MAANDAG 11 OCTOBER 1943 ^ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- /tentle 2.05. By abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven' of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG 4 BLADZIJDEN NUMMER 240 De Bureaux van ons blad zün gevestigd te:Vllssingen: Redactie cn Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Redactie tel. 3521, Adminlstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2883, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21, Sovjets hervatten aanvallen bij Melitopol. H ZWARE AMERIKAANSCHE VLIEGTÜÏGVERLIEZEN BOVEN DE OOSTZEE. Het opperbevel van de Duit- :he weermacht maakt bekend: Bij Melitopol en ten Noorden van deze stad heeft de vijand na aanvoering van nieuwe strijdkrachten, zijn aanvallen hervat. Zy mislukten ondanks het ge bruik van sterke formaties in fanterie en tanks. Aan de ove rige deelen van het Oostelijke front deden de bolsjewisten tal rijke plaatselyke aanvallen, die Afgeslagen werden. De lucht- Vnacht viel in den nacht vijan- iielijke ravitailleeringsverbin- gen aan en vernietigde o.a. tien transporttreinen. Bg een verlies van twee van inze eigen vliegtuigen, werden Saterdag 49 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten. Ka pitein Nowotny verhoogde door 8 vliegtuigen neer te schieten het aantal van zijn overwinnin gen in de lucht tot 231. Het jachteskader 34 meldt zijn 6000e overwinning in de lucht. Bg de gevechten aan het Koebanbruggenhoofd heeft zich het Silezisehe grenadierregi ment 667 onder bevel van lui tenant-kolonel Ufenbaeh bi nder onderscheiden. In Zuid-Italië viel de vijand enkele sectoren van de Zuï- Apenynen tevergeefs aan. Aan het overige front |heerschte slechts wederzijdsche activiteit van artillerie en! stormtroepen. Bg de zuivering van het schiereiland Istrië ver loren de vyandelyke benden tot dusver meer dan 4000 dooden, 6850 gevangenen, 32 stukken geschut, meer dan 2000 hand vuurwapens en meer dan 100 auto's. In de wateren van den Dode. canesos boorden Duitsche duik bommenwerpers van een vijan delijke vlootformatie een tor pedojager in den grond en be schadigden een kruiser door verscheidene voltreffers zwaar. Formaties Amerikaansche bommenwerpers vielen Zater dag overdag enkele plaatsen in het kustgebied van de Oostzee, waaronder Anklam en Goten- hafen, aan. Jachteskaders en luchtdoelartillerie schoten, vol gens de tot dusver ontvangen rappoi'ten, van de vgandelgke formaties 62 zware viermotori ge bommenwerpers neer 12 eigen jagers gingen in de ver bitterde luchtgevechten verlo- Een deel der bemanningen gered. Bewakingsvaartuige van een Duitsch convooi bi schadigden in het Kanaal Britsche motortorpedobooten zwaar. Aangenomen kan wor den, dat een der booten verlo ren is gegaan. Zaterdagnacht wierpen en kele Britsche bommenwerpers lukraak eenige brisantbommen neer in het N.-Duitsche gebied. Invasieplannen in Zuidoost-Europa? De A.N.P.-correspondent te Berlyn meldt: De militaire medewerker van de Essener National Zei- tung wijst op de voorteekenen 4o2van nog te verwachten foï Britsch-Amerikaansche landin- 029 gen en bespreekt in dit ver- 224 band de kansen, die de gealli- 08r>eerden hebben Dij een uitbrei- ®5Iding der invasie van het Mid- ejijdellandsche Zeegebied uit te- 559?en het Zuidelgke front van 309Europa. Hiervoor ziet hij twee 249mogelgkheden: den aanval 'pZover den Balkan, hetzg onder 372?ebruikmaking van Zuid-Italië springplank over de Adria- Zee naar Albanië, hetzg aanval van het Zuiden uit de Egeïsche Zee naar de 50?oude invalspoort van Saloniki. Den toegang tot de vesting Europa kunnen de Angelsak- 3ers volgens den schrijver slechts forceeren wanneer zij 31van het Zuiden uit Kreta en ,etlo talrgke eilandvestingen ver- iü. veren en Saloniki bedwingen. C-, Nog grooter zijn de moeilyk- ïeden bg een invasie via de Straat van Otranto, die pas nogelijk is, wanneer Zuid- Italië tot ver voorbij Rome den ?