■rPROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: It) ct. per week ol J 2.42 per kwart aaj Franco per pom 2.63 pei kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m m. 12è ct-, minimum per adver tentie J 2.05. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 68 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven ol adres Bureau v. d. Blad" 10 ct, meer ZATERDAG 24 JULI 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 170 De Bureaux van ons oiad zijn gevestigd te: Vliseinaen: tteaactia en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 iUnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Lomienscne Kaal 29. Keaacti» 3541Goes: Keaactie en Adminisiratis lurfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Soubura I Kanaalstraat 4o, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 4a, tel. 102; Breskens Dorpsstraat 35. tel. 21. Bolsjewistische aanvallen uitgebreid. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Vrijdag be kend: De vijand heeft zijn groote aanvallen op 't Oostelijk front tot verdere sectoren, uitge breid. Desondanks bleven ook Donderdag al zijn pogingen om (zonder rekening te houden met verliezen, een doorbraak te be reiken, vergeefsch. In strijd met alle vijandelijke propagan da, staan de legers van het iDuitsche leger in het Oosten hecht en ongeschokt. In nauw ste samenwerking met het luchtwapen brengen zij den vij and ontzaglijke, bloedige ver liezen toe. Zoo verloren de Sovjets Donderdag 566 tanks en 105 vliegtuigen. Andere tanks werden door het lucht wapen vernield. Aan 't Koeban-bruggehoofd en ten Zuiden van het Ladoga- meer begon de vijand de door de Duitsche leiding verwachte aanvallen na sterke artillerie voorbereiding met steun van tanks en slagvliegers. Zij mis lukten volkomen. I Aan het front van de Zee an Azof tot Bjelgorod zetten de bolsjewisten de bestorming werd met kapotschieten van 50 tanks met uitzondering van geringe restanten vernietigd. In het geheele gebied van Orel wierpen de bolsjewisten sterke, voor een deel versche infanterie en pantserstrijd krachten in den strijd. Ook deze werden in wisselvallige gevechten onder zware verlie zen teruggeslagen. - Bij den afweer van een bol sjewistische formatie bommen werpers, die een Duitsch con- vooi nabij de Noord Noorsche kust trachtte aan te vallen, werden door jagers en marine- afweergeschut 15 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Op Sicilië is het Donderdag alleen in den centralen sector tot zware gevechten gekomen, in den loop waarvan vijande lijke aanvallen met groote ver liezen werden afgeslagen. In den Westelijken sector werd een achterwaartsche verdedi gingsstelling betrokken. De vijand volgde hier slechts aar zelend. Bij Catania houdt de, artilleriestrijd aan. In nachtelijken aanval op de ravitailleering van den vijand van de Duitsche stellingen ookitusschen Malta en Sicilië heeft Donderdag vergeefs voort. Een'het luchtwapen 4 vrachtsche ten Noordwesten van Koeibis- pen van gemiddelde grootte ""jewo doorgebroken tankgroep'met zware bommen getroffen. Krachtige vijandelijke aanvallen op Siclë. Het Italiaansche hoofdkwar-jbrand gebombardeerd. Tijdens tier meldde Vrijdag: den luchtaanval, waarvan het a voorgaande weermachtbericht |HH melding maakte, verloor de ke strijdkrachten tegen den e ej h.A.merikaansche lucht- eicentralen frontsector en in de eeivlakte van Catania onderno- pgemen aanvallen zijn door Itali- heaansche en Duitsche troepen ^USafgeslagen, terwijl in den Wes- Ideltelijken sector de verdediging na zware gevechten tegen ster- gepantserde formaties moest ^Sworden verplaatst naar meer ^■^achterwaarts gelegen stellin gen. Formaties vliegtuigen der spil vielen vijandelijke schepen in de wateren van Sicilië aan: ten Oosten van Kaap Passero werd- een groot koopvaardij schip door Italiaansche torpe dovliegtuigen getroffen en in macht