'ROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DE BEVRIJDING VAN MUSSOLINI. Geallieerden bij Salerno teruggeslagen. ^ONNEMENTSPRiJS IS) ct. per week ot j 2.42 per kwartaal jpaaco per post J 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers ct. DVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- intie J 2.05. BI] abonnement speciale prijs. Kleine advertenties mum 6 regels] 58 cent, dienstaanvragen en dlenataanble- fngen 50 ct. „Brieven ot adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer DINSDAG 14 SEPTEMBER 1943 DIT NUMMER BESTAAT lS6ste JAARGANG ft BLADZIJDEN NUMMER 215 De Bureaux van ons Dlad z|)n gevesugd te: Vlissingen: Redactis en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscbe Kaal 29, Redactis tel. 3521, Admlnistr. teL 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd teL 2475; Soubura s Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie -arom Du K HET GEZIN" VAN DEN r-j DUCE BEVRIJD. Over de omstandigheden ronder de bevrijding van Duce werd voorbereid en islotte gelukte, verneemt t D.N.B. de volgende bijzon- l Tl érheden De bevrijdingsactie, die tot ,en zoo sensationeel succes leeft geleid, is door een spe- ;iaal commando van den Si- :herheitsdienst der SS en de •alschermtroepen met de Tootste moeilijkheden voorbe reid. De regëering Badoglio leeft de verblijfplaats van tien >uce door buitengewone maat- •egelen onder alle omstandig- neden probeeren geheim te ïouden. In het streven om elk 1UT ftpoor van de verblijfplaats ...L-jran den Duce uit te wisschen, fverd zijn verblijfplaats sedert leideis Juli herhaaldelijk gewijzigd. n den laatsten tijd werd nij nin„)m de 2 3 dagen naar een LU mindere gevangenis, naar kazer- ennis) nes, op eilanden en oorlogs- ichepen overgebracht. Steeds verüen voor de bewaking groo- ;e militaire formaties gebruikt, lie eveneens geregeld werden ï^fcfgelost. De directe bewaking fegfo-erd gevormd door een afdee- ing carabinieri, die bevel had, f IIH^en Duce bij een eventueele i U U Doging tot ontvluchting, on- FD. Zniddellijk te vermoorden. Pas in den laatsten tijd ge- „„...iukte het het spoor van den ^llZLveggevoerde zoo nauwkeurig ■■^ast te stellen, dat niet alleen vroegere verblijfplaatsen, ^ANJoch ook de tegenwoordige Nr lerblijfplaatsen van den Duce IN tonden worden achterhaald. Tenslotte werd met zekerheid vastgesteld, dat de Duce naar AAR2en volkomen ontoegankelijk bergmassief was overgebracht .t v»Ên dat hii daar onder de sma kelijkste omstandigheden er onder versterkte bewaking ge- voor vangen gehouden werd. Deze zekerheid gaf het sig- rnie naai voor het begin van deze »urg. stoutmoedige onderneming, die werd uitgevoerd door een van de beste, uit de Oostmark af- P komstige, SS-Hauptsturm- p führer van den Sicherheits- p dienst. Mussolini ongedeerd. De Duce is ondanks het feit, dat zijn bewakers van Badoglio bevel hadden gekregen om Mussolini bij een poging tot ontsnappen te vermoorden, bij de uitgevoerde onderneming niet gewond. Mussolini telefoneert met Hitier. De Duce heeft onmiddellijk na zijn bevrijding telefonisch niet den Führer gesproken. Het is moeilijk om met woor den de gevoelens weer te ge ren, die den Führer en den Du ce bij dit historische gesprek bezielden. Later heeft de Duce zich naar zijn gezin begeven, dat èveneens door een speciaal- commando van den Sicherheits- dienst der SS uit de internee- iring werd bevrijd. Ook andere vooraanstaande fascisten bevrijd. Naar van bevoegde zijde te Berlijn verluidt, is het gelukt, bij de bevrijding van Mussolini ook andere vooraanstaande fas- bisten te bevrijden. Demonstraties in Italiaansche steden. Geen bericht van dezen oor log heeft Rome zoo in opschud- iing gebracht als de tyding van 3e geslaagde bevrijding van den Duce door Duitsche soldaten. Des nachts reden auto's met luidsprekers door de stad om