ZEEUWSCHE COURANT Verbitterde gevechten Z.W. van Dnjepropetrowsk JVERTENTIEPRN it!o 2.05. BIJ al 19 ct. per weefc of 2.42 per Kwartaal, ■er kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 ct. Per i MAANDAG 3 JANUARI 1944 12| ct., minimum per adver- mement apeclalo prija. Kleine advertenties laxlmum 5 regelaj.68 cent, dlenetaanvragen en dienstaanbie- lEen 50 ct. „Brlevt of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. i - DIT NUMMER BESTAAT 187sta JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 1 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vliaamgen: Redactie en Administratie Walstr, 58-60, teU 10 <2 Itjnen), Redactte na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Ö&al 29. Redactie tel. 3521, Admlnistr. teL 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstr. 45, tel. 234; Oostburg: Redactie eti Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskene: Dorpsstraat 35, tel. 21. lEUWJAABOPROEP VAN DEN FUHRER. a 1944 zali oorlogsgebeuren de crisis naderen De Führer heft zich in een euwjaarsoproe, tot het litsche volk gricht. Na gewezen t hebben op praktijken a de doelstel- igen van dei vijand, ver aarde Hitier, dt elke ineen- orting van Ditschland Eu- pa zou beroovi van een 2% azend jaar te ingaande cul- reele traditie an in plaats .arvan een fcrbaarschheid ellen, waarvi slechts die- ne zich een v(«stelling kan alten, die het Wsjewistische xsten kent. De rnhrer acht- zich voor zijn je we ten ver- icht, juist in dzen oproep nog eens nadikkelijk op wijzen, dat lt in dezen rlog niet om ovwvinnaar en erwonnene gaal zooals in oegere oorlogen.Het is ons k duidelijk, datdeze oorlog le vroegere recningen, die ortkwamen uiteen zuivere Biischelijke huüniteit, ver- »arloost, omdatpr, wanneer Lten einde is, jen overwin- r en overwcnene, doch ichts overlevenjn en ver- etigden zullen In. Wanneer en zich uitdrulelijk specia- ieert op deniorlog tegen ouwen en kindten, dan kan araan alleen Bds afgeme- n worden, w« het lot van verliezende jrtij zal zijn. et betreft hi- een oorlog ader medelijdi om zijn of üt zijn, die d«* ons helaas k zonder meujden beant- Dord moet «.zal worden, 'ant hoe grootte verschrik- ng thans ooldioge zijn, zij u niet vergfeken kunnen orden met Ij afgrijselyke igeluk, dat onroik en daar- »ven uit gehd Europa zou effen, wannee deze misda- gerscoalitie dt zou zege eren. Waar d Britsche en dsjewistiseho heerschappij sden ten dagcgevestigd is, in honger en Slende de be- jleidende verséjnselen van •t leven. Hoe zwaar de ons opge- ■ongen oorlog zichzelf is, j staat desonuks in geen irhouding tot lot, dat al- n treffen zoufi geval van nederlaag. Eis dus slechts in categorisch >vel voor ons ogelijk: nL dein oorlog on- ir alle onistpdigheden en et alle midden tot een ze- ♦vierenden te baken. Iedere oorlogeeft eens een Ude genomenjderhalve zal »k deze oorlo niet eeuwig iren. Dat het>uitsche volk 1918. mislei<door de leu- machtigde fjzen van een tnerikaanscher\ president, eende door viyillig te wa rns neer te lean, het einde kunnen bespidigen, heeft et slechts Duifehland in het :-ootste ongolu gestort, doch ook mede scndig aan den i.idigen oorlöpSjVant ook wader die cfctulatie van *stijds zou aaiden eersten ereldoorlog e< einde zijn ïkomen, masr/fi zeker niet ♦t ongeluk, m ai ten gunste i ji het Rijk. Qnaal is ge- ikkig het gev.r van ons •eggenomen. l^el gispte de lhrer vervol- 3 n9 de strydithoden van n vijand. f Trots de baeringen van *cn vrjand, dat n inwendige irstarid in DuitAIand onmid- •llijk tot ineftorting zou •loeten leiden, b thans wor- "n vastgesteldMa meer dan »r - jaren oo»g heeft het 'ititsche ryk iet één vier- Rnten meter zijn bodem trloren. Het Etsche rijk Is i dezen gevöigen oorlog iet alleen nai alle kanten «r beschermingfan dit con sent ver naarpren gedron- *n, doch liet hit daarbij tot nu toe nog eiken afzonderlij ken tegenslag steeds weer