UIT DE PROVINCIE Walcheren SOUBURG. Gevonden voorwerpen. Vulpen bU A. Koppejan, Middelb.str. 109, mantel-ceintuur bi) Vllss. straat 91, ktnderhandschoentje en paar kin derwantjes. Kanaalstraat 32, pond boter bij Suurmond, Rltth. straat 3, witte ceintuur, Nieuwe Vllss.w. 139. Zuid-Beveland Konijnendiefstal. RILLAND-BATH. Dinsdag nacht werden ten nadeele van den landbouwer W. van Gor- sel alhier enkele konijnen ge stolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Wydingsconcert. KLOETINGE. Het muziek gezelschap „Excelsior" hoopt len Kerstdag, des middags van 12 tot 1 uur, op de tent op het Marktveld een Kerst- wij dingsconcert te geven. Konijnendiefstal. KAPELLE. 3ij' den werkman C. de J. alhier werden 2 vette konijnen ontvreemd, Zeeuwsch-Vlaanderen Ned. Roode Kruis. De af deeling West Zeeuwsch- Vlaanderen van het Ned. Roo de Kruis kwam Dinsdagmiddag in café de Vuijst te Oostburg in algemeene ledenvergadering bijeen. De begrooting voor 1944 werd vastgesteld. Tot leden van de kascommissie werden benoemd de heeren Joh. Ie Clercq, I. P. Anthonisse en A. Lako, allen uit Sluis. Wegens vertrek uit Zeeuwsch- Vlaanderen van den voorzitter, den heer J. P. M. Beelaerts van Emmichoven en zuster Con tant, werden in de ontstane vacatures tot bestuurslid geko zen de heer J. Mijs te Oostburg en mevrouw Risseeuw te Zuid- zande. De waarnemend voorzitter, Ihr. L. E. D. vau Bönning- hausen, sprak woorden van dank voor het vele werk dat zoowel de heer Beelaerts als zuster Contant voor de afdee- ling hebben gedaau. Diefstal van konijnen. IJZENDIJKE. Toen Maan dagmorgen vroeg de werkman F. de S. bij zijn konijnenhok ken kwam, miste hij twee van zyn grootste en zwaarste ko nijnen. Aangifte bij de politie volgde. ONS NIEUWE FEUILLETON. Grooter tegenstelling dan die tusschen de twee meisjes, waarvan in ons heden aanvan- rende feuilleton -erteld wordt, :an men zich moeilijk inden ken. En toch komen Corrie en Paula Horneman uit hetzelfde gezin, het gezin van George Horneman, den eigenaar van een lunchroom in het kleine Nederlandsche provinciestadje Baandrecht. Corrie, een beetje al te zelf- zuchtig en onnadenkend, over schaduwt in alles haar hard werkende zuster, ze leidt een vroolijk leventje, waarin ze uitsluitend om haar eigen ge noegens denkt. Maar Paula kan dat niet zooveel schelen, totdat Bert van den Bosch in beider leven zyn intrede doet. Dan is plotseling alles veranderd. Het is een spannend en treffend verhaal van vallen en opstaan, van liefde en te leurstelling, waarin onze lezers zullen kennis maken met tal van soms sensationeele gebeur tenissen, die zich afspelen in het leven van deze twee zusters. Volgens een oproep van het steuncomité der Voor-Indische Mo- hammedaansche Liga In .Bengalen, zijn tengevolge van hongersnood en epide mieën in het Oost-Bengaalsehe