üigelsaksers voor den op- ter beschikking staat, Het wordt aan geen twgfel >nderhevig geacht. dat de Dodekanesos, Kreta en de enloor Duitsche troepen bezet zee Grieksche eilanden op ver sterkte activiteit der geallieer- G' len kunnen rekenen. De moeilijkheden voor het schep- -" en van een tweede operatiebasis in •et Oostelijke deel der Middellandsche •u".'ee zijn evenwel, naar de schrijver etoogt, buitengewoon groot, ofschoon e veranderde situatie der geallieer- eil en op deze zee hun troepenverplaat- eningen aanzienlijk vergemakkelijkt.Kre- 2Z.3 beschermt als een grendel de Bal- ankust tegen Anglo-Amerikaansche vervallen, doch kan niet het scheeps van den tegenstander, dat en"jselijk in de nabijheid der Afri- kust zal blijven, waar hem 53#oldoende bescherming door vliegtul- wordt geboden, verhinderen. Ook fP. operatlemogelijkhedeen der vijan- t-rïlijke strijdkrachten van Noord- 13" frikaansche steunpunten of Cyprus lt moeten stellig In de kansbere kening worden opgenomen. Zelfs wanneer Engeland on- er Amerikaanschen druk een d- eel zijner oorlogsschepen van Q Middellandsche Zee gaar den Süllen Oceaan zou diri- geeren om - daar tegen Japan op te treden, blijft toch de Britsche vloot in de Middel landsche Zee sterk genoeg om te allen tijde een invasie in het Zuid-Oosten van Europa te dekken. M.en zal er dus rekening mede moeten blgven houden, dat Churchill op zgn lieve lingsplan terugkomt en dat ook in het Zuidoosten van Eu- ropa een invasie beproefd zal worden. KOEBANBRUGGENHOOFD ONTRUIMD. Te Berlgn is bekend ge maakt, dat het Koebanbrug genhoofd volledig is ontruimd en dat de troepen zich terugge trokken hebben op het schier eiland Kertsj. De ontruiming van het Koe banbruggenhoofd is naar Ber- lijnsche opvatting te beschou wen als een noodzakelgk ge worden afronding van het front, zooals dat er na de systemati sche verkortingen kwam uit te zien. Men vestigt er, volgens het Hbld., de aandacht op, dat het Koebanbruggenhoofd zijn func tie in de afgeloopen maanden uitstekend heeft vervuld. Met naar verhouding zwakke Duit sche en Roemeensche stryd- krachten zgn hier, terwijl de vgand zgn stormloop op de Duitsche stellingen aan vrywel de geheele rest van het Ooste- lyk front onderaam, verschei dene Sovjet-legers beziggehou den. Het operatieve nut van de ontruiming van de Koeban voor de Sovjets wordt hier zeker twijfelachtig geacht. De haven steden in het Koebangebied zgn, aldus melden de berichten, volledig vernield .en voor jaren onbruikbaar geworden. De Straat van Kertsj echter staat nog steeds onder Duitsche con trole. Japansche veerboot tot zinken gebracht. De tusschen Foesan op Ko rea en Sjimonoseki varende Japansche veerboot is door torpedo's van een vyandelijke duikboot tot zinken gebracht. Tengevolge van het slechte weer konden slechts 544 van de 616 passagiers gered wor den. Spoorwegongeluk in Frankrijk. De sneltrein Parijs-Marseille is in de nabijheid van Chalons- sur-Saone op een goederentrein gereden. De goederentrein was ontspoord en de locomotief en tien wagons kwamen op het naastliggende spoor terecht. Onmiddellyk daarna naderde de D-trein Pargs-Marseille, die op de omgevallen wagons van den goederentrein reed. De locomo tief en vijf wagons van den D- trein ontspoorden. De eerste wagon werd versplinterd. On geveer twintig minuten later vatte een ketel der locomotief van den goederentrein vlam. Het vuur sloeg over naar eenige wagons van den snel trein. Er zgn 18 dooden, 32 zwaar- en 60 lichtgewonden, allen Franschen. 60 JAAR GETROUWD. 