PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week ot 2.42 per Kwartaal. Franco per post J 2.63 per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 et., minimum per adver tentie S 2.06. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 5S cent, olenstaanvragen en dienstaanbie dingen 60 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DINSDAG 26 OCTOBER 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG 1 BLADZIJDEN NUMMER 253 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te:Vllssingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na Kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Redactie tel. 3521, Admlnlstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, teL 2863, na Kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 21. Verbitterde gevechten aan Oostelijk front Het opperbevel van de Duit- sche weermacht deelde Maan dag mede: Op de zwaartepunten van den grooten afweerslag in den Zuidelijken en den centralen sector van het Oostelijke front kwam het Zondag tot buiten gewoon verbitterde gevechten. Verscheidene ten Zuiden van Melitopol en ten Zuidoosten van Saparosje over een smal front aanvallende Sovjet-divi sies, werden met zware verlie zen afgeslagen, eenige pene traties afgegrendeld. Aan weerszijden van Dnjeprope- trowsk slaagden vijandelijke strijdkrachten onder bescher ming van een dichten mist erin, bruggenhoofden te vor men aan den Westelijken Pnjepr-oever. In het penetratiegebied ten Zuidoosten van Krementsjoeg wisselden krachtige vijandelij ke aanvallen op onze afgren- delsfronten af met eigen te genaanvallen. De bolsjewisten verhoogden hun krachtsin spanning om naar Kriwoi Rog door te breken. De zware af- weergevechten duren onver minderd voort. Tot zware gevechten kwam het ook ten Westen van Smo lensk. Hevige doorbraakaan- vallen der bolsjewisten strand den daar op den hardnekkigen tegenstand onzer troepen, die in een tegenaanval tijdelijk verloren gegaan terrein her overden en daarbij een vrij zwakke vijandelijke groep ver nietigden. Van de rest van het front ztjn slechts plaatselijke ge vechten uit de sectoren ten Noorden van Kief, aan weers kanten van den Soshmond, ten Zuidwesten van Welikije Loe- ki en ten Zuiden van het La- dogameer te melden. In de zware gevechten der beide laatste dagen zijn 282 Sovjet- pantserwagens stukgeschoten, waarvan het meerendeel aan het front tusschen de Zee van Azof en Krementsjoeg. Aan het Zuid-Italiaansche front vonden Zondag geen noemenswaardige gevechtshan delingen plaats. Sterke forma ties Duitsche gevechtsvliegers vielen opnieuw met goed re sultaat de vijandelijke ravitail- leeringsbasis Napels aan. Volgens in tusschen binnen gekomen rapporten heeft de luchtmacht in den nacht van 21 op 22 October in het Oos telijke deel der Middellandsche Zee een vgandelijken torpedo jager tot zinken gebracht en een tweeden door bomtreffers beschadigd. Boven het bezette gebied in het Westen werden Zondag 11 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten, waarvan 9 door af weergeschut der luchtmacht. Amerikaansche bommenwer pers vlogen bij dicht wolken dek en regen over Zuidoost- Duitschland en lieten lukraak en ver uiteen bommen op eenige plaatsen vallen. Zon dagnachts deden vijandelijke stoorvliegruigen afzonderlijke aanvallen op West-Duitsch- land. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden afzonderlijke doelen in het stadsgebied van Londen. Dagorder tot het Duitsche duikbootwapen. De Pührer heeft Zondag in zijn hoofdkwartier aan den duikbootcomman'dant Corvet- tenkapitein Lüth als eersten Duitschen duikbootopvarende, persoonlijk het eikenloof met briljanten bij het ridderkruis van het ijzeren kruis overhan digd. Daarmede werden de bril janten voor het eerst toegekend aan een zee-officier. Groot-ad miraal Dönitz heeft ter gele genheid van den terugkeer van Lüth, die zijn 13e vaart naar den vijand en tevens de lang ste onderneming die ooit tot dusver door een duikboot is verricht, met succes heeft vol tooid, een dagorder uitgevaar digd. Daarin worden de groo- te verdiensten geprezen van den thans 30-jarigen Balt van Duitsche afkomst, zijn onver- moeiden aanvalswil, gepaard met koel overleg en verbeten vasthoudendheid. De ontdekking van een rijke goudlaag in Venezuela heeft ware goudrush tot gevolg gehad. Reeds meer dan 2000 personen zijn bezig in het betrokken gebied i goud te zoeken. Britsche kruiser en een torpedojager verloren gegaan. De Britsche admiraliteit heeft Maandagavond medege deeld, dat bij een offensieven aanval aan de Fransche kust jl. aZterdag de kruiser „Sha rybdis" tot zinken is gebracht. De torpedojager „Limbourne" werd beschadigd en is door de eigen bemanning tot zinken gebracht. De commandant van de „Charybdis' wordt vermist. De ,,Charybdis" mat 5450 ton en maakte deel uit van de Dido- klasse. De leider van den Britschen omroep heeft aan het Zweedsche blad Aftonbladet verklaard, dat duizenden Londenaars nog eiken nacht in de stations der ondergrondsche slapen. De commandant der Japansche strijdkrachten op de Philippijnen heeft de vrijlating bekend gemaakt van Philippjjnsche krijgsgevangenen. De nationale regeering van Al banië heeft de uitvoerende macht in den staat in handen gelegd van een hoogen regentschapsraad, staande uit 4 personen. De broodrantsoenen in Italië zullen van 150 tot 200 gram per dag verhoogd worden. Rijksminister Rust Is ter bezichtiging van Duitsche opvoedingsinrichtingen In Nederland aangekomen. Links Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss- Inquart, naast hem Rijksminister Rust. S3 Bildberichter Fritz/Stapf/Pax m VORMINGSBIJEENKOMST VAN N.S.D.A.P. EN N.S.B.. Dienstleider Ritterbusch en van Geelkerken spreken. Op een drukbezochte vor mingsbijeenkomst van N.S.D. A.P. en N.S.B., te Tilburg ge houden, hebben Dienstleiter W. Ritterbusch, wnd. cömmis- saris-genaraal voor bijzondere aangelegenheden en de plaats vervanger van den Leider, van Geelkerken, een rede ge houden. Beiden herdachten den over leden Hauptdienstleiter Fr. Schmidt. Van Geelkerken noemde dezen een voorbeeld van nat.-socialistische trouw en plichtsvervulling. Dienstleiter Ritterbusch ver klaarde uit denzelfden geest en dezelfde idee te leven als die, welke zijn vriend Schmidt bezielden. Daaraan voegde hij de verzekering toe, dat ook hem een onverbreekbare ka meraadschap met de N.S.B. bindt. Van Geelkerken vervolgde zrjn rede met er op te wijzen, dat verschillenden, die het nat.-socialisme met den mond beleden, zich in moeilijke oogenblikken terugtrokken. Evenwel, dat is geen wonder. Als je op marsch bent, verlies je altijd wel wat, en zulke in dividuen kan men beter kwijt, dan rijk zijn. Spr. zeide, dat het eerste vereischte van het nationaal- socialisme is, dat het ons ka rakter geeft in alle levens uitingen, opdat we niet be ïnvloed worden door de om standigheden. Vervolgens vestigde van Geelker ken de aandacht op een minder mool- en karaktertrek van ons volk, de neiging namelijk om te vervallen In critiek en negativisme. Nadat spr. het bezoek van den bis schop van York aan Moskou had ge hekeld, behandelde hü nog eens de kwestie van de bewapening der N.S. leder lid dient in dit verband te beseffen, dat hij niet tegenover zijn volk staat, doch In zijn volk, en dat hij zich niet in de verdediging moet laten dringen, doch het doel In het oog moet houden. Bereikt moet worden, dat ons volk de nat.