PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Sovjet-teganaanvallen bij Sjitomir afgeslagen Mussert over zijn bezoek aan den Führer. Het Duitsche front in het Oosten zal blijven staan DINSDAG 14 DECEMBER 1943 ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct.. minimum per adver tentie 2.05, Bd abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 68 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 60 ct, „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct, meer. DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 293 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vliufngen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60. teL 10 (2 HJnenJ. Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londcnscbe Kaal 29, Redactie tel. 3521, Admlnistr. teL 3641; Goes: Redactie en Administratie Turfkado 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaaistr. 45, tel 234; Oostburg Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breekens; Dorpsstraat 35, tel. 21, Het opperbevel der Duitsche .weermacht deelde Maandag mede: In den sector van Kirowo- grad en bij Tsjerkassy deed de vijand ook Zondag talrijke aanvallen met wisselende sterkte. De zware afweerge- vechten duren onverminderd voort in het gevechtsgebied ten Noordoosten van Sjitomir on dernamen, de bolsjewisten met versch-aangevoerde strijd krachten hevige tegepaanva»- len, die werden afgeslagen Onze troepen gingen daar op nieuw tot den aanval over en sloegen een vijandelijk brug genhoofd aan den .Westelijken over van deTeteref uiteen. Ten Noorden van het ïlmen- meer drongen stoottroepen van een divisie jagers bij verras sing in een goed versterkt vij andelrjk steunpunt binnen. Dt bezetting, bes:aande uit eei Sovjet-bataljon, werd na kor ten, hevigen strijd vemietig< of gevangen genomen. Aand rest van het Oostelijke fror. kwam het slechts tot gevech ten van plaatselijke beteek? nis. In de gevechten Zuidelij van Kertsj heeft zich de 3c Roemeensche bergdïvisie, or. der bevel van generaal-majoo Mociulski, bgzónder onde, scheiden. Aan het Züid-ïtaliaansche front verliep de dag zonder groote gevechtshandelingen. Eenige vijandelijke vliegtui gen, waarvan er één werd neergeschotén, ondernamen Zondagnacht stoorvluchten bo ven het Rijnlandsch-Westfaal- sche industrie-gebied. Kt. s.pr.^elten voor de Nedenand- sche Vrijwilligers, die aan de fronten staan. Duizenden Kerstpakketten worden thans in Den Haag voor de Nederlandsche Vrijwilligers gereed ge maakt.' De pakken worden voor de verzending keurig opgestapeld. CNF/Meijer/Pax m. HERDENKING WAPENGEN OOTSCHAP DUITSCHLAND- JAPAN-ITALIË. Rede van von Rlbhentrop. Ter gelegenheid van den twee den verjaardag van het sluiten van het wapenbondgenootschap tusschen Duitschland, Japan en Italië, heeft de rgksministei van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop, gesproken voor den groot-Duitschen omroep. De .rijksminister wees er op, dat de verjaardag in het teeker staat, van verbitterde gevechts handelingen in Europa en Dost- Azië aan alle fronten, te land, ter zee en in de lucht. In Oost- Azië verdreef Japan in dap pere wapenfeiten zyn vijanden uit Oost-Azië en kwam in het, bezit van de onvoorwaardelijke suprematie. In Europa hebben de groote.' overwinningen van, de as den oorlog reeds ver- weg in het vijandelijke land aan1 de grenzen van Europa gedra gen. Ook het Europeesche con tinent is thans stevig in handen van Duitschland en zijn bond- genooten. Tri Europa staat de Duitsche weermacht, dank zij de stelsel matige strategische frontver kortingen, als 'n ondoordring bare muur van staal en ijzer tegenover de bolsjewieken. Het Duitsche front in 't Oosten zal blijven staan. Het zal den vijand -niet gelukken 'er door heen te komen, en op zekeren dag zal de kracht van het roo- de leger verlamd worden. Zoowel ln Italië als in 't ove rige deel van de Middel land- tche Zee, van de Spaansche grens tot den Dodekanesos, wordt de Duitsche positie van dag tot dag sterker. Sinds eenigen tijd wórdt nu door onze vijanden op steeds luider toon de komende groote slag tegen het