PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of ƒ2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12i ct., minimum per adver tentie 2.05. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. MAANDAG 8 NOVEMBER 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG i BLADZIJDEN NUMMER 263 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vllsslngen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Redactie tel. 3521, Admlniatr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantooVtöd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21. HARDE GEVECHTEN OP DE KRIM. Het opperbevel der Duitsehe weermacht deelt mede: Op de Krim wisselden Zater dag "krachtige vijandelijke aanvallen af met eigen tegen aanvallen. Het kwam tot har de gevechten, waarbij de vij and zware verliezen leed. In de straat van Kertsj brachten fbewakingsvaartuigen der ma rine 4 geheel bezette vijande lijke landingsbooten en een torpedomotorboot tot zinken. Een vijandelijke lichter met 15 stukken geschut werd buitge maakt. In de groote boehit van den Dnjepr, alsmede aan de rest van 't Dnjeprfront, heerschte over het algemeen slechts ge ringe gevechtsbedrijvigheid, afgezien van verscheidene ge slaagde eigen aanvallen. Ten Zuiden van Nikopol slaafde een eigen gevechtsgroep er in, bij verrassing de vijandelijke 1 stellingen binnen te dringen, 40 stukken geschut buit te maken en gevangenen te ma- I ken. In het gevechtsgebied van Kief kwam het tot verbitterde gevechten met steeds weer stormloopende vijandelijke aanvalsgolven. Verscheidene he vige aanvallen werden met aanzienlijke verliezen voor de bolsjewisten afgeslagen. Ten Zuidwesten Wan de stad zijn gevechten met vijandelijke pantserstrijdkrachten gaande. De luchtmacht mengde zich met sterke formaties met suc ces in gevechten op den bega- nen grond en schoot hier en boven andere gevechtsgebie- den Zaterdag 91 Sovjet-vlieg tuigen neer. In het penetratiegebied ten Zuidwesten van Welikije Loe- ki hadden eigen tegenaanvallen ten Zeiden van Newel een suc cesvol verloop. Westelijk van de stad behaalden onze troe pen tegen den sterken, door pantserwagens en slagvlieg tuigen gesteunden vijand een nieuw afweersucces. De her haaldelijk aanvallende bolsje wisten werden op hun uit gangsstellingen teruggewor pen, waarbij 51 pantserwagens werden vernietigd. In Zuid-Italië versterkte de vijand zgn aanvallen om onze stellingen ten Noorden van de Volturno met geconcen treerde krachten te doorbre ken. Eigen formaties gingen tot den tegenaanval over, wierpen den in onze stellingen binnengedrongen vijand na he vige gevechten weer in het Volturnodal en heroverden de oude stellingen. Zware Duit sehe gerechtsvliegtuigen vie len Zaterdagnacht vijandelijke aanvoerhavens aan de Oost- en Westkust van Zuid-Italië met goed gevolg aan. Zwakke formaties vijande lijke vliegtuigen vlogen Zater dag het bezette gebied in het Westen binnen en ondernamen nachtelijke stooraanvallen op eenige West-Duitsche steden. Zes vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Duitsehe vliegtuigen lieten ook Zaterdagnacht weer bom men vallen op doelen in het stadsgebied van Londen en in Oost- en Zuid-Engeland. DU1TSCHE TROEPEN ONTRUIMEN KIEF. Ten einde een dreigende doorbraak te verijdelen, wer den de taai en vertieten strij dende Duitsehe troepen in Kief op meer Westelijk gelegen stellingen teruggenomen, deel de Zaterdag het opperbevel der Duitsehe weermacht mede. Dat de Duitsehe troepen zich uit Kiefhebben teruggetrok ken is, naar de militaire cor respondent van het D.N.B., Martin Hailensleben, schrijft, even opmerkelijk als verhelde rend. Nadat 'Vrijdag gemeld ■was, dat de gevechten ten Noorden van Kief, aldus Hai lensleben, van de bolsjewis ten uit gezien, het