gPROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Sovjets ten N. yan Kief tot aanval overgegaan. VRIJDAG 5 NOVEMBER 1943 /m ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver se ter.tie J 2.03. SU abonnement speciale prUs. Kleine advertenttea (maximum 5 regels) 58 cent, uiens laan vragen en dienstaanbie dingen o9 ct. „Brieven ot adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. Dfl' NUMMER BESTAAT UIT IS6ste JAARGANG i BLADZIJDEN NUMMER 262 De Bureaux van ons Dlad zijn gevestigd te.viissingenRedactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 «jnen), Redactie na Kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenecbe Kaal 29, Redactie teL 3521, Admlnlstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na Kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45. teL 102; Breekens: Dorpsstraat 35. teL 2L WILHELMSHAVEN, Iraann door bijzondere dapper- DUS8ELDORP EN KEULEN heid onderscheiden. ra^j AANGEVALLEN. Aan het Zuid-Italiaansehe intHet opperbevel van de Duit-1'1™! mislukten vflanaelfflte sjiBche weermacht maakte Don- aanvallen bg Venafro onder J', j. ziMrp nlrvprlip-A vprlir»7.en vnnr reijderdag bekend: aai Op de Krim werd het vijan- c .delijke landingshoofd ten Zui den van Kertsj verder inge- zware bloedige verliezen voor den vijand. In den Oostelijken sector drong de vijand met sterke strijdkrachten over de iu-ompen. Ten Noorden van rivier de TOsno Hri werd na T _i_,_ fpllpn RtmH Ipti 7.iu8nActM» vun U(iKerts] zijn gevechten met pas yogelancie vijandelijke strijd krachten aan den gang. In de oriStraat van Kertsj vielen lucht- lagmacht en marine herhaaldelijk ■het overzetverkeer van den enjvijand aan. 1 Sovjet-motortor- .pedoboot en 5 landingsbooten *^v.'erden vernietigd, 3 kanon- KJneerbooten werden zwaar be- jSchadigd. Bij den afweer van Kfeterke aanvallen op de land- ■fengte van Pereltop werden 20 ISovjet-pantserwagens stulcge- ajchoten. Aan den benedenloop van den afff>njepr werden vijandelijke ver- D kenningsaanvallen afgeslagen, t jEen vijandelijke afdeeling, die Jer in geslaagd was den stroom fever te steken, werd tot den Sstrrjd genoopt en in de pan nd.gehakt. Tnir In de groote bocht van den »njepr ontstonden Woensdag ■ooral ten Zuidwesten van njepropetrowsk weer hevige feilen strijd ten Zuidoosten van de stad Istunio tct staan ge bracht. Vijandelijke formaties vlieg tuigen vielen Woensdag het ge bied van de Duitsche bocht, vooral de stad Wilhelmshaven, en Woensdagnacht steden in West-Duitschland aan. Verlie zen en schade ontstonden voor al in Dusseldorf. De Dom van Keulen werd opnieuw zwaar getroffen. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden bg deze aanvallen, alsmede bo ven de bezette Westelgke ge bieden, volgens de voorloopige berichten, 33 vijandelijke vlieg tuigen. Onze luchtmacht ondernam Woensdagavond, zonder zelf verliezen te lijden, een hevigen aanval op de havenstad Ips wich in Zuidoost-Engeland, die groote branden veroorzaakte. Voor IJ m u i d e n en in de wateren ten Noorden van Hollandsche molen", een schilderij van den Obergefr. Zieger, op de ten toonstelling „Soldaten am Atlantik- wal zeigen ihr Freizeftsehaffen", welke in Den Haag gehouden wordt. SS Bfldberlchter Fritz-Stapf-Pax m. ovechtéb. De aanvallen der De Havre brachten vaartuigen lovjets werden in taaien af-!der kustverdediging en andere veerstrijd hier en daar door zeestrgdkrachten der manne 4 'elle tegenaanvallen, afgesla- Britsche motortorpedobooten ,en. Een eigen pantserafdee- iing drong daarbij vijandelijke xmconeentraties binnen en schoot ier talrijke pantserwagens stuk. ..Ten Noorden van Kief gingen lN de Sovjets na sterke voorberei- r\iding door de artillerie en ge- -1>fsteund door talrgke slagvlie- ige'gers, tot den aanval over. Hier hai zijn zware