district Noakhali reeds 30.000 Indiërs ge storven, terwijl 200.000 tusschen le ven en dood zweven. De laatste maan den zijn 50.000 menschen overleden In de stad MoensJigenJ en evenveel in Niphamarl en in Kandi. In de afgeloopen week hebben hon gersnood en ziekten te Calcutta 1405 menschen levens geëischt, in de week daarvoor 1806. Kerk- en Schoolnieuws Ned. Herv. kerk. Beroepen te Amsterdam (vac. dr. G. Oorthuys) G. J. F. Wesseldrjk te Eindhoven en (vac. A. A. Dönszelmann) A. Dönszelmann te Amersfoort; te Rijperkerk J. L. Corvée te Noord-Bergum. Aangenomen naar Noord- dijk J. Brouwer, cand. en hulp. pred. te De Steeg. Geref. kerken. Tweetal te Langerak J. F. Heij, cand. en hulppred. te Veendam en C. v. d. Waal, Idem te Pieters-Bie. rum. Beroepen te Nieuwer- kerk a.d. IJssel A. Keijser, cand. en hulppred. te Maas sluis. Aangenomen naar Noor deloos H. J. Schilder, cand. en hulppred. te Bergschenhoek. Bedankt voor Wetzinge-Sau- werd J. F Colenbrander te Twijzel. Burgerlijke Stand GOES. Overleden: Francina C. A. Bos, 29 j., vr. v. J. M. Goedemondt. Geboren: Anna Prudentia, d. v. Joseph M. Goedemondt en Francina C. A. Bos; Maar ten, z. v. Reinier van der Meer en Jacoba den Admirant; Ja cobus Gerard, z. v. Jacob Hoe- beke en Adrians J. Bos, te Kapelle. Postverkeer met Italië hervat. De verzending van brief- en pakketpost naar het door de Duitsche troepen bezette ge deelte van Italië met in begrip van San Marino en den Vaticaanschen staat is weder mogelijk. Predikbeurten. 25 en 26 Deo. (len en 2en Kerstdag). Ned- Herv. kerk op Walcheren- Aagtekerke Za. 10 ds- Elzenga, 2.30 ds. Reus, Zo. 2-30 ds- Elzen- ga- Arnemuiden Za. 10 en 2.30 ds- Hooükaas. Zo- 10 leesdienst, 2-3C ds- Hooijkaas. Biggekerke Za. 10 en 2 dr. Brandenburg, Zo. 10 dr- Beekenkamp. 3 kerstf- Zondags school- Gapinge Za- 10 cand v- Voorst Vader, Zo- 2 ds. de Bie- G rijps kerke Za- 10 ds. v- Loon, Zo- 10 en 2-30 (kinderd) ds- v- Loon. Kleverskerke Za- en Zo- 930 ds- Schoch, Zo- nm- kerstf. Zondagssch. Koudekerke Za- 10 ds- Kroon, 3-30 kerstf- Zondagssch-. Zo- 10 hulppred. v. d- Ree. 2-30 ds- Kroon. N- en St. Joosland Za- 10 ds- Gömink. urn- geen dienst, Zo- 10 ds- v. Woerden CH-A-), 2-30 ds. Gijmink- Melis- kerke Za- 10 en 2-30 (H-D-), Zo- 10 ds- Bakker. Oostkapelle Za. 10, nm- kinderkerstfeest, Zo- 10 en 2.30 (kinderd ds- Don. O- en W. Souburg Za. 10, Zo. 10 en 2-30 ds. Spijkerboer- Rit hem Za- 10 en 2-30 ds- Breukelman, Zo- 10 hulppred. v. d- Ree, nm- geen dienst. St- Laurens Za- 10 dr. Beekenkamp, 5-30 kerstf. Zondagsschool, Zo- 10 ds- Hooijkaas. 2-30 hulppred. v- Voorst Vader- Serooskerke Za- 10 ds- de Bie, nm- kerstf- Zondags sch. Zo- 10 ds- Elzenga. nm- Vee- re Za- en Zo- 11 30 ds. Schoch, Ma- 2 30 kerstf. Zondagssch- Vrouwe polder Za- 2 en Zo. 10 ds- de Bie- Zoutelande Za- 9-30. 