karakter hadden aangenomen van een slag om hef bezit van die stad. geeft thans het feit van de ontimliming der stad door de Duitsehe troepen het antwoord op de opengebleven vraag of deze gevechten ook van Duit sehe zijde gevoerd werden met den wil Kief te bezitten. Het antwoord van de Duitsehe lei ding mag voor menig waarne mer van de jongste gebeurte nissen aanvankelijk verbluf fend zijn, het is dit echter niet voor hem, die de Duitsehe tactiek van den laatsten tijd nauwkeurig heeft bestudeerd. Men kan slechts wederom ver baasd zijn over de manoeu vreerkunst van de Duitsehe troepenleiding, die volkomen in tegenstelling tot de prak tijk in vroegere veldtochten, het sedert geruimen tijd er alleen daarop schijnt aan te leggen, den vijand 3teeds we der tot ontplooiing van krach ten te prikkelen en eigen [krachten achter te houden. Dat is natuurlijk daar te eerder mogelijk waar den vij and vermeende loonende doe len lokken, zooals hier bijv. Kief, doelen die echter, zooals de ontwikkeling der dingen vroeg of laat zal uitwijzen, Slechts tijdelijk en voorwaarde lijk als loonend verdienen te worden beschouwd. Het Duit sehe weermachtsbericht zegt, dat de Duitschers de stad heb ben ontruimd om de mogelrjk- heid van een doorbraak door de Duitsehe linies te ontgaan. Achter deze motiveering steekt meer dan de oppervlak kige blik daarin vermag te zien. Er ligt de dwang in voor de tegenpartij nog weer eens te volgen, weliswaar een stad te bezetten, wier naam klank heeft, doch tevens opnieuw bekocht te zijn wat het suc ces betreft, waarvoor alle krachten werden ingespannen, alle offers op den koop toe werden genomen, het succes dat militair alleen van belang is: de vernietiging, zooal niet in zijn geheel dan toch van een gedeelte der Duitsehe strijdkrachten. De strijd gaat verder. En de „slag om Kief" is als slag nog niet ten einde. Hij begint eerst. Ondanks dit alles. Volgens een officieel En- gelsch communiqué zijn Vrij dagnacht in Londen door neer geworpen bommen „vernielin gen" veroorzoakt. v- Amerikaansehe vliegtuigen boven West-Duitschhmd. Naar het D.N.B. verneemt, vlogen in de ochtenduren van Zondag Amerikaansehe bom menwerpers met gebruikma king van het zeer nevelige weer West-Duitschland binnen. Bij zonderheden zijn nog niet be kend, Ook voor Finland eisch van onvoorwaardelijke overgave. De Reuter-correspondent te Washington heeft uit betrouw bare Amerikaansehe bron ver nomen, dat de eisch van on voorwaardelijke overgave ook op Finland van toepassing is. De door de geallieerden vast gestelde voorwaarden der on voorwaardelijke onderwerping zullen juist zoo op Finland worden toegepast als dat met Italië gebeurd is. EXTRA BERICHT. Stoutmoedige aanval op vijandelijk convooi. 13 groote passagiersschepen en 3 torpedojagers vernietigend getroffen. Hoofdkwartier van den Füh- rer, 7 iNov. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De Duitsehe luchtmacht heeft opnieuw een zwaren slag toe gebracht aan vijandelijke troe pen- en ravitaiüeeringstrans- porten in het Westelifke deel van de Middellandsche Zee. Formaties gevechtsvliegtuigen hebben in stoutmoedige scheer- vlucht voor de Noord-Af rikaan- sehe kust een uit 33 vol gela den troepentransportschepen bestaand, door 8 torpedojagers beschermd convooi aangevallen. Talrijke bommen en torpedo's troffen 13 groote passagiers schepen met een gezamenlijken inhoud van 140.000 brt., alsme- "■-) 3 torpedojagers vernietigend. Reeds bij het vertrek werden verscheidene der getroffen transportschepen in branden den en zinkenden toestand waargenomen. Met de vernie tigde schepen vonden vele dui zenden jonge Amerikaansehe en Britsche recruten hun graf in i golven. BOMMEN OP VATICAANSTAD. De zender van Rome heeft medegedeeld, dat Vaticaanstad