PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Sovjet-stormloop in groote Dnjepr-bocht. I ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of ƒ2.42 per kwartaal, f Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. IADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- rj tentlo 2.05. BIJ abonnement speciale prijs. Kleine advertenties 4 (maximum 5 regels) 68 cent, dlenstaanvragen en dlenstaanbie- dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. WOENSDAG 17 NOVEMBER 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186sl« JAARGANG 1 BLADZIJDEN NUMMER 271 De Bureaux van ons blad zUn gevestigd te: Vlissinaen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Redactie tel. 3521, Admlnistr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Bre6kens: Dorpsstraat 35, tel. 21, Het opperbevel der Duitsche .weermacht deelde Dinsdag 6 "mede: In de groote bocht van den liep de vijand ten Zuid- ookiwesten van Dnjepropetrowsk |aaro ten Noorden van Kriwoi Rog Jopnieuw met sterke strijdkrach, nen storm op ons front. Zijn tea (aanvallen strandden op den 'verbitterden tegenstand van r t onze divisies, die steeds weer vastberaden tegenaanvallen on- dernamen en daarbij een tijde- «■Slijk doorgebroken vtfandelijke u-J groep vernietigden. In den sec- ntor van een enkele divisie wer- EM8EÜ den al 71 vijandelijke pantser, wagens stukgeschoten. Op de vijandelijke bruggen hoofden ten Noordwesten van verl Kremeutsjoeg en ten Noord- westen van Dnjepropetrowsk en burg; te Maandag een levendige ge- I vechtsactiviteit. S89l In het gevechtsgebied van iSjitomir werden in eigen te genaanvallen verscheidene veld- stellingen der bolsjewisten rich, doorbroken, talrijke zware wa- rein penen buitgemaakt en een in- ge] gesloten vijandelijke gevechts- groep vernietigd. Hevige vij- <9 andelijke tegenaanvallen mis lukten. In weerwil van het on gunstige weer steunde de Oo! luchtmacht door steeds weer herhaalde vastberaden aanval len de gevechten der daar ope- recrende formaties van leger en VVaffen SS op buitengewoon doeltreffende wijze. t< Ten Zuidwesten en ten I e 1 oosten van Gomel werden nieu we, door slagvliegtuigen en pantserwagens ondersteunde 3ne Sovjet-aanvallen afgeslagen of aai opgevangen. Ten Westen van Smolensk bleef de vijand met talrijke infanteriedivisies en sterke pantserstrijdkrachten iterj aanvallen. Hij werd in het ge- girc concentreerde afweervuur van 'GE- alle wapenen afgeslagen en er leed daarbij zware, bloedige verliezen. Aan dit afweersuc- ces had de Duitsche artillerie, die door haar beweeglijke vuur gereedstaande vijandelijke tree pen uiteen sloeg en penetraties afgrendelde, een bijzonder aan deel. Ten Noordwesten van Smolensk en in het gebied van Newel worden hevige plaatse lijke gevechten gemeld. In de laatste twee dagen zijn aan het Oostelijke front 481 Sovjet-pantserwagens vernie tigd. In de zware gevechten der laatste weken heeft zich in het gevechtsgebied van Kief de Thuringsche 7e pantserdi- visie, onder bevel van gene- raal-majoor von Manteuffel op de Krim de Frankisch-Sudeten- Duitsche 98ste divisie infante rie, onder bevel van luitenant- generaal Gareis, bijzonder on derscheiden. Van het Zuid-Italiaansche front wordt behalve wederzijd- sche artillerie- en verkennings bedrijvigheid, slechts een ver- geefsche aanval van Ameii- kaansche strijdkrachten op een hoogte ten Noorden van Mig- nano gemeld. Op het eiland Leros duren de gevechten tusschen onze lan- dingsstrijdkrachten en de vijan delijke bezetting nog voort. Kustbewakingsstrijdkrachten der marine hebben in de Egeï- sche zee wederom een vijande lijke duikboot tot zinken ge bracht. Bij aanvallen op Duit sche vliegvelden in Zuid-Grie kenland zijn Maandag 16 Ame- rikaansche bommenwerpers neergeschoten. Britsche stoorvliegtuigen lie ten Maandagnacht eenige bom men op West-Duitschland val len. Bij zwakke vijandelijke luchtactie boven het bezette gebied in het Wésten werden 6 Britsch-Amerikaansche vlieg tuigen neergeschoten. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft Maandagnacht de haven stad Plymouth met goed ge volg aangevallen. Duff Cooper, tot dusver kan selier van het hertogdom Lancaster, gaat naar Algiers als Britsch ver- tegenwoordiger bij het Fransche dis sidentencomité. De Fransche ambassadeur te Tokio, Charles Arsene Henry, is ten gevolge een beroerte overleden. Bij onze Vrijwilligers. Tijdens hun opleiding. G.F.L/H/P FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS. EN DEN LANDSTORM. Het SS.-Ersatzkommando deelt roe de: Iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 17-45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen ten einde gekeurd te v/oraen voor de Wairen-SS. of den Landstorm. Tijdens de keuringen worden aile Inlichtingen verstrekt roet betrek king tot de verzorging van familie leden, duur ter opleiding, extra Ie- - vensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde re- denen ia Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Land- storm of bij net SS.-Wachtbataillon te i Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duiteche Krlegsmarine kunnen zich aanmelden; zU, die tot de germaanschc SS.-Ne- derland toetredeu wllleD, kunnen zich eveneens aanmelden. Persor.en tusschen 19-30 Jaar, die aanmeidingspllchtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS. kan leder worden, die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering z{jn: karakter, gedrag, prestatie. 18.11.43 9-12.00 Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur Arnhem, café Royal. 19.11.43 9-12.00 uur Hengelo, caffc Modern, Spoorstraat 18; 15-18.00 [Zwolle, hotel Gijtenbeek. 20-11.43 9-12.00 uur Assen, Con certhuis a.d. Vaart; 15-18.00 uur Gro ningen, Hecrestraat 46. 21.11.43 9-12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 22.11,43 9-14.00 uur Amsterdam, Dam 4. 23.11.43 9-13.00 uur Utrecht, N.V.- huis. Oudegracht 215. 24.11.43 9-14.00 uur Amersfoort, Pol. Durcbgangsiager, Leusderwcg. 25.11.43 2-1-1.00 uur Deu Haag, ca fé Den Hout, Bezuidenhoutsehe weg. MINISTER GOEBBELS OVER DE OORLOGVOERING. Rijksminister dr. Goebbels heeft in een partij vergadering gesproken, over enkele vraag stukken van de politieke en militaire oorlogvoering. Hij zeide: „Wij hebben alle kansen op de overwinning, als het Duitsche volk vastbesloten blijft, van die kansen gebruik te maken. De posities, die wij gedurende vier jaren oorlog in een reeks van schitterende over winningen hebben veroverd, zijn de vuistpanden van onze zege. Deze vuistpanden moeten verdedigd worden." Onder geestdriftige instem ming der vergadering besloot dr. Goebbels met de woorden: „Deze oorlog zal, daarvan ben ik vast overtuigd, eindigen met dezelfde overwinning op de bui- tenlandsche vijanden, die wij ook in het binnenland in den strijd om de macht behaald hebben." DE TOESTAND IN LIBANON. Radio-Jeruzalem meldt, dat de gebeurtenissen in Libanon reeds 140 slachtoffers hebben geëischt, w." ronder 12 doo- den. In de Mohammedaansche wijken van Beiroet zijn barri cade's opgericht. De tanks probeeren tevergeefs deze ba- ricade's omver te rijden. Vrou wen en kinderen hebben een toevlucht gezocht in de Mos. keeën. Beiroet wordt door een hongersnood bedreigd. In het gebied vn Sjoef zijn de Droe- sen tegen de Gaullisten in op stand gekomen. Helleu verdedigt zich. De bijzondere correspondent van de „Daily Express" schrijft aan zijn blad, dat de Fransche hóoge commissaris te Beiroet, Jean Helleu, hem heeft medegedeeld, dat zijn handelwijze bij het arrestee ren van de leden van het Li- baneesehe parlement en het gebruik van troepen in de straten door generaal de Gaulle en het comité in Al giers was voorgeschreven en goedgekeurd. Helleu heeft ge neraal de Gaulle tijdens zijn verblijf