PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal, j Franco per poat 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. I ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12| ct., minimum per adver- I tentle 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 58 cent, dlenstaanvragen en dlenstaanbie- dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DONDERDAG 23 DEC. 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG 4 BLADZIJDEN NUMMER 301 De Bureaux van ons olad zijn gevestigd te: Vlisslnoen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoorttjd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Redactie tel. 3521, Admintstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turf kade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstr. 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestr&at 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21. Verschillende Sovjet-aanvallen afgeslagen. Het opperbevel der Duitsche iweermacht deelde Woensdag mede: Aan het Noordelijke Krim- front is een aanvallend Sovjet- jbataljon ingesloten en vernie- 'tigd. Nieuwe hevige aanvallen van. den vijand op net bruggen hoofd van Nikopol en het front ten Zuidwesten van Dnjepro- petrowsk bleven zonder resul taat. Ten Zuidoosten van Kirowo- grad rukten onze troepen ver der op. Van 5 tot 21 December werden alleen al in het ressort |van een hier aanvallend leger- benevens talrijke andere wa pens buitgemaakt of vernie- Ltigd. In het gebied ten Noordoos ten van Siitomir weerden onze groepen sterke vijandelijke te genaanvallen af en vernielden 37 tanks der bolsjewisten. Ten Noordwesten van Resjit- Iza leidde een eigen aanval in moeilijk terrein na het over winnen van taaien tegenstand der bolsjewieken tot het sluiten van een bres in het front. Het grootste deel van een vijande lijke garde-inf an ter ie-divisie werd daarbij verslagen. Talrijke gevangenen en omvangrijken uit werden binnengebracht In het gebied ten Noorden en Oosten van Witebsk mis lukten herhaalde doorbraakpo gingen van den vijand in zware wisselvallige gevechten. Plaat selijke penetraties werden op geheven of afgegrendeld. Op eenige penetratie-plaatsen wordt nog gestreden. De bol sjewieken verloren in dezen sector 20 tanks. Ook ten Noordwesten van Newel werden felle aanvallen van den vijand afgeslagen. Uit het hooge Noorden wordt levendige wederzijdsche activi teit van stoottroepen gemeld. Verkenningsaanvallen der bol sjewieken mislukten onder zware verliezen voor den vijand. In Zuid-Italië verzwakten de vijandelijke aanvallen aan de Adriatische kust weer. Vrij zwakke aanvallen in den sector van Ortona werden afgeslagen. Aan de rest van het front verliep de dag, behalve ver- geefsche vijandelijke stoot- troepbedrijvigheid rustig. In de wateren van Sicilië hebben Duitsche gevechtsvlieg tuigen 2 vijandelijke koopvaar ders van middelbare grootte met bomtreffers zwaar bescha digd. Afzonderlijk vliegende vijan delijke toestellen hebben Dins dagnacht bommen geworpen in West-Duitschland. Duitsche vliegtuigen hebben in den nacht van 21 op 22 Dec. storingsaanvallen gedaan op Zuidoost-Engeland. POLITIEKE BEDRIJVIG HEID IN ANKARA, Uit Ankara verluidt, dat daar Dinsdag een ongewone (politieke bedrijvigheid viel ■waar te nemen. De Turksche minister van buitenlandsche zaken heeft, voortdurend be sprekingen gevoerd met de buitenlandsche diplomaten. Te Istanboel vielen Dinsdag we- jderom grooterë aankoopen van 'goud te constateeren. De koers van 1 gram fijngoud liep op tot 517 piasters, na den vorigen dag reeds gestegen te zpn tot 515. Ten tijde van de reis van den Turkschen president naar Cairo