de gebeurtenis te verkondigen. Spoedig waren de straten van Rome, die kort tevoren nog uit gestorven waren, gevuld met menschen die naar de Piazza Venezia stroomden. De men- schenmassa verzamelde zich onder het historische balcon van waar Mussolini op vele be slissende oogenblikken in het leven der Italiaansche natie ge sproken heeft. Herhaaldelijk weerklonk de oude strijdkreet: „Duce, Duce". Te Turijn verkondigden aan plakbiljetten de gebeurtenis reeds aan de arbeiders die naar het werk togen. Weldra trok ken op de pleinen der stad af- deelingen tezamen van de fas cistische strijdformaties. Op de puinhoopen van de door de En- gelsch-Amerikaansche lucht aanvallen verwoeste stadswij ken werd de fascistische vlag geheschen. Overal traden fas cistische sprekers op. Te Milaan dromde de bevol king in .massa samen op het Domplein. Daar bevonden zich reeds talrijke leden van de fas cistische strijdformaties. Troe pen van het vroegere Italiaan sche garnizoen sloten zich hier bij aan. De „Giovinezza" en de oude fascistische strijdliederen weerklonken. Hooge onderscheiding voor bevrijders. De Führer heeft den man nen van den Sicherheitsdienst, van de Waffen SS en van de valschermtroepen, die aan de bevrijding van Mussolini heb ben deelgenomen, hooge onder scheidingen verleend. Vreugde en voldoening. „Wij groeten den I>uce", 200 schrijft het „ZwSK Uhr Blatt" om trent de bevrijding van Mussolini. Het Italiaansche volk herademt en mei oprechte vreugde en de grootste vol doening verneemt het Duitsche volk het bericht van de bevrijding van den Duce. De Anglo-Amerikanen zien door deze onverwachte manoeuvre een pand uit bun handen glippen, waarmede zü hun politieke zaken hadden willen doen. De koene onderneming van de Duitsche troepen heeft definitief een streep gehaald door deze rekening, zooals het krachtige toeslaan van de Duitsche weermacht in Italië intus- schen reeds talrijke verwachtingen der geallieerden heeft te niet gedaan. Aldus zal slag voor Elog dc gchcclc capitulatie teniet worden gedaan. De politieke gevolgen van de gebeurte nis. zoo besluit het blad, zijn nog niet te overzien. Tijdens hun ontwik keling zal alles gedaan worden 01 de „schanddaad zonder weerga" waarvan de Duce het slachtoffer i geworden, ongedaan te maken. Nu de koolzaadoogst voorbij Ig wordt de fabrieken hard gewerkt aan productie van margarine. Het kneden der margarine in de opmaakwalsen. CNF/v. Rh ij n/Pax m Textielpunten voor jongens geldig verklaard. Met ingang van 15 Septem ber a.s., zjjn de punten 61 tot en met 80 van de textielkaart V 315 voor jongens van 3 tot 15 jaar geldig verklaard. Van hetzelfde tijdstip af is van dezelfde textielkaart V 315 voor jongens van 3 tot 15 .jaar bon M voor den aankoop van een paar kousen geldig verklaard. Bij inlevering van bon M dient tevens het ver- eischte aantal punten te wor den afgegeven. Levertraandistributie. Het rijksbureau voor ge nees- en verbandmiddelen deelt mede, dat het verbruik van levertraan wederom sterk zal moeten worden beperkt. De noodige voorschriften heeft geneeskundig hoofdinspec teur van de volksgezondheid aan de artsen gegeven. De Londensche bevolking verrast. Over den indruk dien de bevrij ding van Mussolini in Londen ge maakt heeft, meldt de „Exchange Telegraph" dat de bevolking van Lon den deze verrassing met „groote ergernis" heeft vernomen, enkele dagen geleden was er klaard, dat Mussolini zich in „veilig arrest" bevond. Zonder twijfel ze „zeer onverkwikkelijke incident' nog ernstige gevolgen hebben. Duitsche troepen In Tirana. Duitsche gemotoriseerde troepen zijn op 10 September in de Albaneesche hoofdstad Irana binnengerukt. De bevelhebber van de Italiaansche legergroep Oost had den onder zijn bevel staanden formaties bevel gege ven geen verzet te bieden. De bezetting van de strategisch belangrijke punten