontvangen berichten, bov;en Duïtsch ge bied en de bezette Westelijke gebieden 29 vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers, neergescho ten. Dinsdagnacht hebben eenige Britsche storingsvliegtuigen boven West- en Noord-Duitsch- land gevlogen. Duitsche vliegtuigen hebben Dinsdagnacht afzonderlijke doelen in Zuidoost-Engeland aangevallen. Aanval op Turijn. Maandagmiddag is de stad Turijn wederom aangevallen. De vijandelijk^ bommenwer pers kozen hoofdzakelijk ar beiderswijken als doelwit. We derom werden kerken, zieken huizen en scholen getroffen en talrijke woonhuizen vernield of zwaar beschadigd. Naar alle waarschijnlijkheid echter is het aantal slachtoffers onder de bevolking niet zeer groot. Bommen op Bulgaarsch gebied. Dinsdag zijn vijandelijke vlieg tuigen over'het gebied van Bul garije gevlogen, waarbij op be paalde plaatsen bommen wer den neergeworpen. Er vielen slachtoffers onder de burger bevolking en woonhuizen wer den vernield en beschadigd, o.m. een ziekenhuis en een school. De terreuraanvallen op Kroatische steden. Volgens een bericht van het Kroatische persbureau zijn in de afgeloopen dagen behalve op Split ook terreuraanvallen ondernomen op de steden Pliedog en Travnik. Hierdoor werd vooral Pliedog zwaar geteisterd, daar de bommen terechtkwamen op een zieken huis. Tot dusver zijn uit de puinhoopen de lijken van 25 kinderen geborgen. Bovendien werden van de bui-gerbevol- king nog 18 personen gedood en 110 gewond. In Travnik werden van de burgerbevol king 30 personen gedood en 300 gewond. Twaalf huizen werden vernield. In een Franciscanenklooster te Rome is door de Italiaansche politie generaal Caracclolo di Ferreolatto, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de uitvoering van het door Ba- doglio en den ex-koning voorbereide verraad, gearresteerd. Hij werd al daar verborgen gehouden onder den valschen naam van kloosterbroeder Mario Salpelli. De arrestatie geschied de op aanwijzing van een geestelijke, die argwaan tegen den valschen mon nik had gekregen, De Japansche luchtmaoht heeft in December aan de fronten in Chi na, Birma en Nieuw-Gulnea, bijna 470 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten of op den grond vernield. Het spoorwegongeluk in Spanje. Bij het spoorwegongeluk in den tunnel bij Leon (Spanje) zijn o.a. 70 zeekadetten, die op weg waren naar de vlootbasis El Ferro! del Caudillo, veron- ffelukt. Men is er tot dusver n geslaagd, 33 zeekadetten, die ten deele zwaar gewond zijn en in een ziekenhuis wer den opgenomen, te redden. Men vreest, dat de overigen niet meer in leven zijn. Dinsdag waren 62 lijken uit den tunnel naar buiten ge bracht. Te Leon is reeds het stoffelijk overschot van 47 dooden onder groote belang stelling ter aarde besteld. Men is er nog niet in geslaagd door te dringen tot de ver brande personenwagens, die vol reizigers waren. Men vreest, dat het aantal dooden de 200 te boven zal gaan. Tot dusverre zijn 150 gewonden bevrijd. De Anstrallsch verliezen. De Australische minister van defensie, Forde, heeft be kend gemaakt, dat'de Austra lische verliezen sinds het be gin van den oorlog bedragen in totaal 55.890 man, onder wie 3152 officieren. Dit aantal omvat de manschappen, die aan het front gewond zijn ge raakt, vermist worden, ge sneuveld zijn of die aan ver wondingen of door andere oor zaken gestorven zijn. De pantserdivisie Hermann Goe- ring heeft op de historische Piazza Venezia te Rome, geladen op rond- 40 