3 (kerstf-v-). Zo- 9-30 ds- Oosthoek. Ned. Herv. kerk op Zuid- en Noord-Beveland. Kloetinge Za- 10 ds- Boersma. 2-30 ds. de Bruijn, Zo- 10 ds- Boersma (H-D-), 2 30 geen dienst 's Heerenhoek Zo- 2-30 ds- v- Bur- geler- 's Heer Abtskerke Za- 10 en 2 ds. Evelein (nm- Zondagssch. k Zo- 10 ds. Huibergen, nm- geen dienst. Hoedekenskerke Za. 9-30 en 2 ds. Hulsbergen. Zo. 9-30 ds- Evelein. 2 geen dienst. Ma- 2 kerstf. Zondagssch. Krabbendijke Za- 10 en 2 30 ds. Baarslag, Zo- 10 ds. Aalbers, 2.30 ds. Brons- Nieuwdorp^ Za. 10 ds. Luuring, 3 kerstf. Zondagssch. Zo. 10 en 2-30 ds Luuring. Nisse Za- 9-30 ds- v- Voorst Vader, 2 gezinsd-. Zo. 9-30 ds v. Hoogstraten, 2 geen dienst- Waarde Za- en Zo- 9 30 en 2 ds. v. Heuven. Rilland-Bath Za- 10 ds- Aalbers, 2-30 dhr- Overgauw. Zo- 10 ds- Baarslag. 2-30 ds- Aalbers. Oudelande Za- 9-30 dhr. Heijboer. 2 ds- Bnrgeler, Zo- 9 30 geen dienst- 2 ds- Hulsbergen- Drie wegen Za- en Zo- ds- v- Burgeler. Ovezande Za- 2-30 ds- v- Burgeier (Jeugddienst), Zo. 2-30 leesdienst. Ned. Herv. kerk in Zeeuwsch- Vlaanderen. Aardenburg Za. 10-30 ds- v- Dalfsen. Zo. 2 kerstf. Zondagssch. Biervliet Za. en Zo. 10 ds- Vrij- landt. Ma. 3 kerstf. Zondagssch. Di. 3 ds- Vrljlandt, afscheid- Bres. kens Za- en Zo. 10 ds. Goudzwaard. Cadzand Za. 10 ds. Talma, 3 kerstf., Zo. 10 dhr- de Visser. Groede Za- en Zo. 10 ds- Derksen, Za. 2 zangdienst, Zo- 3 kerstfeest Zon dagsschool- Horrtenisse Za- en Zo- 9 30 ds Saraber- Hoofdplaat Za 10 ds- Pliester, Zo. 10 dhr. Ver- duyn, 6 kerstf. Zondagssch. Nieuw- vliet Zo- 2-30 ds-TaLma. Oostburg Za- 10 ds- Oort, 3 kinderkerstf-. Zo. 10 ds- Talma, 3 Kerstw- Re- tranchement Za. 3 kerstf. Zon dagssch-. Zo- 10 ds. Oort. Sluis Za- en Zo- 10 ds. v. Wjjngen- St- Anna ter Muiden Za- 2 ds- v. Wijn gen- St- Kruis Za- 2 ds- v- Dalf sen. Ma- 3 kerstf. Zondagssch- Schoondijke Za- 2-30 ds- Goud zwaard, Zo- 10 ds- Pliester. Wa terlandkerkje Za- 10 ds. v. Vperen, Zo- 10 ds- van 't Hooft. IJzendijke Za- 10 ds- van 't Hooft, Zo- 10 ds- v- Yperen, 3 kerstf- Zuidzande Vr. 7 kerstwijding, Za- 10 ds- Everts. Zo- 5 kerstf- Zondagssch- Axel Za- 10 ds. v: Oeveren, 2-30 kerstf.. Zo- 10 ds- v- Oeveren, 2-30 ds- v- d. Bank. Geref. kerken op Walcheren. Arnemuiden Za- en Zo- 10 en 2-30 ds- Scholing. Geref. kerken op Zuid- en Noord-Beveland- Kapelle- Za- en Zo- 9-30 en 2 ds. Scheele Krabbendijke Za- en Zo- 10 en 2 30 ds- Ros- Nieuwdorp Za- en Zo- 10 en 2-30 ds- Beukema- Rilland-Bath Za- 10 ds- v. Her- wijnen. 2-30 geen dienst. Zo. 10 en 2-30 ds- v- Herwijnen- Borssele Za- 10 ds- Fransen. 2.30 leesdienst. Zo- 10 leesdlenfet. 2-30 ds- Fransen. Driewegen Za- 10 leesdienst, 2-30 ds- Fransen, 2-30 leesdienst. Geref. kerken in Z- Vlaanderen. Axel Za. 10 ds- Zemel, 2-30 zang- dienst, Zo- 10 ds- Post, 2-30 ds- Zemel. Geref. gemeenten. Arnemuiden Za. geen dienst, Zo- 9-30, 2 en 6 leesdienst. Hoedekens kerke Za. en Zo. 9-30 en 2 leesd- Krabbendijke Za- 9. 