-socia listische levenshouding aanvaardt, op dat het niet meer vervalle in de oude. r alles (6 vertrouwen noodig goddelijke rechtvaardigheid, die niet kan gedoogen dat Europa ten prooi valt aan bolsjewisme. Jo dendom en Amerikanisme, en ver trouwen in de leiding van den FUhrer. Het nat.-socialisme kan niet meei kapot, omdat het leeft in de nat. socialisten en er een Jeugd Is, dfi het verder zal dragen. Wanneer een groot deel van ons volk dat niet er kent, komt dat slechts doordat het een Germaansch volk steeds zwaar gevallen is, zijn ongelijk te moeten bekennen. Alleen In de Innigste verbondenheid halen we het eind. Het Europa, dat dan gebouwd zal kunnen worden, zal van ons zijn, een nat.-soclallstisch Europa, dat rechtvaardigheid Inhoudt voor ieder volk. Dienstleiter Ritterbusch spreekt. Na zijn bovenaangehaalde verklaring te hebben afgelegd, izeide Dienstleiter Ritterbusch, de ervaring te hebben opge daan, dat bij alles wat de Duitschers hier doen het hart betrokken moet zijn. Met nadruk verklaarde spr., dat de strijd om ziel en geest van het Nederlandsche volk uiteindelijk alleen kan worden uitgevochten en gewonnen door haar, die de politieke wildraag- ster is in dit land, door de N.S.B. De Duitschers kunnen hier slechts als trouwe kame raden ter zgde staan. Door ons te onderwerpen aan de wetten van het bloed, gehoorzamen we aan den hoogeren wil. die daarin besloten ligt. Met volkeren, die niet tot onze bloedgemeenschap behooren, is slechts een belangengemeenschap mogelijk zoolang de interessen aan wezig zijn en parallel loopen. Daar om moet de nat.-socialist zijn strUd richten op het innerlijke, op den gees telijken wil van het volk. Vervolgens ging Dienstleiter Ritter busch na wat nat.-socialisme eigenlijk Momenteel vormt de Dnjepr niet meer een beschermende linie. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De strijd in het Zuiden van het Oostelijke front heeft thans een hoogtepunt bereikt. Van zwaartepunten kan men hier niet spreken, de gevechten vor men een geheel en men kan wel zeggen dat de afloop er van het lot van den geheelen Zuidelijken frontvleugel be paalt. De bolsjewisten zetten blijkbaar alles op alles, doch de Duitsche tegenaanvallen zijn niet minder krachtig. De Sovjet-Russische strijd krachten in de bocht van den Dnjepr, die ten Zuidoosten van Krementsjoeg over deze rivier zijn gekomen, rukken naar het Zuiden op in de richting van Kriwoirog, Dit belangrijke spoorwegknooppunt, dat te vens wegens zijn steenkool- en ertsmijnen van groote beteeke- nis is, bevindt zich nog steeds in Duitsche handen. Zooals de situatie op het oogenblik is, vormt de Dnjepr niet langer meer een bescher mende linie, waarachter de Duitschers zich kunnen verde digen. Niettemin vormt deze, Strijd in Dnjepr-bocht van groot belang. in haar benedenloop tot 3 km breede en door uitgestrekte moerassen omzoomde rivier, een barrière, die de ravitaillee ring der Sovjet-strijdkrachten ten zeerste moet bemoeilijken. Met de gevechten in de bocht van den Dnjepr hangen die tus schen Saporosje en de Zee van Azof ten nauwste samen. Nu de Duitschers Melitopol, een belangrijk bolwerk voor de verdediging van laatstgenoem den sector, ontruimd hebben, ligt achter de Duitsche troepen niets dan de eindelooze vlakte der Nogaische steppe, die voor de verdediging vrijwel geen na tuurlijke voordeelen biedt. De positie van de Duitsche strijd krachten in dezen sector, die mede den toegang tot de Krim beheerscht, hangt ook uiter aard hiervan af en hieruit blijkt het verband met de ge vechten in de bocht van den Dnjepr of de Duitsche strijd krachten op den rechteroever dezer rivier den Sovjet-op- marsch naar het Zuiden kun nen tegenhouden. Hieromtrent waagt men zich te Berlijn niet aan prognoses. De strijd is nog in vollen gang en omtrent den afloop kan men vooralsnog niets zeggen. AARDAPPELSCHILLEN EN HUISHOUDBEENDEREN