van Albanië $oor de Duitsche weermacht is overal zonder incidenten verloopen. Italiaansche prinsessen in Zwitserland. Zooals reeds gemeld is de Prinses van Piemont met haar kinderen in Montreux (Zwit serland) aangekomen. Ook de oudste dochter van den koning van Italië, Prinses Jolanda, is naar Zwitserland gevlucht. Zij is met haar kinderen in Luga no aangekomen. GEHEELE OOSTKUST VAN ADRIATISCHE ZEE IN DUITSCHE HANDEN. ONTWAPENING BADOGLIO- LEGER ZOO GOED ALS VOLTOOID. Het opperbevel van de Duit sche weermacht maakte Maan dag bekend: In Noworossijsk werden door den geconcentreerden aanval van troependeelen van het le ger en landformaties der ma rine nieuwe deelen van den ge landen vijand vernietigd. De Sovjets leden zware bloedige verliezen. Er werden eenige honderden gevangenen ge maakt. In den Zuidelijken en cen- tralen sector van het Ooste lijke front duurt de verbitterde strijd voort. Door tegenaanval- len op talrijke plaatsen werden tijdelijke successen van de Sov jets weer ongedaan gemaakt. In het gebied van Salerno maakt een eigen aanval in den Noordelijken gevechtssector voortgang. De vijand werd na hevige afweergevechten op de stad en de kuststrook terug geslagen. Ten Zuidoosten van Salerno probeerde de vijand zijn bruggenhoofd uit te brei den en door de heuvelstelling ten Oosten van de kustvlakte heen te breken. De gevechten zijn nog aan den gang. Hierbij maakte een pantserdivisie tot den Hen September 26 officie ren en 1400 man gevangen, vernietigde 58 meerendeels zware pantserwagens en maak te talrijke zware en lichte wa pens buit. Duitsche gevechts- en slagvliegtuigen brachten in de Golf van Salerno 2 groote koopvaardijschepen en een tor pedoboot tot zinken, bescha digden verscheidene oorlogs- en koopvaardijschepen ten deele ernstig en plaatsten voltreffers van bommen te midden van de ontschepingen. Motortorpedo- booten brachten een troepen transportschip van 10.000 brt. tot zinken. In de wateren van Corsica i Elba vernietigden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een vrjandelijken torpedojager. Vaartuigen van een Duitsch convooi vernietigden 3 Italiaan sche motortorpedobooten, die het convooi probeerden aan te vallen. De ontwapening van het Italiaansche Badoglio-leger is zoo goed als voltooid. Het aan tal ontwapende soldaten be draagt meer dan een half mil- lioen. Zoowel in Italië als in Zuid-Frankrijk en op den Bal kan hebben de laatste dagen steeds meer troependeelen van het Italiaansche leger en voor al formaties van de fascisti sche militie, zich bereid ver klaard om den strijd aan Duit sche zijde voort té "zetten. Zij werden ten deele reeds voör opdrachten van beveili ging weer opgesteld. Hierbij sloegen zij in samenwerking met Duitsche troepen in N.- Oost-Italië overvallen van ben den af. De geheele Oostkust van de Adriatische Zee met de oor logshaven Pola, bevindt zich thans in Duitsche handen. Ook in den sector MentoneGenua staan overal Duitsche troepen aan de kust van de Liguri- sche Zee. Nadat reeds eenige dagen geleden in weerwil van hevi- gen tegenstand van Italiaan sche Badoglio-troepen de ver sterkte tunnel Mont Cenis ir een krachtigen aanval was ge nomen, bezetten Duitsche troepen op 11 September, des avonds, het fort en het hospi tium op den kleinen Sint Bern- hard. Zooals in een extra-bericht bekend gemaakt, hebben Duitsche valschermtroepen en mannen van den Sicherheits dienst en van de Waffen-SS een actie uitgevoerd ter be vrijding van den door de aan hangers van Badoglio in ge vangenschap gehouden Duce. De snelle actie is gelukt. De Duce bevindt zich in veilig heid. De door de regeering Ba doglio overeengekomen uitle vering aan de Engelschen en Amerikanen is daarmede ver ijdeld. De Italianen in Griekenland. Verschillende duizenden le den van het-Italiaansche vloot- personeel te Athene en Piraeus