I I%N/ f II fcttw TV V.wus\ns^ I Zware gevechten aan het Oostelijk front MAANDAG 29 NOVEMBER 1943 ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12| ct., minimum per adver tentie 2.05. Bij abonnement speciale prüs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 58 cent, dlenstaanvragen en dlenstaanble- dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG UIT BLADZIJDEN NUMMER 281 De Bureaux van ons blad zUn gevestigd te: Vlisslngen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29. Redactie tel. 3521, Admlnistr. tel. 3541; Goes: Redactie eft Administratie Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd teL 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102;. Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21. Het opperbevel der Duitsche enweermacht deelde Zondag aQ mede: Ten Zuidoosten van Perekop werd een verloren gegane hoogte heroverd en tegen tal- rijke vijandelijke tegenaanval- X i len gehouden. De luchtmacht viel hier en op het landings- I hoofd ten Zuidoosten van Kertsj met sterke strijdkrach- ten de vijandelijke stellingen o" en de tot den tegenaanval overgaande bolsjewisten aan en bracht hun gevoelige ver- liezen toe. ■e' Op het bruggenhoofd Niko pol en in de groote bocht van ■V. den Dnjepr duurden de zware I afweergevecbten ook Zater- dag voort. Plaatselijk binnen gedrongen vijandelijke strijd- 10 I klachten werden teruggewor- pen of afgegrendeld. Ten Zui- IQ den van Krementsjoeg en bij Tsjerkassy worden gevechten geleverd tegen binnengedron gen vijandelijke gevechtsgroe pen. Ook ten Westen van Kief •werd hevig gevochten. Ver st, «cheidene Sovjet-aanvallen mislukten, terwijl bij een eigen a, aanval terrein werd gewon nen, in weerwil van verbitter- den vijandelijken tegenstand en onbegaanbare wegen. i In het gebied van Korosten T* weixi een eigen aanvalsopera- tie met succes beëindigd. In gevechten, die dagenlangduur- i den. gelukte het, de vijande lijke strijdkrachten in te slui ten en te vernietigen. Daarbij werden ook bolsjewisten, die tijdelijk in het Zuidoostelijke deel der stad Korosten waren binnengedrongen, in weerwil van hun wanhhopigen tegen stand, vernietigd. Onze troe pen brachten den vijand zware verliezen aan dooden en ge wonden toe, maakten talrijke gevangenen en maakten 59 stukken geschut en een groot aantal lichte en zware infan- teriewapenen buit. In het gevechtsgebied van Gomel namen de gevechten in hevigheid af. Op enkele plaat sen werden vyandelijke aan vallen afgeslagen en de bolsje wisten door tegenaanvallen op hun uitgangsstellingen terug geworpen. Ten Zuidwesten van Newel heroverden onze troepen ver scheidene plaatsen en sloegen vijandelijke tegenaanvallen af. In den Óostelijken sector van het Zuid-Italiaansche front leefde de gevechtsbedrij vigheid gisteren weer op. De vijand viel meermalen aan met afdeelingen tot bataljons sterkte, gesteund door pantser wagens. De gevechten duren nog voort. Van de andere frontsectoren wordt leven dige artilleriebedrijvigheid aan weerszijden gemeld. In het Middellandsche Zee gebied zijn op 26 en 27 Nov. 12 Britscn-Amerikaansche vliegtuigen vernietigd. TE KREUK AANVALLEN OP BREMEN. BERLIJN EN STUTTGART. 93 bommen\verj>ers neergeschoten. Vrijdag overdag drongen formaties Amerikaansc'ne bommenwerkers de Duitsche 8 Bocht binnen en ondernamen een terreuraanval op de stad Bremen, waardoor verscheide ne ziekenhuizen, gestichten voor ouden van dagen en cul- W_ tuurmonumenten vernield wer- ^■den. Eskaders jachtvliegtuigen j en jachtkruisers vernietigden Ji tezamen met andere luchtver- j dedigingsstrijdkrachten, vol- 1 gens de tot dusver ontvangen ij rapporten, 41 vijandelijke vliegtuigen. 