te Algiers er opmerk zaam op gemaakt, dat het tot onlusten zou kunnen komen. Generaal de Gaulle antwoordde: „Ik hoop, dat u ongelijk hebt. Ik geloof niet, dat het tot onlusten komt, zoo ja, dan moeten wij verder gaan. Terug is onmogelijk". Kleine stad in Savoye totaal verwoest. Êen kleine stad in Savoye. die reeds door een Anglo- Amerikaanschen aanval in September zwaar getroffen was, is, naar een speciale correspondent van Ofi meldt, Donderdagnacht door een nieuwen Anglo-Amerika an- schen aanval totaal vei-woest. De geheele stad is thans, volgens Ofi, nog slechts een puinhoop. De inwoners, die zoo goed als niets uit de pui- nen hebben kunnen redden, hebben de stad moeten verla ten. Zondag jl. zijn de slacht offers bijgezet. Er kon geen kerkdienst gehouden worden, aangezien ook de kerk volko men vernield is. De dooden moesten op het eveneens door bommen omwoelde kerkhof worden bijgezet. 58 dooden bij spoorwegongeluk in Italië. Op het electrisch bereden traject RomeViterbo zijn door nog onopgehelderde oor zaak twee treinen op elkaar gebotst. De electriscne loco motieven werden uit de rails geslingerd en de wagons schoven door de hevige bot sing in elkaar. Tot dusver heeft* men 58 dooden gevon den. Meer dan 200 personen werden gewonxl. DE NED. ARBEIDSDIENST, n. (Van onzen Haagschen correspondent.) Sinds den aanvang van 1943 telt de N.A.D. voldoende ge schoolde kaderleden om de uit voering van de wei-ken geheel zelfstandig te kunnen leiden en controleeren. De prestatiecurve stijgt dan ook steil omhoog. Hopman de Bock gaf hieromtrent enkele cijfers: op 3 Maart 1941 wa ren er 3 kampen; op 31 De cember 1941: 30; op 1 Juni 1942: 50, en op 1 Januari 1943: 60 kampen. In 1941 werden 25 ha woeste grond ontgonnen en opgeleverd; in 1942: 49 ha; in de eerste helft van 1943 echter niet minder dan 80 ha. Voorts werden in 1941 2200 m sloot gegraven en alleen in de eerste helft van 1943 niet minder dan 15.000 m. Dit komt waarlijk niet al leen door de toeneming van het aantal arbeidsmannen, doch is tevens een duidelijk bewijs van de sterk gestegen persoonlijke prestaties. Cijfers, welke den huidigen stand van zaken aangeven, verschillen niet veel van die, betreffende den eersten dienst tijd van 1943. Want toen de arbeidsmannen van thans ter nauwernood aan den arbeid op het werkobject toe waren gekomen, zetten zij zich in voor de hulp bij het binnenha len van den aardappeloogst. In iets minder dan 2% maand de rn.it den gemachtigde' voor den oogst overeengeko men tijd rooiden zij toen de hun opgedragen uitge strektheden, waarbij zij rond 72.000.000 kg aardappelen te voorschijn brachten. Dit is 39 weekrantsoenen voor e,en stad van 400.000 inwoners. Om ieder mogelijk of onmogelijk misverstand bij voorbaat te voorko- zij hier herhaald, dat de N. A.D. den arbeid op de werkobjecten (dagelijks gedurende den morgen) in de eerste plaats uit een opvoedkun dig, een vormend standpunt beziet dat hij eerst daarna en in over eenstemming met de opvoedkundige waarde, de prestaties tracht op te Dank zij den aigmeenen arbeids dienstplicht. die op 26 Mei 1941 bij verordening werd afgekondigd en wel ke sinds den aanvang van 1943 in, de practijk wordt gebracht, zal ge leidelijk aan, aldus Hopman de Bock. geheele mannelijke Jeugd tot flinke en gezonde, nationaal voelende kerels worden gevormd, die den ar beid terdege hebben leeren kennen, de handen uit de mouwen kunnen steken eh die van vasthouden en doorzetten weten. In den N.A.D. heeft de Nederland- sche staat een Instelling, waaraan ons volk ten deele bewust, ten deele on bewust, maar toch in zijn geheel reeds lang een groote behoefte heeft gehad. Doctoraal examen in de ethnologie. De secretaris-generaal van het dep. van opvoeding, we tenschap en kuituurbescher ming deelt in de Staatscou rant mede, dat de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de