Europeesche Westen aangekondigd. Wan neer de Westkust van Europa door woorden veroverd zou kunnen worden, dan zouden Duitschlands vijanden al sinds lang aan den Rjjn staan. Aan de leiding van de Duitsche weermacht laat dat hysterische gezwets van joodsche interna- onale scribenten en hun hand langers volkomen koud. Want hier is de laatste jaren aan alle kusten van den Atlanti- schen Oceaan een vestingwerk ontstaan, dat in zijn reusach tige afmetingen zohder voor beeld is in de krijgsgeschiede nis. In die vestingwerken staat een troepenmacht, die met fa- natieken gevechtsijver slechts wacht op het oogenblik waarop zij na het vele geschreeuw ein delijk weer eens den vijand werkelijk in het gezicht kan zien en kan aanpakken. Wat de luchtaanvallen betreft, ïoo hebben de vijandelijke strategen, na dat rij hadden Ingezien, dat zij de Duitsche oorlogsindustrie door bom aanvallen hlet verwoesten. Ja 'niet •ens belangrijk kunnen beschadigen. openlijk verkondigd, dat. het hoofd doel van deze luchtaanvallen gericht! is op de woonwijken van de Duitsche steden en haar burgerbevolking. Hier mede hoopt men het moreel van hel Duitsche en Itallaansche volk U schokken. Op deze cynische bekente nis kunnen wij den heeren slechts één ding antwoorden: het moreel van de burgerbevolking wordt door deze lucht aanvallen op vrouwen en kinderen niet alleen niet geschokt, doch Inte gendeel nog slechts versterkt en ver stevigd. Met elke bom, die op Duitsch gebied valt, sluit het thuis front zich steeds nauwer aaneen, schaart zich om zijn leiding en Is in z|jn grootsche houding besloten, ook het laatste te offeren -voor de overwinning. Eén ding staat thans voor de geschiedenis reeds onom- stoofelijk vast, zeide spr., dat de werkelijk schuldigen aan de zen geweldigen wereldbrand juist de drie mannen zijn, die thans in Teheran zijn samen gekomen en zich daar weer de rol van den aanklager en rech ter hebben aangematigd, n.l. Churchill, de hoofdschuldige aan de oorlogsverklaring van Engeland aan Duitschland; Stalin, die 20 jaren lang het roode leger heeft gewapend om Europa te veroveren en tijdens het banket in het Kremlin op 5 Mei 1941 het aanstaande of fensief tegen Duitschland heeft verkondigd en dan vooral Roo sevelt, die reeds midden in vre destijd het bevel tot schieten tegen Duitschland gaf en Duit sche schepen tot zinken bracht. Spr. wees voorts op den ongerem de» imperialistische» wil der drie Ijandelijke mogendheden. Men schrikt er niet meer voor terug om openlijk te praten over de verdeel ing der reld In machtsgebieden van de drie- eenheid Engeland, Amerika en Rus land. Elk der driemogendheden heeft slechts den drang, zoo snel mogelijk t zoo veel mogelijk te veroveren. Wij, Europeanen, praten heel wat Inder over de toekomstige van het nieuwe Europa, want eerst moet de oorlog met een overwinning •beëindigd worden, maar één ding kan thans reeds gezegd worden, n.l. dat het nieuwe Europa van de gendheden cn van de daarmee ver bonden vrienden, er volkomen anders zal uitzien, dan het Europa, dat Churchill, Stalin en Roosevelt zich voorstellen. Terwijl zij er slechts aan denken landen te veroveren, de bewo- i tot slavendiensten te verlagen de producten van die landen en de arbeidskracht der bewoners voor hun eigen verrijking uit te buiten, is het doel van Duitschland, Italië en zijn Europeesche bondgenooten daaren tegen een nieuwe ordening van de dingen in Europa, waarin zoowel hun eigen als ook de andere In dit gebied levende volkeren de leefruimte bezit ten, die In overéénkomst is met hun volkskracht en hun prestatievermogen. De overwinning in dezen ge weldigen wereldoorlog wordt niet behaald door materiaal, doch moet verkregen worden op het slagveld door den man met de bajonet en dan weet ik één ding; tegenover de strijd lust en de heldhaftigheid van onze soldaten vermag de vij- Verzending van geluk- wenschen e.d. voor Kerstmis en Nieuwjaar. De Duitsche kamer van koophandel in Amsterdam deelt onó mede, dat op grond van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het berichtenver keer met het buitenland (zie Verordeningenblad