13 andere Ameri- °p3' kaansche bommenwerpers en jagers werden boven de bezet. te gebieden in het Westen neergeschoten. De vijandelijke formaties, die onder zware 'bescherming van jagers kwa- g_ men aanvliegen, werden reeds jt^taan de Nederlandsch-Duitsche ds-j grens door eenige honderden H, jagers en torpedovliegtuigen «s» tot den strijd genoopt. In he- 'vige luchtgevechten werden de vijandelijke jagers ge- er-dwongen terug te keeren er oe-ivervolgens de doorvliegende bommenwerpers voortdurend I aangevallen. Tegenover 41 neergeschoten Britsche vlieg- vJtuigen staan slechts 11 Duit- Bi-.lsche verliezen. Daar eenige rg.jpiloten zich door het val- J scherm wisten te redden, be- fhj dragen de verliezen aan per- ürJsöneel van de Duitsche lucht macht slechts een twaalftal 'man, waarbij nog de moge lijkheid bestaat, dat eenige der gel vermiste vliegers terugkeeren. De verliezen der Amerikanen aan vliegend personeel bedra ggen daarentegen meer dan 300 jjjïnan. tes. Formaties Britsche bommen- erJinenwerpers vlogen, zooals ge- keumeid, Vrijdagnacht boven het en-rijksgebied en ondernamen nieuwe terreuraanvallen op daStuttgart en de rijkshoofdstad. lOOEr ontstond schade. 39 Brit- bommenwerpers werden os"*neergeschoten. Zoodoende ver loor de vijand in 24 uur boven en-het Rijk en de bezette gebie- in het Westen 93 vliegtui- ii gen, bijna uitsluitend zware Jang. viermotorige bommenwerpers, ©osten HEVIGE AARDBEVING IN TURKIJE. Vrijdagnacht heeft zich in bijna alle deelen van Turkije een ernstige aardbeving voor gedaan. Tot dusver werd ver nomen, dat in de dorpen Os- mantsjik en Medshitoroe groo te schade is aangericht. Voorts worden zware verwoestingen gemeld uit Tokat. Al deze plaatsen zijn gelegen in het vilajet Tsjorroem. De schok ken werden ook gevoeld in Istanboel, Diarbehir en Anka ra. Te Ilgaz werden het post kantoor en het volkshuis ver woest. In Soeloe Ova zijn reeds 25 dooden en 30 gewonden geteld, in de omliggende dorpen 20 dooden, in Mezifon 60 dooden, hier is 15 procent van de hui zen verwoest. Uit Ezine is geen enkel bericht ontvangen. •e schade in de streek Gu- musjMadsjikeuSamson is nog niet te overzien. In het district Oey is 60 procent der huizen vernield; het aantal slachtoffers is nog niet te overzien. Te Ladik en Erbaa zijn aile huizen, die bij de vo rige aardbeving, in het voor jaar, gespaard waren geble ven, thans ingestort. Nader wordt gemeld: Het plaatsje Vezirkoeirue is volko men vernield. In Ladik staan nog slechts twee huizen over eind. De asfaltwegen zijn on berijdbaar door scheuren, ga ten of puin. Zondagmiddag werd het aantal dooden uit het district Desje Bogan opgege ven als 537 en uit Tokat als 151. In Tokat zijn 12 moskeeën en 12 huizen, benevens 2 open bare gebouwen volkomen ver woest. Dok in Castimani is be langrijke schade ontstaan. Tot dusver is vandaar een aantal dooden van 338 gemeld. Uit Tasjkoeprue en Tossia wordt nog een aantal dooden van 70 gemeld. De Japansche troepen hebben nabij Hsiangkau meer dan 500 vijan delijke schepen gekaapt, waarbij groo te hoeveelheden wapens en munitie, buitgemaakt. Japansche elitegroepen hebben bij het aanbreken van den dag op 23 November de operatiebasis der 197e divisie van Tsjoengking Loeng- Jang. gelegen op 50 km ten Zuid van Tsjangteh, volledig bezet. REDE VAN VAN GEELKERKEN. In een te Amsterdam ge houden rede heeft de heer van Geelkerken, plaatsvervangend leider van de N.S.B., blijkens verslag in het Hbld., o.m. ge zegd dat, wanneer er thans reeds tienduizenden vrijwilli gers aan alle fronten staan, de dag zal komen, waarop andere tienduizenden vrijwillig of niet d&iLr zullen staan, waar over het lot van Europa wordt beslist, Spr. vroeg zich af, waarom zouden wij alleen zooveel offers brengen, waar om zij niet Komende op de bombarde menten van de Duitsche ste den en de verliezen onder de burgerbevolking, zeide spr. Wanneer straks de oproep komt om de getroffenen bij te staan en er zijn menschen die niet willen geven, dan zullen wij ze afhelpen van de helft van hun huisraad! Wanneer zy niet zijn te overtuigen dan moet het er in gehamerd wor den. Ons lot is tè eng met dat van Duitschland verbonden, dan dat wij hulp zouden kun nen weigeren. Over de opgerichte land wacht zeide spr., dat iedere weerbare man van 1755 jaar