boven Sardinië tien meermotorige vliegtuigen, wel ke door jagers werden neer geschoten, behalve de twee reeds gemelde toestellen, scho ten luchtdoelbatterijen nog een derde vliegtuig neer. u&nfS: De Rijkscommissaris bezoekt Salerno en eenige klein©, plaat 'arhpid^kamnen vnnr sen in Latium veroorzaakten a_s,a™penvo°r melsJes- EUROPA AANGETREDEN VOOR DEN BESLISSENDEN STRIJD. Artikel van dr. Goebbels. In een artikel van dr. Goeb bels in Das Reich constateert de minister, naar aanleiding van de gevechtshandelingen aan het Oostelijke front en op Sicilië, dat de internationale spanning, welke de vgand door een grootscheepsche zenuw campagne nog kunstmatig verhoogd had, gebroken is. Europa, aldus dr. Goebbels, is aangetreden voor den be- beslissenden strijd. Wat dat beteskent .zullen onze tegen standers te zijner tijd onder vinden in een omvang, die hun allesbehalve welkom zal zgn. Wij zien de verdere ontwikke ling met gerustheid tegemoet. Zooals wij ons niet van de wijs hebben laten brengen door den zenuwoorlog van den vijand in de afgeloopen weken en maan den, zoo laten wij ons thans niet uit het veld slaan door den stormloop zijner wapenen. Wij zitten aan den langsten arm van den hefboom. Wij hebben de panden voor de overwinning in handen, niet de tegenpartij. Wat dat zeggen wil, zal ons pas in het verdere verloop der oorlogsoperaties volkomen duidelijk worden. Al met al is de vijand er in slaagd, psychologisch terrein te nen, doch militair is er niet veel veranderd. De minister verklaart dat het vas te, onwrikbare geloof der Duftschers in de overwinning niet slechts op ge- voelsfactoren, maar ook op zakelijke factoren berust. Wij zijn aan het einde van vierde oorlogsjaar. De tegenpartij tracht wanhopig in te halen en door randsuceessen te compeaseeren, wat wij in de eerste drie oorlogsjaren heb ben gewonnen aan beslissende suc cessen. Hier of daar mogen wU tij delijk zekere tegenslagen hebben, n wat wij moeten behouden om den oorlog te winnen, dat zullen wij be houden. De vijand triomfeert te vroeg. aanzienlijke schade in de beide bieden en lichte schade in de Romeinsche Campagna. Twee vijandelijke vliegtuigen werden vernield. Van de operaties der laatste twee dagen zyn acht Italiaansche vliegtuigen niet op hun bases teruggekeerd. BOLSJEWISTEN ZETTEN AANVAL IN BIJ LENINGRAD. De A.N.P.-correspondent te pTBeclijn meldt, dat de bolsjewis- ~ci;ten in den loop van den 22sten Juli bij Lenifigrad tot een groo- ten aanval op de Duitsche stel lingen rondom de stad zijn overgegaan. De gevechten zijn 420 jn vollen gang en namen in den loop van den dag aan he- ES. vigheid toe. De keten der bolsjewistische zomeroffensieven langs het ge heele Oostelijke front is d&ar- m mede gesloten. Reeds gerui ld' men tijd verwachtte men ook an in den sector Leningrad, waar Lir. de Duitsche troepen nog steedis een ring rond de stad vormen, en een grootere bolsjewistische sd. operatie, in de eerste plaats en met het doel den ring te doorbreken en de ravitaillee- 's' ring van de stad, die tot nu toe haar materiaal en levens middelen via het Ladogameer tie of over de smalle door de eï. bolsjewisten bezette oever- eb -strook bij Schluesselburg moest D» laten komen, te verbeteren en in de tweede plaats om den tegenstand der Duitsche troe- pen in het gebied van Orel en j in de andere sectoren, waar de bolsjewisten aanvallen on- ek dernemen, te verzwakken. In tr< militaire kringen te Berlijn be schouwt men tenminste ook 't an offensief van Leningrad als <i. ?en operatie van dien tweeden ee rang, die de Duitsche verdedi- |£- ringsplannen aan het wanke- en moét brengen. LANDWACHT NEDERLAND. Op 20 Januari 1940 zei Winston Churchill in een rede voor de Engel sche radio: „Vele illusies over Sovjet-Rus- land z|jn In deze weinige weken van hevigen strijd in het Noorden verstoord geworden, ledereen kan zien hoe het communisme de ziel