PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Op de Krim gelande Sovjettroepen afgegrendeld. De groote herfstslag ten Z. van Krementsjoeg. WOENSDAG 3 NOVEMBER 1943 ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per. adver tentie J 2.05. BIJ abonnement speciale prijs. Kleloe advertenties (maximum 5 regels) 58 cent, alenstaanvragen en dienstaanbie dingen 60 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG 4 BLADZIJDEN NUMMER 260 De Bureaux van ons blad zl)n gevestigd te:Vllsslngen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen). Redactie na aantoortöd tel. 578; Middelburg: Londenscbe Kaal 29, Redactie tel. 3521, Adminlstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd teL 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35. teL 21. DUITSCHE SUCCESSEN TEN N. VAN KRIWOI-ROG. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Dinsdag bekend: Op de Krim heeft de vijand Maandag getracht weerszg de stad Kertsj te landen. Op een plaats gelande Sovjetstrijd krachten werden in een tegen aanval afgegrendeld en opeen gedrongen. Op de overige lan dingsplaatsen werd de vijand bloedig afgeslagen; aan land gekomen vijandelijke strijd krachten werden vernietigd. Ten Zuiden van den bene den Dnjeprgaanin de Nogai- sche steppe de gevechten met de op den Dnjepr aanrukken de snelle formaties der bolsje wisten voort. Pogingen van de bolsjewisten om Duitsche strijdkrachten te omsingelen en af te snijden mislukten, evenals krachtige aanvallen op onze Noordelijke en Zuide lijke afgrendelingsfronten. In de bocht van den Dnjepr "werden vrij sterke aanvallen ten Zuidwesten van Dnjeprope- trowsk afgeslagen en daarbij op één plaats van 40 aanval lende tanks 28 vernield. Onze tegenaanval in het ge bied ten Noorden van Kriwoi- Rog heeft reeds tot groote successen geleid. De ver voor uitgedrongen vijandelijke aan- valstoppen werden afgesne den en vernietigd. Sedert 27 October werden daar volgens tot dusver ontvangen berich ten 5000 gevangenen binnen gebracht, 357 tanks, 378 ka nonnen en ruim 500 voertui gen buitgemaakt of vernietigd. Vooral zwaar zijn de bloedige verliezen van de bolsjewisten tengevolge van den wanhopi- gen tegenstand der afgesneden vijandelijke groepen. De eigen verliezen zijn gering. Aan de rest van het Ooste lijk front is het, behalve een feilen, maar vergeefschen aanval van den vijand in de lus van den Dpjepr ten Zuid oosten van Kiew, slechts lot gevechten van plaatselijke be- teekenis gekomen. Daarbij werden vrij kleine vijandelijke penetraties ten Zuidwesten van Gomel en ten Zuidwesten van Welijkije Loeki in tegenaanval len opgeheven of afgegrendeld. Een eigen aanvalsactie ten Westen van Kritsjew bracht ondanks taaien vijandelijken tegenstand belangrijke stel lingsverbeteringen. In den Westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front trachtte de vijand met vrij sterke strijdkrachten onze stel lingen te naderen. Uit de an ders sectoren van het front „Wat Fritz verteldeFritz Is in een weersportkamp in Duitschland ge weest en aan zijn vrienden heeft hij uitvoerig verteld wat er zooal deze kampen te beleven valt. En dat Is heel watl Willen Jullie ook weten, wat Frltz vertelde? Schrijf dan naar het aanmeldingsbureau voor de weersportkampen, Koningslaan te Utrecht en Je ontvangt gratis de brochure: „Wat Frltz vertelde...." wanneer je deze brochure gelezen hebt, meld Je Je zeker voor het eerstvolgende weersportkamp, zooals zoovele Nederlandsche Jongens van 1618 Jaar voor Jou al hebben gedaan. Frltz Emde/Stapf/Pax wordt behalve een succesloo- zen aanval van Britsch-Ameri- kaansche formaties in het ge bied ten Westen van Campo- basso, slechts geringe ge vechtsactiviteit gemeld. Maandagnacht hebben ster ke formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen het vijande lijke ravitailleeringssteunpunt Napels aangevallen. Door bom- treffers ontstonden in de ha veninstallaties branden en ver woestingen. Verscheidene sche pen werden zwaar getroffen. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Maandagavond de ha veninstallaties van verschei dene steden in Zuid-Engeland met bommen bestookt. Nederlandsche vrijwilligers naar het Oostfront. Maandag is wederom een contingent van een kleine 400 Nederlandsche vrijwilligers voor deelneming aan den strijd tegen het bolsjewisme uit Den Haag vertrokken. Voor het eerst was er ditmaal een troep soldaten van den Nederlana- schen Lanstorm, ten getale van 105 man, onder hen, die vrijwillig een verbintenis voor het Oostfront op zich hadden genomen. De plaatvervanger van den leider, de heer van Geelker ken, hield een toespraak, ter wijl voorts SS-Sturmbannfüh- rer Rouenhoff sprak uit naam van SS-Obergruppenführer Rauter. Het centrum van den groo- ten herfstslag ligt in het ge bied ten Zuiden van Krement sjoeg, waar op het oogenblik de omvangrijkste hoeveelhe den tanks en artillerie van tot dusver in een materiaalstrijd gewikkeld zrjn, waarvan het einde tengevolge van den on onderbroken wederzijdschen aanvoer van versche strijd krachten nog niet te zien is. zoo meldt de militaire corres- f'ondent van het D.N.B., Mar in Hallensleben. Zoowel de gevechten in dit centrale ge bied van den slag, als ook de gebeurtenissen ten Noorden van Kriwoi Rog, in de Nogai- sche steppen en in de straat van Kertsj, vormen één geheel en behooren tot het totale ka der van den thans woedenden slag. De Krim moet door de bolsjewisten hierbij gelijktijdig geïsoleerd, van het Noorden uit geblokkeerd en vanuit het Oosten worden aangevallen. Met deze ontwikkeling schijnt men echter van Duitsche zijde rekening gehouden te hebben. Want de vijandelijke strijd krachten, die de landingsope ratie aan weerszijden van Kertsj trachtten uit te voeren en bestonden uit vrij sterke contingenten, werden voor het grootste deel reeds voor dat zij voet aan wal konden zet ten, vernietigd. Slechts op één plaats lukte een gedeelte lijke landing, die echter, vol gens de ontvangen berichten, tengevolge van het ontbreken van een flankeerenden bolsje- wistischen vleugel, die in het geheel niet aan land kwam, zeer weinig kansen heeft. De Oostelijke zijde schijnt dus door de Duitschers sterk be schermd te zijn, daar toch re kening gehouden moest wor den met bolsjewistische lan dingspogingen, waarop men ook in de toekomst voortdu rend voorbereid zal moeten zijn. Ook in het Noorden ziet de toestand er niet erg veelbe lovend voor de bolsjewisten uit. geheel afgezien van het feit, dat de bolsjewistische successen in de Nogaische steppe vergeleken dienen te woraen met de operaties aan de andere brandpunten van den slag en dat het juist door dit aspect begrijpelijk wordt, waarom de Duitsche legerlei ding geen aanleiding aanwezig acht om de Krim te ontrui men, waar ongetwijfeld sterke strijdkrachten liggen. In dit verband dient gewag te worden gemaakt van het feit, dat het vijandelijke be richt over de zgn. verovering van Perekop door de bolsje wisten van Duitsche zijde gee nerlei bevestiging vindt.. Het kan zijn, dat enkele bolsje wistische tanks in het vlakke, boomlooze terrein rondreden in zekeren zin op hun eigen houtje, doch op de landengte van Perekop zullen zij in ieder geval op een sterke versper ringslinie stooten. VIJANDELIJKE VLIEGTUIGEN BOVEN Z.O.