overwonnen. Het verraad in Italië. De zwaarste tegenslagen in dezen oorlog hebben ons het jaar 1943 gebracht. In de eerste plaats is onze oudste bondgenoot uitgevallen, uitge vallen door een lang aanhou dend en stelselmatig georga niseerd verraad. Reeds in den tijd vóór het uitbreken van den oorlog was ondergrondsche werkzaamheid van deze rond den koning ge schaarde financieele, gene raals- en politici-clique waar te nemen geweest. Zoowel de moeilijkheden in Noord-Afrika als die op den Balkan moesten in laatste instantie worden toegeschreven aan de voort durende sabotage- eh verlam mingspoging van deze pluto cratische tegenstanders van den fascistischen volksstaat. Zij slaagden er niet slechts in de aanvoeren naar Afrika en later ook naar Italië, te belemmeren, doch ook op den Balkan den door het Duitsche ingrijpen opgehelderden toe stand stelselmatig te bemoei lijken of te verwarren. Het bendewezen was uitsluitend het product van de onderaard- sche politieke en militaire maatregelen van deze krach ten. Evenzeer was de volledige ineenstorting en het uitvallen der Italiaansche formatie in het Oosten toe te schrijven aan de uitwerkingen van deze crisis. Het eindelijk openlijk gepleegde verraad aan den Duce en de schaamte- looze, lage samenzwering met de vijanden, moesten volgens den wil van dezen koning en zijn clique, het fascisme in Italië en het nationaal-socia- listische Duitsche rijk doen ineenstorten. Een jaar van bittere en moeilijke besluiten. In dit jaar, zoo vervolgde de Führer, moesten zeer bit tere en moeilijke besluiten ge nomen worden. Nadat het door de woord- en trouwbreuk van Fransche admiraals, ge neraals en officieren den geal lieerden gelukt was in Fransch Noord-Afrika te lan den, moest ik trachten in alle gevallen den tijd te winnen, dien wij noodig hadden om niet slechts de opstelling van de beslist noodzakelijke nieu we Duitsche legers ten uit voer te brengen, doch om ook die maatregelen voor te be reiden, die gesteld zouden kun nen worden tegenover den niet meer over het hoofd te zienen dreigenden afval van den koning van Italië. De la tere oorlogsgeschiedenis zal eens vaststellen, wie in dezen tijd goed geleid heeft: onze vijanden of wy. Ik geloof niet, dat wanneer het lot ons ooit dergelijke mogelijkheden geboden zou hebben wy ze dan zoo slecht zouden hebben benut als dit aan den kant van onze vijanden geschiedde. Wij kunnen slechts de Voor zienigheid dankbaar zijn, dat zij ons, ondanks deze harde beproevingen steeds weer de mogelijkheid open liet, door snel handelen, zware crises meester te worden, schijnbaar verloren toestanden weer in het reine te brengen en daar bij de uitbreiding van onze militaire krachten stelselma tig ten uitvoer te brengen. Het smadelijke verraad aan den Duce, dien Italië alles dankt, heeft met één slag het Duitsche rijk en zijn leiding voor zeer moeilijke besluiten geplaatst. De Duitsche leiding was gedwongen harde beslis- In den Wieringermeerpolder bevinden zich op sommige plaatsen nog zand platen op de kleigronden. De zand grond wordt omgespit, zoodat de goede vette klei omhoog komt. CNF/Kuiper/Pax m singen te nemen, die voor den soldaat, die zonder te zijn aan gevallen, vaak honderden kilo meters moest terugmarchee- ren, zeer moeilijk te begrijpen vielen. Desondanks kan ieder Duitscher er van overtuigd zijn: er is niets meer geschied, en er zal niet meer geschie den ,dan wat beslist noodzake lijk is om de nieuwe, groote en geweldige taken recht te doen geschieden. Deze taak bestaat slechts daarin: in elk geval den oorlog te winnen. De opbouw van nieuwe geweldige "itappenlinies, het in bezit ne men van groote spoorwegtra jecten, de beveiliging en de leiding daarvan, dwongen tot beperking aan andere fronten. Deze compensatie van krach ten, waarnaar wij streefden, kan reeds thans als gelukt worden beschouwd. Wanneer derhalve door rei zen, conferenties