van het volk besmet en verteert, hoe het de menschen verdorven jen hongerig maakt In vredestijd en erbarmelijk in den oorlog. De slavernij van het bolsjewisme is erger dan de dood". Nederlanders. Deze zelfde Winston Churchill strijdt heden zij aan zij met de bolsejwtstische Aziatische macht onder Joodsche leiding, die zich tot doel heeft gesteld de vernietiging de gezamenlijke Europeesche st; gemeenschap en van alle Europeesche en vooral Germaansche waarden. Daarom luidt hej gebod van het oogenulik: Zet al uw bezwaren op zü en treedt toe tot de LANDWACHT-NEDERLAND. Luchtaanval op Soerabaja. Donderdagochtend hebben 3 viermotorige bommenwerpers een aanval gedaan op Soera baja. De vliegtuigen, di<s spoe dig door het afweervuur ver dreven werden, richtten geen schade aan. Dit is de eerste vijandelijke aanval op Java sinds de Japansche bezetting. Italië roept dienstplichtigen op. Het Italiaansche ministerie van oorlog heeft de oproeping bevolen van alle onvoorwaar delijk voor den militairen dienst geschikten van de lich tingen 1907-1922, onverschillig of zij militaire vooropleiding hebben ontvangen of niet. Donderdag heeft de rijks commissaris, rijksminister dr. Seyss Inquart, in gezelschap van den Gesandter Bene, Gene. ralarbeitsführer Bethmann, Stabsfünrerin Schildberg, commandant De Bock van den N.A.D. en stafleidster mej. I. Huigen, een bezoek gebracht aan de arbeidskampen voor meisjes te Maartensdijk en La ren. Te Maartensdijk bezichtigde de rijkscommissaris het kamp, en woonde een deel van het onderricht bij. Te Laren werden de rijks commissaris en zijn gezelschap bij „Dennenoord" feestelijk ont vangen door de meisjes. 'Nadat de kampleidster, hopvrouw R. Joolink, den rijkscommissaris officieel had begroet, bezich tigden de gasten het huis. In een der zalen gaf de staf leidster, mej. I. Huigen, een overzicht van het werk van den arbeidsdienst voor meis jes, dat in Maart 1941 tot stand kwam. Aanvankelijk be schikte de dienst over vier kampen en thans over 17 kam pen voor meisjes in alle dee- len van het land, behalve in de Noordelijke provincies, waar men tot nu toe geschikte te huizen heeft kunnen vinden. De stafieidster wees er op, dat de arbeidsdienst voor meisjes zich langzamerhand de plaats heeft veroverd en dat de ar- beidsmeisjes "zoowel voor de huishouding als voor het werk op het land zeer gezochte krachten zijn geworden. Daarna gaven de meisjes een bijzonder geslaagde demonstra tie van sport en volksdansen. Tot slot zat de rijkscommis saris aan een eenvoudigen koffiemaaltijd met de arbeids- meisjes en haar leidsters aan. Tal van personen in Fin land zijn tijdens zware onwe- tfers door den bliksem gedood. HOUTEN MEUBELEN SLECHTS OP VERGUNNING VERKRIJGBAAR. De secretaris-generaal van handel, nijverheid en scheep vaart maakt- bekend, dat voor taan alle ongebruikte, al dan niet gestoffeerde, houten meu belen onder de distributie val len en dientengevolge slechts mogen worden gekocht, ver kocht en afgeleverd tegen gel dige vergunningen. Een uit zondering hierop vormen de bureaumeubelen, waaronder te verstaan zijn bureaux, schrijf tafels, schrijfmachinetafels, kartotheekkasten en -Iaden en registerkasten, voor 'den aan koop waarvan dus geen ver gunning noodig is. Degene, die ten genoege van den distributledienst 'kan aantoonen, dat het" aanschaffen van houten meube len voor hem noodzakelijk is, waar bij in het bijzonder gedacht wordt aan gevallen van aanBtaand huwe lijk, eerste inrichting en verliesan ders dan door oorlogsgeweld, kan bU den plaatselUken dlstributiedienst In het algemeen moeten de aan te schaffen houten meu belen tot het strikt noodzake lijke worden beperkt. De ge heele inrichting mag niet meer omvatten dan slaapkamer, meubelen (per gezinslid één bed), en een eetkamer. Slechts in bijzondere gevallen kunnen bovendien nog andere meube len worden verstrekt. Alleen personen, die