van de P.O., W.A. en Ger- maansche SS hierin opgeno men zal worden. Wij zijn ech ter niet gewapend tégen dit volk, maar het gaat ons om een kleine kliek in dit volk. Wij zullen tegen hen het be kende oog om oog, tand om tand toepassen. Wij kunnen niet meer toelaten, dat onze kameraden worden vermoord door een stel moordenaars. Maar men wil, vervolgde spr., Duitschland van de land kaart wegvegen. Vergeet ech ter niet, dat wij staan en vallen met Duitschland. Wh willen vechten en staan mee ons volk, dan eerst hebben wij het recht om leiding te geven. Dat is de geest, die ons allen moet bezielen! Na twaalf jaar staat de be weging als wijdvertakt net in ons volk. De strijd is echter nog niet afgeloopen. Denkt aan de frontsoldaten; zij ver plichten ons tot den strijd. Vecht, zoo eindigde spr., om dat gij met Mussert kunt zeg gen, wanneer deze binnenkort weer bij onzen Führer komt. dat wij staan, bereid tot alles, wat er ook komt. Projectiel ontplofte. Een leerling der Ulo-school te Dedemsvaart had een pro jectiel gevonden en was, in plaats van de politie ervan in kennis te stellen, zoo onvoor zichtig er mee te gaan spe len. Op een gegeven oogenblik explodëerde het gevaarlijke voorwerp met het gevolg, dat de jongen ernstig aan de han den en het gezicht werd ge wond. Twee vingers werden hem afgekneld. Hij is naar het ziekenhuis te Zwolle vervoerd. Korvettenkapltan Lüth In z|jn geboor teplaats. Nadat Korv. Kpt. Lüth uit handen van den Führer in het hoofd kwartier de briljanten «>(j het Rid derkruis van het IJzeren Kruis ont vangen had, bracht hij een bezoek aan zijn familie In zijn geboorte plaats. Hier werd hem een feestelijke ontvangst bereid. De Jeugd brengt hem een bloemenhulde. PK Schubert/PBZ R/P BEKENDMAKING. Het Wehrbezirkskommnndo Ausland. Aussenstelle Holland deelt mede: Er bestaat aanleiding er nogmaals op te wijzen, dat alle in het Neder- landsche gebied wonende of langer 6 dagen verblijvende mannelijke Rijksduitschers van de lichtingen 1884 Jonger zich schriftelijk of monde- I moeten aanmelden op de Aus senstelle Holland van het Wehrbezirks- kommando Ausland, Amsterdam, Prins Hendrikkade 159, waarbij zij den Wehrpass of andere documenten, die betrekking hebben op den militairen dienst, moeten overleggen. Tot aanmelding zijn zonder, ult- -ndering verplicht alle personen met Inbegrip van het personeel in dienst in de weermacht. Rijksduitschers, die deze aanmelding totdusver achterwege gelaten hebben, worden njerbij aangespoord dit alsnog onverwijld te doen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan be straffing volgens de krijgswetten (Overtreding van den annmeldings plicht) geschieden. Moord te Rotterdam opgehelderd. Het drama in de Slaghek- straat te Rotterdam, waar, zooals men weet, Woensdag nacht een moordaanslag werd gepleegd op den 36-jarigen caféhouder G. J. van Duffelen, is opgelost. Reeds bij het eer ste onderzoek was de verden king gerezen tegen den 25-jari- ~en expeditieknecht H. M. van die met de vrouw van den kastelein relaties scheen te on derhouden, terwijl vermoed werd, dat ook deze vrouw en de 21-jarige buffetjuffrouw J. M. G., die in hetzelfde huis woont, niet vrijuit gingen, te meer, omdat het volslagen on aannemelijk moest worden ge acht, dat de echtgenoote, die naast haar man had gelegen, niets gehoord of gezien zou hebben. Het drietal werd ge arresteerd. I. legde een volle dige bekentenis af. Als motief gaf hij op, verliefd te zijn op de echtgenoote. Tot half zeven 's avonds had hij in het café van Van Duffelen gezeten. Hij ging daarna naar de woning van zijn vader, haalde een staaf ijzer en verborg zich in een schuilkelder op straat. Tegen middernacht kwam hij te voor schijn, ging naar de woning, stak de hand door het raampje van de deur en kon aldus bin nenkomen. Toen is hij naar de eerste verdieping geslopen en heeft den caféhouder met de ijzeren staaf tot driemaal toe op het hoofd geslagen. Hierna deed hij een greep in het over den stoel hangende colbertje van Van Duffelen en eigende zich twee portefeuilles toe. waarin een groot bedrag aan geld zat. Beide portefeuilles verborg hij in een trommeltje thuis onder den vloer. De rol, welke de beide vrou wen in het drama hebben ge speeld. wordt nog nader on derzocht. Het slachtoffer is Zondag morgen aan de bekomen ver wondingen overleden. Berlijn in deze dagen. Ook in deze dagen van be proeving heeft Berlijn in elk opzicht zijn nationale houding bewaard. 