PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12» ct., minimum per adver- tcntie 2.05. Bi) abonnement epeclalo prijs. Kleine advertenties (maximum 6 regelsj cent, dienstaanvragen en dien8taanbie- ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1943 2KKSJK 'K1 WriS !V ffirJ&SSTK ^a°toorttJd tel. 578; Middelburg: Xjondenscüe Knnj 29, Redactie jJ'j1, Admlnlstr. teL 3541; Goes: Redactie en Adrnmisiraue Turfkade 15, tel. 2S63, na kantoortijd tel. 2475; Souburg s Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; BresKens Dorpsstraat 35. teL 21. DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG i bladzijden NUMMER 219 Grootscheepsche frontverkorting aan den gang. Noworossijsk en Brjansk ontruimd. - Het opperbevel van de Duit- scha weermacht maakte Vrrj- sESJdag bekend: rffW] jh den afweerslag, die sinds meer dan twee maanden in bet Oosten woedt, is het den i Sovjets ondanks hun groote numerieke superioriteit ner- gcns gelukt, ons front kapot maken en operatieve suc cessen te behalen. Waar onze troepen terrein hebben prijs gegeven, geschiedde dit altijd volgens de plannen, in volle dige orde en met behoud van den samenhang van het front. In den Zuidelijken en cen- tralen sector van het Oostelij ke front, waar het zwaarte- [mnt der vijandelijke aanvallen igt, is een grootscheepsche 191* frontverkorting aan den gang, 1843 waardoor nieuwe reserves ge wonnen worden. In het kaaer 20290.van deze aftrekkende bewe- 3337 ging werden de steden Nowo rossijsk en Brjansk na volko men vernietiging van alle be- langrijke inrichtingen volgens 803 de. plannen ontruimd, ills Ten Westen van Jelnja iboo ten Zuiden van Belyj werden aanvallen van sterke Sovjet- 3067 strijdkrachten afgeslagen, ge- 33JJ paard gaande met zware ver- 4005 liezen voor den vijand aan |2ii menschen en vooral met groo- 6079 te verliezen aan pantserwa ag gens. Enkele bressen werden 6787 afgegrendeld. 626S Ten Zuiden van het Ladoga- meer bleven den geheelen dag 7308 de voortdurende vijandelijke 7"g aanvallen zonder succes. Van 8i39 het overige deel van het Oos- |3" telijke front wordt slechts 9i43 melding gemaakt van plaat- o||7 gelijke gevechtsactie. Het looss iachteskader 52 behaalde aan het Oostelijke front eveneens 11167 zijn 7000e overwinning in de }>wi lucht. 12163 De verbitterde gevechten op lam het vijandelijke bruggenhoofd 13170 in midden-Italië duren met on- isiea verminderde hevigheid voort. 14637 Salerno gelukte het, het vijandelijke bruggenhoofd nog verder "ineen te krimpen. In het gebied van Eboli. waar het I62R2 vijandelijke verzet aanmerke- 16543 lijk krachtiger werd, vernie- 16793 tigden onze troepen afgesne- den Amerikaansche gevechts- groepen en maakten daarbij gevangenen en buit. Vijande- lijke valschermtroepen, die in den rug van ons gevechtsfront 19429 omlaag sprongen, werden ver- ."858 nietigd. Ter ontlasting van zön afgeslagen landingstroe- pen heeft de vijand in het Zui delijke deel van de Golf van noej Salerno nieuwe strijdkrachten aan land gezet Hier zijn he- vige gevechten aan den gang. t De luchtmacht viel de vijan- 1 delijke scheepsconcentraties herhaaldelijk aan. Daarbij kre- t. 1' gen een groot oorlogsschip en 3 een torpedojager zóó zware naa bomtreffers, dat zij als v-ernie- tigd beschouwd kunnen wor- den. Een aantal andere sche- cerkpen werd beschadigd. Een Dl groep Duitsche motortorpedo- booten bracht onder leiding R van den luitenant ter zee eer- "i,ste klasse Schmidt eenige da gen geleden in de Adriatische Zee een torpedoboot, twee mij nenvegers en een bewakings vaartuig van de regeering Ba- ioeg doglio tot zinken. Voorts heb- ben de booten het troepen- transportschip „Leopardi", dat op zijn eerste reis was en dui- :stk zend Italiaansche soldaten aan >nd boord had, alsmede drie ande- 194 schepen opgebracht. Na het binnenloopen in een groote ha ven aan de Adriatische Zee dwongen zij bevelhebber en 'beiden stadsprefect