PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT OREL VOLGENS DE PLANNEN ONTRUIMD. BONNEN VOORTAAN 2 WEKEN GELDIG. ABONNEMENTSPRIJS 1» cl. pei weett of 42 per Kwanaaj Franco pei pos» 14.63 pei Kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cl. ADVERTENTIEPRIJS; Per m.m. lèè ct., minimum per adver tentie J 2.05. Bij abonnement speciale prtjs. Kleine adverienuea (maximum o regels) 68 cent. dlenstaanvragen en dlensiaanuie- dingen 50 ct. „Brieven, oi adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1943 DIT" NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANQ BLADZIJDEN NUMMER 182 De Bureaux van ons niaa zon gevestigd te: Vlissingen; Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 ionen), Redactie na kantooi tijd tel 578; Middelburg: Eondensctie Kaal 2». Redactie tel. 3o21, Adminlstr. tel. 3541; Goes: Redactie en AdmimsLratie Turfkade 15. tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg s Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45. teL 102: Breskens Dorpsstraat 35. tel 21. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Donderdag- bekend: De bolsjewisten zetten Woensdag aan het Mioesfront, met sterke infanteriestrijd- krachten en talrijke tanks he vige tegenaanvallen in pp de nieuw veroverde Duitsche stellingen ten Noorden, van Koeibisjewo, die echter met zware verliezen voor den vij and totaal mislukten. Ook aan len middenloop van de Donets bleven aanval len der bolsjewisten zonder succes. In het gebied van Bjel- gorod duren de zware en af wisselende afweergevechten voort. In de bocht bij Orel werd in het kader der front verkorting de reeds sedert lan gen tijd voorgenomen ontrui ming van de stad Orel in den nacht van 4 op 5 Augustus, door den vijand niet gehinderd, uitgevoerd. Alle voorraden werden volgens de plannen medegenomen. De voor den oorlog belangrijke installaties werden totaal vernield. kaart van Pelt Ten Zuiden van het Ladoga- meer stortten zware aanvallen der bolsjewisten voor onze linies ineen. Woensdag over dag werden aan het Oostelijke front 123 tanks stukgeschoten. Eskaders gevechtsvliegtuigen, duikbommenwerpers en slag vliegtuigen brachten aan de brandpunten van den afweer- slag vooral in het gebied van Bjelgorod en Orel den v vijand zware slagen toe. In luchtge vechten werden Woensdag 161 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten, 7 eigen vlieg tuigen keerden niet terug. Bij de in de afgeloopen we ken in het achterwaartsche gebied van het 'Oostelijke front geleverde gevechten tegen bol sjewistische benden hebben zich vooral Hongaarsche troe pen dappergeweerd, die in zelf standige ondernemingen of te zamen met formaties van het leger en de Waffen SS in den strijd waren geworpen. Op Sicilië probeerden Arae- rikaahsche troepen ook Woens dag "door den centralen front sector heen te breken. Na he vige met gr.oote verbittering gevoerde gevechten stortten alle aanvallen met gevoelige verliezen voor den vijand in een. Een -krachtige formatie zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen viel de haven Palermo aan, waar zich vele troepen bevinden. Behalve talrijke zware bomtreffers op de ha veninstallaties werden twee koopvaardijschepen met een gezamenlijk en inhoud van 13.000 brt. en een torpedojager in den grond geboord, een lich te kruiser, drie torpedojagers en acht vrachtschepen bescha digd. 23 vijandelijke vliegtui gen werden boven Sicilië en bet Italiaanseh kustgebied neergeschoten. Woensdagnacht drongen en kele vijandelijke storingsvlieg tuigen het Westelijke rijksge bied binnen. Door enkele neer geworpen bommen ontstond onbeteekenende schade. Bewakingsstrijdkrachten der marine en de luchtdoelartillerie der marine schoten boven het West-Europeesche kustgebied tien vijandelijke vliegtuigen neer. Duitsche motortorpedo- booten boorden Woensdagnacht voor de Engelsche Oostkust een Britschen motortorpedo boot in den grond. 