PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver tentie 1 2.05. BI) abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) S8 cent, dlenstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer DINSDAG 24 AUGUSTUS 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 197 ggAS JiriSKT'bÜfSSS'ZSg 2*£SSS£ Turf kade 15, tel. 2863, na kantoortijd teL 2475: Soubura Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102: Breskens Dorpsstraat 35. tel. 2L CHARKOF OPNIEUW ONTRUIMD. IN KADER VAN STELSELMATIGE DISTAN GTEERINGSBE WEGING. Het opperbevél van de Duit- sche weermacht maakte Maan dag bekend: In voortdurende zware ge vechten werden ook Zondag in den Mioes-sector alle vijande lijke doorbraakpogingen afge slagen. Bij Isjoem vlamden de krijgsoperaties weer op. Sterke infanterie- en pantseraanval- len der bolsjewisten werden doer onze troepen in een te genaanval opgevangen en af geslagen. Alleen in den sector van een legercorps werden daarbij meer dan 130 vijande lijke tanks stukgeschoten. Ook in het gebied van Char- kof staan troepen van het le ger en de Waffen SS in een verbitterde worsteling met formaties bolsjewistische in fanterie en tanks. Charkof, dat tijdens den veldtocht in het Oosten reeds meerdere malen van bezitter is gewisseld, en thans nog slechts een puinhoop is, is in het kader van een stelselmati ge distancieerings-beweging opnieuw ontruimd. Ten Noord westen van Charkof gaat de zuivering van het terrein van een door Duitsehe pantsergre nadiers omsingelde vijandelijke groep strijdkrachten bij stij- fende gevangenencijfers en uit, voort. Overal waar de bolsjewisten in de overige sec toren van het front aanvielen, werden zij, ondanks het in den strijd werpen van versche troe pen, met zware verliezen afge slagen. Zondag overdag verlo ren de bolsjewisten aan het Oostelijke front 409 tanks en 73 vliegtuigen. Boven de Golf van Salerno schoten Duitsehe jagers 13 vij andelijke vliegtuigen neer. In het kustgebied van de be zette gebieden in het Westen en bij vrije jacht boven den Atlantischen Oceaan werden nog 11 andere vijandelijke vliegtuigen, voor het. meeren- deel viermotorige bommenwer pers, neergeschoten. Formaties Britsche bommen werpers vielen lZondagnacht lukraak West-Duitsch gebied aan. In verscheidene plaatsen werden voornamelijk openbare gebouwen, waaronder kerken, ziekenhuizen en scholen door brisant- en brandbommen ge troffen. De bevolking leed ge ringe verliezen. Volgens de tot dusver ontvangen rapporten werden 5 vijandelijke bommen werpers neergeschoten. Snelle Duitsehe gevechts vliegtuigen vielen in den nacht van 22 op 23 Aug. het gebied ten Noorden van Londen als mede afzonderlijke doelen aan de Zuidoostkust van het eiland met bommen van zwaar kali ber aan. Bij den aanval overdag van Amerikaansche vliegtuigen op twee Zuid-Duitsche steden op 17 Augustus verloor de vijand volgens het eerst thans afge- loopen onderzoek niet zooals oorpsronkelijk werd gemeld 56, doch 101 viermotorige bom menwerpers. DE ONTRUIMING VAN CHARKOF. De stelselmatige ontruiming van Charkof moet, naar de mi litaire correspondent van het D.N.B. verklaart, beoordeeld worden vanuit het principe van de Duitsehe oorlogvoering in het Oosten, volgens hetwelk afzonderlijke gebieden en ook steden geenszins die beteekenis hebben, die dikwijls door de vgandelijke propaganda hier aan wordt gehecht. Op 25 Oc tober 1941 werd in het kader van de groote operaties Char kof na hevigen strijd door de Duitsehe troepen stormender hand veroverd en bezet. Van half Mei tot half Juni 1942 probeerden de bolsjewisten door een partieel offensief Charkof te heroveren.Ten Oos ten van deze stad werd de vij and op een strategisch buiten gewoon handige wijze misleid en kwam een omsingeling tot stand, die in haar verdere ver loop de vernietiging van groo te bolsjewistische legermassa's met zich medebracht, waardoor de aanval der bolsjewisten op Charkof werd verijdeld. De bolsjewistische inspanningen in den winter van 1942/1943 bracht in het kader van de Duitsehe distancieeringsbewe- gingen Charkof op 18 Februari 1943 weer in Sovjet-bezit, na dat de Öuitsche troepen de voor den oorlog belangrijke in stallaties vernield en de stad verlaten hadden. De in aan sluiting hierop tot voorbijChar- kof voortgezette gevechten in de maand Maart met het Duitsehe tegenoffensief bracht Charkof op 15 Maart weer in Duitsehe handen. Wanneer nu de bolsjewisten in de afgeloo- pen dagen noch de ontruiming der stad, noch de andere be wegingen der Duitsehe forma ties hebben kunnen waarnemen en