en het aan stellen van nieuwe opperbevel hebbers enz. op het oogenblik getracht moet worden bij gebrek aan een anderen steun van het Russische offensief Duitschland, het Duitsche volk en zijn leiding door een ze nuwoorlog te belasten, dan miskent men niet slechts het Duit3che volk, doch verwisselt men in de eerste plaats de Duitsche leiding met die van het voormalige koninklijke Italië. De invasieplannen. Dat de Engelschen voorne mens zijn in het Westen of op den Balkan een landing te doen, èf in Noorwegen, Neder land, Portugal öf ergens an ders, is voor ons niets nieuws, geheel afgezien daarvan dat zij op de meeste van deze piaatsen reeds een keer zijn geweest. Dat zij verder deze landingen met alle middelen die zij bezitten, willen ten uit voer leggen, spreekt wel van zelf. Ik kan het Duitsche volk slechts verzekeren, dat wy met al deze bedoelingen van te voren rekening heben ge houden en ons voorbereidden en niet slechts wat personeel of materieel betreft, doch ook door de versterking van die punten, die ons beslissend of belangrijk voor een dergelijke landing schijnen, op een wijze die onzen vijanden waarschijn lijk meer verrassen zal, dan hun landing het ons zou kun nen doen. Ik spreek 't tegen over het Duitsche volk met vol vertrouwen uit, dat waar ook de geallieerden hun lan ding zullen, uitvoeren, de ont vangst passend zal zijn. De Duitsche soldaat zal ook hier, de noodlots-beteekenis van de zen oorlog inziende, zijn plicht vervullen. De heldhaftigheid van onze soldaten, van leger, van ma rine, luchtmacht en Waffen- SS is uniek in de geschiedenis. NIEUWE TERREURAANVAL OP BERLIJN. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde Zondag me de: Op het bruggenhoofd van Nikopol stortten herhaalde Sovjet-aanvallen met zware verliezen voor den vijand voor onze stellingen ineen. Ten Zuid westen van Dnjepropetrowsk herhaalden de bolsjewisten hun aanvallen met verscheidene di visies. Op eenige penetratie- punten zijn verbitterde gevech ten gaande. In het gevechtsgebied van Sjitomir duurt de zware wor steling voort. Vooral ten Zuid oosten van Berditsjef kwam het tot zware gevechten met den vijand, die hevig blijft aanvallen. Bij Witebsk mislukten de vijandelijke doorbraakpogingen, die Zaterdag met zwakkere strijdkrachten werden onderno men. De door eigen tegenaan vallen heroverde terreinsecto ren werden van verstrooide vijandelijke afdeelingen gezui verd. Ten Noordwesten van Newel sloegen onze troepen plaatselijke Sovjet-aanvallen bloedig af en sloegen zy ge- reedstaande strijdkrachten uit een. Van het Zuid-Italiaansche front wordt slechts plaatselij ke gevechtsactie gemeld. Het Adnatische eiland Mljet werd met steun van de marine van benden gezuiverd. De rijkshoofdstad is in de vroege ochtenduren van Zon dag wederom door een vrij groot aantal Britsche bommen werpers aangevallen. Door het lukraak laten vallen van bri sant- en brandbommen ont stond in eenige deelen der sta4 schade, vooral aan woonhuizen. Enkele stoorvliegtuigen lieten bovendien bommen vallen op het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. Luchtverdediginga- strydkrachten schoten, volgens de tot dusver ontvangen rap porten, 30 viermotorige bom menwerpers neer. Het in het weermachtsbe- richt van 1 Januari gemelde aantal van 19 bij den aanval op groot Parijs neergeschoten vijandelijke vliegtuigen is, vol gens aanvullende rapporten, gestegen tot 31 vliegtuigen, waarvan 29 Ainerikaansche viermotorige bommenwerpers. De bommenoorlog. Wanneer echter vroeger dit front steeds aan het vaderland werd voorgehouden als het stalende voorbeeld van het of fer, dan kan thans het vader land het front worden aange wezen als voorbeeld van een niet minder groote heldhaftig heid en offerzin. De bommen oorlog tegen Duitsche steden pakt ons allen diep in het hart. Het zyn minder de ste den zelf, haar huizen en open bare bouwwerken. Uit