1 en 3-45 ds. v- d. Berg. Zo- 9, 1 en 3-45 leesd. Oostkapelle Za- 10 en 2-30 ds- Vis ser, Zo 10 en 2-30 leesdienst. Ril land-Bath Za en Zo- 10 en 2-30 ds- Neerbos. Waarde Za- vm. en nm- leesdienst. Zo. vm. en nm- ds- van Stuyvenberg. Axel Za- en Zo- 10 en 2-30 leesdienst. Doopsgez- Gem. Aardenburg Za- 10-30, 3 (kerstf. Zondagssch ds- Nolthenius, Zo- geen dienst- Vrüe Evsng. Gem. Cadzand Za. 7 dhr. Fortri, Zo- 5 kinderkerstfeest. Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten 'S-HEER ARENDSKERKE. SLUITING AGENTSCHAPPEN. Op 24 en 31 December 1943. zul len de agentschappen 's-Heerrenhoek. Kapelle, Kwadendamme en WoUaarts- d|jk ca 13 uur gesloten zijn. Uitreiking toeslagkaarten. De uitreiking van toeslagkaarten wegens büzonderen arbeid voor d« lste periode geschiedt op onderstaan de tijdstippen en plaatsen: Maandag 27 Dec. 1943: Wolfaarsdük. gem.huis 9.00—11.00 u. Kloetinge en KattendUke, gemeente- herberg Kloetinge, 12.0013.00 uur. B-Gravenpolder en 's-Heer Abts kerke, gemeentehuis 's-Graver.pol- der, 14.3015.30 uur. Dinsdag 28 Dec. 1943: s-Heer Arendskerke, E 66, 8.30 -12.00 uur. Helnkenszand, Vermeulen 13.30 14.15 uur. NlBse, gem.huis 15.0015.45 uur. Woensdag 29 Dec. 1943: Ovezande. distr.iokaal 9.1510 00 u. Ellewoutsdijk, gem.huis 10.45 11.15 uur. Oudelande, de Vrieze 12.4513 15 u. Baarland, v. Doorn 14.0014.30 uur Kwadendamme, Verbeek 15.15 15.45 uur. Kapelle en Scbore, consistorie Ka pelle 9.3013.00 uur. Hoofdredacteur: J. C. Visser, Vlisain- gen; Algemeen redacteur: M. Geerse. Middelburg; Stadsnieuwe: C. de Voogd. Vlissingen en J. P. Ph. Doorenboe. Middelburg; Gewestelijk nieuws: H. van Benthem. Goes en R. F. H L. Sondag, Oostburg: Haagsch redacteur mr. J. C. de Wit; Advertentiechef: voor Mid delburg: C. P. Bujjs. voor Vliaamgen: RiJkeboer. Wemeldlnge, gebouw C.J.V. 14.30— 16,00 uur. Donderdag 30 Dec. 1943: 's-Heerenhoek, distr. kantoor 10.45 —11.30 uur. Borssele, Plein 13.00—14.00 uur. Driewegen, v. d. Guchte 14.45 15 15 uur. Nieuwdorp, de Laat 9,0010.00 u. Na-uitreiking bonkaarten 1ste periode De na-uitreiking van bonkaarten iste periode, wordt uitsluitend ge houden op Dinsdag 28 December 1943, van 8.30—12.00 uur te 's-H. Arends kerke E 66. INLEVERING OPPLAKVELLEN DOOR DETAILLISTEN. De Dïstributiedienst kring Sint Lau rens deelt alle tot dezen kring be- hoorende detaillisten mede, dat de uren van inlevering met ingang van 27 December a.s. als onderstaand worden gewijzigd. De detaillisten, woonachtig Mn de gemeenten Westka- pelle, Zoutelande, Aagtekerke en Me- liskerke en de detaillisten, woonachtig in de gemeenten Gapinge, Vrouwen polder. Veere, Domburg en Oostkapel le, kunnen met Ingang van resp. 29 December en 31 December a.s. hun opplakvellen met bonnen weer inleve ren bU de reizende ambtenaren, die op onderstaande dagen en uren zitting houden in de daarbij vermelde ge. meente. Maandag: Grtjpskerke, 8.159.15 uur, Serooskerke (W.), 9.1510.30 uur. Nw.