e TO TO E f e» o E 03 6 a DUVEKOT'S GRAANHANDEL <0 O PO u «- 5 Verduisteren s -o «o o if o 3 E CU to CU van 2 t/m 8 Januari: van 17.008.45 uur. Dinsdag gaat de maan te 2.09 onder en komt te 13.23 op. O) CU C/3 UIT DE PROVINCIE Walcheren Ned. Herv. kerk. OOSTKAPELLE. Tot ouder ling van de Ned. Herv. ge meente alhier werden gekozen de heeren M. Kwekkeboom en K. Poppe Johzn. en tot diaken de heeren Jacs. Wondergem, K. Melis en K. Poppe Janzn. Zuid-Beveland Kippen- en konijnendiefstal. WO L.PH AARTSDIJK. Don derdagmorgen kwam de heer J. van de Voorde te Wol- phaartsdijksehe veer tot de onaangename ontdekking dat 5 kippen en 8 konijnen uit de hokken waren ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in. Arbeidsongeval. KRUXNJNGEN. Dinsdag ge raakte de chauffeur van de A.T.O., de heer J. P. J. M. al hier, bij het lossen van een wagon dusdanig bekneld tus- schen auto en wagon, dat hij zijn sleutelbeen brak en inwen dige kneuzingen opliep. Over brenging naar het ziekenhuis te Goes was noodzakelijk. Regeling verkoop vleesch. KRUININGEN. Ook in deze gemeente zal worden overge gaan tot uitreiking van kaar ten, ter regeling van den ver koop van vleesch afkomstig van noodslachtingen. Ieder hoofd van een gezin, die geen huisslachting heeft gehouden, komt in aanmerking voor een kaart. Een gezin van 6 en meer personen komt in aan merking voor twee kaarten. Zeeuwsch-Vlaanderen Oudste Inwoonsters overleden. AARDENBURG. Op 29 Dec. jl. overleed de oudste inwoon ster van Aardenburg, mej. Me- lanie Maertens, geb. te Heille, 17 October 1846, wed. van D. J. Musson. Toen werd mej. Johanna Neeltje van de Plas- sche, geb. 30 Juli 1848 te Bles- kensgraaf, wed. van M. Zon- nevylle, de oudste inwoonster dezer gemeente. Zij heeft ech ter slechts enkele uren die eer genooten, daar zij toen de wed. Musson in den dood volg de. Beide vrouwen, 97 en 95 jaar oud, zijn vandaag aan den schoot der aarde toever. trouwd. 03 CU M VI Generatorblokjes. Van 1 Jan. t/m 31 Maart a:S. geven de met „periode G" ge merkte bonnen, als bedoeld in art. 2 van de Generatorblok- jesbeschikking 1942 no. 1, recht op het koopen van 50 kg. generatorblokjes. In de omgeving van Lourdes Fa een aardbeving geregistreerd, die een tiental MCdnden duurde. Er zijn geen slachtoffers te betreuren. CARAMELDRANK VOOR KINDEREN. Reservebonnen inleveren bö detaillist. Het was aanvankelijk de be doeling om ter vervanging van de cacao voor de kinderen van 014 jaar nog in den herfst een carameldrank in distribu tie te brengen. De voorberei ding heeft echter mede doordat hiervoor ook andere producten zijn ingeschakeld zooveel tijd gevorderd, dat aan dit voornemen eerst thans uit voering kan worden gegeven. Op de hiervoor aan te wij zen bonnen zal een poeder verkrijgbaar worden gesteld, waaruit een naar caramel, ca cao of anijs smakenden drank kan worden bereid. Ter ver krijging van dit poeder moet het publiek de bonnen „Re serve C-5", „Reserve D-5", of „Reserve E-5" bij den detail list tusschen 1 t.m. 8 Jan. voorinleveren. Degene, die zijn bon niet vóór inlevert, kan er niet van verzekerd zijn, t.z.t. het poeder te kunnen betrek ken. De aflevering door den win kelier aan het publiek mag van 5 t.m. 19 Febr. a.s. ge schieden, waartoe een aparte afleveringsbon zal worden be kend gemaakt. De af te leve ren hoeveelheid bedraagt 300 griper bon, et ligt in de bedoeling dit rantsoen eens per acht weken beschikbaar te stellen. De thans beschikbaar gestelde hoeveelheid is bestemd voor de periode van 26 December 1943 tot en met 19 Februari 1944. Inlevering van honden- en kattenbroodkaarten. Alle tot dusver uitgereikte distributiekaarten voor hon den- en kattenbrood moeten vóór 15 Jan. 1944 worden in gezonden aan het bedrijfschap voor veevoeder, sectie bijzon dere diergroepen, Plein 4 te 's-Gravenhage. Van de in te zenden voederkaarten dienen te worden verwijderd en dus niet te worden ingezonden de bonnen nos. 3 en 22 en 23, welke zullen worden