'Dat bewees Zondag de belangstelling der bevol king voor de versterkte wacht- aflossing Unter den Linden. Onder bevel van een ridder kruisdrager marcheerde een compagnie met volle muziek door de verwoeste woonwijken der hoofdstad, spontaan toe gejuicht door de bevolking. Deze belangstelling toonde aan, dat de Berlijners zich ook door de ergste bomterreur niet laten ontmoedigen. GELDIGHEIDSDUUR CHOCOLADEBON VERLENGD. De geldigheidsduur van de bonnen versnaperingen 47. wel ke op het koopen van 100 gr. chocolade recht geven, is tot en met 11 Dec. a.s. verlengd. DE AFLEVERING VAN HET VLEESCH. Hoewel de vleeschbonnen 49 en 50 reeds op Vrijdag bekend zijn gemaakt, is het afleveren op deze bonnen door den kleinhandel eerst van Woens dag I December af toegestaan. Petrodeum voor verlichting. Van 28 Nov. tot en met 11 Dec. 1943 geven de met „44 verlichting" en „45 verlich ting" gemerkte bonnen der bonkaart „S 121" elk recht op het koopen van één liter pe troleum. Geldigheidsduur petroleum- bonnen verlengd. De geldigheidsduur der met „42 verlichting" en „43 ver lichting" gemerkte bonnen der bonkaart „S 121" en der met „62 verlichting" gemerkte bonnen der bonkaart „S 221" verlengd t.m. 11 Dec. a.s. Deze bonnen geven, zooals be kend, elk recht op het koopen van één liter petroleum. BIJ SIGARETTEN GEEN SIGAREN. Vele sigarenwinkeliers deelen aan hun klanten mede, dat zij op één van de beide per veer tien dagen aangewezen bon nen slechts dan sigaren of ta bak willen leveren, als de koo- per op den anderen bon siga ren koopt. Van officieele zrjde wordt ons medegedeeld, dat een dergelijke handelwijze on geoorloofd is. Ofschoon deze eischen van de winkeliers voor niet-siga- renrookènde klanten vele be zwaren hadden, o.a. ook deze, dat zij ineens heel hun rant soen voor veertien dagen moe ten opnemen, is er in feite weinig reden voor den winke lier om op deze wijze te kop pelen, aangezien in de naaste toekomst voorloopig de be voorrading van den handel voor slechts gemiddeld 10 uit sigaren zal bestaan. Bo vendien zal, indien de voorra den sigaren te groot mochten zrjn, middels een bon waar op alleen sigaren mogen wor den verkocht, de te groot ge worden' voorraad kunnen wor den ge uimd. Rechten van verzekerden. Velen kénnen nog altijd niet het juiste onderscheid tusschen de verstrekkingen, die de ver plichte verzekering bij een al gemeen ziekenfonds geeft en de rechten, waarop men van wege de Ziektewet aanspraak kan doen gelden. Daarom zij er op gewezen, dat het zie kenfonds zorg draagt voor de geneeskundige behandeling en wat daarbij behoort, alsook voor de uitkeering bij overlij den, terwijl het ziekengeld en het kraamgeld van 55 krach tens de Ziektewet worden uit gekeerd. Wie voor ziekengeld of voor het kraamgeld van 55 in aan merking wil komen, moet dus niet bij zijn ziekenfonds zyn. Het aangewezen adres is in dit geval de Raad van Arbeid of de bedrijfsvereeniging, waarbij de werkgever is aangesloten. Voorts heeft de commissaris, be last met het toezicht op de zieken fondsen, den wensch uitgesproken, dat de ziekenfondsen, indien hun een overlljdensongeval bekend wordt, dat aanspraak geeft op het ontvangen een overlijdensuitkeering, terwijl betrokkenen nochtans in gebreke blijven, hiertoe een aanvrage in te dienen, steeds alt eigen beweging stappen doen om dit in bet reine te brengen. Dit om te voorkomen, dat lieden de dune worden van een 'uit misverstand of onwetendheid be gaan verzuim.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1