afweergevechten [ar?aan den gang. In het strijdge- itbied van Welikge Loeki zette tot zinken en beschadigden 4 andere booten ernstig. filw ojde vijand ook Woensdag zgn ezeten deele door tanks gesteunde 'hevige aanvallen voort. Om eenige penetratieplekken wordt gevochten. Van de rest van het nd Oostelijke front wordt slechts mi<geringe plaatselijke gevechts activiteit gemeld. In de hevige gevechten in de bocht van den Dnjepr heeft zich de Zuidwest- Duitsche 23e pantserdivisie on- £p'der luitenant-generaal von Vor- 'bgi Extra vacantie. Wie zou daar niet voor te vinden zijnt Een heele maand r gin een der mooiste streken van ?kh.Dultschiand' met elkcn daB sport, ur_spel, veldwerk enz. 1 Waarom zou Jij daar ook niet van profiteered lede- f ïr® Nederiandsche Jongen van 1618 ®i9'Jaar kan zich aanmelden. Werkge- NO'vers en scholen moeten vrij geven. Loon wordt doorbetaald. Honderden poe«zün ai in een weersportkamp teweest .Het wordt tijd, dat zij, die t Utot nu toe nog geaarzeld hebben, Bur. thans ook dezen keer de gelegen heid voor een heele maand vacantie ism«aanar,lpeni hak den knoop door en jfj.meld je aan. Aanmeldingsbureau lres,We*r®P°rtkamPen: Koningslaan S brg. Utrecht. Fritz Emde-Stapf-Pax m. De mijnwerkersstaking in de Ver. Staten. Ondanks het bevel van pre sident Roosevelt het werk te hervatten, staken nog steeds ongeveer 500.000 mijnwerkers. In Pittsburgh zullen, volgens een officieele mededeeling, de komende 24 uur 9 hoogovens van de United States Steel Corporation aldaar waarschijn lijk niet in werking zijn. Al met al zal door de onderbreking van het werk een vierde deel van de ruwijzerproductie van de U. S. Steelcorporation verloren gaan. Verkiezingen in de Ver. Staten. In verscheidene Amerikaan- sche staten zijn Dinsdag ver kiezingen gehouden voor de posten van gouverneur en vice- gouverneur. De republikeinen hebben daarbij stemmen op de democraten veroverd. In den staat New York is de republikeinsche' candidaat voor de functie van vice-gouverneur gekozen. In New Yersey is de republikeinsche candidaat gou verneur geworden, in Philadel phia werd de republikeinsche candidaat herkozen tot burge meester. Toespraak van André Marty. André Marty, de vroegere Pargsche communistische ar- gevaardigde, heeft te Algiers een toespraak gehouden tot de metropolitaansche kaders van de communistische partij, in aanwezigheid van 29 commu nistische afgevaardigden. Hij zette de richtlijnen van de Sovjet-Russische leiders uiteen en hield een lofrede op het „genie van den grooten maar schalk Stalin" om de „einde- looze vastberadenheid" waar mee de communistische partij bij drie verschillende gelegen heden van tactiek veranderd is. Deze oogenschijnlijk tegen strijdige richtlijnen, zegde hij, hebben slechts één doel: de triomf van de bolsjewistische revolutie in de wereld. Geruchten over Spanje. Volgens berichten uit En- gelsch-Amerikaansche bron zou een aantal Spaansche gene raals een ultimatum hebben gericht tot generaal Franco om van het politieke tooneel te verdwijnen. Tevens zeggen deze berichten, dat er in Span je in vrijmetselaarskringen een sterke oppositie tegen de hui dige autoritaire regeering be staat. Van officieele Duitsche zij de wordt hierover verklaard, meldt de N.R.C., dat men er in Berlijn in zooverre waar de aan hecht, omdat er uit blgkt, dat de strijd om een nieuwe politieke wereldbe schouwing in Spanje nog niet achter den rug is en onver minderd voortduurt. Volgens Berlgn staan in de zen strgd aan de eene zgde de revolutionnaire elementen van de Phalanx en aan de andere zijde de communisten met de met hen samenwerkende groe pen. Tevens wordt er te Ber lijn op gewezen, dat er geen teekenen zijn die er volgens Duitsche opvatting op wijzen dat de strgd, die op zichzelf beschouwd niets nieuws