'T OOSTEN ALS KORENSCHUUR VAN EUROPA. In de door de Duit6che troepen bezette Oostelijke gebieden werd meel dan de helft van de broodgraan- er vlee8chvoorziening der Sovjets en bijn£ geheele suikervoorziening opge bracht. Mlllioenen tonnen "graan, vleesch en suiker, die tot dusverre minder vrucbtbar'e gebieden Sovjetunie werden verzonden, komen thans de verzorging van Europa ten goede. Europa is sterker door den landbouw in het Oosten welke na Jaar hoogere opbrengsten levert. In enorme hoeveelheden hoopt zich het in het Oosten geoogste graan op. Europa heeft weer brood, geheel Jaar. Atl-H-P De ontruiming van Orel. Van bevoegde militaire 2ijde te Berlgn deelde men gister morgen m-ede, dat de ontrui ming van Orel gedurende den nacht geschiedde en dat de Duitsche troepen zich uit de stad terugtrokken op stellin gen, die even ten Westen van Orel gelegen zijn. Deze stel lingen zijn reeds vier weken geleden aan*re]e<rd en sedert dien aanmerkelijk versterkt. De ontruiming van Orel, zoo verklaart men te Berlijn, be-, teekent allerminst een door braak van den vijand. De stad werd verlaten om sterkere stellingen te bezetten. Alle mi litaire gebouwen en bouwwer ken alsmede de verd-edigings- installaties, zijn voor de ont ruiming vernield. De terug tocht der Duitsche troepen ge-, sct iedde in volmaakte orde en v ere! door kleinere strijdkrach ten gedekt. Orel heeft voor 'de Duitsche oorlogvoering zijn taak ver vuld: in de eerste plaats het afmatten en geleidelijk onder mijnen van de vijandelijke aan- valskracht. Dit doel is bij de gevechten van de vorige week in hooge mate bereikt. De bol sjewisten verloren, om slechts een voorbeeld te nemen, sedert 5 Juli in dit gebied 3538 pant serwagens en hun verliezen aan menschen en materiaal van allerlei aard zijn onover zienbaar. Hoe gering de werkelijke be- teekenis van de stad Orel is, blijkt uit het feit, dat de groot ste fabriek een wagen- en sle- denfabriek is met 130 arbei ders. Zware industrie bezit de stad in het geheel niet. Ahessijnsehe troepen op Sicilië. Naar Zwitsersche correspon denten uit Chiasso melden, heeft de mededeeling over de aankomst van Abessijnsche croepencontingenten op Sicilië, die voor bezettingsdoeleinden in Italië gebruikt "zouden moe ten worden, onder de Italiaan- sche be.volking groote omust doen ontstaan. Men vreest, dat de Abes- sijnen, die hun troepèn hoofd zakelijk recruteeren uit de als bijzonder wild bekend staande stammen der Galla's, den vrij en loop zullen laten aan hun wraak tegenover de Italiaan- sche bevolking. pêcr- DE BESTORMING VAN DE ETNA-FRONTLINIE IS BEGONNEN. Aan liet front van Sicilië ls een nieuwe fase ingetreden. De vUand heeft zUn aanvallen uitgebreid tot de Etna-frontllnle. Het kaartje geeft deze linie weer. ENGELSCHEN MELDEN VAL VAN CATANIA. De Engelschen meldden gis teren dat Catania is ingeno men. maar, naar. in Berlijnsche militaire kringen verklaard wordt, hinkt dit bericht achter de gebeurtenissen aan. In wer kelijkheid is den Duitschen formaties op Sicilië een groote schijnmanoeuvre gelukt, want sinds geruimen tijd was er voor Catania slechts een be schermende sluier gelegd, die tot taak had den vijand op een dwaalspoor te brengen ten aanzien van de sterkte en vuurkracht der camouflaged nie aldaar. Deze taak is vol komen geslaagd, zoodat de hoofdgevechtslinie van de Duit- schers nu zoo verloopt, dat de vijand opnieuw met nog ster kere strijdkrachten moet aan treden om den strijd hier te kunnen aanvaarden. Volgens den A.N.P.