HEBBEN GROOTE WAARDE. Ook dezen winter zal ons vee weer goed gevoed moeten wor den. De aardappelschillen zul len daarbij een welkome aan vulling beteekenen. Vooral in de omgeving van de groote steden, waar veel melkveebe drijven voorkomen, komt <lie aanvulling prachtig van pas. De huisvrouwen dienen dus vooral de schillen aan de op halers mee te geven. Zij heb ben echter nog een andere plicht, nl. er voor te zorgen, dat alle huishoudbeenderen apart bewaard worden en afgedragen worden aan de ophalers. Ook beenderen zijn van belang. Wat allemaal uit oude beenderen gemaakt kan worden, grenst aan het ongelooflijke. Er gaat vrijwel niets verloren. Om en kele dingen te noemen: beende ren tfln noodig voor de lijm- fabricage. Uit het vrijkomende beendervet worden stoffen ge maakt, benoodigd voor het ma ken van zeep, geneesmiddelen, verf, lak, inkt, kaarsen, steari ne, scheerzeep en schoensmeer, enz. Fijngemalen beenderen, van lijm ontdaan, leveren voe dermiddelen en meststoffen op. Aardappelschillen en huis houdbeenderen hebben groote waarde De 67 -jarige* Sche veningsche vrouw P. T.K. is des nacht in haar kamer aan de 2e Schuytstraat te Den Haag öoor gasvergiftiging om het leven gekomen. Onoordeelkun dig gebruik van het gasstel in deze kamer, waarheen de vrouw was geëvacueerd, is de oorzaak van dit ongeval geble ken. De loonregeling In den landbouw. De gemachtigde voor de arbeid heeft een wijziging aan gebracht in de landelijke re geling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in den landbouw, waardoor buiten twijfel is gesteld, dat deze re geling, voor zoover zij betrek king heeft op dorsch-werk- zaamheden, uitsluitend van toepassing is op arbeiders, die dorsch-werkzaamheden ver richten in loondienst van werk- revers, die niet binnen de wer kingssfeer van de regeling van loonen en andere arbeidsvoor waarden in het dorschbedrijf vallen. De regeling voor het dorsch bedrijf geldt voor alle manne lijke arbeiders, die in loon dienst werkzaam zijn bij na tuurlijke of rechtspersonen, die tegen eenigerlei vergoe ding land- of tuinbouwproduc ten dorschen met gebruikma king van stoom- of motorische aandrijfkracht. Inhoudt. Nat.-soclalist Is men eerst dan. wanneer men zich bewust wordt wat zijn volk werkelijk is en betee- kent, én men bereid Is dit volk tot het uiterste te dienen. Spreker schetste hierna het groote en machtige gebouw der groot-Ger- maansche gemeenschap, dat het ge heel zal overkoepelen. Hij hield er zich van overtuigd, dat de Neder landers zich daarin naar aard er wezen ruim zouden kunnen bewegen en ontplooien. Nadat spreker aan de hand een brief aan kameraden, welken hij als Kreisleiter eens had geschre ven, de figuur van Adolf Hitler in al haar kracht had doen uitkomen, besloot hU zijn rede met er op te wijzen, dat de nat.-sociallsten onder Hitiers leiding liever zullen sterven 27.10.43 914.00 TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt me de: Iedere gezonde Nederlander, In den leeftijd van 1745 Jaar, Kan zich vrijwillig bU de hieronder vermelde adressen vervoegen, teneinde geKeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde re denen in Nederland moeten blUven, Kunnen dienst nemen bij de land wacht of bij het SS-wachtbataljon In Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarlne kunnen zich aanmelden: zij. die tot de Germaansche S3 ln Nederland toetreden willen, Kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 Jaar, die aanmeldingspllchtig zijn vodr de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Waffen-SS Kan leder worden, die na minstens een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. Den Haa& café dan capltuleeren. den Hout, Bezuidenhoutsche weg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1