is, in zgn tegenwoordige stadium tot bijzondere politieke gebeurte nissen zal leiden. Een openbaar geheim is het overigens, aldus Berlijn, dat Groot-Brittannië en de Ver. Staten achter de oppositie te gen Franco staan, hetgeen door de juist besproken be richtgeving wederom wordt bewezen. ARTS TE WAGENINGEN VERMOORD. week Donderdag van Boes, n den H. van Such- jen bij te ruim ne gen uur 's avonds thuiskwam en zgn fiets in de garage wil de zetten, doodgeschoten. Van den dader ontbreekt elk spoor. Dr. Boes was niet aangesloten bij een politieke partij. Boekhouder slachtoffer van roofmoord. 's Morgens vroeg vonden fa- mileden van den eigenaar van een bedrijf in de Kleine Wit- tenburgstraat te Amsterdam in de werkplaats het lijk van den 45-jarigen boekhouder dier zaak. Het bleek, dat de man op afschuwelijke wijze van het leven was beroofd. Daar het slachtoffer een groot bedrag aan geld was ontstolen, ligt het vermoeden voor de hand, dat hier van roofmoord spra ke is. SPEELGOEDINZAMELING DOOR DEN JEUGDSTORM. Evenals verleden jaar zal dit jaar door den Nationalen Jeugdstorm een speelgoedinza meling gehouden worden, om ook die kinderen, wier ouders daartoe niet in de gelegenheid zijn, te toonen dat de goede Sirrt ook voor hen rgdt. Vele kinderharten beginnen reeds thans harder te slaan. Er zijn kinderen die nog een welgevulde kast met speelgoed hebben. Hoeveel is daar niet bij, waar het kind al lang niet meer naar omziet. Is het stuk De stormsters verlangen er naar juist dat stuk speelgoed weer nieuw te maken. En de stormers popelen van ongeduld om het bij U te komen halen. De omstandigheden maken het den Jeugdstorm dit jaar niet mogelijk in alle plaatsen van ons land deur aan deur speelgoed in te zamelen. Maar een briefkaartje naar het streekkwartier in de plaats uwer inwoning is voldoende om het speelgoed bij U te laten afhalen. Hevige luchtgevechten boven BabauL Boven Rabaul zgn hevige luchtgevechten geleverd, welke plaats door 50 vijandelijke bom menwerpers en 50 jagers werd aangevallen. Japansche jagers schoten 23 bommenwerpers en 42 vijandelijke jagers neer. Japansche toestellen gingen verloren. Het Ned. Met. Instituut deelt mede, dat Woensdag J.t. om 15 uur 43 r^ln M.E.T. een sterke aardbe ving werd geregistreerd uit Alaska, afstand 7200 km. Herige strijd op Bougainville. Japansche vloot- en lucht strijdkrachten zgn in hevige gevechten gewikkeld geweest met een vijandelgke vloot, be staande uit kruisers en torpe dojagers, aan de Westkust van Bougainville. Den vijand werd zware schade toegebracht. Bij zonderheden zgn nog niet be kend gemaakt Japansche bezettingstroepen op het eiland Bougainville hebben meer dan de helft der Amerikaansche en Australi sche strijdkrachten vernietigd, die probeerden in den centralen sector der Westkust van Bou gainville, na een voorafgegane landing op het eiland Mono, aan land te gaan. Toen de vij and na een beschieting door vijandelijke vlootstrijdkrachten tot landing met booten over ging, vielen Japansche bezet tingstroepen den vijand ter stond aan en brachten veie landingsbooten tot zinken. Een groot aantal vijandelijke troe pen verdronk, alvorens het mogelijk was het land te be reiken. Een deel der vijande lijke troepen kon aan land ko men, maar de meesten hiervan werden gedood, terwijl het overgebleven kleine aantal op het strand verzet biedt. De geallieerde verliezen. De Amerikaansche minister van oorlog, Stimson. heeft toe gegeven, dat de verliezen der geallieerden in het Middelland- sche Zeegebied sedert de onge veer een jaar geleden uitge voerde landingen 100.000 man aan dooden, gewonden en ver misten bedragen. August Harsch, burgemeester van Gussow (krelts Tettow), is door het volksgerechtshof ter zake van begunstiging van den vijand ter dood veroordeeld en