aldaar de i3_ wapens neer te leggen, sch Bewakingsvaartuigen van ouv een Duitsch convooi brachten eef voor de kust van Westelijk Noorwegen een aanvallende Britsche motortorpedoboot tot rgei zinken en schoten een torpe dovliegtuig omlaag. Britsch-Amerikaansche for maties bommenwerpers vielen Donderdag weer West- en Z Fransch gebied aan. Vooral in de binnenstad van Nantes werden door brisantbommen hevige verwoestingen aange richt. De bevolking leed aan zienlijke verliezen. Enkele vijandelijke storrngs- vliegtuigen lieten Donderdag nacht bommen vallen op het Noordelijke rijksgebied, die geen schade aanrichtten. Door luchtmacht en marine werden Donderdag 28 vijande lijke vliegtuigen, meerendeels viermotorige zware bommen werpers, neergeschoten .Duit sche jagers voor den langen afstand schoten midden boven den Atlantischen Oceaan een groote vijandelijke vliegboot omlaag. LUCHTAANVAL OP NANTES. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft Woensdag, naar de Parijsche bladen mel den, een terreuraanval op de stad Nantes gedaan. Er viel een groot aantal bommen op de binnenstad. Volgens de tot nu toe beschikbare gegevens zijn daarbij 350 inwoners ge dood en ongeveer 1000 ge wond. 150 personen liggen nog onder de puinhoopen bedolven. 10.000 menschen zijn dakloos. De Fransche bladen toonen zich zeer verontwaardigd over het feit, dat binnen 24 uur te Parijs, Nantes, Montlucon en Chatres door de luchtaanvallen der Anglo-Amerikanen, vol gens de nog lang niet volle dige gegevens, 658 personen gedood en vele honderden ge wond werden. Het aantal neergeschoten vijandelijke vliegtuigen. die deelgenomen hebben aan de storingsvluchten van Donder dagnacht, is gestegen tot 30. Kesselring wint eerste ronde in slag van Salerno Naar in militaire kringen te Berlijn verluidt, kan na zeven dagen van verbitterde gevech ten in het gebied van Salerno, thans geconstateerd worden, dat de eerste ronde van den slag door maarschalk Kessel ring gewonnen is. Generaal Clark heeft een zware neder laag mosten incasseeren en heeft bij die operaties het grootste deel der gelande for maties en van zijn materiaal verloren. Op het critieke oogenblik zijn kennelijk niet alleen mili taire, doch ook politieke ge zichtspunten beslissend ge weest voor het om eiken prijs handhaven van het bruggen hoofd Salerrio. De tweede faze, die thans begint, zoo verklaar de men, staat in het teeken van wederzijdsche versterkin gen. Hoe hopeloos de positie der geallieerds strijdkrachten is, blijkt wel uit het feit, dat zij, om verlichting te brengen aan de op het bruggenhoofd strijdende troepen een deel der formaties van Montgome ry hebben moeten inschepen, om die zoo spoedig mogelgk naar het gebied van Salerno te brengen. Naar men tot dus ver heeft kunnen nagaan, schijnen de in het Zuidelijke deel van de Golf van Salerno gelande formaties voorloopig ongeveer een divisie uit te maken. Het strijdgebied van Salerno wordt gekenmerkt door een driehoek, die gevormd wordt door de steden SalernoEboli CastellabateLicose. De be langrijkste plaatsen in het voorterrein worden door de Duitsche troepen beheerscht, die in het Noorden Salerno in bezit genomen hebben en in het Oosten Eboli, Altavilla en Albanella beheerschen. De Engelsch-Amerikaansche scheepsverliezen. In Berlijn is een belangwek kende lijst gepubliceerd van de scheepsverliezen, die de En- gelschen en Amerikanen tij dens de gevechten om Sicilië en tot heden bij hun landings operaties in Zuid-Italië gele den hebben. In het gebied van Sicilië werden door de Duit sche strijdkrachten in den grond geboord 290.000 brt., beschadigd 1.203.050 brt. Bij de huidige landing in Zuid- Italië werden tot dusver tot zinken gebracht 94.000 brt., beschadigd 470.000 brt. Aan oorlogsbodems verloor de vij and bij de landing op Sicilië 25 in den grond geboorde schepen, terwijl 60 eenheden beschadigd werden. Bij de lan ding in Zuid-Italië werden 