de ruïnes zal een nieuwe Duit sche stedenpracht opbloeien, Berlyn en Hamburg, München en Keulen, Kassei en al de andere groote en kleine be schadigde steden, zal men en kele jaren na afloop van den oorlog nauwelyk meer herken nen. Daar, waar de historische waarden weer vervangen kun nen worden, zullen wij ze ge trouw herstellen. Wanneer het ons gelukt is in vredestijd in den nationaal-socialistischen staat jaarlijks meer dan 380.000 woningen te bouwen, dan zal het voor onze gemeen- schapsarbeid heelemaal geen Jïrobleem vormen, na den oor- og 2 3 millioen woningen per jaar te vervaardigen. Wat voor ons allen en voor mij in het bijzonder smartelijk is. dat zijn derhalve slechts de offers aan vrouwen en kinde ren en dan het verlies van zooveel persoonlijke have en goed, en kleine herinneringen. Overigens zal het uur der vergelding komen. Omgekeerd heeft echter deze bomoorlog ook een andere zijde. Wie hier alles verloren heeft, moet we ten, dat slechts de overwin ning hem zijn have weer geeft. Wanneer millioenen menschen niets meer hun eigendom noemen, dat zij ver liezen kunnen, kunnen zy nog slechts iets winnen. De leiding van den nat.-soc. staat is derhalve vast besloten dezen oorlog met het uiterste fanatisme en tot de laatste consequentie te voeren. Zij zal zich daarin onderscheiden van de zwakkelijke en laffe leiding van het Duitsche volk in den wereldoorlog. De party, die door haar leden haar zeer grooten tol aan bloed aan het rront brengt, draagt met haar organisaties van de jeugd en van den ouderdom, ook thuis den verantwoordelijken arbeid, niet slechts bij de opvoeding doch in de eerste plaats by de leiding van onze volksge- nooten in zeer zware en zeer bittere uren, De prestaties van het thuisfront. Wat de strijdende soldaat aan het front en de strijdende Duitscher in het vaderland presteert, wordt aangevuld door den arbeid van onze volksgenooten en van die Eu- ropeeërs, die in onze gelederen staan. De Duitsche boer, d.w. z. in de eerste plaats de Duit sche boerenvrouwen, weten ook dat een ineenstorting van het Duitsche ryk, het einde van het Duitsche hoerendom zou zijn. Er kan derhalve ook voor hen nog slechts een en kel doel zijn: ons volk datgene aan voedingsmiddelen te ver zekeren, dat beslist noodzake lijk is om dezen zwaarstea strijd met succes te kunnen doorstaan. De prestaties van den Duitschen landbouw zhn dan ook dienovereenkomstig uniek. Zij worden aangevuld door het werk der millioenen van onze arbeiders, die in de eerste plaats den soldaat wa pens en munitie leveren. Duitschland is wel de eeni ge staat in de wereld, die zijn kolenproductie niet vermin derd, doch vergroot heeft en die alles ondergeschikt maakt aan het voeren van. den oor log. Dank zij het geweldige levensgebied en het groote aantal menschen, die in Euro pa voor onze oorlogsvoering gebruikt kunnen worden, als mede dank zij onzen roemrij ken bondgenoot in Oost-Azië en de met ons in Europa strijdende volken, vormen wij ook wat menschen betreft een getallenfactor, die niet gerin- fer is dan die van onze vijan- en, in het bijzonder wanneer men niet slechts cijfers, doch de productief bruikbare ar beidskrachten als werkelijke waarden in aanmerking neemt. De prestaties van dit volk worden afgerond door de unieke prestaties van de Duit sche vrouw, van het meisje en thans reeds ook door die van een dappere jeugd. Het is het buitengewoon geweldige le- vensrhythme van uen nationaal socialistischen volksstaat, dat ons het voeren van dezen strijd eerst recht mogelyk maakt. Deze verschaft de ideele en materialistische voorwaarden voor dezen stryd. Het jaar 1944 zal harde, zware eischen aan alle Duit- schers stellen. Het enorme oorlogsgebeuren zal in dit jaar de crisis naderen. Wij bebben het volle vertrouwen, dat wij haar met succes zul len doorstaan. Ons eenig ge

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1