melden, dan is dit het be wijs voor de geslaagde distan- cieering van den vijand, d.w.z. een bewijs voor het feit, dat de Duitsehe plannen zonder door den vijand beïnvloed te worden, konden worden uitgevoerd.Het prijsgeven van de stad was in het kader van het gewijzigde front in dit gebied een volko men natuurlijke maatregel, die een verkorting van het front en zoodoende een betere front positie met zich meebrengt. Tsjoengking weer gebombardeerd. Naar Reuter uit Tsjoengking meldt, is de stad Maandag voor het eerst sinds 2jaar weer gebombardeerd. De aanval werd door twee golven van elk 27 Japansche vliegtuigen uit- fevoerd. De eerste golf heeft oelen in de Westelijke voor steden der stad gebombardeerd, De tweede golf richtte zich te gen Wansein, ten Zuiden van Tsjoengking. Japanners bombardeeren Amerikaansch steunpunt. Eenheden van de Japansche luchtmacht in China hebben op 20 Aug. het belangrijke steunpunt der in China gesta- tionneerde Amerik. luchtmacht Kweilin in de prov. Kwangsi gebombardeei-d en in hevige luchtgevechten 5 vijandelijke jagers neergeschoten zonder zelf verliezen te lijden. Het Sovjetcommissariaat van buitenlandsche zaken deelt volgens Tass mede, dat het diplomatieke corps in de Sov jetunie, dat op besluit van de regeering in het najaar van 1941 was verhuisd naar Koei- bysjef, half Augustus weer in vollen omvang te Moskou is teruggekeerd. PAKJES VOOR .VRIJWILLIGERS. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: In het belang: van een goede en snelle verzending van brieven en pakjes wordt er nog maals DRINGEND op gewezen, dat de adressen duidelijk leesbaar en met inkt geschreven moeten worden en met liet voUedige adres van den afzender. Brieven en pakjes moeten ge adresseerd worden als volgt: An das S.S.-Ersatz-kommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Te zenden aan: Naam: Vcldpostnnmmer of adres: SALERNO GEBOMBAR DEERD. Naar het Italiaansehe op perbevel Maandag mededeelde, heeft de vijandelijke lucht macht aanvallen ondernomen op de stad Salerno en gevoeli ge schade aangericht. Tijdens felle luchtgevechten schoten Duitsehe jagers 13 vijandelijke vliegtuigen neer. Bij een mi- trailleuraanval door vier vlieg tuigen ondernomen op de ha ven Prevesa in Griekenland, werden 2 aanvallende vlieg tuigen vernietigd. In den nacht van 22 Aug. heeft de lucht afweer van Crotone drie bom menwerpers neergeschoten. DE CONFERENTIE TE QUEBEC. Uit Quebec wordt gemeld, dat Roosevelt en Churchill den Maandag in de Citadelle heb ben doorgebracht. Roosevelt heeft tevens besprekingen ge voerd met den minister van buitenlandsche zaken van Tsjoengking, Soeng, en met den Australischen hoogecom- missaris, Sir William Glasgow. Men verwacht heden ook de Amerikaansche minister van marine Knox, in Quebec. Ministers in Quebec. Naar de Engelsche nieuws dienst meldt, is de minister van buitenlandsche zaken van het China van Tsjoengking, Soeng, Zondag te Quebec aan gekomen. Ook de Amerikaan sche minister van oorlog, Stimson, is in Quebec aange komen. Mislukte Amerikaansche landingspoging op Koelam- bangra. Door het moorddadige vuur van Japansche troepen op het eiland Koelambangra is Zon dag een poging van Ameri kaansche troepen om op het eiland te landen, mislukt. De vgandelijke strijdkrachten, die steeds weer hardnekkige tegen aanvallen ondernamen, trach ten met gebruikmaking van ongeveer 15 landingsbooten en torpedobooten vasten voet op het eiland te krijgen. Verschei dene landingsvaartuigen kap seisden door het welgerichte vuur, waarop de Amerikanen de vlucht namen. Amerikaansch-Canadeesch comité. President Roosevelt en de Canadeesche ministerpresident, Mackenzie King hebben Zon dagavond bekend gemaakt, dat een gemeenschappelijk comité van oorlogshulp voor de V. S. en Canada zal worden opge richt, om de vraagstukken, die voortvloeien uit de hand having van het Amerikaansche leen- en pachtverdrag en van het verdrag in zake wederzijd- sche hulp. DE TERUGROEPING .VN LITWINOF. De terugroeping van Lit- winof als Sovjetambassadeur te Washington wordt in een bericht van United Press uit Quebec bestempeld als een .ernstige schok" en een „zwa- e slag". De terugroeping heeft te Washington sensatie gewekt en in diplomatieke kringen aldaar ingeslagen als een bom. Men is geneigd, de betrekkingen der geallieerden tegenover Moskou als slechter te beschouwen. Staling besluit wordt opgevat als een wenk aan de geallieerden, naar Mos kou te komen, ingeval zij met het Kremlin willen onderhan delen. Naar Svenska Dagbla- det uit Moskou meldtt vat men in Britsch-Amerikaansche kringen te Moskou de terug roeping van Litwinof op als een protest tegen het uitblij ven van een tweede front. zijn rondreis door de provincie Zeeland maakte de meest beluisterde i ons land, Max Blokzijl, een praatje met eenige Zeeuwsche boerin- CNF-Otto-Pax m Geconfectionneerde huishoudelijke goederen. Op speciale H.G.