-DUITSCHLAND. Naar het D.N.B. verneemt, opereerden Maandagmiddag sterke Duitsche luchtverdedi gingsstrijdkrachten tegen for maties vijandelijke bommen werpers, die het Zuidoosten van Duitschland waren binnenge vlogen. De vijand leed gevoeli ge verliezen aan viermotorige bommenwerpers. Bolsjewisten vermoorden 500 zwaargewonde Duitsche soldaten. In het Zuidelijke deel van het Oostelijke front zijn, naar het D.N.B. verneemt, dezer dagen te Pjatisjatki 500 zwaar gewonde Duitsche soldaten door de bolsjewisten vermoord. Zij waren den bolsjewisten in handen gevallen doordat de geheel bezette hospitaaltrein tengevolge van een verrassen de doorbraak van bolsjewisti sche tanks niet meer kon ver trekken. Enkele uren later baanden zich de Duitsche troepen in een tegenaanval al strijdende een weg naar het station en brachten de zwaargewonden in veiligheid. Toen de pantser grenadiers hun kameraden wilden opzoeken, moesten zij vaststellen, dat alle zwaarge wonden door de bolsjewisten De mijnwerkersstaking in Amerika. President Roosevelt heeft beslag gelegd op de Ameri- kaansche kolenmijnen. Roose velt heeft de mijnwerkers aan gemaand Woensdagochtend op hun werk te zijn. Hij heeft den gevolmachtigde voor de brandstofvoorziening, Ickes, gemachtigd tot een collectieve overeenkomst met de mijn werkers te komen en voor den duur van het regeeringsbeheer met toestemming van het oorlogsarbeidsbureau een con tract te sluiten. In West-Virginië zijn 600 mijnen, waarin 110.000 man werkzaam waren, gesloten. Pennsylvanië meldt de vrijwel volledige sluiting van 1220 mijnen met 110.000 arbeiders. Tn Ohio zijn alle mijnen ge sloten: 21.000 arbeiders werk ten daar. In Indiana staat het mijnbedrijf vrijwel stil. In Il linois staken 27.000 van de 50.000 arbeiders der saatsmrj nen. Het meerendeel der 2000 mijnwerkers in Missouri en Kansas heeft het werk neer gelegd. In Tennessee zijn vrij wel alle mijnen gesloten. Hier staken 8000 man. voor het meerendeel door scho ten van zeer dichtbij vermoord waren* DE VERPLICHTE OPENSTELLING VAN WINKELS VAN I NOV. AF. De aandacht wordt er op gevestigd, dat met ingang van 1 Nov. 1943 inzake de ver plichte openstelling van win kels, de regeling van het win- ter-halfjaar geldt. Deze regeling houdt in, dat alle bakkers-, kruideniers-, melk-, groenten- en fruit- en slagerswinkels op alle werk dagen van 10 tot 18 uur voor het publiek geopend moeten zijn. Voor alle overige winkels, met uitzondering van de slij terijen en de kantoormachine- winkels, geldt de verplichting tot openstelling op Maandag van 13 tot 17 uur, op Zater dag van 10 tot 18 uur en op de overige werkdagen van 10 tot 17 uur. Deze regeling blijft tot 1 Maart 1944 van kracht. Winkels, die wekeljjks ge durende een anderen halven dag dan den Maandagmorgen niet voor het publiek gesloten behoeven te zijn, onderscheide- lijk voor het publiek gesloten moeten zijn, dienen van 1 No vember 1943 ook op Maandag morgen geopend te zgn. „De jeugdherberg van morgen" Te Amsterdam is in het ste delijk museum onder groote belangstelling de tentoonstel ling „de jeugdherberg van morgen geopend". De tentoon stelling geeft geest en bedoe ling van het jeugdherbergwerk weer: het brengen van de op groeiende jeugd naar buiten, het leeren kennen van stad en land, het kweeken van kame raadschap, dat alles vindt men gesymboliseerd op deze fraaie tentoonstelling. Werp geen „tcherp" tusschen de aardappelschillen. De strijd tegen de benden op den Balkan. In de moeilijk toegankelijke bergen van den Balkan zijn dezer dagen vier vrij groote acties tegen communistische benden afgesloten. De strijd werd geleverd door berg jagers tegen de door de Britten en Amerikanen gesteunde benden, toen die zich in afgelegen da len en op hoogten tot 2300 M. inrichtten voor de overwinte ring. 289 doode bandieten wer den geteld. Daarbij komen nog de dooden, die in het onover zichtelijke terrein niet konden worden gevonden, en die