in Griekenland, zijn naar de Duitsche marine overgeloopen. In het gebied van Korinthe heeft een groot deel van de Italiaansche formaties zich be reid verklaard aan de zijde van Duitschland den strijd voort te zetten. Ook op den Peleponesus kon de ontwapening van de Itali aansche troepen zonder eenige wrijving worden uitgevoerd. Verscheidene eenheden, waar onder vooral fascistische for maties zwarthemden, verklaar den zich bereid aan den Duit- schen bondgenoot trouw te blij ven. In Montenegro zetten de Duitsche troepen den opmarsch naar de Albaneesche kust voort. Talrijke bataljons zwart hemden sloten zich bij de Duit sche troepen aan. In een Alba neesche havenstad aan de kust van de Adriatische zee slaagde een. Duitsche compagnie erin cm in een snelle manoeuvre 7 Italiaansche schepen in veilig heid te stellen, die door de be manning tot zinken zouden worden gebracht. BEKENDMAKING. Italianen in Nederland De Duce heeft de leiding weer op zich genomen. Met ingang Van heden zijn de „Fas- ci Italian! di Combattimento" weer opgericht. Het secretari aat van de „Fasci di Combatti mento" in Nederland is voor- loopig gevestigd aan de Mau- ritskade 21 te Den Haag. Land- genooten, ge zult weldra na dere mededeelingen ontvan gen. De Secretaris van de Fascio in Nederland. COMUNICATO. Italian! d'Olanda II Duce e tomato a guidarci. Da oggi sono costituiti i Fasci Italiani di Combattimento. La segrataria dei fasci di com battimento per l'Olanda ha la sua sede prowisoria in Mau- ritskade 21, l'Aja. I connazio- nali riceveranno uiteriori co- municazioni. 11 segretario dei fasci d'Olanda. Nieuwe drank voor de kinderen. Zooals eenigen tijd geleden is medegedeeld, zullen geen bonnen meer worden aange wezen, welke recht geven op het koopen van cacao met suiker voor de kinderen. De distributie van cacao is be ëindigd. Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogs tijd deelt thans mede, dat in overleg met de voedingsmid delenindustrie, ter vervanging van de cacao, een nieuw pro duct in distributie zal worden gebracht, dat eveneens in poedervorm verkrijgbaar zal zijn. Het artikel verschaft, aangemengd met melk, den kinderen een aangenaam sma kende, voedzame caramel- drank, die begin October zijn intrede in de distributie zal doen en den fantasienaam Rona" zal dragen. De sa menstelling geschiedt op basis aardappelmeel. Dief en clandestien slachter. Voor het Duitsche Oberge- richt heeft zich de landarbei der Hendrik Klein uit Wilder- vank moeten verantwoorden wegens herhaalde groote en kleine diefstallen en clan destien slachten. Klein heeft tusschen October 1942 en Maart 1943 in totaal 43 scha pen uit de weide of uit stallen door verbreking der sloten ge stolen en de schapen clande stien geslacht. Het vleesch heeft hü tegen woekerprijzen verkocht. Met het oog op de sterk misdadige neiging van den beklaagde en den omvang van het voor de vleeschvoor- ziening ontstane verlies, heeft het Obergericht Klein veroor deeld tot 5 jaar tuchthuis en een boete van 2000, bij nie' betaling te vervangen door K maanden tuchthuis. Zwitsersche grenstroepen opgeroepen. Na het bekend worden van het sluiten van een wapenstil stand tusschen Italië en de ge allieerden heeft de Zwitsersche bondsraad onmiddellijk de grenstroepen opgeroepen. Op 9 September hebben deze hun stellingen betrokken. Luchtaanval op de Noordelyke Koerillcn. Het Japan sche hoofdkwartier maakt melding van een Ame- rikaanschen luchtaanval op de Noordelijke Koerillen op 12 September. Volgens dit bericht namen achttien Amerikaansche bommenwerpers aan den aan val deel, waarvan er negen neergeschoten werden. De Ja- pansche verliezen bestonden slechts uit lichte beschadiging van twee transportschepen en een vliegtuig, dat een vijande lijk toestel in de lucht ramde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1