PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per weeK or j 2.42 per Kwartaal Fraoco per post J 2.63 per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 cL ok^ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 124 ct., minimum per adver- *tentle J 2.05. Bü abonnement speciale prüs. Kleine advertenties 17,(maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer MAANDAG 9 AUGUSTUS 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 184 De Bureaux van ons Diao zun gevestigd te: Vlissmgen: Redactie en Administratie Walstr 08-6O. tel. 10 (2 lijnen). Redactie na Kantoortijd tel 578; Middelburg: L,ondenscne Kaal 2ö. Redactie 3541; Goes: Redactie en Administratie lurlkade 15, tel. 2863, na Kantoortijd tel. 2475; Souburg 00.. o0ïtburg: Redactie en Administratie Breskens Dorpsstraat 35. tel. 2L Hernieuwde Sovjet-aanvallen afgeslagen. tori Het opperbevel der weer macht deelde Zondag mede: ÏN< Op het Koebanbruggehoofd vaibernieuwden de bolsjewisten len«met gebruikmaking van talrij- angke slagvliegtuigen hun aanval- Zelf'en- Zij werden in zware ge- !travecbten afgeslagen, jgei In het gebied van Bjelgorod Curduurt de zware afweerstrrjd likhtegen de met sterke strijd- Ischkrachten aanvallende bolsje- chilwisten voort. "de Ook in den frontsector van Dla,Orel viel de vgand met versch vo° aangevoerde troepen aan. Zijn 3- pogingen, ons afweerfront ie Ulfidoorbreken mislukten, ling Ten Zuiden van 't Ladoga- <T»0]meer en aan het Moerman- (-front bleven plaatselijke vijan delijke aanvallen zonder resul- taat. De luchtmacht greep met sterke eskaders duikbom- rwnflnenwerpers, gevechtsvliegtui- ^F'gen en vliegtuigen voor den strijd op korten afstand doel treffend in de gevechten te ike&and in, vernietigde talrijke rad. ;rên pantserwagens en voertuigen en verstrooide troepenconcen traties van den vijand. In luchtgevechten werden 91 Sovjet-vliegtuigen neergescho ten. Aan het front op Sicilië kwam het niet tot groote ge vechtshandelingen. Onze troe pen hebben, niet door den vij and gehinderd, in eenige sec toren nieuwe, voorbereide, stellingen betrokken. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft des nachts de haven van Bizerta aangevallen. Een krui ser, alsmede een ander oor logsvaartuig ein 15 transport schepen werden deels ernstig beschadigd. Boven de straat van Messina en de kust van Sardinië schoten Duitsche ja gers 4 vijandelijke vliegtuigen neer. Zaterdagnacht hebben eeni- ge vijandelijke stoorvliegtui- gen een klein aantal brisant bommen op Rijnland laten val len. De schade is onbelangrijk. watDr. Goebbels: het moreel als idlij beslissende factor. ieJ De aanslag van den vgand nikPP ons oorlogsmoreel zal af ketsen op onze vastberaden louding, evenals de stormloop ■an zijn wapens wordt afge- ilagen door de dapperheid van tfis front. Aldus schrijft mi- ister dr. Goebbels in de Voel- ischer Beobachter in een ar- ikel dat tot opschrift draagt ~va«.het moreel als beslissende factor voor den oorlog". De geallieerden, zoo vervolgt irraJiij. probeeren met een onge- 1 c&enden stormloop van wapenen en moreeie drukmiddelen het laPuitsche volk de stellingen uit rstfhanden te trekken, die Duitsch- viand in de eerste helft van de- oitfen geweldigen wereldstrijd als vé'oorwaarde voor de overwin- vciing veroverd heeft. Alleen zoo opzijn de reusachtige veldslagen in het Oosten, de steeds ver- aschieuwde zware en verbitterde waanvallen der Engelschen en Amerikanen, op Sicilië, alsme- r pde de terreur uit de lucht te gen de Duitsche gebieden- te Verklaren. De vijanden van —Duitschland wilden daarmede {^beslissende doorbraken aan de fronten behalen en tevens het moreel van het Duitsche volk murw maken, men meent w^)uitschland door een massalen verjilgemeenen aanval van alle Wie^anten op de knie te kunnen i Vkrijgen en aldus de