PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS 18 et. per week 01 2.42 per Kwartaal Fraoco per post j 2 63 pei uwartaai. Afzonderlijke nummers 5 cu ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12) ct.. minimum per adver tentie 2.06. Bij abonnement speciale prjjs. Kleine advertenties (maximum 6 regels; 68 cent, dlenstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 cl meer ZATERDAG 31 JULI 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG 4 BLADZIJDEN NUMMER 177 De Bureaux van ons oiaa fljn gevestigd te: vussingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen;. Redactie na kantoortijd tel 5»8; Middelburg: Londenscne Kaal 28 Redactie rei Administr teL 3541; Goes: Redact.e m aIiSim •- 2475; _Souburg Breedesiraat 45.' teL mi 3521. 1-urfkade 15. tel. 2863, na kantoortijd „,Uuuni Kanaalstraat 45. teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie M,p" ,no" Breskens Dorpsstraat 35, teL 2L Felle Sovjet-aanvallsn bij Orel afgeslagen. OPNIEUW ZWARE TERREURAANVAL OP HAMBURG. ~fiet opper, zei der Duitsche weermacht maakte Vrijdag bekend: In den gevechtssector van Orel zijn wederom felle aan vallen van infanterie en artil lerie afgeslagen. Ten Zuiden van het Ladoga- meer bleef de vijandelijke aan- valsactiviteit verminderen. Herhaalde, plaatselijk beperk te aanvallen der bolsjewisten met sterken steun van tanks en slagvliegers, werden bloe dig afgeslagen. Duitsche zee- strijdkrachten beschoten op nieuw vijandelijke stellingen aan het Mioesfront en bescha digden met artillerietreffers een pantsertrein. In de Finsche Golf is door lichte zeestrijdkrachten een lichten Sovjet-Russischen oor logsbodem tot zinkeh ge bracht. Op Sicilië sloegen Duitsche troepen in den middensector van het afweerfront vijande lijke doorbraakpogingen met verliezen voor den tegenstan der/af. Voor de Zuidkust van het eiland kreeg een vgande- lgk transportschip van 8000 brt. zoo zware bomtreffers, dat het verloren geacht kan worden. Op den Atlantischen Oceaan heeft het luchtwapen een koopvaarder van .10.000 brt. in den grond geboord. Twee andere, groote schepen, wer den zwaar getroffen. Vijandelijke formaties bom menwerpers hebben Donder dag overdag Helgoland aange vallen en eenige plaatsen in het Noordduitsch kustgebied", o.m. Kiel. Donderdagnacht on dernamen zg opnieuw eer zwaren terreuraanval op Ham burg, waardoor nieuwe ver woestingen in de stad veroor zaakt werden. De bevolking leed zware verliezen. Luchtver dedigingskrachten schoten 54 vijandelijke vliegtuigen neer. Duitsche gevechtsvliegtui- en hebben in den nacht van 9 op 30 Juli bommen gewor pen in Zuid Engeland. KuStbeveiligingsstrijdkrach- ten der marine hebben Don derdagnacht ten Noorden van Terschelling een Britsche" mo tortorpedoboot tot zinken ge bracht. ZWARE STRIJD OP SICILIË, STAD NICOSIA ONTRUIMD. Op Sicilië blijven de verde digingstroepen in zwaren strijd gewikkeld door nieuwe hevige aanvallen van den vijand, zoo meldt het Italiaansche hoofd kwartier. In de Oostelijke wa teren van het eiland hebben Italiaansche torpedomotorboo- ten aanvallen van vijandelijke torpedomotorbooten op con- vooien afgeslagen. Luchtaanvallen op eenige plaatsen in Latium en Cam- pagnia veroorzaakten geringe - verliezen Italiaansche jagers bonden den strijd aan met een formatie, die over Napels vloog, en schoten een twee- motorig vliegtuig neer. De strijd op Sicilië. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt nog: Op Sicilië hebben dc Duit sche cn Italiaansche troepen ter verkorting hunner verde digingslinies de stad Nicosia ontruimd en zich in de bergen benoorden de stad terugge trokken. Hierdoor is het front vrijwel e'en rechte lijn gewor den. Bij Catania hebben de Brit ten ook Donderdag geen her nieuwde -aanvallen onderno men. Zij hebben zich ver schanst. In het Westen is de strijd zeer hevig. De Amerikanen trachten hier langs de kust Messina te bereiken, doch de Duitsche en Italiaansche ver dedigers bieden hardnekkig te genstand. De Duitsche luchtmacht heeft de haven van Gela we derom aangevallen en een transportschip van 7000 brt. tot zinken gebracht; acht an dere schepen met tezamen 43.000 brt. werden zwaar be schadigd en in brand gewor pen. 20 AMERIKAANSCHE BOMMENWERPERS NEER GESCHOTEN. Bij dagaanval op Kassei in de ochtenduren van Vrijdag hebben formaties Amerikaan- sche bommenwerpers woonwij ken van de stad Kasssl aan gevallen. Naar het D.N.B. ver neemt is volgens voorloopige berichten de Duitsche lucht verdediging erin geslaagd 20 viermotorige bommenwerpers neer te scnioten. Duikboot schoot luchtschip neer. Het Amerikaansche ministe rie van marine te Washington heeft medegedeeld, dat het stijve luchtschin K 74 kort ge leden op dèn Atlantischen Oceaan verloren is gegaan. Het luchtschip was tijdens een aanval op een bovengekomen vijandelijke duikboot door dit vaartuig beschoten. Het kreeg daarbij een treffer, zoodat het verging. De Engelsche minister van arbeid .Bevin, heeft een regeeringsbesluit bekend ge-' maakt, volgens hetwelk vrou wen tot 50 jaar voor den oor- logsdienst kunnen worden op geroepen. Tot nu toe was de grens 45 jaar. Het ,3-j a r i g doch tertje van de fam. H te Steen bergen is door een wagen aan gereden en overleden. Nieuw Duitsch wapen. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Verschillende geïllustreerde tijdschriften brengen thans de eerste foto's van het nieuwe Duitsche zwaartepunt-wapen, de nevelwerper. Het wapen ziet er uit als een kanon met zes loopen, die van staalblik gemaakt zijn en dus een zeer dunnen wand hebben. In de explicaties wordt er onder meer op gewezen, dat men deze korte buizen niet als een kanonnenloop moet zien, doch meer als een geleibaan voor de projectielen. Voorts blgkt uit de beschrijving dat de sal vo's der werpers een merk waardige uitwerking hebben op de vijandelijke stellingen. In de eerste plaats vernietigen en verbranden zij alles en in de tweede plaats dooden zij alles, wat binnen hun actieradius leeft, zonder evenwel wonden toe te brengen. De dooden, die voor de werpers blijven liggen zijn zelden of nooit uiterlijk aangetast. Volgens „Irish Press" ligt Los Ange.los, het grootste centrum der Amerikaansche vliegtuigindustrie door een al gemeen staking der trans portarbeiders geheel stil. On geveer een millioen arbeiders der bewapeningsindustrie war- door de staking getroffen. INLEVERING VAN LUISTERVERGUNNINGEN Luistervergunningen van alle verbeurdverklaarde radio, ontvangtoestellen moeten ter afrekening van de luister bijdrage in den loop van dit jaar worden ingeleverd. Elke maand komt een groep letters aan de beurt, de postinrich- tingen (goen agentschappen) nemen de vergunningen in tegen ontvangstbewijzen, als de luisterbijdrage voldaan is t.m. de maand, waarin het toestel is opgevorderd (giro- betalingsbewijzen bijvoegen) Wie zegels vooruit geplakt en daardoor te veel betaald heeft kan op de adreszijde der' luistervergunning op een in het oog loopende wijze van zijn verzoek om terug betaling doen blijken. Zij, die voorloopig of defi nitief een coestel mogen hou den en radioreparateurs, die hun vak blijven uitoefenen, moeten gewoon doorgaan met zegels plakken .eventueel op de oude luistervergunning (1942). Voor hen volgen bin nenkort nadere -aanwijzingen. Aangeslotenen op de rijksra- diodistributie -vallen buiten deze regelingen. Mussolini 60 jaar. Donderdag heeft Mussolini zijn' 60sten verjaardag gevierd, "aar aanleiding van dit feit brengen de Duitsche bladen de verdiensten naar voren, die deze staatsman tijdens zijn twintigjarig bewind heeft ge had voor Europa. De Führer heeft den Duce op zijn 60sten verjaardag door generaal-veldmaarschalk. von Kesselring als persoonlijk ge schenk de verzamelde werken van Nietzsche in een speciaal vervaardigde editie, waarvan maar slechts één exemplaar zal bestaan, met een hartelijke opdracht doen toekomen. BEKENDMAKING IN VERBAND MET ARBEIDSINZET. Op grond van bestaande wet telijke voorschriften worden alle mannelijke personen, ge boren in de jaren 1924, 1923 en 1922, die geen gevolg heb ben gegeven aan de herhaalde oproepen van de districtsar- beidsbureaux tot persoonlijke aanmelding, dus allen, die niet in het bezit zijn van een bevestiging van de bevoegde districtsarbeidsbureaux, waar uit blijkt, dat de houder ten opzichte van den arbeidsinzet aan de bepalingen heeft vol daan en dat hij werkt met toe stemming van het districtsar beidsbureau, voor de laatste maal opgeroepen zich voor of op 4 Augustus aan te melden bij het voor hen bevoegde aistrictsarbeidsbureau. Ook den werkgevers wordt er op gewezen, dat zij op grond van de beschikking van den rijkscommissaris voor 't bezet te Nederlandsche gebied (Ge- neralkommissar Z.B.V.j be treffende verboden tot het in dienst hebben en de in ver band daarmede uitgegeven uitvoeringsbeschikkingen van den secretaris-generaal van het departement voor sociale zaken verplicht zijn zonder verwijl na te gaan of zij per sonen als werknemers in dienst hebben, die geboren zgn in de hierboven genoemde jaren en die niet in het bezit zijn van het genoemde bewijs. Deze per sonen moeten de werkgevers terstond opgeven bij het be voegde districtsarbeidsbureau. Wie ook dezen laatsten op roep niet nakomt, zal ter ver antwoording worden geroepen en moet zeer strenge straf maatregelen verwachten. Dit geldt ook voor personen, die optreden als aanstichters, me deplichtigen of handlangers tegen, de wettelijke voorschrif ten. Ia geheel Italië de toestand weer normaal. In geheel Italië is, naar Stefani uit Rome meldt, de toestand snel normaal gewor den. Na de betoogingen van geestdrift, die. Maandag en Dfnsdag het aan het bewind komën van het nieuwe regime hebben begroet, heeft hef le ven zijn normale tempo ner- vat. Dank zij hun gezonde verstand en hun ingeboren evenwicht hebben de Italianen beg .pon, dat de- plicht van allen op het huidige oogenblik bestaat in werken en strijden voor- het vaderland. Volmaak te kalmte heerscht in de groo te steden en in alle provincies Te Rome heerscht rust, even als te Turijn, Milaan, Genua, Bologna, Florence, waar de vlaggen nog van de huizen uithangen. Alle fabrieken wer ken met vol rendement, alle winkels en markten zijn open. Militariseering personeel spoorwegen, P.T.T, en omroep. In de staatscourant is een decreet verschenen betrekking hebbende op de militariseering van het spoorwegpersoneel en van dat der P.T.T. en van den omroep. Het decreet treedt on middellijk in werking. Het vertrek van Guariglia naar Rome. Een redacteur van het te Istanboel verschijnende hlad Son Posta heeft op het vlieg veld van Istanboel een onder houd gehad met een Italiaan- schen minister van buitenland- sche zaken. Guariglia, voordat deze naar Italië vertrok. Guariglia sprak de geruch ten tegen volgens welke hij een bezoek had gebracht aan de ambassadeurs van Enge land en de Ver. Staten in Tur kije. Teneinde met