vrachtauto's, aan de Italiaariche regeering overgedragen, de kunstschat ten en cultuurgoederen, die door een heden der divisie midden in den strijd zijn gered uit het Franciscai klooster van Teaho en uit de abdij Monte Casino. Het zijn voorwerpen, die zeer kostbaar zijn uit cultuurhis torisch oogpunt, schilderijen, boeken, documenten enz., die door Italië bij de deelneming van dit land aan oorlog uit Napel6 en andere gevaar loopende steden te Teano en Monte Casino in veiligheid waren gebracht. Radio Beiroet meldt, dat geal lieerde officieren Uit het nabije Oos ten zijn toegevoegd aan de strijd krachten van Tito ten einde den te genstand op den Balkan te verscher pen. NIEUWE TERREUR AANVAL OP KIEL. En aanvallen op W.-Duitsch- land en bezette gebieden. Woensdagochtend vlogen krachtige formaties Ameri kaansche bommenwerpers het Noord-Duitsche kustgebied binnen, zoo verneemt het D. N.B., en ondernamen wederom een zwaren terreuraanval op het stedelijk gebied van Kiel. Kleine formaties vielen tege- lijkertijd plaatsen in West- Duitschland aan, vooral de stad Düsseldorf. De aanval len vonden zooals gebruikelijk vanaf zeer groote hoogte bo ven een dichtaaneengesloten wolkendek plaats. De strijd krachten der Duitsche lucht verdediging vielen de Ameri kaansche bommenwerpers aan en brachten hun aanzienlijke verliezen toe. Ook de bezette gebieden in het Westen werden Woensdag door Britsch-Amerikaansche bommenwerpers aangevallen. De Duitsche luchtafweer had hier zeer veel succes en schoot 16 viermotorige bommenwer pers van het type Boeing B 17 en 7 Amerikaansche jagers boven Frankrijk alleen neer. Het zicht was goed en de he mel vrijwel zonder wolken. Het aantal door de krachtige formaties jachtvliegtuigen en jachtkruisers tezamen met de batterijen luchtdoelartillerie dien dag boven het rijksgebied en de bezette gebieden in het Westen neergeschoten vlieg tuigen staat nog niet defini tief vast, daar nog steeds be richten over successen binnen komen. Thans staat echter reeds vast, dat meer dan 50 Britsch-Amerikaansche vlieg tuigen, waarvan minstens viervijfde viermotorige bom menwerpers, vernietigd wer den. In enkele uren verloor de vijand aldus meer dan 400 man vliegend personeel. In tegen stelling daarmede zjjn de Duitsche verliezen opmerke lijk gering. De strijd tegen de henden op den Balkan. Bij een vergeefschen aanval op de West-Bosnische stad Banja Luka, hebben de com munistische bandieten van Ti to rond 200 gevangenen en en kele honderden dooden verlo ren. Bij deze poging van Tito, om Banja Luka, dat hij de toekomstige hoofdstad van Kroatië wil maken, stormen derhand te veroveren, betrof het een prestige-kwestie der benden, nu zij in de afgeloopen weken zware slagen Rebben moeten incasseeren van de troepen, die Tito's z.g. keur troepen in de pan hebben ge hakt. De bolsjewisten hadden op bevel, zooals uit de buit gemaakte stukken blijkt, in overeenstemming met de ge allieerde plannen besloten, Banja Luka te veroveren. Hun poging is volkomen mislukt. Waardebons Winterhulpwerlc. De stichting Winterhulp Ne derland verzoekt ons er nog maals de aandacht op te wil len vestigen, dat de geldig heidsduur van de door haar uitgegeven waardebons 1942- 43 verlengd is en geheel gelijk is aan die der bons voor het seizoen 1943-44. Winkeliers en banken wordt dus verzocht alle bij hen aan geboden waardebons 1942-43 te verzilveren op dezelfde wij ze als die voor 1943-44. Het Amerikaansche ministerie van marine Iieeft