Vrijdagavond om 21 uur ge bombardeerd is. Vier bommen zijn neergekomen in de nabij heid van de Pieterskerk. Een bom heeft de ongeveer 100 m van de St. Pieterskerk staande beroemde mozaiekfabriek ge troffen en zwaar beschadigd. Een tweede bom kwam neer dicht bij het groote paleis van den Vaticaanschen gouverneur. Bijna alle vensterruiten van het paleis zijn vernield. Ook de Vaticaansche waterleidinj is zwaar beschadigd. Nog hommen zijn neergekomen in de nabijheid van de basiliek. Een hooggeplaatste geestelijke persoonlijkheid heeft uitdruk king gegeven aan de diepe verontwaardiging, die de Vati caansche autoriteiten over de zen aanval vervult. Onder de bevolking der stad Rome heerscht over dezen aanval op het gebied der Vaticaansche stad groote verontwaardiging. Op het moment van den Anglo-Amerikaanschen ter- reuraanval op Vaticaanstad be vond de Paus zich, volgens een bericht in de „Osservatore Ro mano", in zijn werkkamer, waar hij een bespreking voerde met den plaatsvervangenden staatssecretaris mgr. Montini. Toen met korte tüsschenpoo- zen de hevige ontploffingen der inslaande bommen weerklon ken, schrokken de Paus en zijn bezoeker aanvankelijk hevig. Zij beheerschten zich echter onmiddellijk weder. De Paus verzocht mgr. Montini echter zich zelf naar de getroffen plaats te begeven en hem on middellijk persoonlijk rapport uit te brengen. Zaterdagoch tend stelde de Paus zich in alle vroegte zelf op de hoogte van den omvang van de ramp. Zaterdag begaf zich het ge- heele bij den Heiligen Stoel ge accrediteerde diplomatieke corps reeds vroeg naar het Vaticaan om in het felicitatie- register te teekenen. Freiherr von Weiszacker, de Duitsehe ambassadeur, was een der eer sten die teekende Duitsehe pers zegt: in Moskou afgesproken, De luchtaanval op de stad van het Vaticaan door En- f eisch-Amerikaansehe vlieg- uigen wordt door de Duitsehe pers ten scherpste veroordeeld Mr. P. DIELEMAN 70 JAAR. Morgen herdenkt mr. P. Die- leman, waarnemend Commis saris der provincie, zgn 70sten verjaardag. Mr. P. Dieleman werd op 9 November 1873 op een hofste de in den Coegorspolder onder Axel geboren, doch vertrok reeds na twee jaar naar Zaamslag. Hij bezocht de bij zondere lagere school aldaar en de "Muloschool te Terneu- zen. Hij studeerde vervolgens aan het gymnasium te Zetten en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In Dec. 1898 pro moveerde mr. Dieleman aan de rijksuniversiteit te Gronin gen. Hij vestigde zich daarna als advocaat te Middelburg, welk ambt hij ruim 40 jaar bekleedde. Op 23-iarigen leeftijd werd hij in 1900 reeds voor de voor malige a.-r. partij tot lid van de provinciale Staten gekozen en in 1905 tot lid van Ged. Staten. In 1907 werd mr. Die leman in het toenmalige dis trict Middelburg niet her-ko zen, doch in 1910 vaardigde het district Hulst hem af. Se dertdien is mr. Dieleman steeds herkozen. In 1911 we der tot lid van Ged. Staten gekozen, moest hij die plaats in 1913 verlaten toen links een AANVRAGEN WINTERJASSEN EN WINTERMANTELS. De secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart maakt in verband met de dis tributie van textielproducten bekend, dat uitsluitend in het tijdvak van 8 tot en met 20 November 1943 bij de distribu tiediensten aanvragen kunnen x worden ingediend voor speciale vergunningen voor winterjas sen en wintermantels, zoodat na dit tijdvak geen aanvragen -ugJ daarvoor in behandeling kun- meerderheid m de Staten had neQ worden gen„men. In verband met den geringen voortaad dezer artikelen zal gekregen. Tenderde male trad hij in 1916 in het dagelijksch bestuur van de provincie. In 1940 werd mr. Dieleman be noemd tot waarnemend com missaris der provincie. Niet alleen bij het besturen van de provincie maar ook daarbuiten is