1 Morgen zal het echtpaar C. de Rycke-de Rgcke uit Souburg zgn 60-jarig hu welijksfeest herdenken. De oudjes zijn 83 iaar oud en ma ken het beiden nog goed. Zij vertoeven thans tydelyk te Rot terdam, waar de man nog steeds wande- (Fam. foto) lingen maakt. Onze mannen in het Oosten. SS PK BuschschUlte/O/H/P i kunt uw radiotoestel nog zonder ;raf Inleveren. Schrijf dan zoo spoe- "dlg mogelijk aan het Hoofdbestuur der P.T.T., Roggestraat 13, Arnhem. Tot uiterlijk 20 October kunt U uw stel inleveren. TEGEN HET BOLSJEWISME. Het SS-Ersatzkomroando deelt me' i: Iedere gezonde Nederlander, ir den leeftijd van 1745 Jaar, kan zich vrijwillig by de hieronder vermelde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen. etc. Vrijwilligers, die om bepaalde re denen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bü de land wacht of by het SS-wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden: zij, die tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 Jaar, die inmeldlngBpllchtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden sedurenda hun verbintenis van de tewerkstelling gesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 18.10.43 914.00 uur Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk; 19.10.43 912.00 uur Breda, restaurant Mo dern, Markt: 1518.00 uur Dpn hotel Noord-Brabant, Markt 45: 20.10.43 912.00 uur Venlo, Deut sches Haus, Egraondstraat 16: 15 18.00 uur Arnhem, café Royal; 21.10.43 912.00 uur Hengelo, caff- Modern, Spoorstraat IS: 1518.00 Zwolle, hotel Gijtenbeek; 22.10.43 912.00 uur Assen, Concerthuls A- Vaart; 1518.00 uur Groningen, Concerthuis Poelestraat; 23.10.43 9 12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat; 24.10.43 9—14.00 uur Amsterdam, Dam 4; 25.10.43 913.00 Utrecht, N.V.-Huis, Oude Gracht 245; .26.10.43 9—14.00 uur Amers foort, Pol. Durchgangslager, Leusder- weg; 27.10.43 9—14.00 uur Den Haag, café den Hout, Bezuidenhoutsche weg. LUCHTAANVAL OP MUNSTER. De Westfaalsche bisschops stad Munster is, naar het D. N.B. verneemt, Zondag door Amerikaansche bommenwer pers aangevallen. De vgande lgke vliegtuigen wierpen him bommen midden in het groote, vlakke doel, dat de stad bg het goede zicht vormde. De Duitsche luchtdoelartille rie, doch vooral de formaties jachtvliegtuigen, die onmid dellijk de vgandelgke machines aanvielen, sloegen de forma ties uiteen en verhinderden al dus een concentrische uitwer king van den aanval. De verliezen onder de bevol king zgn aanzienlgk, evenals de schade in woonwgken, aan kerken en openbare gebou wen. Men is nog niet gereed met het vaststellen van het aantal door de Duitsche lucht verdediging neergeschoten toe stellen. AANVALLEN OP BREMEN EN HANNOVER. Sterke formaties Ameri kaansche bommenwerpers zijn Vrijdag overdag de Duitsche Bocht binnengevlogen en heb ben de stad Bremen aangeval len. Jachtvliegtuigen en af weergeschut schoten 48 bom menwerpers, voor het meeren- deel viermotorige, neer. Vrijdagnacht deden Britsche formaties bommenweraers op nieuw een aanval op Bremen, alsmede op Hannover. 35 bom menwerpers werden neerge haald. In de aangevallen steden ontstond aanzienlijke schade in woonwgken, aan openbare gebouwen en cultuurmonu menten, alsmede verliezen on der de bevolking. Tezamen met bij andere aanvallen neergeschoten vlieg tuigen verloren de Britten en Amerikanen binnen 24 uur 107, voor het meerendeel vier motorige, vliegtuigen. De luchtoorlog tegen de burgerbevolking. In een naar aanleiding van het bombardeeren van Helsin ki door Sovjet-vliegtuigen in den Finsch-Russischen oorlog aan Finland en Sovjet-Rus- land gerichte boodschap van 1 December 1939 verklaart Roo sevelt o.a. het volgende: ,De meedoogenlooze bombardemen ten vanuit de lucht op de burger bevolking in onversterkte steden, die In de afgeloopen Jaren bij de oor logshandelingen in verschillende