aflevering 8, verschenen 12 Maart 1943, en Ned. Staatscourant nr. 52 dd. 16 Maart 1943) de verzen ding van gelukwenschkaarten zoomede van postkaarten, als ook de vroeger gebruikelijke gedrukte kaarten van firma's enz., voor Kerstmis en Nieuw jaar naar Duitschland en het niet-vijandelgke buitenland verboden is. Gelukwenschen in vorengenoemden vorm worden door de controleerende instan ties aangehouden en vernie tigd. KEURINGEN VOOB DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND, Het SS-Ersatzkommando deel! mede: Iedere gezonde Nederlan der in den I-eeftijd van 17—45 jaar ka:; zich vrijwillig bij de hier onder vernielde adressen vervoe gen teneinde- gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Land storm Nederland. Tüdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrek, king tot de verzorging van fami lieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen ete. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland wenschen te blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm Nederland of bij het SS-Wachtbataillon te Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Kriegs- marine kunnen zich aanmelden; zij. die tot de Gerraaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens ter keuring meiden- Personen tusschen 1930 Jaar, die aannieldlngspliclitig zijn voor arbeidsinzet, worden gedurende hun verbintenis hiervan vrijgesteld- Officier ic de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen- Zijn schooiopleding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag en prestatie- De oproeping na deze keuring geschiedt eerst in het be gin van Januari 1944- 16-12- '43 9—14 uur Den Haag. Café Den Hout, Bezuidenhout- and in verste verte niet iets gelijkwaardigs te stellen. De geest van de volkeren in Europa en Oost-Azië en de dapperheid van hun soldaten en niet de bolsjewiekengeest en de dollargeest van den jood- schen beursjobber zal tenslotte den oorlog winnen. De tegen standers zeggen, dat er bin- nenkort een algemeene aanval op de mogendheden van het )act van drie in Europa en Oost-Azië zal komen. Duitsch land Italië en Japan en hun bondgenooten kunnen daar slechts op antwoorden: „Laat ze maar komen, wij staan op wacht en zullen hun een war me ontvangst bereiden". (Vervolg rede Mussert). Ons vaderland uit den staat /an vernedering en ontredde ring op te werken tot nieuwe .evenskans is de roeping der beweging. Grondslag is de absolute noodzakelijkheid van ;le Europeesche solidariteit en die laat zich niet denken zon der de Germaansche sotidari- eit. Wjj, Nederlanders, hebben te kiezen tusschen geen weer- ntacht óf ons in te schakelen in een groot complex. Geen soldaat zijn beteekent op den duur de slavernij. Daarom heb ik gedaan wat ik kon om on ze jongens zich al3 vrijwilli gers te doen inzetten bij den opbouw van de groote Ger maansche weermacht, waar van de Nederlanden een on derdeel zullen uitmaken en die tot taak heeft de groote Ger maansche leefruimte te bevei ligen. Spr. betuigde hierbij Heinrieh Himmler namens de vrijwilligers hun erkentelijk heid voor zijn streven om het denkbeeld van de Germaansche militaire saamhoorlgheid tot een feit te maken. De grondslag om Nederland op te nemen in een Germaan sche weerbaarheid is gelegd, de verdere opbouw tot de vol tooiing is nu slechts een kwestie van tijd. Om de Germaansche solidari teit den vasten grondslag te geven die noodig is, heb ik mij bekend tot het begrip Ger- maanseh Führer, door in December 1941 den eed van trouw af te leggen aan Adolf Hitler als Germaansch Führer. Dit zal voor velen toen nog onbegrijpelijk geweest zrjn. Nü dringt het meer door dat Hit- Ier de van God gezondene is, die voor het voortbestaan van feheel Europa de verantwoor- elijkheid draagt. Het is mij een eer en een voorrecht als religieus voelend mensch, als leider der beweging en als verantwoordelijk voor de toe komst van ons Nederlandsche volk, dit door dien eed van trouw tot uiting te hebben gebracht. Door deze solidariteit vindt geen aantasting van het zelf respect der natie plaats, doch verheffing. Ik ben er diep