stond de koers op 490 •en voor de eerste reis naar Cairo van den Turkschen mi nister van buitenlandsche za ken op 470. Te Ankara is Woensdag de volkspartij in vergadering bijeengekomen. Men meldt evenwel, dat er uit sluitend binnenlandsche poli tieke kwesties besproken zijn en dat de minister van gezond heid uitvoerige verklaringen heeft afgelegd. DECEMBER IN LONDEN. ..Vertel eens Bobby, waarom spijkeren die mannon de bladeren aan de boomen vast?" ..Weet U dan niet. dat Churchill gezegd heeft: „voordat de blade- I ren vallen, is het met de Nazi's gedaan" Teek. Hövker/Orbis/Holland Pax- DE STRIJD BIJ KAAP MARCUS. De luchtstrijdkrachten der Japansche marine, die vijande lijke oonvooien bij kaap Mar cus tweemaal des ochtends en des middags op 21 December hebben aangevallen, hebben de volgende successen behaald: Tot zinken gebracht werden 2 groote transportschepen, 4 of 5 speciale of middelgroote transportschepen, 2 kruisers en 1 landingsboot. Beschadigd werden 1 torpedojager (In brand geworpen, zwaar be schadigd), en een groot aantal kleine vaartuigen. 5 eigen vliegtuigen gingen verloren, die zich of wel vrijwillig op de vijandelijke doelen hebben festort, dan wel niet terugge- eerd zijn op hun steunpunten. Bij den tweeden aanval wer den de volgende successen be haald: tot zinken gebracht werden 2 speciale transport schepen, 2 motortorpedoboo- ten en ongeveer 30 landings vaartuigen. Zwaar beschadigd werden 1 torpedoboot jager (in brand geworpen), 1 duikboot jager en 1 transportschip, be nevens een groot aantal lan dingsvaartuigen. Neergescho ten werden meer dan 4 vijan delijke vliegtuigen. 5 Japan sche vliegtuigen gingen bij dezen aanval verloren. Zij had den zich vrijwillig op hun doelen gestort of zijn met te ruggekeerd. Alle vijandelijke transportschepen en landings vaartuigen werden vóór hun landing aangevallen. Zij wa ren z waar met troepen en oor logstuig geladen. Oe Brazlllaansche militaire dele-i gatie, die onlangs in Noord-Afrika is aangekomen, onderhandelt met de ge allieerden In Zuid-Italië thans over plannen, die de aankomst van Bra- ziliaansche expeditiestrijdkrachten mo- gelük moeten maken. Stefanl meldt, dat het de laatste dagen te Napels meermalen tot bot singen tU8schen studenten en d< Anglo-Amerikaansche politie is geko. men. Meer dan 70 studenten zouden daarbij den dood gevonden hebben. In het plaatsje San Giorgio nabij Tarente zijn 7 personen door een Engelschen krijgsraad ter dood ver oordeeld en geëxecuteerd. Onder de veroordeelden bevonden zich twee LUCHTAANVAL OP GRENSGEBIED VAN N.W.-DUITSCHLAND. Woensdagmiddag zyn forma ties Amerikaansche bommen werpers, krachtig beschermd door jachtvliegtuigen, het grensgebied van Noordwest- Duitschland binnengedrongen. De vijandelijke formaties wer den door de telkens weder aan vallende Duitsche eskaders jachtvliegtuigen en jachtkrui- sers uiteengeslagen. De vijand had het er blijkbaar op aange legd te kunnen opereeren on der bescherming van het wol kendek, teneinde aldus verlie zen van grooteren omvang te vermijden. Dit mislukte echter. Een aanzienlijk aantal viermo torige bommenwerpers en en kele Amerikaansche jachtvlieg tuigen, die ter bescherming meevlogen, werden tijdens ver bitterde gevechten neerge schoten. Te Londen is medegedeeld, dat van bovenbedoelden aanval 21 Amerikaansche bommen werpers en 4 jagers Vermist worden. NA DE TERREUR- AANVALLEN OP BERLIJN. Dankbetuiging van Göbbels. Rijksminister dr. Göbbels heeft Dinsdag de leiders der Berlijnsche partijorganisaties, der weermacht, der politie, der stedelijke autoriteiten, der brandweer en der luchtbe scherming ontvangen, tenein de hun na de