aangewe zen voor het betrekken van honden- en kattenbrood in Jan. Febr. en Maart '44. Aan de in te zenden voederkaarten moet nog aanwezig zijn de bon no. 4. Bij ontbreken van dezen bon of bij inzending na 15 Jan. zal in geen geval een nieuwe voederkaart worden verstrekt. Op de in te zenden voederkaarten moeten indien adreswijziging heeft plaats ge had, de juiste adressen wor den vermeld. Nieuwe voederkaarten kunnen uit sluitend worden verstrekt aan hou ders van honden en katten, welke voor bijzondere doeleinden worden ge houden, zooals blindengeleidehonden, trekhonden, bedrfjfskatten, enz. enz. en mede aan een beperkt aantal hou ders van fokdieren en enkele houders zeer groote rassen (In de beide laatste gevallen in overleg met den raad van beheer op kynologisch ge bied). Daarentegen worden aan parti culiere houders van honden en katten geen voederkaarten verstrekt. De voor een voederkaart In aanmerking komende houders van honden en kat ten ontvangen na inzending der thans in hun bezit zijnde voederkaart een invulformulier. Correspondentie over deze aangelegenheid kan niet worden gevoerd. Meisje aangerand. De politie te Zeist arresteer, de een uit Rotterdam afkom- stigen jongeman, die zich in een bosch te Doom schuldig maakte aan aanranding van een 21-jarig meisje, dat voor zgn bedoelingen uit Zeist naar Doorn was gelokt. Door een brief was het meisje aange zegd naar Doorn te komen om een „ondergedoken' broer te spreken. Ze zou met een be paalde tram in Doorn komen en daar bij het postkantoor worden afgehaald. Schijnbaar toevallig ontmoette het meisje daar een haar bekenden vriend van haar broer, die verklaarde aan illegaal werk te doen en haar wel verder zou brengen. Zoo trok het tweetal het bosch in, waar het arge- looze meisje even moest wach ten tot de jongeman zou te rugkomen. In plaats van de zen kwam er een man met barsche stem en een pistool het meisje bedreigen in het reeds donkere bosch. De man bond de handen van het meis- e op den rug en blinddoekte Jaar, waarna hij zei, brieven bij haar te moeten zoeken. De bedoelingen bleken al gauw, maar het doodeltjk beangste meisje durfde niet om hulp te roepen. Na door den man te zijn mishandeld, dreef de on verlaat haar voor zich uit tot ze weer buiten het bosch kwam. De man bleek toen verdwenen, maar zij ontmoet te al gauw weer den vriend van haar broer, die haar naai de laatste tram voor Zeist bracht. Na aangifte bij de po litie, arresteerde deze den vriend, die eerst ontkende, maar ten slotte toegaf alles te hebben geënsceneerd. Duikbootcommandant Mohr omgekomen. Naar het D.N.B. verneemt, s de duikboot onder bevel van kapitün-leutnant Johannes Mohr. drager van het eiken loof, na een succesvollen strijd tegen een vijandelijk convooi niet teruggekeerd. Groot-ad miraal en opperbevelhebber der marine Doenitz heeft in een dagorder tot de marine o.a. fapitan-leutnant Mohr was een schitterende duikbootcom mandant. Hij was een convooi- strijder van den eersten rang, voorbeeldig in het opnemen van den tactischen toestand, koelbloedig in den strijd en van een hardnekkige taaiheid waar het de achtervolging van den vijand betrof. 39 schepen met een totalen inhoud van meer dan 200.000 brt., de Engelsche kruiser „Dunedin" en een tor- >edojager vormen het resul- aat van zijn harde oorlogvoe ring. De strijd, dien hij gevoerd heeft, wordt voortgezet." Rechtszaken Hooger beroep. J. F., 35 j., commissionnair te Kapelle, heeft hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van den politierechter te Mid delburg, waarbij hij wegens „mishandeling" is veroordeeld tot 20 of 10 d. hechtenis. A. de Kubber, 23 jaar, ar beider te Goes, teekende hoo ger beroep aan tegen het von nis van den Econ. rechter te Middelburg, waarbij hn we gens „opzettelijk in strijd han delen met een voorschrift, ge steld bij of krachtens de Distri- butiewet" is veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf. J. Z., 42 jaar. koopman te Goes, heeft hooger beroep aan geteekend tegen het vonnis der Arr.