van door drongen, dat duizenden oprech te menschen in ons vaderland vreezen, dat Duitschland ons zal willen inlijven als het den oorlog gewonnen heeft. Mils serf's jongste bezoe ken aan den Führer. Gij hebt in de couranten ge lezen, dat de Führer mij in zijn hoofdkwartier ontvangen heeft. Dit was de vijfde maal, dat ik den Führer ontmoette. Een maal in 1936, voorts in 1940, 1941, 1942 en nu de vorige week. Nimmer heeft een on derhoud met mij plaats ge vonden dat zulk een warmen toon had en zulk een hartelijk karakter. Ik heb den Führer aange troffen, in goede gezondheid, veel beter dan het vorig jaar en stralend van den wil om zijn roeping te volbrengen: Europa voor den ondergang te behoeden. Van mijn inzichten en mijn streven heeft hij ten volle kennis genomen en daar mede is hij het ten volle eens. Ten aanzien van de natio naliseering van Nederlanders, de grondslag voor inlijving, zei de Führer: „Zoo kan niet het voor nemen bestaan, de Neder landers te denationaliseeren, maar het komt er op aan met de overige Germaansche volkeren te volbrengen, wat gemeenschappelijk gedaan moet worden. Wij mogen den volkeren niet alle mo gelijke vrijheid ontnemen. Integendeel, wij moeten hun zooveel mogelijk vrijheid' laten". Mij dunkt, dat is duide lijke taal, waarmede wjj van ganscher harte instemmen. Ook onze opvattingen om trent de godsdienst- en ge- wetensvrijheid -heb ik ten volle bevestigd bevonden. Kerk en staat hebben ieder hun eigen roeping, de kerk zal den staat niet critiseeren en de staat de kerk niet. Ieder moet met zijn eigen geweten in het reine bren gen, hoe hjj God wil die nen. Wat WTj al deze laren hebben gewild en ten koste van zooveel offers hebben nagestreefd was goed; is goed en blijft goed en het stemt ons tot groote ver heugenis te weten dat de Führer er ook zoo over denkt Vaster dan ooit staan wjj nu in onze schoenen. Onze te genstanders kunnen er nu niet meer onder uit. Natuurlijk zul- len er nog wel stemmen ge hoord worden van lieden, die het beter weten. Ik heb den Führer nog nooit zoo hartelijk zien lachen als toen hij tijdens het onderhoud kennis nam van het Nederlandsche spreek woord: „De beste stuurlui staan aan wal". Dat vond hij kostelijk en hij zal het niet vergeten. Wij vergeten het evenmin, want wij komen dit onaangename soort lieden da gelijks tegen. Wij zeiven groeien in de be weging en haar fonhaties als dragende kern, in de neven organisaties, in de volksorde ning ook al zijn de oorlogsom standigheden daartoe bezwa- render dan ooit. Als bewijs daarvan moge gelden onze barometer, (Se nog nooit gefaald heeft, de verkoop van ons strijdblad „Volk en Vaderland". De op laag is gestegen tot 200.000 exemplaren. Na nog enkele waardeeren- de woorden te hebben geuit aan de N.S.D.A.P. in Neder land, den oprichter hier van, wijlen Hauptdienstleitef Schmidt en dien opvolger, Dienstleiter Ritterbusch, be tuigde Mussert zijn erkentelijk heid aan den Rijkscommissa ris voor zijn inzet voor ons volk en de beweging. Zich ten slotte tot zijn kameraden wendend, zei de leider o.m.: Gij beschikt over het heldere inzicht in de ontzagwekkende gebeurtenissen van dezen tijd, die beslissend zijn voor het voortbestaan van Europa. Gij hebt u doelbewust geschaard aan de zijde van het recht, de Europeesche beschaving en den godsdienst verdedigend. Gij weet dat de Führer daar in zijn eenzaamheid in hei Oosten, dag en nacht waakt en werkt aan de verdediging; gij gevoeld in u den alles over- heerschendea drang om hem bij te staan in zijn roeping', die God hem gegeven heeft. Gij maakt deel uit van da N.S.B., waarvoor reeds hon derden gevallen zjjn en vele duizenden groote offers hebben gebracht en die gedurende twaalf jaren door alle stor men heen den juisten koers gevaren heeft om het vader land naar een nieuwe toe komst te leiden. Gij zijt vervuld van liefde jvoor uw volk en den wü tot sociale gerechtigheid en daar om strijdbaar en offervaardig, nu het vaderland in nood is. Daarom zult gij in trouw voortgaan met uw inspanning en tezamen vormen, de plu*»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1