zware terreur- aanvallen op de rijkshoofdstad zijn dank te betuigen voor het schitterend optreden van alle bij den afweer betrokken in stanties en personeel. Tegelij kertijd bracht dr. Göbbels hun ook de waardeering van den Führer over. In een toespraak zeide de gouwleider, dat men ook in de toekomst met nieuwe terreur- aanvallen op Berlijn rekening moét houden. Desondanks zal eens de steeds sterker worden de afweer en een komende vergelding aan het drijven der luchthunnen een einde maken. Evenals talrijke andere Duit sche steden heeft de rijks hoofdstad in de afgeloopen da gen en weken bewezen, dat de vijanden het Duitsche volk door de luehtterreur niet op de knieën kunnen brengen. Be halve aan de bewonderens waardige houding der bevol king is dit in de eerste plaats te danken aan het optreden der partij, der weermacht, der Eolitie en van het stedelijke estuur. Uit de verbeten woede, zoo ging dr. Göbbels voort, waarmede alle betrok kenen optreden bij de bestrij ding van de branden en de schade en uit hun schitteren de prestaties heeft hij de ze kerheid gekregen, dat het na het bevechten der eindover winning in korten tijd geluk ken zal de rijkshoofdstad grootsch en in nieuwe schoon heid weer op te bouwen. Ber lijn zal dan, zoowel uiterlijk als ook op grond van zijn mo reel standhouden, terecht den eeretitel van rijkshoofdstad kunnen opeischen. Bekendmaking. EXTRA KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS. EN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS-Ersatzcommando deelt mede: Om aan de vele aanvragen tege moet te komen, zal op 3 Jan. nog een extra-keuring voor de Waffen SS. en den Landstorm Nederland plaats vinden. Men kan zich hiervoor mel den bij het Ersatzcommando, Korte Vijverberg 5, Den Haag. van 104 uur. Alle inlichtingen omtrent dienst neming in de Watten SS. of Land storm Nederland geven de Ersatz- commando's Den Haag, Korte Vij verberg 5: Amsterdam, Dam 4; Alk maar, Langestraat 56; Groningen, Heerenstraat 46; Heerlen, Sarolea- straat 25, Kostelooze spoorwegblljet- ten kunnen eveneens bij de bovenge noemde adressen aangevraagd worden. Voorpostbooten schieten Sovjet-bommenwerpers neer- Door laag te vliegen trachten de Sovjet-vliegtuigen aan het hevige vuur van het lichte en zware Hag-geschut te ontkomen. PK Reidsick/Atl/H/P m DE RIJKSCOMMISSARIS BENOEMD TOT PRESIDENT VAN DE DEUTSCHE AKADEMIE. De Führer heeft op voorstel an rijksminister dr. Goebbels rijksminister dr. Seyss Inquart, als opvolger van den overleden minister-president Ludwig Sie- bert, benoemd tot president der Deutsche Akademie. TREINENLOOP TUSSCHEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR. Aüs op Zon- en Feestdagen. De Ned. Spoorwegen vestigen er de aandacht op, dat wegens het gesloten zijn van zeer veel bedrijven en zaken tusschen Kerstmis en Nieuwjaar, de loop der treinen op Maandag 27. Dinsdag 28, Woensdag 29. Donderdag 30 en Vrijdag 31 December a.s. zal zijn als op Zon- en Feestdagen. Drukte by de post tusschen Kerstmis en Nieuwjaar. Met Kerstmis en Nieuwjaar zal. de drukte op de postkan toren zoo groot zijn, dat met vertraging in de overkomst van alle poststukken rekening moet worden gehouden. Stuk ken, die op een bepaalden dag op hun bestemming moeten zrjn, zullen zeer vroegtijdig gepost moeten worden. Telegrammen met geluk- wenschen zijn niet toegelaten, ook niet tijdens de jaarwis- sèling. De postchèque- en girodienst zal evenmin vertraging kun nen voorkomen. Verzocht wordt de opdrachten in de eerste dagen van het nieuwe jaar zooveel mogelijk te be perken. MEOEDEELING VAN DEN FUHRSORGEOFFIZI ER. Het S.S.