gem. universiteit van Amsterdam besloten heeft een doctoraal examen in de ethnologie in te stellen. Volgens mededeeling van de Britsche admiraliteit zijn b|j de ver nietiging van den torpedojager „Pan ther" 3 officieren en 33 manschap pen omgekomen. MUSICI VOOR OEN LANDSTORM. Het SS-Ersatzkommando deelt me de: Voor de militaire kapel van den Landstorm worden musici gevraagd. Ook amateurs kunnen zich roeiden. Voor een muzikale opleiding wordt zorg gedragen. Persoonlijke of schriftelijke aan melding bij het SS-Ersatzkommando. Den Haag, Korte Vijverberg 5, GEBRUIKTE HUISHOUD EN AMBACHTS NAAIMACHINES. Met ingang van Maandag jl. is het een ieder verboden gebruikte huishoud- en am, bachtsnaaimachines te koop te vragen, te koop aan te bieden, te koopen, te verkoo- pen of af te leveren. Echter is toegestaan het te koop vragen, te koop aanbieden, koopen, verkoopen of afleve ren van bovengenoemde ma chines van, respectievelijk aan erkende handelaren. Voor bijzonderheden zie men de of- ficieele publicatie. Tijdelijk landspolitiepresident benoemd. Het rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche ge bieden heeft den luitenant- kolonel der marechaussee van Hilten te Eindhoven met in gang van 1 December 1943 belast met de tijdelijke waar neming van de functie van den landspolitiepresident te Amsterdam. Luitenant-kolo nel van Hilten begint den dienst op zijn nieuwen post onmiddellijk. In verband met deze op dracht heeft de Rijkscommis saris voor de bezette Neder- landsche gebieden de aan den burgemeester van Amsterdam E. J. \oute verstrekte op dracht tot het waarnemen van de zaken van den poli- tiepresident te Amsterdam en de aan den procureur-gene raal dr. Jan Feitsma te Am sterdam verstrekte opdracht tot het waarnemen van de za ken van den landpolitiepresi- dent te Amsterdam eveneens met ingang van 1 December 1943, onder dankzegging voor de verrichte diensten, inge trokken. NIEUW CONTINGENT VRIJWILLIGERS NAAK HET OOSTEN. Zaterdagmorgen heeft een contingent Nederlandsche vrij willigers afscheid genomen van het vaderland om deel te nemen aan de bescherming van Europa tegen het bolsje wistische gevaar in het Oos ten. Ditmaal waren het mannen die in Nederland opgeleid zijn en hier reeds langeren tijd dienst doen en zich thans vrij willig voor het front gemeld hebben. Dit is het tweede contin gent vrijwilligers dat deze maand afscheid genomen heeft en het is een verheugend feit, dat er zich steeds meer flinke kerels voor deri strijd om Europa melden en met de wa pens in de hand mee willen strijden voor een nieuwe toe komst. De eenvoudige plechtigheid werd bijgewoond door SS-Standartenfiibrer Tzsehoppe en SS-Sturmbannfühier Rouenhotf, terwijl het geheel door een muziekkorps van de Polizei op geluisterd werd. SS-StandartenfUhrer Tzsehoppe sprak de mannen toe en stelde roet groote voldoening vast, dat de goede geest van het Neder landsche volks steeds weer tot uiting komt en er nog steeds flioke ke rels ziju die de eer van het vader land aan de fronten in het Oosten willen verdedigen. „Met leedwezen neem ik afscheid van U. want in den tijd dat wij tezamen waren, heb ik U als goede soldaten leeren waardeeren. Later, als U Sovjet-Rus land met eigen co gen aanschouwd heeft en uit eigen ervaring het bolsje wisme heeft leeren kennen, dan zult U vergelijkingen treffen tusschen Duitschland, Nederland en de Sovjet unie, dan zullen er niet veel woor den noodig zUn om te weten, hoe noodzakelijk het was, om Europa tegen dit gevaar te .beschermen." Vervolgens nam v SS-Standarten- fiihrer Tzsehoppe met een handdruk in alle mannen persoonlijk afscheid. De plechtigheid eindigde met het spelen van de Duitsche en Neder landsche volksliederen, waarna na troep, voorafgegaan door het mu- ziekcorps. zich naar het station be gaf, waar afscheid vierd genomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1