-Rechtbank te Middelburg, waarbij hij wegens „abortus" is veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf. Proefmobilisatie Zweedsche burgenvacht. De reeds sedert Donderdag avond in staat van paraatheid verkeerende Zweedsche bur genvacht is Zondag bij wijze van proef in het geheele land gemobiliseerd. _Xe opperste mi- itaire leiding van Zweden had, naar de Stockholmsche mid dagedities melden, besloten het bevelsapparaat van de Zweed sche burgenvacht te controlee ren, ten einde te kunnen vast stellen met welke snelheid de burgerwachtformaties bijeen gebracht konden worden. De vrouwenorganisatie van de Zweedsche burgerwacht, de z.g. Lotta, kreeg eveneens bevel zich naai' de concentratie plaatsen te begeven. Radioprogramma Dinsdag. Hilversum I. 414.4 M. 12.15 Vler-handige planovoordracht 12.45 Nieuws; 13.00 Land en volk brengt...; 13.05 Amus.-ork.; 14.00 De 14 punten van Wilson; 14.15 Ital. zangen; 14.50 Solistenconcert; 15.30 Voor do zieken; 16.00 Gronlnger-ork. ver.; 16.45 Nieuws; 17.00 De Lichte toets; 18.00 BNO; 18.05 Opera-conc. 18.45 Estland; 18.55 Reportage; 19.00 Nieuws; 19.15 Bonte verscheiden heid; 22.00 Nieuws; 22.15 Licht avondconcert; 23.3024.00 Melo dietjes In het duister. Hilversum II. 17.00 Kamermuziek 18.00 Ork. von Geczy; 19.00 Nieuws; 19.15 Voor de kleuters; 19.20 Symphonische werken van Jean Si- bellus; 20.15 Duitsche taalcursus; 20.40 Meded. N.A.F.; 20.45 Duitsche opera's; 21.45 AvondwUding; 22.00 Nieuws. VERGOEDING VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN VAN WONINGEN, PAKHUIZEN, LANDERIJEN ENZ. De Burgemeester van VHssingen maakt bekend, dat de vergoeding over de maand November 1943 voor het in gebruik nemen van woningen, pakhuizen, landerijen, enz. ten be hoeve van de Duitsche Weermacht, zal worden uitbetaald op Woensdag 5 Januari a.s. tusschen 9 en 12.30 uur op het kantoor van den Ge meente-ontvanger, Bellamypark 33 (St. Annaschool), alhier. VllsslDgen, 3 Januari 1944. De Burgemeester voornoemd, P. C. CALLENFELS. Offlcleele landbouwmedeeeelir.gen voor de provincie Zeeland. SCHAPEN. Kort geleden is er de aandacht op gevestigd dat: 1. de schapenaansl8g 1943 met Januari 1944 moet voldaan zijn; 2. van 1 Januari 1944 af geen schapencontracten meer afgesloten kunnen worden 3. dengene die verhooging of verlaging van het bedrijfsmaxlmum voor schapen wenscht, dit dient aan vragen. Aangaande dit bed rijfa maximum zU nog het volgende vermeld: Lammeren in 1943 geboren worden geacht met Januari 1944 overjarige schapen te zijn en vallen derhalve onder het bedrijfsmaxlmum. Con tractschapen mogen boventallig, ge houden worden. Wie teveel schapen heeft dient een verhoogd bedrijfsma- rimura aan te vragen olwel dc scha pen direct op de stachtmarkt af te leveren, hetzij op eigen naam hetzij op naam van een ander. Wie te- weinig schapen heeft kan verlaging van het bedrijfsmaximum aanvragen. Verhoogingen of verlagingen schrif telijk aan te vragen aan de Afd. Vee houderij en wel v o o r 9 Januari '44. Men dient er rekening mede te hou den dat de aanslag schapen 1944 op dit bedrUfsmaximum gebaseerd zal worden. Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten 'S HEER ARENDSKERKE. EXTRA MELK G1FTIGEN ARBEID Formulier MD 233—72 ter verkrij ging van extra rantsoenbonnen melk wegens „giftigen arbeid" voor de lste periode, kunnen worden inge diend tot en met 8 Januari 1944. Na dien datum worden geen for mulieren meer aangenomen. De namen en stamkaartnummers van de betrokken arbeiders dienen p de formulieren vermeld te worden. Officieele mededeelingen MIDDELBURG. WINKELSLUITING. De Burgemeester van Middelburg maakt bekend: dat de door hem op 11 November 1943 vastgestelde „Ver ordening ingevolge art. 6, eerste lid der Winkelsluitingswet 1930" (krui denierswinkels) op 15 December 1943 is goedgekeurd door den secretaris generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en thans voor ieder gedurende drie maanden op. de secretarie (Kamer 26) ter lezing Ss neergelegd. Middelburg, 28 December 1943. De Burgemeester van Middelburg, A MEERKAMP VAN EMBDEN. De lo.