terechtgesteld. HU had Jarenlang In z\jn bureau naar de Engelsche radio geluisterd en naar de Duitsche pers meldt, ge poogd de volksgenooten uit zijn dorp door het oververtellen van onjuiste berichten op te stoken. (N.R.C.) Straatcollecte Winterhulp. Onder het motto „Wij wor den rijker, naarmate wij meer aan anderen geven" wordt van Zaterdag tot en met Maandag a.s. in het geheele land een straatcollecte ten bate van Winterhulp gehouden. Hoewel het werk van Win terhulp Nederland thans wel voldoende bekend mag worden geacht en daarom eigenlijk geen aanbeveling meer behoeft, zij er ten overvloede nogmaals op gewezen dat het hier gaat om een offer van volksgenoo ten voor hun eigen minder be deelde volksgenooten. Winter hulp speelt hierin niet anders dan een bemiddelende rol. De eerste straatcollecte werd een groot succes. Buiten col lectes om, werd van 18-23 Oc tober 109.571.98 ontvangen. Amerikaan sch luchtschip verbrand. De Exchange Telegraph meldt uit Washington dat het ministerie van marine heeft bekend gemaakt, dat het pa trouille-luchtschip Blimp K 24 in den nacht van Zondag op Maandag tijdens een vlucht in. West-Indië in brand is geraakt en verloren is gegaan. Acht opvarenden worden vermist. Zwavelbommen tegen de vliegende vestingen. Den laats ten tijd valt in het geallieerde kamp, evenals in de neutrale pers, een opmerkelijke belangstelling waar te nemen voor de vorderingen, die de Duitsche wetenschap op het ge bied van den luchtoorlog heeft gemaakt. Nadat Churchill on langs reeds sprak over raket- granaten, die de Duitsche ja gers in de formaties Ameri kaansche vliegende vestingen laten vallen en die daar groote verwoestingen aanrichten, spreekt het Amerikaansche blad „Minneapolis Morning Tri bune" thans van nog merk waardiger nieuwe afweerwa- pens, zoo meldt de Berl. redac teur van het Hbld. Hiertoe zouden o.a. zwavelbommen be- hooren, welker chemische in houd bg aanraking met de vlie gende vestingen de aluminium- huid der vliegtuigen in korten tijd tot gloeien zou brengen. Het Amerikaansche blad wijst er op, dat in Duitschland de geheele wetenschappelijke wereld bezig is nieuwe af we er- methoden te ontwerpen, en stelt de vraag, of het geallieer de luchtwapen er nog in kan slagen de Duitsche industrie te vernietigen, vóórdat deze af- weerwapens zulk een volmaakt heid hebben bereikt, dat dit onmogelijk is. Ten aanzien van de Duitsche aanvalswapens schrijft het blad, dat zekere in lichtingen er op wijzen, dat Duitsche bommenwerpers ver bouwd worden, niet tot vliegen de vestingen, maar tot vliegen de slagschepen en een formida bel wapen vormen. •T HEERLIJK AVONDJE IS GEKOMEN. Ja, ook voor die kinderen, wier oudere niet In staat zijn de goede Sint te laten rijden, wanneer U mede werkt aan de speelgoedlnxamellng van den Jeugdstorm. Even een brief kaartje en het wordt btj U gehaald, oud of nieuw, het hindert niet. Streek Walcheren: Vlasmarkt 15, Middelburg; Z.-Vlaanderen Oost: Mo- lendtjk 5, Hoek; Z.-Vlaanderen Weet: Molenwater 6, Breskens; Zuld-Beve- and Oost: Reeweg 16. Krulningen- Vl&ke; Zuid-Beveland Weet: Kerkplein 3, Kloetinge. Werp geen „scherp" tusschen de aardappelschillen. In het café van de W. te Ede kregen zekere B. O. uit Wageningen en B. v. d. B. uit Ederveen, nadat zg zich daar aan het geestrijke vocht te goed hadden gedaan, twist, daar zij beiden naar de hand van de caféhoudster, een weduwvrouw, dingden. Hierbij trok v. d. B. een mes en gaf O. een steek in het achterhoofd. Zijn toestand is ernstig. De da der is gearrestered. Btj het spelen in het Merwedekanaal te Maars- sen geraakte het 6-jarig knaap je S. te water. Zgn vriendjes konden hem niet redden, ter- wgl zij ook geen omwonenden waarschuwden, zoodat het kind verdronk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1