medegedeeld, dat de torpedojager „Turner" het oor' logsschip was, dat bij Sandy Hook Is geëxplodeerd en gezonken. Het schip, waarvan werd medegedeeld, dat het op den Atlantischen Oceaan tot zinken was gebracht, wat de Jager „Leary". Een harde noodzaak der tijden. Op initiatief van het Nederlandsche Roode Kruis kunnen kinderen beneden de 15 Jaar voorzien worden van identiteits kaartjes. Moeders zorgt ervoor, dat Uw kinderen te allen tijde deze kaartjes dragen. Stapf/Reynhoudt/Par m Nederlandsche militairen in Japansche krijgsgevangen schap. Het Informatie-bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, te 's-Gravenhage, ontving bericht omtrent de volgende krijgsge vangenen in Japansche kam pen: pc vanabkoude albertjacob amein wa andriesse hj annuschek Jw antön henrl antonie Jtw antons cj auber- len Jw basset hj bauer ge bauer I J I bax ne vanbeem ch beer anton adrlaan benig heinrïch bens- bach kolonel kh bergers ce berg- mann aw bernhard fh £ierl hs bin nendijk hw bishop bendjy blaney- davidson dgv blondeel-tfmmerman a, bolwijn borgen he brassinga kapitein era debree p buennst hm calbo he tencate george cooper awa Cornell Ie IJ creutzburj kapitein Jwc vandedum lodewijk karei diets leon duren Js duyvls ra eman luitenant Je angel- berts hendrik everaars mr vandereyk pa fehr sermanus Josephus hubertus geraedts gt gill Joseph gompertz gjc gosenhon fl degraaf Jf degraaff hj degruiter luitenant 3e kl. fJJ haag ff hakkers Jt halkema fj hamming willen hendrik heek db helling a hercules bj herrebruch adolph hoedt jj hoeve m vanderhoeven J wht hoogland breton vanderhorst pieter willem hoyer Johan hulshof mg J huurman carel lodewijk Jacobus Jee- kel mr Julius foppe kamaerlin paul keasberry august kerkhoff luitenant apf kist Jg klees luitenant 2e kl. clj koch hf kops ie krijgsman luite nant ah kuyp ct laan benjamin lam- mertsvanbueren Johannes lammerts vanbueren philip delanoy erwin lei- delmeijer na leytïn charles cecar adriaan vonlutzow luitenant christi- aan maathuis pt mareks arie lauran martens karei meyboom officier van gezondheid 1e kl. JJ miedema ferry mosselman frans Jozep willem muller fw muller Jules anton musch If nooy bja olmeüer henrl olsem ke oost hoek Jlu vanpassen a peetoom Jan pieters karei poel peter prins mh quitz samuei cornelis raven agl re- gouin h robijn wa ronkes kapitein eh deroo theo van ro6sum Iho sa toorderootas Jw scïpio willem Johan schattevoet Jw scheltes ferdinand ni- colaas scholtz frederik carel schreu- der Jg schreuders luitenant 3e kl. george schultz henry scoon kapitein ahw selleger aeronout desitter a sle- tering Jan august smeets ew smith cj vansprang karei springer wilm steffens cj stephanus louis georg stiller louis stilmant hendricus mar- tinus stiphout Johan vansuchtelen- vanderhaare kolonel albert treffers wj valentin willem hermanus verbeet theodor verburgt willem george bode wijk verhoeven vb verlnga Johannes verllnden Jh vermeer Jc verwoert constant adolph visscher alfons de- vos ch vanderwaall charles edmund waller wr walsariewolff luitenant af wehlburg If willems dj wip he wolff Jan wollf b/1 wollrabe frans arie in wijingaarden karei sigfried van- inten ct zitter Jacobus zoer adolf intijn. Zij, die Inlichtingen wenschen of aanwijzingen kunnen verstrekken, omtrent deze personen, gelieven zich onder opgave van zoo volledig mo gelijke gegevens der betreffende krijgs gevangenen, zooals rang, onderdeel of wapen, geboortedatum en laatst bekende