even eens een aanzienlijk aantal zullen vormen. Bij één enkele actie vielen den bergjagers 3 kanonnen, 51 zware infanterie wapens en ruim 100 mijnen in handen. Bovendien brachten Duitsche soldaten 22 auto's binnen en maakten belangrijk berichten- materiaal buit, benevens val schermmateriaal en Britsche uniformen. Bovendien verover den zij behalve groote hoeveel heden bijeengeroofde levens middelen een bakkerij, een wa penwerkplaats en een volko men uitgerust lazaret der ban dieten. Elders in de bergen van Epinus gelukte het door concentrischen aanval de ban dieten te omsingelen en tot den strijd te dwingen. Na de actie lagen ruim 200 bandie ten dood op het slagveld, ter wijl verscheidene honderden in gevangenschap geraakten. De eigen verliezen bedroegen daar tegenover slechts 2 gesneu velden en 21 gewonden. Onder den omvangrijken buit bevin den zioh behalve Engelsche en Amerikaansche wapens merk waardigerwijs ook vrij groote bedragen in gouden munten en Amerikaansche dollars. NIEUWE RANTSOEN- BONNEN VOOR VASTE BRANDSTOFFEN. Met ingang van 1 November jl. zijn nieuwe rantsoenbonnen voor vaste brandstoffen in ge bruik gesteld. Deze rantsoen bonnen, waarvan de onder grond in groene kleur is uitge voerd, zijn van een horizontale roode gegolfde lijn voorzien en dragen in den linkerbovenhoek in rood het nummer 73, terwijl in den rechterbovenhoek het cgfer 1 en de letter e in zwart voorkomen, evenals het woord „brandstoffen", dat onder aan den bon over de geheele breed te is gedrukt. De oude in omloop zijnde rantsoenbonnen voor vaste brandstoffen blgven tot nader order geldig. Bonnen voor margarine ook in restaurants geldig. Het is gebleken, dat in en kele restaurants van de be zoekers, die voor het nuttigen van hun maaltijden wisselbon nen van 1/50 rantsoen moeten inleveren, geen bonnen, waar op uitsluitend margarine ver krijgbaar is gesteld, worden aangenomen. Van bevoegde zij de wordt daarom medegedeeld, dat, 2X>oals tot dusver gebrui kelijk is, ook bonnen, waarop uitsluitend margarine verkrijg baar is gesteld, kunnen wor den afgegeven en dat, na af trek van het verschuldigde aantal wisselbonnen van 1/50 rantsoen, de overige wisselbon nen den bezoekers ter hand dienen te worden gesteld. Zijn broer gedood. Twee zoons van den schipper J. M. te Leidschendam waren in een kelder van hun woning aan het knutselen. Omtrent hetgeen daar is voorgevallen, is nog geen zekerheid verkre gen, volgens één lezing zijn de jongens aan het stoeien ge raakt, volgens een andere le- zing hebben zij verschil van meening gekregen en is een handgemeen ontstaan. Het re sultaat was echter, dat de oud ste, een zeventienjarige me taalbewerker, den jongste met een vijl zoo zwaar verwondde, dat het slachtoffer kort daarna is overleden. Werp geen „scherp" tusschen de aardappelschillen. De aardappelschillen, die de huls- Touwen zorgvuldig dienen te bewa ren en voor den ophaler klaar zet ten, worden door de koeien met graagte gegeten. Niet alleen, dat die schillen het melkvee goed voeden, ,r ze werken bovendien sterk melkdrljvend. Men moet echter wel be denken, dat onachtzaam in den af valemmer geworpen „scherp" niet alleen geen voedsel Is, maar dat het ook veel schade kan berokkenen aan het vee. Wat is „scherp"? „Scherp" is alles wat een koeien maag niet kan verte ren, zooals oude scheermesjes, naal den. Btukjes glas en aardewerk. Vooral gebroken naalden kunnen gemakkelijk in den schillenemmer ver dwalen. Wie onbekend Is met vee, weet niet hoeveel UJden door een ge broken naald aan een koe veroor zaakt kan worden. us: geen „scherp" in de schillen. Conductrices bij de tram In de groote steden van ons land. CNF/Meüer/Pax m

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1