eindover- liss.vinning te kunnen behalen. >o_ Bij een dergelijke poging Speelt uiteraard ook de oorlog •ichiegen de zenuwen een door- urg.laggevende rol. Deze zenu- ^'yenbeproeving beleeft men j3l_'hans vooral op het gebied van nds"3en luchtoorlog. Evenals in het i.Hjaar 1940 de Britsche regee- •ing onder veel ongunstiger ?un-)olitieke en militaire omstan- ;t uiigheden het besluit geno- istr.nen heeft aan den luchtoorlog loor een radicale oplossing en boewel door het opbouwen van een iter*igen nieuw aanvalswapen, een em-»undamenteele wijziging te ge- oorVen, zoo staat dit besluit sinds geruimen tijd ook voor Duitsch- •araand vast. Langzaam maar zeker wordt net verwezenlijkt, al kan er verover den aard der voorberei- °!8ing en den vermoedeliiken da- 2y'-um der practische uitvoering 'll het. finenhaar nno- niet co. '.n het openbaar nog niet ge- Sproken worden, tifvf, De Enge'schen, zoo besluit j jir. Goebbels, zien zich ge- .L.F,Plaatst tegenover een natie, irg.üe onder alle omstandigheden llne»n in ieder geval besloten is r ^.naar leven en haar vrijheid met tstrflle middelen te verdedigen en ïen geweldigen strijd om het bori>estaan slechts met de over- lietyvinning te beëindigen. Het Duitsche BELANGRIJKE BESPREKINGEN IN HET HOOFDKWARTIER. De laatste dagen vonden in hei. hoofdkwartier van den fYnrer een reeks belangrijke besprekingen plaats van mili tair en politiek karakter. Aan deze besprekingen heibben o.a. deelgenomen rijksmaarschalk Hermann Goering, de minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop. minister Speer, de Reichsführer SS Himmler, mi nister dr. Goebbels, Reichslei- ter Bormann, generaal-veld- maarschalk Keitel, groot-ad miraal Doenitz, van de lucht macht generaal-veldmaar- schalk Milch en Genoraloberst Jeschonek, voorts de chef van den generalen staf van het le ger, de generaal der infanterie Zeitzler, en de chef van d© Wehrmachtführungstab, de generaal der artillerie Jodl. Bovendien wordt te Berlijn thans bevestigd, dat de Japan- sche ambassadeur Oshima op 29 Juli door den Führer in het hoofdkwartier is ontvangen in tegenwoordigheid van minister Von Ribbentrop en generaal- veldmaarschalk Keitel. Een ontmoeting Churchill Roosevelt—Stalin Uit uitlatingen van Engel- sche en Amerikaansche krin gen te Stockholm valt op te maken, dat een ontmoeting tusschen Churchill, Roosevelt en Stalin reeds aan den gang is of ieder oogenblik kan plaats hebben. Men meent te weten, dat de onlangs gepubliceerde officieele mededeeling der Sov jets, dat Stalin zich op een in spectiereis langs het front be geven heeft en trjdens zijn af wezigheid door Molotof ver vangen wordt, wiens vertegen woordiging. zooals bekend, weer overgenomen is door Maisky, den vroegeren ambas sadeur te Londen, een camou- flagebericht was, dat de "Wer kelijke reden der afwezigheid van Stalin moest verdoezelen. 5000 dooden. bü overstroomingen in Indië. Minstens 5000 menschen zijn bij een verschrikkelijke over strooming in Rajputana in het N.W. deel van Britsch-Indië om het leven gekomen. Men vreest, dat het aantal dooden nog zal stijgen. Drie passagiers en drie leden der bemanning van het tusschen Colombo en Karatsji vliegende postvliegtuig zijn ge dood toen het toestel brj Bom bay te pletter sloeg. Duitsche oorlogsmoreel is een natie, die onder inzet van haar 0geheele bestaan de vrgheid zal taak van de gemeenschap der verkrijgen. ASTROEPEN OP SICILIË IN NIEUWE STELLINGEN. Hevige lucntaanval op Turijn, Milaan en Genua. Het Italiaajische opperbevel deelde Zondag mede: De Italiaansch-Duitsche strgd krachten, die onder den toenemenden druk van den vij and genoodzaakt zgn geweest terrein prijs te geven, bieden hardnekkigen tegenstand in haar nieuwe stellingen in de streek van Caronia en de Etna. Overdag hebben Duitsche jagers 4 vliegtuigen neerge schoten. Formaties