standplaats In Indië enz. tot bovengenoemd informatie-bureau te wenden. Monumentenwet op komst. Naar het A.N.P. verneemt, verkeert een nieuwe monu mentenwet in een gevorderd stadium van voorbereiding. De invoering van de nieuwe wet, die ingrijpende wijzigingen meebrengt, kan binnen afzien- baren tijd verwacht worden. Lyk van stationschef gevonden. In den nacht van 31 Decem ber op 1 Januari is op het rangeerterrein te Onnen ge vonden het lijk van den 57- jarlgen stationschef der Ned. Spoorwegen te Onnen, den heer D. Bos. De justitie stelt een onderzoek in. Stichting van een Nederlandsc.h vlasinstituut. De uitbreiding van de vlas teelt in ons land en de toege nomen beteekenis van de vlas cultuur en de vlasindustrie, hebben de behoefte aan voor lichting en onderzoek duidelij ker voelbaar gemaakt Van overheidswege is en wordt reeds veel gedaan. In dit licht moet ook de kortelings plaats gehad hebbende oprichting worden bezien van een Neaer- landsch vlasinstituut. In een fabrieksgebouw te Wagenin- gen, waar het instituut een voorloo- plg onderdak heeft gevonden, is on der leiding van de overheid en met vertegenwoordiging van de belangheb bende groepen in het bestuur, die alle bijdragen in de financiering, thans een centraal orgaan werkzaam, dat verhooging van het niveau van de Nederlandsche vlascultuur en vlas bewerking tot doel heeft. In het be stuur van de S.N.V.V. la opgenomen een vertegenwoordiging van de nijver heidsorganisatie toegepast natuurwe tenschappelijk onderzoek, het coördi- neerende lichaam, voor al het tech nisch onderzoekingswerk, dat ook 't vezelinstituut te Delft onder haar va- heeft, waarmede een werkver- deellng is gemaakt; aan het vezel instituut T.N.O. blijft daarbij het vezeltechnische gebied toegewezen.Voor het landbouwkundig onderzoek Is sa menwerking geregeld met het cen traal Instituut voor het landbouwkun dig onderzoek te Wageningen. Naast het voorlichtlngs- en onder zoekingswerk ten behoeve van de teelt, de bewerking en den handel, dient nog genoemd te worden de ar beid voor de uitvoering van dc hui dige regelingen en ordeningsmaatrege len met o.m. de kwaliteitsbeoordee- ling en Indeeling, waartoe behoort 't vaststellen van alle standaardmon sters, welke taak het vlaslnstituut verricht, in opdracht van het be drijfschap voor vlas en hennep. Brutale juweelendiefstal. Een bewoner van Amster dam-Zuid werd enkele dagen, releden opgebeld door iemand, lie voorgaf, sieraden te wil len koopen tegen hooge prij zen. Daardoor aangelokt, ant woordde de bewoner, dat hij wel een armband en twee rin- fen wilde verkoopen. Kort aarop kwam de aspirant-koo- per de aangeboden juweelen een platina armband en twee platina ringen, allen met brillanten bezet bezichti gen. Men werd het eens over een prijs van 55.000, doch al vorens te beslissen, wilde de opkooper eerst een deskun- lige raadplegen. Den volgenden dag kwam hij terug en verklaarde de sie raden te koopen. Hij stak ze in zijn zak en wilde vervolgens de-woning verlaten. Vanzelf sprekend verlangde de bewo ner contante betaling, doch de kooper wond zich op en wist den ander dermate te intimideeren, dat deze ten slotte genoegen nam met de toezegging, dat de betaling den volgenden dag zou ge schieden. Dit gebeurde echter niet en de man liet niets meer van zich hooren. Te Den Haag ia op 66-Jarlgen ouderdom overleden de heer H. C. Felser, oud-hoofdinspecteur der tele grafie en telefonie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1