na hun hu welijk een zelfstandige huishouding gaan voeren, komen voor een ver gunning in aanmerking. Zoowel gezinnen, als alleenstaande personen, die een zelfstandige huis houding gaan voeren, kunnen een aanvrage voor een vergunning voor houten meubelen indienen. Hierbij die nen voldoende bewijzen (bijv. een huurcontract) te worden getoond, dat een dergelijke huishouding door hen wordt opgezet. Ter vervanging van anders dan door oorlogsgeweld, bijv. door brand, verloren gegane houten meubelen kan 't gezinshoofd bij den distributledienst der gemeente van inwoning een aan- rage om een vergunning indienen. Voor slachtoffers van oorlogsgeweld draagt t.a.v. het verstrekken van ergunningen voor het aankoopen van houten meubelen de Stichting Cen trale Voorziening te Rotterdam zorg. samenwerking met de plaatselijke commissies. Generaal Giraud is van zijn bezoek aan do Ver. Staten en Engeland in Noord-Afrika tenjggekeerd. DISTRIBUTIE VAN TABAK. Van 24 Juli tot en met 7 Augustus a.s. derhalve voor een tijdvak van 14 dagen, zijn twee bonnen van de tabaks- kaart aangewezen. Hiervan geeft bon „tabak 31" uitslui tend recht op het koopen van 5 sigaren, terwijl bon „tabak 32" naar keuze recht geeft op het koopen van 5 sigaren. 10 sigarillos, 20 sigaretten of 25 gram kerftabak. DISTRIBUTIE VAN VERSNAPERINGEN. Van 24 Juli tot en met 7 Augustus a.s. wordt zoowel voor personen beneden, als voor personen boven den leef tijd van 14 jaar een bijzonder rantsoen versnaperingen be schikbaar gesteld. Op bon „Al gemeen 621" kan men naar keuze 100 gr. al dan niet ge vulde chocoladeartikelen of 100 gr. suikerwerkartikelen koo pen. BURGEMEESTERS: Het rijkscommissariaat maakt bekend: De commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft den heer J. F. Remmert, te 's-Gra- venhage, benoemd tot burge meester van Geidermalsen, den burgemeester O. J. P. Schmal- bach, van Beek (L.), met'ge- lgktrjdig eervol ontslag uit de ze functie, tot burgemeester van Valkenburg-Houthem, den burgemeester F. H. Th. Wet- jens, van Baexem, tevens tot burgemeester van Grathem en den burgemeester P. J. Jan sen van Standdaarbuiten in zijn functie herbenoemd. GELUKWENSCH VAN DEN FÜHRER AAN DEN RIJKSCOMMISSARIS. De Führer heeft den rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, dr. Seyas-Inquart. ter gelegenheid van zijn verjaardag Donder dag het volgende telegram ge zonden Ontvangt op Uw verjaardag van heden mijn hartelijkste ge- lukwenschen. Adolf Hitler. Ook de rijksmaarschalk van het grootduitsche rijk heeft een in hartelijke bewoordingen gesteld! gelukwenschtelegram aan den rijkscommissaris ge zonden. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S.S., HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Het S.S. Ersatzkommando Nteder- lande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, In m leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als lelijk goed. ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de elscfaen, die de rplelding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te wor de Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzor ging der familieleden, duur der op leiding extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om oe- paalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, nun dienst te doen bij de landwacht Ne derland of hu net wachtbataljon in Amersfoort. TUdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. in Ne derland willen toetreden. Personen tusschen 1835 jaar, die aanmeldingspllcbtig zijn voor den ar beidsinzet kunn i sicb eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende bun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 25.7.43 9—14.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgangslaeer. Leusderweg. 26.7 13 9—14 00 uur Den Haag, -t»fé Den Hout. iezu.d <ni»"i*»:rncweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1