- en St, Joosland. 10.30— 11.30 uur. Arnemuiden. 11.3012.30 uur en van 13.0015.30 nur. Dinsdag: SL Laurens, 8.1510.00 uur. Biggekerke, 10.0012.30 uur. Koudekerke, 13.0015.30 uur. Woensdag: Meliskerke, 9.1510.15 ur. Aagtekerke, 10.1511.15 uur. loutelande, 11.1512.30 uur en van 13.00—13.30 uur. Westkapelle. 13.30— 15.30 uur. Zitting te Aagtekerke. Donderdag: O.- en W.-Souburg. 8.1512.30 uur en van 13.0014.00 ir. Ritthem, 14.00—15.00 uur. Vrüdag: Gapinge, 9.15—10.15 uur. Veere, 10.1512.30 uur Vrouwenpol der, 13.00—15.00 uur. Zitting te Vrou- wenpolder. Oostkapelle. 9.1512.30 o. Domburg. 13.00—15.30 uur. Zitting te Oostkapelle. OHicieele mededeelingen SLUITING BUREAUX DER GEMEENTE OP VRIJDAG 24 DECEMBER, MAANDAG 27 OECEMBER EN VRIJDAG 31 DECEMBER 1943. De Burgemeester van Vlissingec; Gelet op de circulaire van den Secretaris-Generaal van het departe ment van Binnenlandsche Zaken, dd. 15 December j.l.; brengt ter open bare kennis, dat op Vrijdag 24 December, Maan dag 27 December en Vrüdag 31 De cember a.s., de bureaux van alle openbare instellingen der gemeente voor het publiek gesloten zullen zijn, zulks met uitzondering van het bu reau van den Burgerlijken Stand, het welk op bovengenoemde dagen zal zijn geopend van des voormiddags 10 tot 11 uur. Vlissingen, 22 December 1943. De Burgemeester voornoemd, P. C. CALLENFELü. De Gemeente-secretaris, F. BISSCHOP Gemeente O- en West-Souburg. SLUITING BUREAUX. De Gemeente-secretarie en het Kan toor van den Gemeente-ontvanger zijn op Maandag 27 December 1943 ge sloten. Het Bureau van den Burgerlijken stand is geopend van 9 uur tot 10 uur, doch alleen tot het doen van aangiften van geboorten en overlijden. Oost- en West-Souburg, 18 Dec. 1943. De Burgemeester, STEMERDING. Met dankbaarheid en blijd schap geven wü kennis van de geboorte van ons Doch. tertje SUZY- C DEN HOLLANDER. M. F. DEN HOLLANDER- MOENS- Middelburg. 21 Dec. 1943. Noordweg 35- Inplaats van kaarten. Ie Kerstdag verloofd MIEN VAN HOORN en lOUW JOOSSF Middelburg. Bastion 2l boven, i Baairstraat 19. Receptie van 85 uur: Bastion 21- Ondertrouwd JAN PRINCE en KOBY VERMEULEN. Goes, Schengestraat 25- Middelburg, m-s. „Maria Hendrika", Havendijk 29. 