-secretaris, J. PH. KOENE. HUISSLACHTING. Loonslagers en varkenshouders worden er op attent gemaakt dat het verboden is in huisslachting geslachte varkens (schapen) uit elkaar te snij den, alvorens het geslacht gewicht door den weger van den P.V.C. is vastgesteld. Inbeslagname van het ge heele varken kan hiervan het gevolg zijn. De loonslagers dienen dit als een ernstige waarschuwing op te vatten, aangezien bij overtreding niet ge aarzeld zal worden proces-verbaal op to maken en bovendien uitsluiting als loonslager zal plaats hebben. De wnd. Prov. Vocdselcommissaris voor Zeeland. Ingeschreven als „Officieele LaDd- bouwmededeelingec" No. 50. Provinciale publicatie van het dep, van Landbouw en VisscherU. BEWAARVERGOEDING POOTAARDAPPELEN. Voor pootaardappelen van den oogst 1943 rijn per 1 Januari 1944 de na volgende bewaarvergoedlngen vastge steld. voor pootaardappelen van de rassen van groep I t.w. Alberta, Dun bar Yeoman, Eersteling, Frlihmölle, Primula. Frübote, Ideaal. Llmosa, Roode Eersteling, Royal Kindney, en Volgeling, 1.30 per 100 kg. b. voor pootaardappelen van allo overige rassen 0.80 per 100 kg. Met ingang van bovengenoemden datum mogen derhalve alle bekend gemaakte prijzen, zoowel voor telers als voor handelaren met de hiervoor genoemde vergoedingen worden ver hoogd. Indien op of na 1 ir.ua rl afleverin gen plaats vinden ingevolge overeen komsten, welke reeds voor dien da tum zijn gesloten, is de kooper, in dien de verkooper zulks wenscht* verplicht aan den verkooper genoem de bedragen als bewaarvergoeding te voldoen, tenzij In de overeenkomst nadrukkelijk is bepaald, dat in den prijs de vast te stellen bewaarver goeding is begrepen. De .Heer en Mevrouw BUSSINK—BLOM geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochtertje YVONNE CATHABIXA, Middelburg. 30 Dec. 1943. Noordsingel 28. Met groote blijdschap geven Wij kennis van de geboorte van onzen Zoon PIE TER JAN RIJN. J. R- GF.OOL- J. GROOLLIJNBERG- VHssingen, 31 December 1943. Bonedijkestraat 53. Tijd-: Kraamkliniek, Yerseke- De Heer en Mevrouw R- H. W- JOPPE—OELE zeggen hartelijk dank voor de vele blijken van belangstel ling bij de ggboorte hunner Dochter ANNBLTES. Zwijndrecht, 31 Dec. 1913. Den 9en Jan. a-s- ho- J pen onze lieve Oudere jjf BEREND BEOIJL en sjc ETENTJE JACOBA TIMMERMANS J hun 25-jar!ge Ec.htver- eeniging te herdenken- Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is 4= de wensch van hun dankbare Kinderen. Wolphaartsdijk. Dorpstraat A II. Voor de vele blijken van belangstelling, op IS Dec. on. dervonden. betuigen wij on zen hartelijken dank. J. JACOBSE Souburg. 30 Dec. 1943. RiUbemschg straat 48. GOES ZAAIGRANEN ZAAIPEULVRUCHTEN LANDBOUWZADEN UIIIIU op lange winteravonden leeri DUfTSCH oi ENGEtSCH In 8 meenden. Nieuw,te tchriftaGik* opleiding I 2.05 per meend. De potl brengt o&e weet Uw lei thulil Er-eren M.O.-leeraren beantwoorden vragen. HUJentUndtJlpk-ne (elg. ontwikkeling) (2.85 per mee.nd. Nedert Teel en Correspondentie 1 1.50. Boekhouden 11.». 1 NEDERLANOSCH TALENINSTITUUT - ROTTERDAM 1 I BON zur*"- I nmii A**iiiiitn Ook in 1944 slaagt TJ het beste voor IJSDERWAREN TOILET-ARTIKELEN bü JO FIBBE Lond. kade, Middelburg. Voor de pakafde ding NETTE JONGEN of MEISJE gevraagd. Vlissingsche- straat 35. Middelburg. Huwelijk. VOELT U ZICH EENZAAM Laat Bureau „EROS" U introduceeren! Nic. Maes- str. 107B, tel. 97972, A'dam Vereeniging voor Beroepskeuze Gewestelijk Arbeidsbureau Middelburg. Zitting Woensdagavond a.s„ 6 tot 7 uur. Mevr. VISSER, Dishoek B 120a, Koudekerke, vraagt EEN NET DAGMEISJE of werkster voor eenige dagen per week. Te koop gevraagd: groote goed onderhou den POSTZEGEL- VERZAMELING. MEIJER, v. d. Lisse- straat 47. Den Haag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 3