-Ersatzkommando deelt ons mede: Het spreekuur van den Führ- sorgeoffizier. dat iederen Woensdag te Den Haag, Korte Vijverberg 5, gehouden wordt, zal op Woensdag 29 December niet plaats vinden. Het eerstvolgende spreekuur is weer op Woensdag 5 Jan. 1944. In de week van 6 tot 11 dezer heeft Winterhulp Nederland een tótaal bedrag van 164.208.81 bijeenge bracht. Zonnewende tüdswende. De SS-man denkt eraan, waar hij zich ook bevindt. En hij voelt zich, daar ver weg aan het Oostfront, ge dragen door die prachtige gemeen schapsgedachte der SS. En vooral in de dagen voor Joelfeest, v zonnewende, valt het hem s ar zijn plicht te doen, zijn plicht voor de groote Germaansche gemeen schap. Maar dan denkt hij aan zijr Germaansche voorouders, die deden wat hij nu doet en dit vanzelfspre kend achtten. Zonder uitzondering ging toen Iedere weerbare man strijde voor het behoud van het vrije Germaansche land. Zoudt gij, Jonge Nederlander, dan willen achterblijven, dan d u r v achterblijven nu het niet aleen gaat een vrij Germanië, maar tegelijk om het behoud van alles wat ons ras gedurende eeuwen aan kuituur- waarden heeft gezameld? Aarzelt toch niet langer en neemt dienst bij de Waffen-SS of meldt U voor den landstorm Nederland. DE NIEUWE BONNEN. Voor de volgende periode van. veertien dagen, loopende tot en met 9 Januari, zijn de bonnen 1 en 2 aangewezen voor het koopen van brood, beschuit, melk, taptemelk, vleesch en aardappelen, de laatste met een toeslag van 1 kg. op elk der bonnen 01 en 02. Op de bonnen la en lb boter wordt een half rantsoen mar garine verstrekt, terwijl voor de verschillende groepen bene den 21 jaar als bijzonder rant soen op de bonnen b2. c2, d2 en e2 reserve een half rantsoen boter beschikbaar wordt ge steld. Tabak naar keuze kan ge kocht worden op de bonnen 01 en 02 van de tabakskaart en 100 gr. suikerwerken op bon 1 van de versnaperingenkaart. Voorts zijn van de bonnen algemeen aangewezen: 01 en 02 voor bloem, 03 voor 125 gr. gemengd meel, 04 voor 125 gr. gort, 05 voor 100 gr. vermicelli. 06 voor 100 gr. 20 plus of ma gere kaas 07 voor suiker, 08 voor jam, 09 voor een rantsoen eenheidszeep en 10 voor een rantsoen waschpoeder. Verder is nog een rantsoen waschpoeder verkrijgbaar op de bonnen c3, d3 en e3 reserve, terwijl bon e4 reserve geldig is voor een rantsoen toiletzeep en bon R 01 van de tabakskaart voor 45 gr. scheerzeep. De bonnen voor eenheids- zeep, waschpoeder en toiletzeep zyn geldig tot 22 Januari en die voor scheerzeep tot 29 April. Tenslotte is bon dl aangewe zen voor 250 gr. gort en bon el reserve voor 250 gr. rijst of gort. Op alle bonnen mag reeds op 24 December worden gekocht, met uitzondering van vleesch en aardappelen. Voor koffiesurrogaat en ver micelli zullen op 23 Januari nieuwe bonnen worden aange wezen. evenals voor eenheids- zeep, waschpoeder en toilet zeep. UITREIKING MEUWE BONKAARTEN. De plaatselijke distributie diensten zullen van 27 Dec. t./m 22 Jan. .s. tegen over legging van de stamkaart en tegen in ontvangstneming van een bon van het inlegvel, bon kaarten voor voedingsmiddelen uitreiken. De kaarten zijn alle uitge voerd met zwarten opdruk. In verband hiermede zal voor de artikelen boter en melk geen onderscheid meer worden ge maakt tusschen „stad"- en „land"-gebied. Voor aardappe len zal de bestaande regeling evenwel gehandhaafd blijven. De aardappelbonnen van de kaarten, welke in landgebied worden uitgereikt, zijn voor zien van het woord „land". Zij, die geboren zijn tusschen 26 Dec. 1922. 1929 of 1939 en 24 Januari 1923, 1930 of 1940. dienen hun inlegvel te ruilen vóór zrj hun bonkaart in ont vangst nemen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1