dee len der wereld zijn voorgekomen en waardoor duizenden weerlooze man- vrouwen en kinderen verminkt gedood worden, hebben de harten allen, hetzij man of vrouw, met afschuw vervuld en het geweten der menschheld gesehokt. Wanneer tot dezen vorm van onmenschelijke bar- baarschheid wordt overgegaan In de- van den tragischen wereld brand, waarvoor wü thans geplaatst :ijn, dan zullen honderdduizenden die in de verste verte niet aan de vlj- indelijkheden deelnemen, hun leven verliezen". De aanslagen en daden van sabotage in Frankrijk zijn in aantal den laatsten tijd toegenomen. In ver band hiermede zijn 50 terroristen, wegens deelneming aan dergelijke da- den, doodgeschoten. Prof. dr. Zeeman f Vrijdagnacht is te Amster dam op 78-jarigen leeftgd overleden prof." dr. P. Zeeman, oud-hoogleeraar in de experi- menteele natuurkunde aan de Amsterdamsche universiteit en winnaar van den Nobelprys. Pieter Zeeman studeerde te Leiden natuurkunde onder de groote geleer den Lorentz en Kamerllngh Onnes ed promoveerde in 1893, waarna hy zya studie te Straatsburg voortzette. Ia 1896 deed htf zUn groote ontdekking van het „Zeemans-effect" de mag netische splitsing van spectraaliynen die hem wereldvermaardheid eni 1902 den Nobelprijs voor natuur kunde verschaften. In 1897 werd hij lector, in 1900 hoogleeraar aan de universiteit van Amsterdam, die bera 1923 zijn eigen, naar hem ge noemde laboratorium verschafte. Prof. dr. G. W. Kernkamp f Te Utrecht is Zondag inden ouderdom van byna 79 jaar plotseling overleden, prof. dr. G. W. Kernkamp, oud-hoog leeraar in de algemeene en va- derlandsche geschiedenis aan de universiteit te Utrecht. Prof. Kernkamp werd te Hoorn iboren op 20 November 1864, waar hy de H.B.S. bezocht. De gymnasia te Haarlem en Utrecht telden hem daarna 'onder hun leerlingen, waarna hy in 1882 student werd aan do Utrechtsche universiteit ln de Neder- landsche letteren. In 1890 behaalde h|j den doctorstitel. Nadat hij van 1886 tot 1901 als leeraar aan 't gymnasium Utrecht en van 1893 tot 1901 aan de H.B.S. aldaar werkzaam was ge werd hy in 1901 benoemd tot hoogleeraar aan de universiteit to Amsterdam in de algemeene en' va- derlandsche geschiedenis. In 1903 volgde zijn hoogleeraarsbenoeming to Utrecht. Hy heeft hier tot 1935 ge doceerd, toen werd hy benoemd tot buitengewoon hoogleeraar aan de Rotterdamsche Handelshoogeschool in de algemeene geschiedenis van den nieuwsten tyd en de economische ge schiedenis van Nederland tot het einde der 18e eeuw. Duitsch voor Nederlanders. Nederlandsch voor Duitschers. De taalcursussen der Neder- landsch-Duitsche kuituurge meenschap beginnen de ko mende week. Nog slechts en kele dagen resteeren er der halve om zich te laten in schrijven. zyn cursussen voor beginners, gevorderden en goed gevorderden eh bovendien een cursus in Duitsche let terkunde. Ais besluit van den cursus voor goed gevorderden kan het diploma van de Duitsche academie behaald wor- Men kan zich aanmelden en inlichtingen inwinnen by de plaatseiyke secretariaten der NederlandschDuit-, sche kuituurgemeenschap. De postzegels, die van 1 Nov. 1942 t.m. 28 Febr. 1943 werden uit gegeven en waarvan de netto-op brengst boven de frankeerwaarde be stemd was voor het voorzienings fonds van het Ned. legioen hebben aan toeslag opgebracht 945.888,35. Drie Amerikaansche bommenwer pers hebben Zaterdagmiddag een nood landing op Zweedsch gebied gemaakt. Twee vliegtuigen werden daarbU ver nield. Chineesche guerillastrijders heb ben de dijken aan den Zuidelijken oever van de Jangtse-kiang doorge stoken. Honderden vlerk, km zün overstroomd. De schade Is zeeo groot. De nieuwe fascistische regee ring heeft haar zetel v^n Ronk) ,naac Noocd-ltallë verplaatst,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1