de invloed van den jarige groot. Mr. Dieleman is jarenlang deken van de orde van advocaten en kantonrech- ter-plaatsvervanger geweest. Voorts herinneren wij aan zijn voorzitterschap van de Z. L.M., van 1920 tot 1942. Ook voor de samenvoeging van de polders in West Zeeuwsch- Vlaanderen heeft mr. Diele man veel arbeid verricht Se dert de oprichting is hij voor zitter van den Zeeuwschen Pol der- en Waterschapsbond, vootzitter van de Vereeniging tot verbetering van het gei tenras in Zeeland, voorzitter van den Raad van bestuur van de P.Z.E.M., en voorzitter van de rijkscommissie voor de werkverruiming in Zeeland. Ook op andere gebieden heeft de 70-jarige zich ver dienstelijk gemaakt. Wij herin neren aan zijn bestuurslid maatschap van de Christelijke Kweekschool te Middelburg en van de Vereeniging voor Han delsonderwijs, eveneens te Mid delburg, van welke laatste vereeniging hij geruimen tijd voorzitter was. Ook verschil lende financieele instellingen, o.a. op verkeersgebied, tellen den jarige onder haar be stuurders. De belangstelling van mr. Dieleman ging voorts uit naar de Provinciale Biblio theek en naar de Vereeniging tot behoud van de Zeeuwsche kleederdrachten. Belangrijk is het werk ge weest, dat mr. Dieleman heeft verricht voor de waterleiding in Zeeuwsch-Vlaanderen. Hrj maakt o.a. deel uit van den Raad van commissarissen van de N.V. Waterleiding Mg. Zeeuwsch-Vlaanderen, en gebrandmerkt als een pro vocatie van de beschaafde menschheid, vooral van de ka tholieke christenen, die haars gelijke niet kent De bladen zien in de daad een rechtstreeksche uitwerking van de Moskousche conferentie. Men mag aannemen, zoo schrijft de „Berliner Börsen- Zeitung", dat de terreuraanval op hét Vaticaan in Moskou wérd afgesproken. echter de uitgifte van de ver gunningen zeer beperkt blijven. Voor hen, die reeds in het bezit zijn, hetzij van een winterjas of -mantel of eenige andere jas of mantel, is het onnoodig een aanvrage in te dienen, daar zg niet in aanmerking komen voor een speciale vergunning. Evenmin komen in aanmer king zrj, die reeds gedurende deze of in een vorige distribu tieperiode een speciale vergun ning voor een jas of mantel hebben bekomen. Nadrukkelijk wordt erop ge wezen, dat in elk geval op net aanvraagformulier moet wor den vermeld, dat over geen en kele soort jas of mantel wordt beschikt, hetwelk aan een con trole zal worden onderworpen. Aanvraagformulieren %vaarop een dergelijke verklaring ont breekt, worden onbehandeld terzijde gelegd. DOODVONNIS VOLTROKKEN. Officieel wordt bekend ge maakt: Het doodvonnis, uitgespro ken door het Duitsehe Oberge- richt op 14 September 1943: tegen den landarbeider Wil helm Ortmann uit Herveld we gens viervoudigen moord, is Zaterdag na bestudeering der gratiekwestie, voltrokken. Ortmann had om zich geld te verschaffen een boer en diens knecht en om zicb voor ontdekking te vrijwaren, een echtpaar met bijlslagen vermoord en de woningen der vermoorden vervolgens deels leeggeplunderd. Kraamgeld voor echtgenooten van krijgsgevangenen. De centrale persdienst van het N.A.F. deelt ons mede:_ Op voorstel van het Nëd. Arbeidsfront heeft de commis saris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht besloten, aan de echtgenoote van een in krijgs gevangenschap gevoerd mili tair, zoomede aan zijn inwo nende dochters, stief- en pleegdochters, een onverplich te uitkeering (kraamgeld) toe te kennen van f 55 overeen komstig de desbetreffende be palingen der Ziektewet. Belanghebbenden kunnen daartoe bij voorkomend geval een schriftelijk ver zoek tot den commissaris richten. Het adres van den commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht is: Lange Voorhout 7, Deo Haag,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1