23 December 1943- Huwelijksvoltrekking Woens dag 1 Maart te Middelburg. Kerkelijke inzegening door den Weleerw. Heer Ds- W- H- KELDER, des namiddags 3-30 uur in de Oostkerk. Maandag 27 December a.s. hopen onze geliefde Ouders. Behuwd- e ®j* Grootouders - PIETER DE SMIT en WTLHELMINA CATHAR1NA ABRAHAMS!) iun 25-jarige Krhtver- J eeniging te herdenken. J Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wensch van hunne dankbare Kinderen. Behuwd- en Kleinkinderen en Verloofde. J Vlissingen. Dec- 19-13. «j: Breestraat 9- Consultatiebureau tot Bestrijding der T.B.C. Middelburg. Van Kerstmis tot -en met 3 Januari geen spreekuur. Bloemenmagazijn A. F. B A L J E U Langevïele 56, Middelburg. ORCHIDEEËN. Kerstfeestviering der Ev. Luth. Zondags school te Middelburg op Maandag 27 Dec., 's nam. twee uur. Programma's 10 ct. verkrijgbaar bij den koster en aan de kerk. Vrijzinnige Hervormden Kerk Paul Krugerstraat, Vlissingen. Ie Kerstdag, 's nam. 3 uur ~>s. BORGMAN. Wegens huwelijk der te genwoordige, een flinke DIENSTBODE gevraagd. Goed loon. B. RYPSTRA, Gr. Markt 18, Goes. Ondergeteekende bericht hiermede, dat hij van 22 December jl. is verhuisd van C 80, iieinkenszand, naar: WAGENBERG (N.Br.) p/a J. DE JONG, B 98. M. RAATS. Firma A. J. WITTE Zn. Artistieke Bloembinderij. Steenenbeer 15, Vlissingen, Tel. 141 (te bereiken). Voor de graven: Kransjes van Blauwgroene Edel-den. Kransjes van Den en Zilverbonte Hulst. Grafbloemstukken van Den en Zilverbonte Hulst. De Waarnemend Com missaris der Provincie Zeeland maakt bekend, dat de bureaux van de Provinciale Griffie, den Provincialen Waterstaat, de Provinciale Biblio theek, de Provinciale Stoombootdiensten, het Provinciaal Gasbedryf en den Provincialen Planolo- gischen Dienst zullen ge sloten zijn van 24 Decem ber a.s., 'des middags 12.30 uur, tot en met 27 Decem ber d.a.v., alsmede op 31 December 1943. Algemeene Vergadering van „Het Groene Kruis", afd. 's Heer Arendskerke, op Dinsdag 28 December 1943, 's avonds acht uur, ten huize van den Heer HELJSTEK, alhier. Het Bestuur. Studeert Middenstandsopleiding. Mondeling en schriftelijk. Instituut „De Econoom", Rotterdamsche Kaai 11 te Middelburg. KERSTMIS 1943. Bezoekt gedurende de feestdagen CAFÉ „AMUSEMENT", v.h. 't Schippershuis, Kinderdijk 94, Middelburg. A.s. Donderdag, Zaterdag, Zondag en Maandag, zoo wel des middags als des avonds, speelt de bekende STEMMINGSBAND, welke, mede met de schit terend versierde zaal, U een vroolijk Kerstfeest bezorgen. De kantoren en werk plaatsen der Gemeente Be- drijvien Middelbnrg zijn, behalve op de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, ook op 24, 27 en 31 December 1943 gesloten. De Directeur der Gemeente Bedrijven, B. C. Roeters van Lennep. H.H. Konynen-slachters. Alvorens uw vellen te ver- koopen, vraagt dan eerst eens prijs bij mij en U is tevreden. Tevens te koop gevraagd Bunzing-, Mol- le- en Hazevellen. H. KRIJGER. Erkend handelaar. Baanstraat 5, Middelburg. 250.belooning voor diegene die mij aan wijzingen kan geven over mijn zoo goed als nieuw DAMESRIJWIEL, merk Eysink, dat ontvreemd is. J. LORIER. Klein -Vlaanderen 101, Middelburg,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 3