9 eenheden in den grond ge boord en 11 beschadigd. Badoglio en de koning aan gevangenneming ontsnapt. De bladen te Gibraltar mel den, dat Badoglio en de Itali aansche koning op 8 Septem ber jl. als door een wonder aan gevangenneming ontsnapt zijn. Zij verlieten Rome per auto en reden naar het hoofd kwartier van een Italiaansche divisie. Kort voordat de Duit- schers daar kwamen, slaagden Badoglio en de koning erin, per vliegtuig naar Palermo te ontkomen. Bij onze Vrijwilligers. Hij heeft het zich gemakkelijk gemaakt om het eten naar de voorste stellingen te brengen. SS PK Hoppe/O/H/Pm FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander in den leeftijd van 1745 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde keurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde re denen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Land wacht of bU het SS-wachtbataillon In Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche kriegsmarine kunnen zich aanmelden. ZU. die tot de Germaanscho SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1S—30 Jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. 19.9.43, 9-12 uur, Hengelo, café Modern. Spoorstraat 18. 19.9.43, 15-18 uur, Zwolle, hotel Gljtenbeek. 20.9.43, 9-12 uur, Assen, Concert huis a.d. Vaart. 20.9.43, 15-18 uur, Groningen, Con certhuis Poelestraat. 21.9.43, 9-12 uur. Leeuwarden, hul- i Schaaf, Breedstraat. 22.9.43, 9-13 u.t Amsterdam, Dam 4. 23.9.43, 9-13 uur, Utrecht, N.V. huis. Oude Gracht 245. 24.9.43, 9-14 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 25.9.43, 9-14 uur. Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhout 11-13. GESPREK MET DEN BEVRIJDER VAN MUSSOLINI. Een oorlogscorrespondent geeft een beschrijving van een gesprek met den bevrijder van den Duce, SS-Sturmbannführer Skorzen. Daarin wordt o.m. gezegd: Reeds in de dagen van de ar restatie van den Duce, toen de aanwijzingen voor het latere verraad zich begonnen af te teekenen, begaf zich SS-Sturm bannführer Skorzeny met een klein kommando naar Rome en verschafte zich in moeizamen geeamoufleerden arbeid de ge gevens voor zijn latere, toen nog met bekende optreden. Op gevangen geruchten, stoutmoe dige verkenningstroepen en de nauwe samenwerking met de Duitsche en Italiaansche be- richteninstanties brachten het spoor van den Duce aan den dag, dat in den loop der dagen steeds weer verloren ging, aan gezien de nerveuze bewaking haar gevangene veertien maal bij verrassing naar een andere plaats bracht. Bij dit verkenningswerk heeft zich vooral een Italiaansch sprekend Untersturmführer on- derscheiden. Verkleed, drinken de met Italiaansche matrozen, vond hij ongeveer 24 uur voor de capitulatie, de verblijfplaats van den Duce, een villa op een klein eiland. Op den dag van het verraad toen uit de taak om op de hoogte te zijn van de verblijf plaats van den gevangene de politieke noodzakelijkheid groeide hem aan de verraders te ontrukken, begaf zich SS- Sturmbannführer Skorzeny met een motortorpedoboot naar het eiland om de bevrijding voor te bereiden. Hij vond den vogel gevlogen. Bij het aanbre ken van den dag was de Duce per watervliegtuig naar een nieuwe verblijfplaats gesleept. Toen moest het opsporings werk onder den druk van de snel zich ontwikkelende ge beurtenissen van voren af aan beginnen. Ditmaal wezen zwakke aan duidingen op een berghotel op den Gran Sasso. Wederom wer. den verkenningstroepen uitge zonden en daarbij werd gebruik gemaakt van menschen die niets mochten weten van him eigenlijke taak. Zij kwamen te rug met het bericht dat. het dalstation van de bergspoor die naar het vermoedelijke onder komen van den Duce leidde, af gesloten was en bewaakt werd door een vrij sterke afdeeling carabinieri. Dp zeer groote hoogte vloog vervolgens Skorzeny met een verkenningstoestel over het terrein. De opnamen deden blijken dat een landing op het hotelterrein Ievensgevaarlgk