hen voor waarden voor een vrede te be spreken. Zijn onderhoud van drie uur met ambassadeur v. Papen was van particulieren aard geweest. Voorts gaf Guariglia uit drukking aan zijn vriend schappelijke gevoelens jegens Turltge De Italiaansche jeugdorganisatiesv Generaal Giovanni di Dome- nico is benoemd tot commis- sarieel gevolmachtigde voor de jeugdformaties van de ontbon den fascistische partij. Hij staat als zoodanig <£der het ministerie van oorlog. Militaire rechtbanken in Italië aan het werk. Na het ovèrdragen der be voegdheid van de bijzondere gerechtshoven aan de militaire rechtbanken is thans het eer ste vonnis gevéld door de mi litaire rechtbank van het mili taire district Florence, zoo deelt Radio Rome mede. We gens -het verspreiden van alar- meerende geruchten werd Al fredo Simoncini uit Ancona veroordeeld tot zes maanden gevaggenisstraf. Het Vaticaan en de gebeurtenissen Radio Vaticana heeft een commentaar uitgegeven, waar in gezegd wordt, dat dé bewe ging ter bevrijding van een land van een staat van zaken, die ten nadeele ging van het land, volledig gerechtvaardigd was. De activiteit van den staats secretaris is deze dagen zeer intensief geweest. Kardinaal Maglione heeft verscheidene diplomatieke vertegenwoordi gers ontvangen en de Paus wordt tweemaal per dag op de hoogte gebracht van de loo pende gebeurtenissen. BEKENDMAKING. De Dienststeïle van den Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland maakt bekend: Een aantal Nederland sche onderdanen is wegens begunstiging van den vij and en spionnago door een krijgsraad ter dood ver oordeeld moeten worden. Het vonnis is na onderzoek van de gratiekwestie met den kogel aan de volgende personen voltrokken: Johan van Hattem, in genieur, geboren 7.5.1914 te Soera ba ja; Johannes Willem van Pienbroek, stud.-ingenieur, geboren 4.8.1917 te Middelburg; Cornelis „Cses" Wegerif, geboren 2(K12.1919 te Dor drecht; Willem v." Hattem, ingenieur, geboren 6.8.1916 te Soerabaja; Robert Blaauw, student in de rech ten, geboren 6.2.1917 te Rotterdam; Kars Lucas Kamp ingenieur, geboren 15.12.1912 te Valparaiso; Werner Heinrich van Door- ninck, ingenieur, geboren 27.11.1914 te Kruiningen; Gerard Abraham Tuyl, controleur, geboren 27.5. 1908 te Alkmaar; Willem Hendrik Emil van den Borch tot Verwolde, gebo ren 17.5.1910 te Gorssel; Friedrich Alexander van Oven, doctor in de econo mie, geboren 3.1.1914 te Den Haag; Jan Stenger, inspecteur spoorwegver keer, geboren 10.1.1911 te -Amsterdam; Adolf Snijders, geboren 14.1.1920 te Am sterdam; Willem Koimans, volontair, geboren 2.3.1923 te De Steeg; Jacob Stro bos, geboren 26.1.1920 te AmsterdamFranciscus Jacobus Brejart, luitenant beroepsmilitair, geboren 1.2.1917 te Breda; Cornelis Willem Sturm, blikslager, geboren 16.10.1909 teWest- kapelle; Jacob Brasser, timmerman, geboren' 11.3. 1915 te Middelburg; Gerard de Pagter, timmerman, geboren 11.3.1915 te Mid delburg; Bartholomeus Ma- riniis Christoph Braat, luit. ter zee 2e klasse; geboren 25.6.1912 te Samarinda; Johan Jacob Diederik ten Bosch, luitenant beroeps- tmlitair, geboren 8.10.1914 te Dsn. Haag. Op uitnoodiging van de Duitsche Jeugd 'kunnen Nederlandsche Jongens van zestien tot achttien Jaar vier weken vacantie doorbrengen In een weersportkamp van de Hitlerjugend. Volgens verordening van den Rijks- moeten werkgevers deel- aan een weersportkamp vrij geven met behoud van loon, terwijl het verblijf In het kamp niet als vacantia mag worden aangerekend. Meld Je dus aan voor het volgende weersportkamp. Aanmelding: Ko ningslaan 9, Utrecht. Stapf-Pax m

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1