-corres- pondent te Berlijn ligt het zwaartepunt van den strijd ten Westen van de Etna, a'lwaar Amerikanen en Canadeezen nog steeds in den aanval zijn. De Duitsche en Italiaansche bergstellingen worden voortdu rend door pantserwagens aan gevallen. De geallieerden zou den in de afgeloopen dagen in dezen sector alleen al de strijd kracht van drie divisies ver loren hebben. Napefls weer gebombardeerd, Naar de Italiaansche omroep meldt, wordt in het Italiaan sche weermachtbericht meege deeld. dat op Sicilië de forma ties der spil heftige aanvallen der vijandelijke strijdkrachten hebben afgeweerd. Duitsche TevecMsylieö'tuieren deden een' aanval op de haven van Pa lermo en brachten een torpe dojager en twee koopvaardij schepen met een gezamenlijken inhoud van 13.000 ton tot zin ken. Zij beschadigden een krui ser, 3 torpedojagers en 8 koop. vaardijschepen met een geza menlijken inhoud van 30.000 ton. Napels is hevig gebombar deerd door een formatie meer- motorige vliegtuigen. Er zijn talrijke slachtoffers onder de burgerbevolking. Zeven vgan- delijke vliegtuigen werden neergeschoten. Tot dusver zijn onder de burgerbevolking 159 personen gedood en 228 ge wond. O.a. is het historische San Paolo-theater uit de 18e eeuw vernield. Voorts zijn tal rijke kerken en paleizen vol komen verwoest. Vlak voor den Bosporus is een Turksch zeilschip door feschutvuur van een Sovjet- uikboot tot zinken gebracht. Voor de periode van 8 Aug. t.m. 21 Aug. zijn de volgende bonnen aangewezen: Voor brood, beschuit, melk, taptemelk, vleesch, aardappe len en aardappelen-toeslag ge ven de bonnen 33 en 34 recht op het koopen van de gebrui kelijke rantsoenen. Voorts zijn aangewezen de bonnen: 625 en 626 bloem; 627 125 gr. haver mout; 628 125 gr. gort; 629 100 gr. vermicelli; 630 150 gr. kaas; 631 2 kg. aardappelen; 632 500 gr. suiker; 633 250 gr. koffiesurrogaat, 634 250 gr, jam; 33a kindervoedsel 250 gr. gort; 33b kindervoedsel 250 gr. rijst; 31b boter V2 rantsoen margarine of boter; 33a boter Vz rantsoen boter; 33 versna peringen 100 gr. chocolade; 34 versnaperingen 100 gr. suiker werken;- 33 en 34 tabak 1 rantsoen tabak. De volgende bonaanwijzing geschiedt voor: vermicelli en chocolade op 5 Sept., koffie surrogaat 19 Sept. en overige artikelen op 22 Aug. Teneinde tegemoet te -komen aan het bezwaar, dat door de verschillende tijdvakken, waar voor de bonnen voor voedings middelen en genotmiddelen geldig zijn, vele vern evelen gemaakt en om het verloop van de distiibu,. vergemakkelijken, zullen met ingang van .8 Aug. alle bon nen voor voedings- en genot middelen om de veertien da- lgen worden bekend gemaakt en zullèn al deze bonnen ook veertien dagen geldig zijn. Dit geldt niet alleen voor ae bon nen, die tot dusverre iedere week bekend werden gemaakt, als bijv. voor brood en aard appelen, maar ook voor de bonnen die eens per vier we ken werden aangewezen, als bij voorbeeld voor havermout, gort, suiker, kaas, Versnape ringen e.d. Voor de artikelen brood en beschuit, aardappelen, melken taptemelk, zullen in verband hiermede, evenals zulks reeds thans- voor vleesch en tabak het geval is, twee bonnummers tegelijk voor een periode van veertien dagen worden geldig verklaard. De handelaar is evenwel niet verplicht om reeds in de le week van deze periode op het 2e bonnummer af te leveren. Voor die periode van 8 t/m 21 Augustus zgn de nummers 33 en 34 aangewezen. Voorts is een extra rantsoen aardap pelen van 2 kg. op bon „631 algemeen" beschikbaar ge steld. Ten aanzien van de artikelen bloem, havermout, gort. kaas, sui ker. jam, suikerwerken en rijst, wordt de hoeveelheid, die anders in vier weken zou zijn gegeven, thans in twee gedeelten gespMtst, het eene gedeelte wordt beschik baar gesteld in de periode van' 8 t/m 21 Augustus, terwijl het twee de gedeelte in de periode van 2f Aug. tot 5 Sept. zal worden be schikbaar gesteld. Zoo is bijvoor beeld voor het koopen van 500 gr. suiker thans geldig verklaard bon ..algemeen 632", maar men zal op een nadet aan te wijzen bon, die van 22 Aug. tot 4 Sept. geldig zal zijn, wederom 500 gram suiker kunnen verkrijgen. Op deze wijze wordt dus de hoeveelheid van 1 kg. suiker, die anders voor het tijdvak van 8 Aug. t/m 4 Sept. zou