-punten zijn verkrijgbaar, alle geconfection neerde huishoudelijke goederen, inclusief alle soorten garens, lakens en sloopen, alsmede de kens (met uitzondering van donzen, gestikte of gewatteer de dekens, welke op leverings vergunning verkrijgbaar zijn). In tegenstelling met het in het begin dezer maand gepubli ceerde, wordt van bevoegde zijde medegedeeld, dat op deze speciale H.G.-punten ook de stoffen voor de vervaardiging dezer artikelen verkrijgbaar zijn, terwijl garens kunnen wor den betrokken zoowel op spe ciale H.G.-punten als op pun ten der textiel- en toeslagkaar- ten, alsmede op speciale T-pun- ten. Nederlandsch vrijwilliger onderscheiden. De Leider heeft op het hoofd kwartier der N.S.B. den Ne- derlandschen vrijwilliger uit de divisie Viking, H. van Exel, ontvangen, die kort geleden on derscheiden is met de Nah- kampspange in zilver. Hij is drager van het ijzeren kruis le klasse, van het Infanteriestur- mabzeichen, het Verwundete- abzeichen en de Nahkampfs- pange in zilver. Mussert spelde hem 't eere-draagteeken „Strijd en Offer" op de borst. De Nahkampfspange kan uitgereikt worden in brons, zilver en goud. resp. wanneer men 15, 30 en 50 dagen in handgemeen met den vijand is geweest en, zooals de formule luidt, al die keeren het wit van 's vrjands oogen heeft gezien. Vertrek landdienst vrijwilligers. Maandag vértrok wederom een groot aantal Nederland- sche landdienst vrijwilligers naar het gebied Dantzig West Pruisen, waar zij worden inge zet als landhulp. Te Amersfoort heeft het afscheid van deze jongens en meisjes plaats ge vonden, waarbij het woord ge voerd werd door den burge meester, mr. Harloff, en den stafleider van den jeugdstorm, opperbanheer C. Quispel. In het Zwitsersche kan ton Vaud heeft, doordat een gletscher losraakte het water van een stroom hef dorp Hau- deres overstroomd. Er is daar aanzienlijke schade aangericht. Voorts zijn door het ongewoon warme weer in verschillende plaatsen branden ontstaan, die slachtoffers hebben gemaakt en schade aangericht. Mexico zal wel samen werken met de verbonden na ties, maar geen troepen naar het buitenland zenden, zoo heeft de Mexicaansche gezant te Washington verklaard. Lord Burghley, lid van het Britsche parlement, is be noemd tot gouverneur en op perbevelhebber van de Bermu da's. „Onderduikers" geherbergd. „In oorlogstijd moeten de verordeningen der bezettende macht onvoorwaardelijk wor den uitgevoerd", aldus sprak de president van het Duitsehe Landesgericht bij het bekend maken der uitspraken in de zaken tegen hen, die onderdui kers hadden geherbergd en te werkgesteld en daarvoor te Groningen terecht stonden. De landbouwers werden veroor deeld tot gevangenisstraffen van 4 tot 7 maanden, met geld boeten; varieerende van 100 tot 300 gulden. Bovendien wer den zij veroordeeld in de kos ten van het proces. Stopzetting toewijzingen gemengd zangzaad. De huidige voederpositie maakt het noodzakelijk de toe wijzingen voor gemengd zang zaad voor zang- en parkiet achtige vogels per 1 Septem ber stop te zetten. Voor inge schreven papegaaien en tortel duiven is voorloopig nog een kleine hoeveelheid voeder be schikbaar, hetwelk op de ge bruikelijke wijze aan winke liers-detaillisten zal worden toegewezen. Op de stopzetting kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan; correspon dentie hierover zal dan ook door het bedrijfschap voor vee voeder niet worden beant woord. Bij onze Vrijwilligers. In een oude kist wordt radijs geteeld, waarmede de kameraden bij het ontbijt worden verrast. SS PK Blaurock-O-H-P m FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. H.c SS-Ersatzkommando deelt me de: Iedere gezonde Nederlander In den leeftijd van 17-45 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding .extra levensmid delen enz. Vrijwilligers, die om bepaalde re denen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Land wacht of bij het SS-wachtbatalUon ia Amersfoort. Personen tusschen 18-30 jaar, die aanmeldlngspllchtig zijn voor den Ar beidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den Arbeidsinzet vrijgesteld. 25 Aug. 914 uur Den Haag, cafó Den Hout, Bezuldenhout 11-13.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1