Duitsche vliegtuigen hebben vijandelijke schepen langs de kust van Sicilië en in de wateren van Bizerta aangevallen; zij brach ten een torpedoboot en twee koopvaardgschepen van mid delbare tonnage tot zinken en beschadigden andere oorlogs schepen en koopvaarders met een gezamenlijken inhoud van meer dan 50.000 ton. Zater dagnacht zijn hevige lucht aanvallen gedaan op Turgn, Milaan en Genua. De schade is aanzienlijk. Vooral in de cen tra der beide eerstgenoemde steden; de verliezen zijn nog niet vastgesteld. Te Milaan hebben de luchtdoelbattsrijen twee vliegtuigen vernietigd. In een aanvulling op dit weermacht bericht wordt o.m. gezegd: Het is vandaag de achtste dag van den beslissen- den Anglo-Amerikaanschen aanval op het Italiaansch- Duitsche front op Sicilië. Wat door den vijand, na zijn aan vankelijk succes, een militaire wandeling was genoemd, is v-erander din een felle worste ling. die, als zij eenerzïjds den door den vijand gebruikten overvloed van strijdmiddelen doet uitkomen, anderzijds een schitterend licht werpt op den «oed der Italiaansch-Duitsche oepen, die onvermoeid vech ten en vastbesloten zijn, den vgand zeer duur te laten be talen voor iederen duim gronds. Terwijl aan de vleugels, in de zóne ten Noorden van Ca tania en bij Marina di Caro nia, de aanvallen zijn afgesla gen, hebben in het centrale eel van het front, in de streek van Troina, Regalbuto en Centuripe, de strijdkrach ten en pantserwagens, welke de vijand voortdurend in den strijd heeft geworpen, de Ita liaansche en Duitsche afdee- lingen gedwongen terrein prgs te geven, om op meer achter waarts gelegen stellingen een nieuwen tegenstand te bieden. De Italiaansch-Duitsche troe pen hebben den vijand hier .ware verliezen toegebracht ïan menschen en materiaal en aanzienlijk.» vertraging in e verwezenlijking van zgn plannen gebracht. De aanval op Milaan. De luchtaanval op Milaan van Zaterdagnacht heeft, naar Stefani meldt, in woonwijken der stad zware schade aange richt. Hij was ditmaal ook weer gericht op woonwgken, in het bijzonder het centrum der stad en aan den rand van de stad. Onder de door bommen getrof fen gebouwen bevindt zich het ziekenhuis der Barmhartige Broeders. De in behandeling zijnde 600 zieken moesten ge- evacueerd worden. Voorts wer den het warenhuis, het Sophia- klooster, waar drie nonnen werden gedood, het stedelijk museum van Milaan en de oude schouwburg getroffen. De be volking behield, naar Stefani zegt, volkomen rust en disci pline. Eten vijandelijk vliegtuig stortte, door afweervuur ge troffen, bij Non forte neer. Nog twee vijandelijke vliegtuigen zijn waarschijnlglc neergescho ten. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart, bezocht met S Obergruppenführer Rauter een NSKK-Motorschule. Bildarchiv Arbeitsbereich der NSDAP-Stapf-Pax DE GEBEURTENISSEN IN ITALIË. Oorlogstoestand uitgebreid tot geheel Italië. De oorlogstoestand is, naar in de Staatscourant wordt be kend gemaakt, krachtens een koninklijk decreet vanaf 8 Au gustus tot het geheele gebied van het koninkrijk Italië uit gebreid. De financleele toestand. De minister van financiën, Bartolini, heeft in den mi nisterraad een fiancieel expo sé gegeven, waarbij hrj o.a. zeide: De voorloopige verifi caties tot 30 Juni jl. over het afsluiten van het begrootings- jaar 1942-'43 geven de vol gende resultaten: inkomsten 48.184.000.000 lire, uitgaven 135.158.000.000 lire. Deficit 264 milliien als volgt sa mengesteld bgzondere oor logsuitgaven 81.019 millioen, passief surplus van het nor male beheer 5.255 millioen. Op de vorige begrooting had men de volgende resultaten: tekort op het normale beheer in 1940 -'41 6 milliard 254 millioen, in 1941-'42 6 milliard 28 millioen. Bgzondere oorlogsuitgaven in 1940-'41 57 milliard 735 mil lioen, in 1941-'42 71 milliard 318 millioen. Globaal