zijn beschikbaar gesteld, thans in twee gedeelten elk van 500 gram verkrijgbaar gesteld. Afwijkende regeling voor vermicelli enz. Ten aanzien van de artike len vermicelli, chocoladewerk, vervangingsmiddelen en kof fiesurrogaat, was het niet mo gelijk bovenstaande splitsing door te voeren. In verband hiermede zullen voor de totale hoeveelhedén vermicelli en chocolade, die vroeger voor een periode van vier weken wer den beschikbaar gesteld, thans bonnen worden aangewezen: die slechts gedurende de eer ste twee weken voor die peri ode geldig zijn. Voor de volgende twee weken zal dan geen bon or vovennicelli en chocolade worden geldig ver klaard De bon voor vervangings middelen zal e$rst op 22 Aug. worden bekend gemaakt en ge.<dig zijn t/m 4 Sept., d.i. .dus gedu rende de laatste twee weken der vierwekelijksche periode. Deze bon zal dan eveneens op het koopen van de totale hoeveelheid, welke vroeger per vier weken werd be schikbaar gesteld, recht geven. Het rantsoen koffiesurrogaat be draagt 250 gram per zes weken. Dit was tot dusverre zoo geregeld, dat om beurten om de vier en acht weken een bon werd geldig verklaard. Vanaf 8 Aug. zal eens per zes weken de bon voor koffie surrogaat worden aangewezen, zoodat de eerstvolgende bon na den bon van 8 Aug. op 19 Sept. zal worden bekend gemaakt. Met nadruk wordt er echter de aandacht op gevestigd, dat alle per 8 Aug. geld'ig ver klaarde bonnen na 21 Aug. niet meer geldig zijn, zoodat men hierop vóór dezen datum de verkrijgbaar gestelde artike len dient te betrekken. Boter en margarine. Zóoals reeds bekend is ge maakt, zullen de bonnen voor boter eveneens telkens per veertien dagen worden aange wezen. Op de a-bonnen zal men 125 gram boter en op de fa- bonnen 125 gram margarine kunnen koopen. In verband hiermede is voor het tijdvak van 8 t/m 21 Aug. bon 33a aangewezen voor het koopen van 125 gram botpr en -bon 33b voor het koopen vain 125 gr. margarine. Voor zoover de voorraad van den betrokken detaillist het toelaat, ia het echter ditmaal ook toegestaan op bon 33b boter te betrekken< Margarine zal eerst vanaf 15 Aug. a.s. verkrijgbaar -zijn. Ten einde het nadeel, dat zon entstaan door fconaanwijzing per veertien dagen in plaats van per twaalf dagen, op te heffen, wordt eéns per zes weken een extra bon voor 125 gram aangewezen. Dit maal woidt op 8 Aug. hiervoor bon 31 bestemd, recht gevend op het koopen van 125 gram marga rine, of voor zoover de voorraad van den leverancier dit mogelijk maakt van 125 gram boter. Na zes weken, dus op 19 Sept. a.s zal de nieuwe extra-bon worden aan gewezen. Kinderen beneden vier jaar. zijn niet in het bezit van bon „31b bo ter' Op bon ,,31a boter" hebben zü echter het rantsoen van 125 gram. dat zij anders in twaalf da gen ontvangen, reeds in de helft van dit aantal dagen ontvangen, daar deze bon. van 3 tot 8 Aug. geldig was. Indien nu voor hen op 8 Aug. een extra-bon zou worden geld fg verkr-aard, zouden zij* meer dan het voor hen vastgestelde rant soen ontvangen In verband hier mede zal de eerstvolgende extra bon voor deze kinderen op 19 Sep tember a.s.- geldig verklaard wor den. Ter vermijding van misverstand wordt er de aandacht op geves tigd. dat deze regeling geen ver andering brengt in die ten aan-, zien van de zoogenaamde extra boterbonnen voor personen van 0 tot 20 jaar. Petroleum voor kookdoeïeinden Van 6 Aug-. t.m. 27 Sept. a.s. geeft elk der bonnen „Dl" en ,12" van de bonkaart „U 215" voor kookdoeïeinden recht op het koopen van één liter petroleum. Uit het weermachtbericht van 4 Augustus 1943 f „In de laatste twea dagen werden aan het Oostelijk front 261 pantsers alleen door eenheden van de Waffen-SS en het leger vernie tigd". Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft uw daad? Inlichtingen SS-Eraatxkommand9 Den Haag, Korte Vijverberg 5.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1