zou zijn. Zij is later onderno men en odor den omzichtigen en waaghalzigen vliegtuigcom mandant met succes ten uit voer gebracht. Resteerde nog de taak der selectie van de mannen. Acht tien man van de Sichsrheits- dienst en de Waffen-SS zouden, ondersteund door een vrij ster ke formatie valschermjagers, den overval ten uitvoer leggen. Zij allen hebben met de groot ste prestaties deelgenomen aan het werk en het koelbloedig en omzichtig ten uitvoer gelegd. Hevige strijd bij de Salomon-eilanden, De gevechten in het gebied der Salomon-eilanden spitsen zich steeds meer toe. Tusschen Nieuw Guinea en het eiland Koelambrangga ontwikkelen zich herige gevechten tusschen de Japanners en sterke vijan delijke strijdkrachten, waarin de Japanners den -Anglo-Ame- rikaanschen strijdkrachten zware verliezen toebrengen. De Amerikaansche minis ter van marine, Knox, is te Londen aangekomen. Verlenging vleeschbon. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat de bonnen 37 en 38 vleesch niet, zooals aanvan kelijk werd medegedeeld, tot en met 2 October worden ver lengd, doch tot en met 25 Sep tember. De opsporing van radiotoestellen. Tijdens de actie tot opspo ring van niet-ingeleverde ra diotoestellen is gebleken, dat vele personen hebben gemeend aan de beschikking tot inleve ring van radiotoestellen te kun nen ontkomen. Daar echter de politie-autoriteiten in het bezit zijn van de lijsten van radio luisteraars en van de geleverde toestellen, is het te verwach ten, dat tijdens de opsporingen de overtreders van genoemde verordening achterhaald en ter verantwoording geroepen zul len worden. Weer batterijen. Blijkens de officieele mede- deeling van den directeur van 't rijksbureau voor de metalen- verwerkende industrie kunnen gebruikers, aan wie batterijen zijn toegewezen, zich thans we der tot hun leverancier wenden ter bekoming van de hun toe gewezen batterijen. Leveranties van batterijen, gedaan op grond van koopvergnnningen, voor zien van het stempel „speciale toewijzing", mogen niet wor den herhaald. Tentoonstelling „Anlernsn-Umschulen". Te Den Haag is de tentoon stelling „Anlernen-Umschulen" geopend, die daar gehouden wordt door het Hauptamt für Technik in samenwerking met de Zentral Auftragstelle für die besetzten Niederlandischen Gebiete en de hoofdgroep in dustrie. Hier is ervaringsmateriaal bijeengebracht uit het rijk en uit het protectoraat Bohemen en Moravië, dat illustreert hoe snel het in deze ruimten gelukt is alle krachten op dit gebied te mobiliseeren. Daarnaast is plaats ingeruimd voor mate riaal uit Nederland, dat aan toont dat ook hier in groote bedrijven uitstekende resulta ten met omscholing en her scholing van arbeidskrachten zijn bereikt. De tentoonstelling biedt een interessant overzicht van wat met omscholing en herscholing van arbeidskrachten bereikt werd. Op tafels zijn werkstukken uitgestald met gegevens om trent den toegestanen en wer kelijk besteden bewerkingstijd, terwijl daarnaast oefenstukken een goed beeld geven van de scholingsfazen, die de arbeider moest doorloopen voordat hem dc vervaardiging van het werk stuk kon worden opgedragen. Banketbakkers en „zwarte" appels. Het is natuurlijk een aan trekkelijke variatie op de ge bakjes met kunstcrême en an dere surrogaten, weer eens versch fruit in het gebak te verwerken. Er wordt echter op gewezen, dat bet koopen en verwerken van clandestien fruit niet geoorloofd is. Iedere bakker zal dan ook bij con trole aan moeten toonen, dat de herkomst van het fruit en de betaalde prijs in overeen stemming is met de voorschrif ten. Naar de dienst van den gemachtigde voor de prijzen mededeelt, zal op dit punt in de komende weken een ver scherpte controle worden uit geoefend. H. J. Willing overleden. Te Rotterdam is op 65-ja- rigen leeftijd overleden de be kende oud-intern. scheids rechter de heer H. J. Wüling,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1