deficit in 1940-'41 62 milliard 989 mil lioen, in 1941-'42 77 milliard 346 millioen, Wat de normale uitgaven betreft zijn de uit- gavenoverschotten verminderd vergeleken met 1941 met een verbetering gedurende 1942- '43 van ongeveer 1% milliard. Er is zooveel geld in om- lpop, dat het gevaar van infla tie dreigt. Dit gevaar kan slechts worden bezworen in dien er zeer energiek wordt ingegrepen, meldt dé N.R.C. De Italiaansche milities. De speciale militieformaties, boschmilitie, kustafweormili- tie, luchtafweermilitie, wegen- militie enz., zijn geplaatst on der het bevel van officieren van het Italiaansche leger. In een oproep van d.sn opperbe velhebber der militieformaties worden deze aangespoord al tijd een militair Karakter te bewaren, de speciale uitrus ting nog volmaakter te ma ken, zich voor te bereiden op een inschakeling in d.s weer macht en om altgd trouw te blijven aan de traditie van plichtsgetrouw optreden. Bestuurswijzigingen. Bij decreet is hst gouver neurschap Dalmatië opgehe ven. De prefecten der provin ciën Zara, Spalato en Cattaro zullen van nu af aan hun functies uitoefenen onder het ministerie van binnenlandsche zaken, volgens de geldende wetten en reglementen. De provincies Zara en Spalato zijn toegewezen aan het acht tiende legercorps, d.e provincie Cattario aan 't 6de legercorps. Voor de belangrijkste werK- gevers- en werknemersorgani saties in Italië zgn regeerings- commissarissen en plaatsver vangende regeeringscommissa- rissen benoemd. NIEUWE RANTSOEN BONNEN VOOR EEXIGE ARTIKELEN. Met ingang van 4 Septem ber geven de distributiedien sten voor de artikelen boter, margarine (voor één en half rantsoen), tabak (voor één. rantsoen), melk (voor één rantsoen) en eieren (voor één ei), rantsoenbonnen van nieuw model uit. De thans in omloop zijnde rantsoenbonnen blijven geldig tot 27 November a.s. Voor de wissel bonnen voor boter en melk zullen geen nieuwe modellen worden uit- regeven .zoodat deze ook na :7 November a.s. geldig blg- ven. In plaats van de thans in omloop zijnde bonnen voor een kwart rantsoen suiker worden van 4 September af geen bon nen voor deze waarde meer uitgegeven. In .verband hier mede zijn de bonnen voor een kwart rantsoen suiker even eens na 27 November a.s. niet meer geldig. Extra peulvruchten. Voor het tijdvak van 7 tot en met 21 Augustus 1943 is bon algemeen 635 aangewezen voor het koopen van een extra rantsoen van 250 gram peulvruchten. Geldigheidsduur extra snoepbon verlengd. De geldigheid van bon alge meen 621, welke recht geeft op het koopen van een extra rantsoen van 100 gram cho coladewerk of suikerwerk, is verlengd t.m. 14 Aug. 1943. Nieuwe rantsoenbon voor aardappelen. Met ingang van Maandag 9 Aug. a.s., wordt een nieuwe rantsoenbon voor aardappelen in omloop gebracht. Deze bon nen geven recht op het kooien van één rantsoen, d.i. één kilo gram, aardappelen. Zooals be kend zgn de oude paars ge kleurde rantsoenbonnen voor aardappelen na 28 Aug. a.s. niet meer geldig. Voor amateurtabakstelers. Evenals vorig jaar zullen amateur-tabakstelers dit zgn zg, die tabak telen uitslui tend voor eigen gebruik ook dit jaar wederom in de gele genheid worden gesteld hun product te laten fermenteeren en kerven. Daartoe dienen zij zich ten spoedigste schriftelijk ter registratie aan te melden bg een van de aangewezen fer- menteurs, wier. adressen men elders in dit blad in een offi cieele mededeeling kan aan treffen, evenals de kosten, wel ke de verwerking met zich brengt. Anderen dan de aan gewezen ondernemingen is het fermenteeren en/of het kerven van amateurstabak verboden. Det oudste tweeling van Nederland, de dames A. de ,Bout te Waspik en J. v. Schgn- del-de Bout te Waalwijk, werd Donderdag 90 jaar oud. Beide [oudjes zijn nog kras.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1